Opprette en visuell rapport over Project-data i Excel eller Visio

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Visuelle rapporter lar deg vise prosjektinformasjon grafisk ved hjelp av forbedrede pivottabeller i Excel 2010. Når du har eksportert prosjektinformasjon til Excel, kan du tilpasse rapportene ytterligere med Excel 2010 utvidet pivottabellfunksjoner, for eksempel filter slicere, søke i pivottabeller, sparkline-grafikk i pivottabeller viser trender umiddelbart, og OLAP-tilbakeskriving forbedringer.

I denne artikkelen

Tilgjengelige visuelle rapporter

Opprette en visuell rapport med en mal

Redigere en eksisterende visuell rapportmal

Opprette en ny visuell rapportmal

Eksportere rapportdata

Tilgjengelige visuelle rapporter

Rapportmalene er delt i seks kategorier i dialogboksen Visuelle rapporter - Opprett rapport, som du får tilgang til ved å klikke Visuelle rapporter i Rapporter-gruppen i kategorien Prosjekt. I de følgende delene beskrives de visuelle rapportene i hver kategori.

Du kan også opprette dine egne egendefinerte rapporter. Egendefinerte rapporter vises i kategorien for den aktuelle datatypen.

Kategorien Aktivitetsbelegg

Den følgende tabellen beskriver de visuelle rapportene i kategorien Aktivitetsbelegg. Disse rapportene er basert på tidsinndelt aktivitetsdata.

Obs!: Tidsinndelt tildelingsdata er tilgjengelig i rapporter i kategorien Tildelingsbelegg.

Navn

Type

Beskrivelse

Kontantstrømrapport

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over kostnader og kumulative kostnadsmengder illustrert over tid.

Papport for opptjent verdi over tid

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et diagram som viser faktiske kostnader for utført arbeid, planlagt verdi (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) og opptjent verdi (budsjetterte kostnader for utført arbeid) over tid.

Kategorien Ressursbelegg

Følgende tabell beskriver de visuelle rapportene i kategorien Ressursbelegg. Rapportene er basert på tidsinndelt ressursdata.

Obs!: Tidsinndelt tildelingsdata er tilgjengelig i rapporter i kategorien Tildelingsbelegg.

Navn

Type

Beskrivelse

Kontantstrømrapport

Visio

Bruk denne rapporten for å vise et diagram over planlagte og faktiske kostnader for prosjektet over tid. Kostnader brytes ned etter ressurstype (arbeid, materiale og kostnad). En indikator viser om planlagte kostnader overskrider kostnadene i den opprinnelige planen.

Rapport for ressurstilgjengelighet

Visio

Bruk denne rapporten til å vise et diagram som viser arbeidet og gjenstående tilgjengelighet for prosjektressursene, delt opp etter ressurstype (arbeid, material og kostnad). Et rødt flagg vises ved siden av ressursene som er overallokert.

Sammendragsrapport for ressurskostnader

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et sektordiagram som illustrerer fordelingen av ressurskostnader mellom de tre ressurstypene: kostnader, materiale og arbeid.

Rapport over arbeidstilgjengelighet for ressurs

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over total kapasitet, arbeid og gjenstående tilgjengelighet for arbeidsressurser illustrert over tid.

Sammendragsrapport for ressursarbeid

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over total ressurskapasitet, arbeid, gjenstående tilgjengelighet og faktisk arbeid illustrert i arbeidsenheter.

Kategorien Bruk av tildeling

Den følgende tabellen beskriver de visuelle rapportene i kategorien Bruk av tildeling. Rapportene er basert på tidsinndelt data, tilsvarende dataene i Aktivitetsbelegg- og Ressursbelegg-visning.

Navn

Type

Beskrivelse

Grunnlinjerapport

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over opprinnelig planlagte kostnader, planlagte kostnader og faktiske kostnader for prosjektet illustrert på tvers av aktiviteter.

Grunnlinjerapport

Visio

Bruk denne rapporten for å vise et diagram for prosjektet brutt ned per kvartal og deretter per aktivitet. Rapporten sammenligner planlagt arbeid og kostnad med opprinnelig planlagt arbeid og kostnad. Det brukes indikatorer for å vise når planlagt arbeid overskrider opprinnelig planlagt arbeid, og når planlagte kostnader overskrider opprinnelig planlagte kostnader.

Rapport for budsjettarbeid

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over opprinnelig planlagt arbeid, planlagt arbeid og faktisk arbeid for prosjektet illustrert på tvers av aktiviteter.

Rapport over budsjettkostnader

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over budsjettkostnader, opprinnelig planlagte kostnader og faktiske kostnader illustrert over tid.

Rapport over budsjettarbeid

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over budsjettarbeid, opprinnelig planlagt arbeid og faktisk arbeid illustrert over tid.

Papport for opptjent verdi over tid

Excel

Bruk denne rapporten til å vise et diagram som viser faktiske kostnader for utført arbeid, planlagt verdi (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) og opptjent verdi (budsjetterte kostnader for utført arbeid) over tid.

Kategoriene Aktivitets-, Ressurs- og Tildelingssammendrag

Følgende tabell beskriver de visuelle rapportene i kategoriene Aktivitetssammendrag, Ressurssammendrag og Tildelingssammendrag. Tidsinndelte data er ikke inkludert i sammendragsrapporter.

Kategori

Navn

Type

Beskrivelse

Aktivitetssammendrag

Statusrapport for kritiske oppgaver

Visio

Bruk denne rapporten for å vise et diagram over arbeid og gjenstående arbeid for både kritiske og ikke-kritiske aktiviteter. Datastolpen indikerer prosent av fullført arbeid.

Aktivitetssammendrag

Statusrapport for oppgave

Visio

Bruk denne rapporten for å vise et diagram over arbeid og prosent fullført arbeid for aktiviteter i prosjektet, med symboler for når opprinnelig planlagt arbeid overskrider arbeid, når opprinnelig planlagt arbeid tilsvarer arbeid og når arbeid overskrider opprinnelig planlagt arbeid. Datastolpen indikerer prosent av fullført arbeid.

Sammendrag for ressurser

Rapport over gjenstående arbeid for ressurser

Excel

Bruk denne rapporten for å vise et stolpediagram over gjenstående arbeid og faktisk arbeid for hver arbeidsressurs, illustrert i arbeidsenheter.

Tildelingssammendrag

Ressursstatusrapport

Visio

Bruk denne rapporten for å vise et diagram over arbeid og kostnadsverdier for hver av prosjektressursene. Prosent fullført arbeid fremgår av skyggeleggingen i hver av boksene i diagrammet. Skyggeleggingen blir mørkere etter hvert som ressursen fullfører mer av tildelt arbeid.

Til toppen av siden

Opprette en visuell rapport med en mal

 1. Klikk Visuelle rapporter i rapporter-gruppen i kategorien visning.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk rapporten du vil opprette, i kategorien Alle i dialogboksen Visuelle rapporter .

  Hvis rapporten du vil opprette, ikke står oppført, merker du av for Inkluder rapportmaler fra, og deretter klikker du Endre for å bla til plasseringen for rapporten.

  Tips!: Hvis du vet hvilken kategori som inneholder rapporten, kan du klikke kategorien for å vise en kortere liste over rapporter. Hvis du bare vil se en liste over rapporter som enten åpnes i Excel eller Visio, merker du av for eller fjerner merket for Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Hvis du vil endre nivået for bruksdata som skal inkluderes i rapporten, velger du År, Kvartaler, Måneder, Uker eller Dager fra listen Velg hvilket nivå bruksdata som skal tas med i rapporten.

  Obs!: Som standard settes nivået for bruksdata til det som er anbefalt for prosjektets størrelse. Dette er uker for de fleste prosjekter. Hvis du velger å inkludere data på et mer detaljert nivå, kan rapportytelsen reduseres. Du oppnår best ytelse ved å ikke endre datanivået hvis du viser flere rapporter for samme prosjekt samtidig. Hvis du endrer datanivået, må den midlertidige rapportdatabasen som lagres lokalt, opprettes på nytt. Hvis du ikke trenger å inkludere bruksdata i rapportene, oppnår du best ytelse ved å velge datanivået År.

 4. Klikk Vis for å generere rapporten og åpne den i Excel eller Visio.

Til toppen av siden

Redigere en eksisterende visuell rapportmal

 1. Klikk Visuelle rapporter i rapporter-gruppen i kategorien visning.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk rapporten du vil redigere, i kategorien Alle i dialogboksen Visuelle rapporter .

  Tips!: Hvis du vet hvilken kategori som inneholder rapporten, kan du klikke kategorien for å vise en kortere liste over rapporter. Hvis du bare vil se en liste over rapporter som enten åpnes i Excel eller Visio, merker du av for eller fjerner merket for Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Klikk Rediger mal.

 4. I dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger klikker du feltene som du vil legge til i eller fjerne fra rapporten, og deretter klikker du Legg til, Fjern eller Fjern alle for å flytte felt mellom boksene Tilgjengelige felt og Merkede felt, eller mellom boksene Tilgjengelige egendefinerte felt og Valgte egendefinerte felt.

  Felt i boksene Merkede felt og Valgte egendefinerte felt inkluderes i rapporten.

 5. Klikk Rediger mal for å opprette rapporten med den endrede feltlisten.

 • I dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger er noen felt identifisert som dimensjoner. Det er viktig at du velger færre enn seks dimensjoner for rapporten. Hvis du velger flere enn seks dimensjoner, blir rapportytelsen betydelig redusert.

 • Ikke alle felt er tilgjengelige i alle rapporter. Enkelte felt er bare tilgjengelige i Visio-rapporter, men ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke finner feltet du vil inkludere, i dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger, kan det være lagret i en annen datakategori. Mange felt du kan tenke på som Aktivitetssammendrag-felt, er faktisk Tildelingssammendrag-felt.

Til toppen av siden

Opprette en ny visuell rapportmal

 1. Klikk Visuelle rapporter i rapporter-gruppen i kategorien visning.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk Ny mal i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. Klikk Excel i Velg program-delen for å opprette en Excel-mal, eller klikk Visio (metrisk) for å opprette en Visio-mal.

 4. I delen Velg datatype velger du datatypen som du vil bruke i rapporten.

  Hvis du vil inkludere tidsinndelt data, velger du Aktivitetsbelegg, Ressursbelegg eller Tildelingsbelegg fra listen i delen Velg datatype.

 5. Klikk Feltvelger.

 6. I dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger holder du nede CTRL og klikker standard-prosjektfeltene som du vil legge til i rapporten, i Tilgjengelige felt-boksen.

 7. Klikk Legg til for å flytte dem til Merkede felt-boksen.

 8. Hold nede CTRL, og klikk de egendefinerte feltene som du vil legge til i rapporten, i boksen Tilgjengelige egendefinerte felt.

 9. Klikk Legg til for å flytte dem til boksen Valgte egendefinerte felt.

 • Hvis du har installert den engelske versjonen av Office Project 2007, kan du opprette en Visio-mal som bruker amerikanske enheter.

 • Hvis du vil fjerne et felt fra rapporten, klikker du feltet i Merkede felt-boksen eller boksen Valgte egendefinerte felt i dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger, og deretter klikker du Fjern. Hvis du vil fjerne alle standardfelt eller egendefinerte felt fra rapporten, klikker du Fjern alle i delen Velg felt eller Velg egendefinerte felt.

 • Ikke alle felt er tilgjengelige i alle rapporter. Enkelte felt er bare tilgjengelige i Visio-rapporter, men ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke finner feltet du vil inkludere, i dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger, kan det være lagret i en annen datakategori. Mange felt du kan tenke på som Aktivitetssammendrag-felt, er faktisk Tildelingssammendrag-felt.

 • I dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger er noen felt identifisert som dimensjoner. Det er viktig at du velger færre enn seks dimensjoner for rapporten. Hvis du velger flere enn seks dimensjoner, blir rapportytelsen betydelig redusert.

 • Når du er ferdig med å opprette den visuelle rapporten, kan du velge å lagre den på standardplasseringen for maler (c:\Programfiler\Microsoft Office\Templates) eller på en annen plassering på datamaskinen eller nettverket. Maler som er lagret på standardplasseringen for maler, vises i dialogboksen Visuelle rapporter - Opprett rapport.

 • Hvis du begynner å bruke en annen språkpakke etter at du har lagret en egendefinert mal for en visuell rapport, kommer malen fortsatt til å være tilgjengelig, men den fylles ikke ut. De opprinnelige feltnavnene gjenkjennes ikke på det nye språket og inkluderes ikke i rapporten.

Til toppen av siden

Eksportere rapportdata

Du kan velge å eksportere bestemte data innenfor en kategori (OLAP-kube), eller du kan eksportere alle prosjektdata som en rapportdatabase.

Eksportere data som en OLAP-kube

 1. Klikk Visuelle rapporter i rapporter-gruppen i kategorien visning.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk Lagre data i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. Velg kategorien med datatypen du vil lagre, i delen Lagre rapportkube.

 4. Klikk Feltvelger for å endre feltene i listen over data som skal eksporteres.

 5. I dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger klikker du feltene som du vil legge til i eller fjerne fra listen over data som skal eksporteres, og deretter klikker du Legg til, Fjern eller Fjern alle for å flytte felt mellom boksene Tilgjengelige felt og Merkede felt, eller mellom boksene Tilgjengelige egendefinerte felt og Valgte egendefinerte felt.

  Felt i boksene Merkede felt og Valgte egendefinerte felt inkluderes i eksporten.

 6. Klikk OK i dialogboksen Visuelle rapporter - Feltvelger, og klikk deretter Lagre kube.

 7. Bla til plasseringen der du vil lagre kubedataene, og klikk deretter Lagre.

 • Kubedata lagres som en CUB-fil.

 • Når du bruker kubedata i Visio, kan ikke CUB-filen lagres i et delt nettverk.

Eksportere data som en rapportdatabase

 1. Klikk Visuelle rapporter i rapporter-gruppen i kategorien visning.
  Bilde av Rapporter-gruppen

 2. Klikk Lagre data i dialogboksen Visuelle rapporter.

 3. Klikk Lagre database.

 4. Bla til plasseringen hvor du vil lagre databasen, og klikk deretter Lagre.

  Dataene lagres som en databasefil for Microsoft Office Access (MDB).

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×