Opprette en katalogfletting

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I Publisher er det mulig å koble seg til en datakilde, for eksempel en database, et regneark eller til og med en tekstfil, og bruke dataene til å opprette en katalog over produkter eller tjenester på en enkel måte. Du kan også bruke katalogfletting til å lage kataloger, fotoalbumer eller andre typer publikasjoner som viser ett eller flere elementer på hver side.

Slik fungerer katalogfletting

Planlegge katalogen

Opprette en mal-publikasjon

Koble til datakilden

Sette inn flettefelt

Fullføre, skrive ut og lagre katalogpublikasjonen

Hvordan fungerer katalogfletting?

Katalogfletting har likhetstrekk med utskriftsfletting. Når du bruker katalogfletting, oppretter du en malpublikasjon for katalogfletting, og deretter kombinerer du malen med informasjon fra en datakilde. Resultatet er flettede sider.

Datakilden settes sammen med en flettemal og genererer katalogsider

1 datakilde med post informasjon, for eksempel elementnavn og beskrivelser.

2 katalog flette mal publikasjon med katalogflettingsområde og flettefelt som er plassholdere for Postinformasjon.

3 Resulting flettet sider som viser flere poster per side.

Du kan lagre katalogflettingen som en ny publikasjon, eller du kan legge den til på slutten av en eksisterende publikasjon. Du kan også lagre malen for katalogfletting og bruke den på nytt til å opprette ekstra sett med flettede sider hver gang du oppdaterer informasjonen i datakilden.

Før du begynner

Følgende tips er nyttige ved opprettelse av katalogflettinger:

 • Start katalogflettingen i en ny publikasjon.

 • I tillegg til sider som omslag, innholdsfortegnelse og bestillingsskjemaer bør du sette av én side til flettefelt, selv om katalogen sannsynligvis består av flere sider etter at det flettede dokumentet er opprettet.

 • Konfigurer malen for katalogfletting med sideformatet du ønsker for de flettede sidene.

 • Hvis du planlegger å legge til de flettede sidene du oppretter, på slutten av en eksisterende publikasjon, må du påse at malen for katalogfletting samsvarer med den eksisterende publikasjonen på følgende måter:

  • Sidestørrelse (høyde og bredde)

  • Sidevisning (ensides eller tosiders oppslag)

  • Publikasjonstype (web eller trykt)

  • Siderekkefølge (fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre)

Til toppen av siden

Planlegge katalogen

Før du begynner katalogflettingen, bør du vurdere hva slags informasjon du ønsker på de endelige, flettede sidene.

 • Vil du vise varenavn og priser?

 • Vil du ha med en beskrivelse av hver vare?

 • Vil du ha med et bilde av hver vare?

Planlegge datakilden

Etter at du har bestemt hva slags informasjon du vil ha med i katalogen, kan du opprette datakilden du skal bruke under katalogflettingen. Hvis du allerede har en datakilde, kan du kontrollere at den inneholder all informasjonen du vil ta med i flettingen.

Funksjonen for katalogfletting i Publisher støtter en rekke ulike datakildeformater. Hvis du ikke allerede har en datakilde du skal bruke under flettingen, kan du generere en datakilde i Publisher. Du kan også opprette en datakilde i et Microsoft Office Excel-regneark eller i en Microsoft Office Word-tabell.

Datafeltene du vil ta med i datakilden tilsvarer flettefeltene du setter inn i malen for katalogfletting.

Når du konfigurerer datakilden, må du opprette en kolonne for hver type informasjon, for eksempel varenavn, lagernummer og pris. Hver rad, eller post, utgjør informasjonen for én vare.

Viktig  Kontroller at datakilden inneholder et datafelt, eller en kolonne, for hver type informasjon du vil flette. Avhengig av hvilken type datakilde, kan det hende du kan gjøre noen endringer i dataene når du kobler til den i Publisher, men det er bedre å fullføre informasjonen før du begynner.

Hvis du planlegger å flette fotografier i katalogsidene, må du ta med en kolonne for path av hver bildefil som du har tenkt å bruke. Ikke ta med faktisk bilder eller bilder i datakilden.

Hvis du planlegger å opprette datakilden i Publisher, kan du gjøre det etter at du har opprettet malpublikasjonen.

Til toppen av siden

Opprette en malpublikasjon

Du kan nå opprette malpublikasjonen for katalogflettingen. Det er i malpublikasjonen du utformer oppsettet for de endelige, flettede sidene. Når du gjennomfører flettingen, bruker du denne malen for katalogfletting til å generere flettede sider, som du deretter kan lagre som en ny publikasjon eller legge til på slutten av en eksisterende publikasjon.

Malen for katalogfletting har samme oppsett (sidestørrelse og papirretning) du vil bruke for de endelige flettede sidene. Den bør også inneholde tekst eller grafikk som du vil skal vises på hver side i den endelige publikasjonen, for eksempel, et bakgrunnsbilde eller navnet og telefonnummeret ditt på firmaet. Dette er best ferdig ved hjelp av et hoveddokument for disse elementene i malen flettingen.

Hvis du planlegger å legge til de flettede sidene på slutten av en eksisterende publikasjon, må du kontrollere at malen for katalogfletting samsvarer med den eksisterende publikasjonen på følgende måter.

 • Sidestørrelse (høyde og bredde)

 • Sidevisning (ensides eller tosiders oppslag)

 • Publikasjonstype (web eller trykt)

 • Siderekkefølge (fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre)

Opprette malen for katalogfletting

 1. Velg en publikasjonsmal som egner seg for katalogen.

 2. Klikk katalogsider i kategorien Sett inn.
  Begynne katalogsidefletting

 3. Katalogsider blir opprettet med en standard sletter dette området og katalog verktøy-fanen vises på båndet. Nå kan du plassere Katalogflettingsområdetnår du vil ha den på siden, og legger til tekst eller bilder som du vil skal vises på hver side i katalogen. Jo mindre området flettingen, mer katalogen elementer kan flettes til siden. For eksempel Gjenta et område 2 "x 2" Slå sammen flere ganger enn en 4 "x 4" Slå sammenslåingsområdet. Ikke bekymre deg for mye om hvordan du får det akkurat som du kan gå tilbake og redigere disse elementene til enhver tid.

  Tips!  Ikke Konfigurer området for katalog på dette tidspunktet, vent til er det på tide å sette inn flettefeltene og bruke en av de ferdiglagde utformingene fra galleriet oppsett.

Til toppen av siden

Koble seg til en datakilde

Når du er ferdig med å formatere malsiden for katalogfletting, er neste trinn å opprette eller finne datakilden og koble seg til den. Alternativet du velger nå, avhenger av om du allerede har en datakilde, eller om du vil opprette en ny liste i Publisher.

 1. Klikk Legg til liste i katalogen verktøy-fanen, og gjør ett av følgende:

  • Velg Skriv inn en ny liste Hvis du må opprette datakilden for flettingen.

  • Klikk Bruk en eksisterende liste Hvis du allerede har en datakilde som du vil bruke.

  • Hvis du vil opprette en mappe for kontaktene, klikker du Velg blant Outlook-kontakter.

Skrive inn en ny liste

 1. Skriv inn informasjonen for det første elementet, eller posten, som du vil inkludere i katalogen, i dialogboksen Ny produktlisten.

  Hvis du vil legge til eller fjerne kolonner, for eksempel hvis du ikke er inkludert bilder, klikker du Tilpass kolonner, og gjør deretter de ønskede endringene.

 2. Når du har skrevet inn all informasjonen for den første posten, klikker du ny oppføring, og skriv deretter inn informasjonen for den neste posten. Fortsett til du har skrevet inn informasjonen for alle poster som du vil inkludere.

 3. Når den nye listen er fullført, klikker du OK.

 4. Skriv inn et navn for den nye listen i dialogboksen Lagre adresseliste, og klikk deretter lagre.

Bruke en eksisterende liste

 1. Finn og klikk datakilden du vil bruke, i dialogboksen Velg datakilde.

  Som standard lagres datakilder i mappen Mine datakilder. Du må kanskje bla til mappen Mine datakilder til å finne datakilden.

 2. Klikk Åpne.

  Avhengig av hvilken type datakilde du velger, kan andre dialogbokser vises ber om spesifikk informasjon. Hvis datakilden er et Excel-regneark som inneholder informasjon om flere faner, må du for eksempel velger du kategorien som inneholder informasjonen du vil bruke og klikk deretter OK.

Velge blant Outlook-kontaktene

 1. Gjør ett av følgende:

  • Klikk listen over kontakter som du vil bruke, i dialogboksen Velg kontakter.

  • Velg riktig profilen for kontaktene du vil bruke, i dialogboksen Velg profil.

 2. Klikk OK.

Legge til flere lister

Hvis du vil bruke flere lister i katalogflettingen, kan du legge til lister.

 1. Klikk Rediger liste, og klikk Velg en eksisterende liste, Velg blant Outlook-kontaktene, eller Skriv inn en ny liste i produktlisten for katalogfletting, under Legg til i produktlisten.
  Du blir bedt om å korrigere avvik mellom felt i kildelistene ved å åpne Legg til i dialogboksen i produktlisten.

 2. I boksen Legg til produktliste-dialogboksen, velger du et felt som ikke er merket av i tilordnet-kolonnen, merker du feltet du vil tilordne det til i feltene i listen over produkt med samsvarende felt-listen, og klikk deretter samsvar.

 3. Kontroller at feltet som du valgte er oppført under samsvar til et felt i produktlisten eller velge en annen, og klikk deretter OK i dialogboksen Tilordne felt.

 4. Hvis du trenger å legge til et nytt felt i mottakerlisten til å foreta et treff, og velg feltet som du vil legge til i den nye listen (listen til venstre i Legg til i mottakerliste dialogboksen), klikker du Legg til, og klikk deretter OK.
  Legges til felt, vises under nye felt som skal legges til i mottakerliste

Velg postene du vil inkludere

 1. Klikk Rediger liste.

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen katalog flette produktlisten:

  • Merk av for postene du vil inkludere, og fjern merket for postene du vil ekskludere.

   Tips!  Hvis du vil ta med bare noen få poster i listen, klikker du Fjern alt, og velg deretter de ønskede postene.

  • Filtrer listen etter et bestemt kriterium ved først å klikke pilen ved siden av kolonneoverskriften til posten du vil filtrere etter, og deretter klikke verdien du vil bruke som filter.

   • (Tomme) viser alle postene hvor det tilsvarende feltet er tomt.

   • (IkkeTomme) viser alle postene der det tilsvarende feltet inneholder informasjon.

    Obs!  Hvis datakilden inneholder poster som deler samme informasjon, og det finnes ti eller færre unike verdier i kolonnen, kan du filtrere etter spesifikk informasjon. Hvis datakilden er en liste over egenskaper for salg og det finnes flere egenskapsposter som viser Oslo som By/sted, kan du for eksempel filtrere på Buffalo.

    Dialogboksen katalog flette produktlisten viser bare angitte poster. Hvis du vil vise alle postene igjen, klikker du (alle).

  • Sortere elementer i listen ved å klikke kolonneoverskriften for elementet du vil sortere etter. Hvis du vil vise listen alfabetisk etter By/sted, klikker du for eksempel kolonneoverskriften By/sted.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Sette inn flettefelt

Nå er tiden inne for å ordne informasjonen du vil skal vises i publikasjonen. Sett opp siden ved å legge til flettefelt i katalogflettingsområdet. Hvert flettefelt representerer en kolonne i datakilden, og katalogflettingsområdet viser hvordan informasjonen i én post skal vises.

Ordne katalogflettingsområdet slik du ønsker, og angi deretter hvor mange ganger fletteområdet skal gjentas på hver side. Du kan for eksempel velge å vise fire elementer på hver side. Hvert element vises på samme måte, basert på hvordan du ordner katalogflettingsområdet. Du kan justere størrelsen til hvert element, og du kan endre størrelsen til katalogflettingsområdet.

Viktig   Hvis du setter inn flettefelt utenfor området for katalogen, vil de ikke gjentas når du fullfører flettingen.

Velge oppsett for fletteområdet

 1. Gjør ett av følgende i Oppsett-gruppen:

  • Velg fra et av galleriene ferdiglagde utforming.
   Oppsettsalternativer for katalogfletting

  • Velg antall rader og kolonner på hver side i rader og kolonner-listen.
   Rader og kolonner i sideoppsett for katalog

Sette inn tekstflettefelt i katalogflettingsområdet

 1. Klikk knappen tekstfelt, og klikk det første flettefeltet du vil sette inn.
  Innsetting av tekstfelt i en katalogfletting

 2. Merk flettefeltet i området for katalogfletting. Deretter kan du flytte og endre størrelse på flettefeltet på følgende måte:

  • Hvis du vil flytte flettefeltet, plasserer du musepekeren over flettefeltet til pekeren endres til Flytt pekeren Flyttepeker , og dra deretter flettefeltet til en ny plassering.

  • Hvis du vil endre størrelsen på flettefeltet, plasserer du musepekeren over ett av skaleringshåndtakene på tekst eller bilderammen til pekeren endres til å endre størrelse på pekeren Flyttelinjalpekere og dra deretter musen til teksten er eller bilderammen størrelsen du ønsker.

 3. Klikk utenfor flettefeltet, slik at det ikke lenger er merket.

 4. Gjenta trinn én til tre til du har satt inn alle feltene du ønsker, fra datakilden.

Viktig   Feltene er satt inn ved gjeldende innsettingspunktet (innsettingspunktet punkt blinkende markør). Hvis det er ingen innsettingspunktet, opprettes en ny tekstboks og flettefeltet plasseres i denne nye tekstboksen.

Formatere tekstflettingsfelt

Du kan formatere de flettede katalogdataene ved å formatere flettefeltene i malen for katalogfletting. Disse feltene kan behandles som en hvilken som helst tekstboks, og du kan inkludere uflettet tekst og formatering i tillegg til de flettede elementene.

 1. Merk feltet som inneholder informasjonen du ønsker, inkludert de avgrensende felttegnene («« »»), i malen for katalogfletting.

 2. Velg alternativene du vil bruke, i kategorien Tekstboksverktøy.

Sette inn bildeflettingsfelt i katalogflettingsområdet

 1. Klikk knappen Bilde-feltet, og klikk det første flettefeltet du vil sette inn.

 2. Merk flettefeltet i området for katalogfletting. Deretter kan du flytte og endre størrelse på flettefeltet på følgende måte:

  • Hvis du vil flytte flettefeltet, plasserer du musepekeren over flettefeltet til pekeren endres til Flytt pekeren Flyttemarkør , og dra deretter flettefeltet til en ny plassering.

  • Hvis du vil endre størrelsen på flettefeltet, plasserer du musepekeren over ett av håndtakene på tekst eller bilderammen til pekeren endres til å endre størrelse på pekeren Skaleringsmarkør og dra deretter musen til teksten er eller bilderammen størrelsen du ønsker.

 3. Klikk utenfor flettefeltet, slik at det ikke lenger er merket.

 4. Gjenta trinn én til tre til du har satt inn alle feltene du ønsker, fra datakilden.

Viktig   Feltene er satt inn ved gjeldende innsettingspunktet (innsettingspunktet punkt blinkende markør). Hvis det er ingen innsettingspunktet, opprettes en ny tekstboks og flettefeltet plasseres i denne nye tekstboksen.

Flytte eller endre størrelse på katalogflettingsområdet

Hvis de formaterte flettefeltene ikke lenger passer i katalogflettingsområdet, kan du endre størrelse på det.

Obs!  Hvis du øker størrelsen, må du kanskje tilpasse færre elementer eller poster, på hver side.

 1. Klikk området katalog slå sammen for å merke den.

 2. Plasser musepekeren over ett av håndtakene på området katalog slå sammen, og dra musen.

 3. Angi hvor mange elementer som skal vises på hver side ved å skrive inn tallene du vil bruke for elementer ned på siden og på tvers av siden på verktøylinjen katalog flette oppsett.

Fullføre og forhåndsvise malen

 1. Klikk Forhåndsvis resultater.

 2. Klikk pilene for å vise hver side i flettede data.
  Katalogforhåndsvisningsgruppe

  Hvis du bestemmer deg for ikke å inkludere et element, klikker du forhåndsviste elementet, og klikk deretter utelate oppføringen i gruppen forhåndsvisningsside.

Til toppen av siden

Fullføre, skrive ut og lagre en katalogpublikasjon

Du har tre alternativer for å gjennomføre flettingen:

 • Du kan skrive ut den flettede publikasjonen direkte.

 • Du kan opprette og skrive ut en ny publikasjon som inneholder det flettede innholdet. Du kan gjøre endringer i innholdet i denne publikasjonen på samme måte som med alle andre publikasjoner i Publisher.

Tips!  Hvis du vil ta med flere katalog fletter i en publikasjon, må du opprette en ny publikasjon for de flettede sidene som du kan bare ha ett sett med katalogsider per publikasjon.

 • Du kan legge til det flettede innholdet i en eksisterende publikasjon.

Hvis du vil legge til for- og bakside for publikasjonen, eller hvis du vil legge til andre sider, må du opprette en ny publikasjon eller legge til innholdet i en eksisterende publikasjon.

Flette til en ny publikasjon

Hvis du vil redigere de flettede sidene, lagre dem for senere bruk eller skrive dem ut senere, kan du samle inn og lagre alle de flettede sidene som én enkelt flettet ny publikasjon som inneholder de faktiske dataene, for eksempel produktnavn og priser, i stedet for flettefelt.

 1. Klikk Flett til ny i gruppen slå sammen.
  Katalogfletting til ny publikasjon
  publisher oppretter en ny publikasjon som du kan lagre og redigere. Du kan også legge frem og tilbake forsider.
  Notat hvis du har tenkt å skrive ut katalogen som et hefte, må du kontrollere at det totale sideantallet er et multiplum av fire.

 2. Katalogfletting i oppgaveruten, klikker du lagre publikasjonen.

 3. Skriv inn et navn for den nye publikasjonen i Filnavn-boksen, og klikk deretter lagre.

 4. Du kan om nødvendig også lagre eventuelle endringer du har gjort i malen for katalogfletting. Du kan bruke denne malen for katalogfletting på nytt for å opprette ekstra flettede sider når du oppdaterer informasjonen i datakilden.

Legge til i en eksisterende publikasjon

Hvis du allerede har klargjort omslaget i en separat publikasjon, eller hvis du vil at katalogen skal plasseres bakerst i en lengre publikasjon, kan du legge til det flettede innholdet direkte.

Før du legger til de flettede sidene på slutten av en eksisterende publikasjon, må du kontrollere at malen for katalogfletting samsvarer med den eksisterende publikasjonen på følgende måter.

 • Sidestørrelse (høyde og bredde)

 • Sidevisning (ensides eller tosiders oppslag)

 • Publikasjonstype (web eller trykt)

 • Siderekkefølge (fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre)

Obs!  Kan ikke legge til flettede sider i en åpen publikasjon. Hvis du arbeider på publikasjonen du vil flette, må du kontrollere at du lagrer og lukker du den før du fullfører flettingen.

 1. Klikk Legg til i eksisterende i gruppen slå sammen.
  Katalogfletting til eksisterende publikasjon

 2. Finn og velg publikasjonen der du vil legge til de flettede sidene i dialogboksen Åpne publikasjon, og klikk deretter åpne.

  De flettede sidene legges til på slutten av den eksisterende publikasjonen.

  Tips!  Hvis du vil endre rekkefølgen på sidene i publikasjonen oppdatert, klikker du siden du vil flytte i navigasjonsruten på siden, og dra den dit du vil bruke.

 3. Klikk Lagre i den eksisterende publikasjonen, for å lagre oppdateringene.

 4. Du kan om nødvendig også lagre eventuelle endringer du har gjort i malen for katalogfletting. Du kan bruke denne malen for katalogfletting på nytt for å opprette ekstra flettede sider når du oppdaterer informasjonen i datakilden.

Skrive ut den flettede publikasjonen

 • Klikk Skriv ut i gruppen slå sammen.
  Katalogfletting til skriver

  Utskriftssiden åpnes i BackStage-visning.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×