Opprette en databasemodell (også kjent som et enhetsrelasjonsdiagram)

Opprette en databasemodell (også kjent som et enhetsrelasjonsdiagram)

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med malen Diagram for databasemodell kan du opprette en ny modell eller utføre omvendt utvikling av en eksisterende database til en modell ved å bruke begrepene for modellering av relasjoner eller modellering av objektrelasjoner. Bruk sjablongen Enhetsrelasjon til å modellere databaser som er basert på SQL92 og tidligere standarder. Bruk sjablongen Objektrelasjon, som har flere figurer som kan brukes til å arbeide med typer, til å modellere databaser som er basert på SQL99 og senere standarder.

Eksempel på databasemodell

Med malen Diagram for databasemodell kan du opprette en ny modell eller utføre omvendt utvikling av en eksisterende database til en modell ved å bruke begrepene for modellering av relasjoner eller modellering av objektrelasjoner. Bruk sjablongen Enhetsrelasjon til å modellere databaser som er basert på SQL92 og tidligere standarder. Bruk sjablongen Objektrelasjon, som har flere figurer som kan brukes til å arbeide med typer, til å modellere databaser som er basert på SQL99 og senere standarder.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan opprette en databasemodell og hva du kan gjøre med modellen når du har opprettet den.

Finner du ikke modellen funksjonene?

Ikke alle versjoner av Microsoft Visio har databasemodellfunksjonen. Hvis du ikke finner funksjonene som er beskrevet i fremgangsmåtene i denne artikkelen, har du sannsynligvis en versjon av Visio som ikke inkluderer dem.

 • Microsoft Visio Standard inneholder ikke malen Diagram for databasemodell.

 • Microsoft Visio Professional og Premium støtter funksjonene for omvendt utvikling for malen Diagram for databasemodell (det vil si å bruke en eksisterende database til å opprette en modell i Visio), men støtter ikke fremoverutvikling (det vil si å bruke en Visio-databasemodell til å generere SQL-kode).

 1. Gjør ett av følgende for å åpne et diagram for databasemodell:

  Opprette et nytt modelldiagram fra grunnen av

  Hvis du ikke har en eksisterende database som du vil bruke som utgangspunkt, kan du begynne med en tom databasemodell og legge til egne tabeller og relasjoner.

  1. Klikk Fil-fanen.

  2. Klikk Ny, klikk Programvare og database og dobbeltklikk Diagram for databasemodell.

  3. Klikk Visningsalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Database.

  4. Merk symbolsettet du vil bruke, og andre alternativer for tabell og relasjon, i dialogboksen Alternativer for databasedokument, og klikk deretter OK.

  Bruke en eksisterende database som utgangspunkt

  Hvis du har en database som du vil modellere slik at du forstår den bedre, eller bruke den som utgangspunkt for en ny modell, kan du bruke veiviseren for omvendt utvikling til å trekke ut skjemaet eller strukturen til databasen, og bygge en ny modell.

  Før du starter veiviseren:

  1. Hvis du skal utføre omvendt utvikling av en Microsoft Excel-arbeidsbok, må du åpne arbeidsboken og gi navn til gruppen (eller området) med celler som inneholder kolonneoverskriftene, før du starter veiviseren. Hvis du vil bruke mer enn ett regneark, gir du navn til gruppen med kolonneceller i hvert regneark. Disse områdene behandles som tabeller i veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gir navn til et celleområde, se emnet i hjelpen i Excel som heter Definere navngitte cellereferanser eller områder.

  2. Du får de beste resultatene hvis du angir standarddriveren til måldatabasen som du vil utføre omvendt utvikling av, før du kjører veiviseren for omvendt utvikling. Dette trinnet sikrer at veiviseren tilordner de opprinnelige datatypene på riktig måte, og at all koden som veiviseren trekker ut, vises på riktig måte i Kode-vinduet.

  3. Klikk Fil-fanen.

  4. Klikk Ny, klikk Programvare og database og dobbeltklikk Diagram for databasemodell.

  5. Klikk Omvendt utvikling i Modell-gruppen i kategorien Database.

  6. Gjør følgende på det første skjermbildet i veiviseren for omvendt utvikling:

   1. Merk databasedriveren for databasestyringssystemet. Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, klikker du Oppsett.

    Merknad: Hvis du skal utføre omvendt utvikling av et Excel-regneark, velger du den generiske ODBC-driveren.

   2. Merk datakilden for databasen du skal oppdatere. Hvis du ikke allerede har opprettet en datakilde for den eksisterende databasen, klikker du Ny for å gjøre det nå.

    Når du oppretter en ny kilde, legges navnet til i listen Datakilder.

   3. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du Neste.

  7. Følg instruksjonene i alle dialogbokser som er spesifikke for driveren.

   Skriv for eksempel inn brukernavnet og passordet i dialogboksen Koble til datakilde, og klikk deretter OK.

   Merknad: Hvis du bruker den generiske ODBC-driveren, kan det hende at du får en feilmelding som angir at informasjonen for databasen det er utført omvendt utvikling av, kan være ufullstendig. I de fleste tilfeller er ikke dette noe problem – bare klikk OK og fortsett å bruke veiviseren.

  8. Merk av for informasjonstypene du vil trekke ut, og klikk deretter Neste.

   Merknad: Enkelte elementer kan være utilgjengelige (grået ut) fordi ikke alle databasestyringssystemer støtter alle typer elementer som veiviseren kan trekke ut.

  9. Merk av for tabellene (og visningene, hvis det finnes) som du vil trekke ut, eller klikk Merk alt for å trekke ut alle, og klikk deretter Neste.

   Merknad: Hvis du skal utføre omvendt utvikling av et Excel-regneark, og du ikke ser noe i denne listen, må du sannsynligvis gi navn til celleområdet som inneholder kolonneoverskriftene i regnearket.

  10. Hvis du merket av for Lagrede prosedyrer , merker du prosedyrene du vil trekke ut eller klikker Merk alt for å trekke ut alle, og klikker deretter Neste.

  11. Velg om du vil at elementene for databasen det er utført omvendt utvikling av, skal legges til automatisk på gjeldende side.

   Merknad: Du kan velge at veiviseren skal opprette tegningen automatisk, i tillegg til å vise elementene for databasen det er utført omvendt utvikling av, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du bestemmer deg for at tegningen ikke skal opprettes automatisk, kan du dra elementene fra vinduet Tabeller og visninger og bort på tegningssiden for å sette sammen databasemodellen manuelt.

  12. Se over valgene dine for å kontrollere at du trekker ut ønsket informasjon, og klikk deretter Fullfør.

   Veiviseren trekker ut den merkede informasjonen og viser merknader om uttrekkingsprosessen i Utdata-vinduet.

  Importere og forbedre en eksisterende modell

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-modell, kan det hende at du kan importere den for å opprette et Visio-diagram for databasemodell. Denne funksjonen er begrenset til bare ordlistemodellfiler (IMD) fra VisioModeler 2.0 eller senere samt PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- og 3.52-ERX-filer.

  1. Klikk Fil-fanen.

  2. Klikk Ny, klikk Programvare og database og dobbeltklikk Diagram for databasemodell.

  3. Klikk Importer i Modell-gruppen i kategorien Database, og klikk deretter modelltypen.

  4. Skriv inn banen og filnavnet for modellen du vil importere, eller klikk Bla gjennom for å finne modellfilen, og klikk deretter Åpne.

  5. Klikk OK i dialogboksen Importer.

   Visio importerer filen, og fremdriften vises i Utdata-vinduet. De importerte tabellene vises i vinduet Tabeller og visninger.

  6. Merk tabellene du vil modellere, i vinduet Tabeller og visninger, og dra dem deretter bort på tegningssiden.

 2. Når du har opprettet et diagram for databasemodell, begynner arbeidet med å forbedre diagrammet. Du kan legge til og tilpasse tabeller og visninger, opprette relasjoner og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Bruk enhetsfiguren til å opprette en tabell i diagrammet.

  1. Dra en enhetsfigur bort på tegningen, enten fra sjablongen Enhetsrelasjon eller Objektrelasjon.

  2. Dobbeltklikk figuren for å åpne vinduet Egenskaper for database.

  3. Klikk Definisjon under Kategorier og skriv inn et navn for tabellen.

  4. Klikk Kolonner under Kategorier, skriv inn et navn, og velg en datatype.

  5. Merk av for Nødv for kolonner som ikke kan ha nullverdier.

  6. Merk av for PN (primærnøkkel) for kolonner som identifiserer hver rad i databasetabellen entydig.

  7. Klikk Indekser, Utløsere, Kontroll eller Utvidet under Kategorier hvis du vil opprette disse valgfrie elementene.

  Kolonner

  Bruk vinduet Egenskaper for database til å legge til eller endre egenskaper for kolonner, inkludert datatyper og primærnøkler.

  1. Dobbeltklikk tabellen i diagrammet.

  2. Klikk Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

  3. Klikk i den første tomme cellen for Fysisk navn, og skriv inn et navn.

  4. Du kan endre datatypen for en kolonne ved å klikke kolonnens Datatype-felt og deretter merke en datatype fra listen eller skrive den inn i listen. Du kan for eksempel skrive inn desimal(8,2) eller kar(30).

  5. Du kan unngå nullverdier ved å merke av for Nødv.

  6. Hvis du vil angi at kolonnen er en primærnøkkel, merker du av for PN.

  7. Du kan se flere kolonneegenskaper i tillegg til de som vises når du klikker kategorien Kolonner, ved å merke kolonnen og klikke Rediger.

  Relasjoner

  Relasjoner bruker primær- og sekundærnøkler for å gjøre det mulig for databaser å samsvare en rad i én tabell med en rad i en relatert tabell. Du kan vise disse relasjonene i diagrammet. I tillegg kan du angi kardinaliteten (for eksempel en-til-mange) og bruke enten kråkefot, relasjons- eller IDEF1X-notasjon for å vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relasjoner med noen av disse notasjonene i malen Diagram for databasemodell.

  1. Opprette en relasjon mellom tabeller:

   1. Kontroller at begge tabellene er synlige i diagrammet. Hvis du utførte omvendt utvikling av modellen fra en eksisterende database, må du kanskje dra én av eller begge tabellene fra vinduet Tabeller og visninger og bort på tegningssiden.

   2. Dobbeltklikk tabellen du ønsker for primærnøkkelsiden av relasjonen.

   3. Klikk Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

   4. Klikk kolonnen du vil bruke til å identifisere hver rad i tabellen entydig, i rutenettet, og merk av for PN for å angi dette alternativet som primærnøkkel.

   5. Dra en relasjonsfigur og slipp den på et tomt område på siden, fra sjablongen Objektrelasjon eller Enhetsrelasjon.

   6. Koble den høyeste enden til tabellen med den overordnede tabellen.

   7. Koble den andre enden til den underordnede tabellen.

    Hvis den andre tabellen ikke allerede inneholder en kolonne med samme navn som primærnøkkelen, legger modellen den til i den andre tabellen som en sekundærnøkkel.

    Merknad: Hvis relasjonslinjer forsvinner, klikker du Visningsalternativer i Behandle-gruppen i kategorien Database. Merk av for Relasjoner under Vis i kategorien Relasjoner.

  2. Angi kardinalitet for relasjonen:

   1. Dobbeltklikk relasjonen.

   2. Klikk Diverse i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

   3. Velg kardinaliteten som passer best for relasjonen, under Kardinalitet. Det beste valget for en-til-mange-relasjoner er enten Null eller flere eller En eller flere. Det beste valget for en-til-en-relasjoner er enten Null eller en eller Nøyaktig en.

 3. Du kan gjøre andre forbedringer av diagrammet (for eksempel å opprette indekser, kontrollsetninger og utløsere) ved å gjøre følgende:

  Opprette indekser

  Indekser forbedrer ytelsen, eller hastigheten, til databasen når du kjører en spørring.

  1. Åpne diagrammet for databasemodell.

  2. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til en indeks i, og klikk Indekser i listen Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

  3. Klikk Ny.

  4. Skriv inn navnet på indeksen, i dialogboksen Opprett indeks, og klikk OK.

  5. Merk et alternativ for å opprette en unik eller ikke-unik indeks, i listen Indekstype.

  6. Merk navnene på kolonnene du vil ta med i denne indeksen, i listen Tilgjengelige kolonner, og klikk deretter Legg til >.

  7. Merk av for Stig i listen Indekserte kolonner hvis du vil opprette en indeks som har en stigende sorteringsrekkefølge, eller fjern merket hvis du vil opprette en indeks som har en synkende sorteringsrekkefølge.

   Diagrammet for databasemodell oppdateres.

  Opprette visninger

  Du kan se på en visning som en lagret spørring. Visninger er spesielt nyttige hvis du trenger å få tilgang til den samme informasjonen fra flere tabeller gjentatte ganger, eller hvis du vil vise dataene til brukere uten at de kan endre tabellene.

  Dra en visfigur bort på tegningssiden, fra sjablongen Enhetsrelasjon eller Objektrelasjon.

  Angi utvidede egenskaper for tabeller og visninger

  Avhengig av databasestyringssystemet du bruker, er det mulig at du kan angi utvidede egenskaper for tabeller eller visninger for å finne ut hvor de er lagret.

  Dobbeltklikk tabellen, eller vis hvem sine utvidede egenskaper du vil angi, og klikk Utvidet i listen Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

  Opprette kontrollsetninger

  Bruk kontrollsetninger til å sikre at dataene som legges inn i en kolonne, er innenfor et bestemt verdiområde. Du kan for eksempel opprette en kontrollsetning som krever at dataene i kolonnen kalt "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for database.

  2. Klikk Kolonner under Kategorier, og klikk deretter kolonnen du vil legge til en kontrollsetning i.

  3. Klikk Rediger.

  4. Angi ønskede betingelser i dialogboksen Egenskaper for kolonne i kategorien Kontroll.

   Kontrollsetningen legges til i Kode-vinduet under Lokal kode.

  Opprette lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner

  Bruk lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner til å opprette pakker med kode som du kan bruke på nytt til å utføre de samme handlingene gjentatte ganger. Den største forskjellen mellom de to er at en brukerdefinert funksjon returnerer en verdi, mens den lagrede prosedyren utfører kode uten å returnere en verdi.

  1. I kategorien Database merker du av for Kode i gruppen Vis/skjul for å åpne Kode-vinduet.

  2. Klikk Global kode, og klikk deretter Ny.

  3. Klikk kodetypen du vil opprette, i kategorien Egenskaper i koderedigering, og skriv inn et navn for koden.

  4. Skriv inn koden, i kategorien Informasjon, og klikk deretter OK.

  Opprette utløsere

  Utløsere forårsaker at SQL-kode, som du angir i utløseren, kjører når en bestemt hendelse skjer i databasen.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for database.

  2. Klikk Utløsere under Kategorier, og klikk deretter Legg til.

  3. Skriv inn et navn for utløseren, i kategorien Egenskaper.

  4. Skriv inn koden, i kategorien Informasjon, og klikk deretter OK.

   Utløseren legges til i Kode-vinduet under Lokal kode.

Denne artikkelen beskriver hvordan du kan opprette en databasemodell og hva du kan gjøre med modellen når du har opprettet den. Hvis du ønsker å komme raskt i gang, velger du NyFil-menyen, velger Programvare og database og klikker deretter Diagram for databasemodell.

Finner du ikke modellen funksjonene?

Utgaven du har av Microsoft Office Visio, inneholder sannsynligvis ikke funksjonene du ser etter. Du finner ut hvilken utgave av Visio du har ved å klikke Om Microsoft Office VisioHjelp-menyen. Navnet på utgaven vises i den øverste tekstlinjen i dialogboksen.

 • Microsoft Office Visio Standard inneholder ikke malen Diagram for databasemodell.

 • Microsoft Office Visio Professional støtter funksjonene for omvendt utvikling for malen Diagram for databasemodell (det vil si å bruke en eksisterende database til å opprette en modell i Visio), men det støtter ikke fremoverutvikling (det vil si å bruke en Visio-databasemodell til å generere SQL-kode).

 • Du finner de komplette funksjonene for databasemodellering, inkludert omvendt utvikling og fremoverutvikling, i Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects er inkludert i MSDN Premium Subscription, som er tilgjengelig med de rollebaserte utgavene av Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

 1. Gjør ett av følgende for å åpne et diagram for databasemodell:

  Opprette et nytt modelldiagram fra grunnen av

  Hvis du ikke har en eksisterende database som du vil bruke som utgangspunkt, kan du begynne med en tom databasemodell og legge til egne tabeller og relasjoner.

  1. Velg NyFil-menyen, velg Programvare og database og klikk Diagram for databasemodell.

  2. Velg AlternativerDatabase-menyen, og klikk Dokument.

  3. Merk symbolsettet du vil bruke, og andre alternativer for tabell og relasjon, i dialogboksen Alternativer for databasedokument, og klikk deretter OK.

  Bruke en eksisterende database som utgangspunkt

  Hvis du har en database som du vil modellere slik at du forstår den bedre, eller bruke den som utgangspunkt for en ny modell, kan du bruke veiviseren for omvendt utvikling til å trekke ut skjemaet eller strukturen til databasen, og bygge en ny modell.

  Merknad: Før du starter veiviseren:

  1. Hvis du skal utføre omvendt utvikling av en Microsoft Office Excel-arbeidsbok, må du åpne arbeidsboken og gi navn til gruppen (eller området) med celler som inneholder kolonneoverskriftene, før du starter veiviseren. Hvis du vil bruke mer enn ett regneark, gir du navn til gruppen med kolonneceller i hvert regneark. Disse områdene behandles som tabeller i veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gir navn til et celleområde, se emnet i hjelpen i Microsoft Office Excel som heter Definere navngitte cellereferanser eller områder.

  2. Du får de beste resultatene hvis du angir standarddriveren til måldatabasen som du vil utføre omvendt utvikling av, før du kjører veiviseren for omvendt utvikling. Dette trinnet sikrer at veiviseren tilordner de opprinnelige datatypene på riktig måte, og at all koden som veiviseren trekker ut, vises på riktig måte i Kode-vinduet.

  3. Velg NyFil-menyen, velg Programvare og database og klikk Diagram for databasemodell.

  4. Klikk Foreta omvendt utviklingDatabase-menyen.

  5. Gjør følgende på det første skjermbildet i veiviseren for omvendt utvikling:

   1. Merk Microsoft Office Visio-databasedriveren for databasestyringssystemet. Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, klikker du Oppsett.

    Merknad: Hvis du skal utføre omvendt utvikling av et Excel-regneark, velger du den generiske ODBC-driveren.

   2. Merk datakilden for databasen du skal oppdatere. Hvis du ikke allerede har opprettet en datakilde for den eksisterende databasen, klikker du Ny for å gjøre det nå.

    Når du oppretter en ny kilde, legges navnet til i listen Datakilder.

   3. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du Neste.

  6. Følg instruksjonene i alle dialogbokser som er spesifikke for driveren.

   Skriv for eksempel inn et brukernavn og passord i dialogboksen Koble til datakilde, og klikk deretter OK. Hvis datakilden ikke er passordbeskyttet, klikker du bare OK.

   Merknad: Hvis du bruker den generiske ODBC-driveren, kan det hende at du får en feilmelding som angir at informasjonen for databasen det er utført omvendt utvikling av, kan være ufullstendig. I de fleste tilfeller er ikke dette noe problem – bare klikk OK og fortsett å bruke veiviseren.

  7. Merk av for informasjonstypene du vil trekke ut, og klikk deretter Neste.

   Merknad: Enkelte elementer kan være utilgjengelige (grået ut) fordi ikke alle databasestyringssystemer støtter alle typer elementer som veiviseren kan trekke ut.

  8. Merk av for tabellene (og visningene, hvis det finnes) som du vil trekke ut, eller klikk Merk alt for å trekke ut alle, og klikk deretter Neste.

   Merknad: Hvis du skal utføre omvendt utvikling av et Excel-regneark, og du ikke ser noe i denne listen, må du sannsynligvis gi navn til celleområdet som inneholder kolonneoverskriftene i regnearket.

  9. Hvis du merket av for Lagrede prosedyrer i trinn 5, merker du prosedyrene du vil trekke ut eller klikker Merk alt for å trekke ut alle, og klikker deretter Neste.

  10. Velg om du vil at elementene for databasen det er utført omvendt utvikling av, skal legges til automatisk på gjeldende side.

   Merknad: Du kan velge at veiviseren skal opprette tegningen automatisk, i tillegg til å vise elementene for databasen det er utført omvendt utvikling av, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du bestemmer deg for at tegningen ikke skal opprettes automatisk, kan du dra elementene fra vinduet Tabeller og visninger og bort på tegningssiden for å sette sammen databasemodellen manuelt.

  11. Se over valgene dine for å kontrollere at du trekker ut ønsket informasjon, og klikk deretter Fullfør.

   Veiviseren trekker ut den merkede informasjonen og viser merknader om uttrekkingsprosessen i Utdata-vinduet.

  Importere og forbedre en eksisterende modell

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-modell, kan det hende at du kan importere den for å opprette et Visio-diagram for databasemodell. Denne funksjonen er begrenset til bare ordlistemodellfiler (IMD) fra VisioModeler 2.0 eller senere samt PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- og 3.52-ERX-filer.

  1. Velg NyFil-menyen, velg Programvare og database og klikk Diagram for databasemodell.

  2. Velg ImporterDatabase-menyen, og klikk Importer <modelltype>.

  3. Skriv inn banen og filnavnet for modellen du vil importere, eller klikk Bla gjennom for å finne modellfilen, og klikk deretter Åpne.

  4. Klikk OK i dialogboksen Importer.

   Visio importerer filen, og fremdriften vises i Utdata-vinduet. De importerte tabellene vises i vinduet Tabeller og visninger.

  5. Merk tabellene du vil modellere, i vinduet Tabeller og visninger, og dra dem deretter bort på tegningssiden.

 2. Når du har opprettet et diagram for databasemodell, begynner arbeidet med å forbedre diagrammet. Du kan legge til og tilpasse tabeller og visninger, opprette relasjoner og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Bruk enhetsfiguren til å opprette en tabell i diagrammet.

  1. Dra en enhetsfigur bort på tegningen, enten fra sjablongen Enhetsrelasjon eller Objektrelasjon.

  2. Dobbeltklikk figuren for å åpne vinduet Egenskaper for database.

  3. Klikk Definisjon under Kategorier og skriv inn et navn for tabellen.

  4. Klikk Kolonner under Kategorier, skriv inn et navn, og velg en datatype.

  5. Merk av for Nødv for kolonner som ikke kan ha nullverdier.

  6. Merk av for PN (primærnøkkel) for kolonner som identifiserer hver rad i databasetabellen entydig.

  7. Klikk Indekser, Utløsere, Kontroll eller Utvidet under Kategorier hvis du vil opprette disse valgfrie elementene.

  Kolonner

  Bruk vinduet Egenskaper for database til å legge til eller endre egenskaper for kolonner, inkludert datatyper og primærnøkler.

  1. Dobbeltklikk tabellen i diagrammet.

  2. Klikk Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

  3. Klikk i den første tomme cellen for fysisk navn, og skriv inn et navn.

  4. Du kan endre datatypen for en kolonne ved å klikke kolonnens Datatype-felt og deretter merke en datatype fra listen eller skrive den inn i listen. Du kan for eksempel skrive inn desimal(8,2) eller kar(30).

  5. Du kan unngå nullverdier ved å merke av for Nødv.

  6. Hvis du vil angi at kolonnen er en primærnøkkel, merker du av for PN.

  7. Du kan se flere kolonneegenskaper i tillegg til de som vises når du klikker kategorien Kolonner, ved å merke kolonnen og klikke Rediger.

  Relasjoner

  Relasjoner bruker primær- og sekundærnøkler for å gjøre det mulig for databaser å samsvare en rad i én tabell med en rad i en relatert tabell. Du kan vise disse relasjonene i diagrammet. I tillegg kan du angi kardinaliteten (for eksempel en-til-mange) og bruke enten kråkefot, relasjons- eller IDEF1X-notasjon for å vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relasjoner med noen av disse notasjonene i malen Diagram for databasemodell.

  1. Opprette en relasjon mellom tabeller:

   1. Kontroller at begge tabellene er synlige i diagrammet. Hvis du utførte omvendt utvikling av modellen fra en eksisterende database, må du kanskje dra én av eller begge tabellene fra vinduet Tabeller og visninger og bort på tegningssiden.

   2. Dobbeltklikk tabellen du ønsker for primærnøkkelsiden av relasjonen.

   3. Klikk Kolonner i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

   4. Klikk kolonnen du vil bruke til å identifisere hver rad i tabellen entydig, i rutenettet, og merk av for PN for å angi dette alternativet som primærnøkkel.

   5. Dra en relasjonsfigur og slipp den på et tomt område på siden, fra sjablongen Objektrelasjon eller Enhetsrelasjon.

   6. Koble den høyeste enden til tabellen med den overordnede tabellen.

   7. Koble den andre enden til den underordnede tabellen.

    Hvis den andre tabellen ikke allerede inneholder en kolonne med samme navn som primærnøkkelen, legger modellen den til i den andre tabellen som en sekundærnøkkel.

    Merknad: Hvis relasjonslinjer forsvinner, velger du AlternativerDatabase-menyen og klikker Dokument. Merk av for Relasjoner i kategorien Relasjoner under Vis.

  2. Angi kardinalitet for relasjonen:

   1. Dobbeltklikk relasjonen.

   2. Klikk Diverse i vinduet Egenskaper for database under Kategorier.

   3. Velg kardinaliteten som passer best for relasjonen, under Kardinalitet. Det beste valget for en-til-mange-relasjoner er enten Null eller flere eller En eller flere. Det beste valget for en-til-en-relasjoner er enten Null eller en eller Nøyaktig en.

 3. Du kan gjøre andre forbedringer av diagrammet (for eksempel å opprette indekser, kontrollsetninger og utløsere) ved å gjøre følgende:

  Opprette indekser

  Indekser forbedrer ytelsen, eller hastigheten, til databasen når du kjører en spørring.

  1. Åpne diagrammet for databasemodell.

  2. Dobbeltklikk tabellen du vil legge til en indeks i, og klikk Indekser i listen Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

  3. Klikk Ny.

  4. Skriv inn navnet på indeksen, i dialogboksen Opprett indeks, og klikk OK.

  5. Merk et alternativ for å opprette en unik eller ikke-unik indeks, i listen Indekstype.

  6. Merk navnene på kolonnene du vil ta med i denne indeksen, i listen Tilgjengelige kolonner, og klikk deretter Legg til >.

  7. Merk av for Stig i listen Indekserte kolonner hvis du vil opprette en indeks som har en stigende sorteringsrekkefølge, eller fjern merket hvis du vil opprette en indeks som har en synkende sorteringsrekkefølge.

   Diagrammet for databasemodell oppdateres.

  Opprette visninger

  Du kan se på en visning som en lagret spørring. Visninger er spesielt nyttige hvis du trenger å få tilgang til den samme informasjonen fra flere tabeller gjentatte ganger, eller hvis du vil vise dataene til brukere uten at de kan endre tabellene.

  Dra en visfigur bort på tegningssiden, fra sjablongen Enhetsrelasjon eller Objektrelasjon.

  Angi utvidede egenskaper for tabeller og visninger

  Avhengig av databasestyringssystemet du bruker, er det mulig at du kan angi utvidede egenskaper for tabeller eller visninger for å finne ut hvor de er lagret.

  Dobbeltklikk tabellen, eller vis hvem sine utvidede egenskaper du vil angi, og klikk Utvidet i listen Kategorier i vinduet Egenskaper for database.

  Opprette kontrollsetninger

  Bruk kontrollsetninger til å sikre at dataene som legges inn i en kolonne, er innenfor et bestemt verdiområde. Du kan for eksempel opprette en kontrollsetning som krever at dataene i kolonnen kalt "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for database.

  2. Klikk Kolonner under Kategorier, og klikk deretter kolonnen du vil legge til en kontrollsetning i.

  3. Klikk Rediger.

  4. Angi betingelser du vil bruke i dialogboksen Egenskaper for kolonne i kategorien kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om valgene, kan du se kolonne og feltegenskaper dialogboks (kategorien kontroll).

   Kontrollsetningen legges til i Kode-vinduet under Lokal kode.

  Opprette lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner

  Bruk lagrede prosedyrer og brukerdefinerte funksjoner til å opprette pakker med kode som du kan bruke på nytt til å utføre de samme handlingene gjentatte ganger. Den største forskjellen mellom de to er at en brukerdefinert funksjon returnerer en verdi, mens den lagrede prosedyren utfører kode uten å returnere en verdi.

  1. Velg VisDatabase-menyen, og klikk deretter Kode for å åpne Kode-vinduet.

  2. Klikk Global kode, og klikk deretter Ny.

  3. Klikk kodetypen du vil opprette, i kategorien Egenskaper i koderedigering, og skriv inn et navn for koden.

  4. Skriv inn koden, i kategorien Informasjon, og klikk deretter OK.

  Opprette utløsere

  Utløsere forårsaker at SQL-kode, som du angir i utløseren, kjører når en bestemt hendelse skjer i databasen.

  1. Dobbeltklikk tabellen for å åpne vinduet Egenskaper for database.

  2. Klikk Utløsere under Kategorier, og klikk deretter Legg til.

  3. Skriv inn et navn for utløseren, i kategorien Egenskaper.

  4. Skriv inn koden, i kategorien Informasjon, og klikk deretter OK.

   Utløseren legges til i Kode-vinduet under Lokal kode.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×