Opprette eller tilpasse en innholdstype for område

Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter nye innholdstyper for nettsted eller endrer eksisterende innholdstyper.

I denne artikkelen

Innholdstyper for nettsted og arv

Opprette en innholdstype for nettsted

Knytte en dokumentmal til en innholdstype for nettsted

Endre kolonnene for en innholdstype

Legge en arbeidsflyt til en innholdstype for nettsted

Gjøre en innholdstype skrivebeskyttet

Slette en innholdstype for nettsted

Med de nødvendige tillatelsene kan du opprette nye innholdstyper for nettsted. Du kan så legge til disse innholdstypene i lister og biblioteker på det nettstedsnivået der du opprettet dem i tillegg til nettsteder på lavere nivå. For eksempel er en innholdstype for nettsted som du oppretter på nettstedet på øverste nivå, tilgjengelig for lister og biblioteker på alle nettsteder i nettstedssamlingen. Innholdstyper som blir opprettet på et nettsted på lavere nivå, er ikke tilgjengelig for nettsteder på høyere nivå.

Viktig!: For å kunne opprette og endre innholdstyper må du ha tillatelsesnivået Full kontroll, slik som eiergruppen standard Nettstedsnavn, og ha følgende brukertilgangsrettigheter:

 • Overordnet nettsted    Behandle lister, legge til og tilpasse sider

 • Underordnet nettsted    Behandle lister, legge til og tilpasse sider

 • Liste eller dokumentbibliotek    Behandle lister

Til toppen av siden

Innholdstyper for nettsted og arv

I løpet av ett enkeltprosjekt kan det hende en virksomhet lager flere forskjellige innholdstyper, for eksempel forslag, juridiske dokumenter, arbeidsrapporter og spesifikasjoner for produktutforming. En virksomhet vil kanskje samle inn og vedlikeholde ulike typer metadata om hver innholdstype. Metadata kan omfatte for eksempel et kontonummer, prosjektnummer eller en prosjektleder. Selv om dokumentene kan lagres sammen fordi de er relatert til ett enkeltprosjekt, kan de opprettes, brukes, deles og vedlikeholdes på ulike måter. Organisasjoner kan definere ulike sett med dokumenter som innholdstyper.

Innholdstyper gir organisasjoner muligheten til å ordne, administrere og håndtere innhold på en konsekvent måte i en nettstedssamling. Ved å definere innholdstyper for bestemte dokumenttyper eller informasjonsprodukter kan en organisasjon sørge for at innholdet administreres på en konsekvent måte. Innholdstyper kan betraktes som maler som du bruker på en liste eller et bibliotek, og du kan bruke flere maler på dem, slik at de kan inneholde flere element- eller dokumenttyper.

Innholdstyper organiseres i et hierarki    Innholdstyper organiseres i et hierarki der én innholdstype kan arve egenskapene sine fra en annen. Denne strukturen gjør det mulig å behandle hele kategorier av dokumenter konsekvent i hele organisasjonen.

Nye nettstedsinnholdstyper baseres på en overordnet innholdstype    Når du definerer en ny, egendefinert nettstedsinnholdstype i innholdstypegalleriet for et nettsted, begynner du med å velge en eksisterende overordnet nettstedsinnholdstype i innholdstypegalleriet som utgangspunkt. Den nye nettstedsinnholdstypen du oppretter, arver alle attributtene fra den overordnede nettstedsinnholdstypen, for eksempel dokumentmalen, innstillingen for skrivebeskyttelse, arbeidsflyter og kolonner. Når du har opprettet en ny nettstedsinnholdstype, kan du gjøre endringer i den, som å legge til eller fjerne kolonner.

Underordnede nettstedsinnholdstyper arver fra den overordnede    Innholdstyper du oppretter, baseres på en overordnet innholdstype og arver attributtene til den overordnede innholdstypen. Et eksempel på en underordnet innholdstype er en listeinnholdstype, basert på en overordnet innholdstype, som du bruker på en liste eller et bibliotek. Endringer som gjøres direkte på denne underordnede listeinnholdstypen, påvirker ikke den overordnede innholdstypen den er basert på. Følgende attributter kan arves fra en overordnet innholdstype:

 • Dokumentmal

 • Innstillingen Skrivebeskyttet

 • Arbeidsflyter

 • Kolonner

 • Extensible-attributter lagt til gjennom andre programmer

Når du oppdaterer en overordnet innholdstype, kan du velge om du vil la de underordnede innholdstypene arve disse endringene. Når du velger å oppdatere alle innholdstyper som arver fra sine overordnede innholdstyper, blir alle innstillingene på denne siden også oppdatert for innholdstyper som er underordnet innholdstypen du endrer. Denne oppdateringen overskriver tidligere tilpasninger av listen og innholdstypene for nettsted som arver fra den overordnede typen.

Arv av innholdstype

Hvis du for eksempel endrer bare dokumentmalen på siden Avanserte innstillinger og velger å oppdatere innholdstyper for liste og underordnede innholdstyper for nettsted, blir dokumentmalen og innstillingene for skrivebeskyttelse oppdatert for alle underordnede innholdstyper for nettsted, fordi begge disse innstillingene er på samme side. På samme måte blir alle endringer som gjøres på siden Arbeidsflytinnstillinger bli oppdatert sammen for underordnede innholdstyper. Hver kolonne har sin egen side Endre innholdstypekolonne for nettsted, så innstillingene for hver kolonne må oppdateres separat.

Merk at alle attributter for en innholdstype som vises for den overordnede innholdstypen – bortsett fra Navn, Beskrivelse og Gruppe – kan oppdateres for underordnede typer. Kolonner eller innstillinger som ikke vises for den overordnede typen, kan ikke oppdateres.

Du sikrer at endringer du gjør i den overordnede innholdstypen, ikke overskriver innstillinger for underordnede innholdstyper, ved å merke den underordnede innholdstypen som skrivebeskyttet. Selv om dette er ønskelig i noen situasjoner, vil det også redusere din mulighet til å behandle innholdstypehierarkiet sentralt.

Hvis du merker en innholdstype som skrivebeskyttet, kan innstillingene for den overordnede innholdstypen fremdeles overstyre innstillingene for den underordnede innholdstypen hvis du spesifikt angir den overordnede som skrivebeskyttet og så oppdaterer endringer for underordnede innholdstyper.

Nettstedsinnholdstyper lagres i grupper    Når du oppretter en ny nettstedsinnholdstype, må du velge om den skal lagres i en eksisterende gruppe eller lagres i en ny gruppe som du oppretter. Hvis du ikke vil at den nye nettstedsinnholdstypen skal brukes av andre, kan du opprette en gruppe med navnet _Skjult og lagre nettstedsinnholdstypen i denne.

Til toppen av siden

Opprette en innholdstype for nettsted

Hvis du vil opprette innholdstyper for et nettsted, må du ha tillatelsen Full kontroll for nettstedet. Hvis du vil opprette innholdstyper for nettstedet på øverste nivå i en nettstedssamling, må du være administrator for en nettstedssamling.

 1. Gå til nettstedet der du vil opprette en ny innholdstype for nettsted.

 2. Klikk Nettstedsinnstillinger på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

  Siden Galleri for innholdstype for nettsted vises.

 4. Klikk Opprett på siden Galleri for innholdstype for nettsted.

  Siden Ny innholdstype for nettsted vises.

  Vinduet Ny innholdstype for område

 5. Under Navn og beskrivelse skriver du inn et navn og en beskrivelse for den nye innholdstypen.

 6. Velg gruppen du vil velge den nye innholdstypen fra, i listen Velg overordnet innholdstype fra. Denne listen inneholder alle innholdstyper som brukes på nettstedet.

 7. I listen Overordnet innholdstype velger du den overordnede innholdstypen du vil basere innholdstypen på. Listen over overordnede innholdstyper varierer avhengig av gruppen innholdstype du valgte i Velg overordnet innholdstype fra.

 8. Under Gruppe velger du om du skal lagre denne nye innholdstypen for nettsted i en eksisterende gruppe eller en ny gruppe.

 9. Klikk OK.

  Siden Innholdstypen for nettsted: Nytt navn på innholdstype vises. Du kan velge alternativer på denne siden for å definere den nye innholdstypen ytterligere.

Til toppen av siden

Knytte en dokumentmal til en innholdstype for nettsted

Obs!: Dokumentmaler kan knyttes bare til innholdstypen Dokument, ikke mapper, lister eller diskusjonstavler.

 1. Gå til nettstedet der innholdstypen for nettsted du vil endre, er definert.

 2. Klikk Nettstedsinnstillinger på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk på koblingen for innholdstypen du vil endre, på siden Galleri for innholdstype for nettsted.

  Konfigurasjonssiden for den innholdstypen for nettsted du valgte, vises.

 5. Klikk Avanserte innstillinger i delen Innstillinger.

  Siden Avanserte innstillinger for innholdstype for nettsted vises.

  Vinduet Avanserte innstillinger for innholdstype

 6. Du kan angi nettadressen for en eksisterende dokumentmal ved å skrive inn nettadressen til stedet med ønsket dokumentmal i delen Dokumentmal. Tabellen nedenfor viser eksempler på nettadressetypene du kan bruke. Eksemplene er basert på ressursmappen for innholdstype http://servernavnnettsted/_cts/navn på innholdstype/, og dokumentmalen dokumentnavn.doc.

Nettadressenavn

Eksempel

Relativ bane til serveren

Omrade/_cts/innholdstypenavn/dokumentnavn.doc

Absolutt bane til serveren

http://contoso/Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Du kan laste opp dokumentmalen du vil bruke, ved å klikke Last opp en ny dokumentmal i Dokumentmaler-delen, og deretter klikker du Bla gjennom. Bla til stedet der filen du vil bruke, befinner seg, merk den, og klikk deretter Åpne i dialogboksen Velg fil.

  Når du laster opp en ny dokumentmal, lagres den automatisk i standardmappen for dokumentmalressurser på http://Servernavn/Nettsted/_cts/Navn på innholdstype/

 2. Under Oppdater nettsteder og lister angir du om innholdstypene som arves fra denne innholdstypen, skal oppdateres med endringene.

  Hvis du velger Ja, bruker andre innholdstyper (underordnede innholdstyper) som arver fra denne innholdstypen (overordnet innholdstype), dokumentmalen du valgte.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Endre kolonnene for en innholdstype

Du kan angi egenskapene eller metadataene du vil samle inn for et element eller en bestemt innholdstype, ved å legge til kolonner i innholdstypen for nettsted. Organisasjonen ønsker kanskje å spore et bestemt sett med metadata for alle kjøpsordrene, for eksempel kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder. Hvis du legger til kolonner for kontonummer, prosjektnummer og prosjektleder i innholdstypen for kjøpsordre, blir brukere bedt om å oppgi disse metadataene for elementer av denne innholdstypen.

Du kan endre kolonner for en innholdstype på flere måter. Du kan gjøre følgende:

Legge en eksisterende kolonne til en innholdstype for nettsted

Følg denne prosedyren for å legge til en kolonne som allerede er definert på nettstedet eller det overordnede nettstedet, i en innholdstype for nettsted. Du kan legge til en kolonne i en innholdstype for å sikre at kolonnen eller feltet vises på listen eller i biblioteket du knytter innholdstypen til.

 1. Gå til nettstedet der innholdstypen du vil endre, er definert.

 2. Klikk Nettstedsinnstillinger på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk på koblingen for innholdstypen du vil endre, på siden Galleri for innholdstype for nettsted.

  Konfigurasjonssiden for den innholdstypen for nettsted du valgte, vises.

  Hvis navnene på innholdstyper for nettsted ikke er hyperkoblinger eller ikke kan velges, betyr det at nettstedet arver innholdstypene fra et annet nettsted, og at innholdstypen må oppdateres på det andre nettstedet.

 5. I Kolonner-delen klikker du Legg til fra eksisterende nettstedskolonner.

  Siden Legg til kolonner i innholdstype for område vises.

 6. I Velg kolonner-delen velger du den gruppen som du vil filtrere på, i listen Velg kolonner fra.

  Tabellen nedenfor beskriver gruppene og kolonnetypene de inneholder, som er tilgjengelige som standard.

Velg dette

Hvis du vil vise dette

Alle grupper

Alle kolonner som er tilgjengelige for alle grupper.

Grunnleggende kolonner

Kolonner som er nyttige i mange typer lister eller biblioteker.

Kjernekontakt- og kalenderkolonner

Kolonner som er nyttige i kontakt- og kalenderlister. Disse kolonnene brukes vanligvis til å synkronisere metadata fra kundekontakt- og kalenderprogrammer som er kompatible med SharePoint-teknologier, for eksempel Microsoft Office Outlook 2007.

Kjernedokumentkolonner

Standard dokumentkolonner fra Dublin Core Metadata Set.

Kjerneoppgave- og problemkolonner

Kolonner som er nyttige i oppgave- og problemlister. Disse kolonnene brukes vanligvis til å synkronisere metadata fra kundeoppgave- og problemprogrammer som er kompatible med SharePoint-teknologier, for eksempel Microsoft Office Outlook 2007.

Gruppearbeidkolonner

Kolonner som er nyttige i gruppearbeidslister som brukes på arbeidsområdet for grupper.

Utvidede kolonner

Et sett med spesialkolonner.

 1. Velg kolonnen som du vil legge til, i Tilgjengelige kolonner-listen, og klikk deretter Legg til.

  Du kan legge til flere kolonnetyper raskt ved å trykke CTRL og klikke hver av de tilgjengelige kolonnene du vil legge til.

 2. Angi om de underordnede nettstedsinnholdstypene som arver fra denne nettstedsinnholdstypen, skal bli oppdatert med endringene dine, under Oppdater innholdstyper for liste og nettsted.

 3. Når du er ferdig med å legge til kolonnene, klikker du OK.

Til toppen av siden

Legge en ny kolonne til en innholdstype for nettsted

Følg denne fremgangsmåten for å definere en ny kolonne og legge den til i en innholdstype for nettsted. Legg merke til at den nye kolonnen du oppretter, blir tilgjengelig på nettstedet der den blir opprettet og på de underordnede nettstedene for dette nettstedet. Når du har opprettet den nye kolonnen, kan du legge den til i andre innholdstyper og dessuten i lister og biblioteker. Hvis du ikke vil at andre skal bruke den nye kolonnen, kan du skjule den ved å legge den til en ny gruppe med navnet _Skjult.

 1. Gå til nettstedet der innholdstypen for nettsted du vil endre, er definert.

 2. Klikk Nettstedsinnstillinger på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk på koblingen for innholdstypen du vil endre, på siden Galleri for innholdstype for nettsted.

  Konfigurasjonssiden for den innholdstypen for nettsted du valgte, vises.

 5. I Kolonner-delen klikker du Legg til fra ny områdekolonne.

  Siden Ny områdekolonne vises.

 6. Skriv inn et navn for den nye kolonnetypen i Navn og type-delen, og velg deretter type informasjon som kan lagres i denne kolonnen.

  Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i kolonnenavn. Hvis det for eksempel allerede er definert en kolonne med navnet «Beskrivelse» for nettstedssamlingen, kan du ikke opprette en ny kolonne med navnet «beskrivelse».

 7. Under Gruppe velger du enten den eksisterende gruppen eller skriver inn navnet på en ny gruppe der du vil lagre den nye kolonnen.

 8. Spesifiser andre kolonneinnstilinger du ønsker i Flere kolonneinnstillinger-delen. Du kan for eksempel skrive inn en beskrivelse for kolonnen, spesifisere om det trengs informasjon for denne kolonnen, maksimalt antall tegn som kan lagres i kolonnen, og en standardverdi for kolonnen.

 9. Under Oppdater innholdstyper for liste og nettsted angir du om de underordnede innholdstypene for nettsted som arver fra denne innholdstypen for nettsted, skal oppdateres ved endringene.

 10. Under Kolonnevalidering skriver du inn formelen du vil bruke til å validere data i denne kolonnen når nye elementer legges på listen. Du kan for eksempel angi et maksimalantall en bruker kan skrive i en kolonne, eller bruke en formel til å sikre at retningsnummeret i et telefonnummer er inkludert i en kolonne.

 11. Når du er ferdig med å legge til kolonnene, klikker du OK.

Til toppen av siden

Fjerne en kolonne

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettstedNettstedshandlinger-menyen.

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

Hvis navnene på innholdstyper for nettsted ikke er hyperkoblinger eller ikke kan velges, betyr det at nettstedet arver innholdstypene fra et annet nettsted, og at innholdstypen må oppdateres på det andre nettstedet.

Klikk navnet på kolonnen du vil fjerne fra innholdstypen, under Kolonner.

 1. Klikk Fjern, og klikk deretter OK når du får spørsmål om du vil fjerne kolonnen fra innholdstypen.

Endre kolonnerekkefølgen for en innholdstype for nettsted

Du kan endre rekkefølgen kolonnene vises i for en innholdstype, slik at de for eksempel følger en logisk gruppering.

 1. Gå til nettstedet der innholdstypen du vil endre, er definert.

 2. Klikk Nettstedsinnstillinger på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk på koblingen for innholdstypen du vil endre, på siden Galleri for innholdstype for nettsted.

  Konfigurasjonssiden for den innholdstypen for nettsted du valgte, vises.

 5. Klikk Kolonnerekkefølge i Kolonner-delen.

 6. Bruk rullegardinlistene i kolonnen Posisjon fra toppen, under Kolonnerekkefølge, for å endre rekkefølgen på kolonnene.

  Endre kolonnerekkefølge

 7. Under Oppdater nettsteder og lister angir du om innholdstypene fra det underordnede nettstedet som arves fra denne innholdstypen, skal oppdateres med endringene.

Gjøre en kolonne obligatorisk, valgfri eller skjult

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettsted på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

Velg et varsel, og skriv tekst her. Du kan også angi egenskapen AlertPosition for varslet.

 1. Klikk navnet på kolonnen du vil gjøre obligatorisk, under Kolonner.

 2. Gjør ett av følgende under Kolonneinnstillinger:

  • Klikk Obligatorisk hvis du vil kreve at brukere angir informasjon for en kolonne.

  • Klikk Valgfritt hvis du vil at det skal være valgfritt for brukere å angi informasjon for en kolonne.

  • Klikk Skjult hvis du vil skjule en kolonne, slik at den ikke vises i nye skjemaer, skjemaer for redigering eller skjemaer for visning for innholdstypen.

  • Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? i delen Oppdater nettsteder og lister hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for nettsted.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge en arbeidsflyt til en innholdstype for nettsted

Obs!: En arbeidsflyt må distribueres på nettstedssamlingen før du kan legge den til en innholdstype for nettsted. Kontakt serveradministratoren hvis arbeidsflyten du vil legge til, ikke er tilgjengelig.

 1. Gå til nettstedet der innholdstypen for nettsted du vil endre, er definert.

 2. Klikk Nettstedsinnstillinger på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk på koblingen for innholdstypen du vil endre, på siden Galleri for innholdstype for nettsted.

  Konfigurasjonssiden for den innholdstypen for nettsted du valgte, vises.

 5. Klikk Arbeidsflytinnstillinger i delen Innstillinger.

  Siden Endre arbeidsflytinnstillinger vises.

 6. Klikk Legg til en arbeidsflyt.

 7. På siden Legg til en arbeidsflyt velger du arbeidsflytmalen som du vil legge til, og legger til de innstillingene du ønsker for arbeidsflyten.

  Vinduet Legg til arbeidsflyt

 8. Gjør ett av følgende:

  • Hvis arbeidsflyten du legger til har en Tilpass arbeidsflyt-side, klikk Neste for å gå til Tilpass arbeidsflyt-siden. Velg de innstillingene du ønsker, og klikk deretter OK.

  • Hvis arbeidsflyten du legger til, ikke har noen Tilpass arbeidsflyt-side, klikker du OK.

   Under Se også finner du flere emner om å legge til arbeidsflyter i lister, biblioteker og innholdstyper.

Til toppen av siden

Gjøre en innholdstype skrivebeskyttet

 1. Gå til nettstedet som du vil endre en innholdstype for nettsted for.

 2. Klikk Innstillinger for nettsted på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil endre.

  Hvis navnene på innholdstyper for nettsted ikke er hyperkoblinger eller ikke kan velges, betyr det at nettstedet arver innholdstypene fra et annet nettsted, og at innholdstypen må oppdateres på det andre nettstedet.

 5. Klikk Avanserte innstillinger under Innstillinger.

 6. Klikk Ja under Skal denne innholdstypen være skrivebeskyttet? i Skrivebeskyttet-delen.

 7. Klikk Ja under Vil du oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne typen? i delen Oppdater nettsteder og lister hvis du vil oppdatere alle innholdstyper som arver fra denne innholdstypen for nettsted.

 8. Klikk OK.

Til toppen av siden

Slette en innholdstype for nettsted

Når du sletter en nettstedstype fra en liste eller et bibliotek, vil brukerne ikke lenger kunne legge til nye forekomster av innholdstypen i lister eller biblioteker. Når du sletter en innholdstype, fjernes ingen forekomster av innholdstypen som tidligere var knyttet til lister eller biblioteker og som nå eksisterer som listeinnholdstyper. Elementer som ble opprettet fra innholdstypen, slettes heller ikke.

 1. Gå til nettstedet du vil slette en innholdstype for.

 2. Klikk Innstillinger for nettsted på menyen Nettstedshandlinger Nettstedshandlinger .

 3. Klikk Innholdstyper for nettsted under Gallerier.

 4. Klikk navnet på innholdstypen for nettsted du vil slette.

  Hvis navnene på innholdstyper for nettsted ikke er hyperkoblinger eller ikke kan velges, betyr det at nettstedet arver innholdstypene fra et annet nettsted, og at innholdstypen må oppdateres på det andre nettstedet.

 5. Klikk Slett denne innholdstypen for nettsted under Innstillinger.

 6. Klikk OK når du får spørsmål om du vil slette innholdstypen for nettsted.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×