Måter å telle verdier på i et regneark

Telling i forhold til summering Opptelling er en integrert del av dataanalyse, enten du teller antall ansatte i en avdeling i organisasjonen eller antallet enheter som ble solgt over hvert kvartal. Excel inneholder flere teknikker som du kan bruke til å telle celler, rader eller kolonner med data.

Denne artikkelen kan hjelpe deg med å ta riktig valg ved å gi deg en fullstendig oversikt over metoder, støtteinformasjon for å hjelpe deg med å raskt kunne fastslå hvilke teknikker du skal bruke og koblinger til avanserte artikler.

Opptelling må ikke forveksles med summering. Hvis du vil ha mer informasjon om å summere verdiene i celler, kolonner eller rader, se Måter å summere verdier på i et regneark.

I denne artikkelen

Enkel opptelling

Video: Telle celler ved hjelp av statuslinjen i Excel

Telle celler i en kolonne eller rad ved hjelp av en innebygd kommando

Telle celler i et område ved bruk av ANTALL-funksjonen

Telle celler i en kolonne ved bruk av kommandoen Delsum i en disposisjon

Telle celler i en kolonne eller rad ved bruk av en pivottabell

Telle celler i en liste eller en Excel-tabellkolonne ved bruk av funksjonen DELSUM

Opptelling basert på én eller flere betingelser

Video: Bruk funksjonene ANTALL, ANTALL.HVIS og ANTALLA

Telle celler i et område basert på et enkelt vilkår ved bruk av funksjonen ANALL.HVIS

Telle celler i en kolonne basert på én eller flere betingelser ved bruk av funksjonen DANTALL

Telle celler i et område basert på flere vilkår ved bruk av ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen eller en kombinasjon av ANTALL- og HVIS-funksjoner

Opptelling når dataene inneholder tomme verdier

Telle ikke-tomme celler i et område ved bruk av funksjonen ANTALLA

Telle ikke-tomme celler i en liste ved bruk av funksjonen DANTALLA

Telle tomme celler i et sammenhengende område ved bruk av TELLBLANKE-funksjonen

Telle tomme celler i et usammenhengende område ved bruk av en kombinasjon av funksjonene SUMMER og HVIS

Telle unike forekomster av verdier

Telle unike verdier i et område ved bruk av en pivottabellrapport

Telle unike verdier i et område basert på et enkelt vilkår ved bruk av funksjonen ANTALL.HVIS

Telle unike verdier i et område basert på flere vilkår ved bruk av en kombinasjon av SUMMER- og HVIS-funksjoner i en matriseformel

Telle antall unike verdier i en listekolonne ved bruk av Avansert filter

Telle hvor mange unike verdier i et område som oppfyller én eller flere betingelser, ved bruk av en sammensatte formel

Spesielle tilfeller (telle alle cellene, telle ord)

Telle totalt antall celler i et område ved hjelp av RAD- og KOLONNE-funksjoner

Telle ord i et område ved bruk av en sammensatt formel

Vise beregninger og opptellinger på statuslinjen

Enkel opptelling

Du kan telle antall verdier i et område eller en tabell ved bruk av en enkel formel, klikke en knapp eller ved å bruke en regnearkfunksjon.

Excel kan også vise summen av antall merkede celler i Excel statuslinje. Se videodemonstrasjonen som følger for en rask titt på bruk av statuslinjen. Se også Vise beregninger og antall på statuslinjen for mer informasjon. Du kan referere til verdiene som vises på statuslinjen når du vil ha et raskt overblikk over dataene og ikke har tid til å skrive inn formler.

Video: Telle celler ved bruk av statuslinjen i Excel

Se videoen nedenfor for å lære hvordan du viser antall på statuslinjen.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Til toppen av siden

Telle celler i en kolonne eller rad ved bruk av en innebygd kommando

Bruk funksjonen Tellenumre i Autosummer-kommandoen ved å velge et celleområde som inneholder minst én tallverdi og deretter, på Hjem-fanen i Rediger-gruppen, klikker du pilen ved siden av Autosummer. Klikk deretter Tellenumre. Excel returnerer antallet numeriske verdier i området i en celle tilstøtende til området du valgte. Dette resultatet vises vanligvis i en celle til høyre for et vannrett område eller i en celle under for et loddrett område.

Bruke Antall tall-funksjonen til Autosummer-kommandoen

Til toppen av siden

Telle celler i et område ved bruk av ANTALL-funksjonen

Bruk ANTALL-funksjonen i en formel til å telle antall numeriske verdier i et område. I eksemplet nedenfor inneholder området A2:A5 tre tall (5, 32 og 10) og én tekstverdi ("hallo"). Du bruker ANTALL-funksjon i en formel slik som dette: =ANTALL (A2:A5). Resultatet er 3, antallet numeriske verdier som finnes i området.

1

2

3

4

5

6

A

Eksempelverdi

5

32

hallo

10

=ANTALL (A2:A5)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen «Telle celler som inneholder tall som ikke er i en sammenhengende rad eller kolonne» i artikkelen ANTALL-funksjon.

Til toppen av siden

Telle celler i en kolonne ved bruk av kommandoen Delsum i en disposisjon

Bruke Delsum-kommandoen (Data-fanen Disposisjon-gruppe) til å gruppere og summere en kolonne med data.

Hvis dataene er i en liste og du kan gruppere den logisk etter kolonneverdier, kan du opprette en disposisjon for å gruppere og summere dataene.

Delsammendrag-kommandoen grupperer dataene til en disposisjon

Salgstotalen grupperes etter region, slik denne figuren viser, og det er lett å se at det finnes fire kvartalsvise verdier for Øst og Vest. Som en bonus, beregnes også totalverdiene for hver region og en totalsum.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:

Til toppen av siden

Telle celler i en kolonne eller rad ved bruk av en pivottabell

Opprette en Pivottabellrapport som summerer dataene, og hjelper deg å utføre analyse ved å la deg velge kategoriene du vil vise dataene etter.

Du kan raskt opprette en pivottabell ved å merke en celle i et område av data eller Excel-tabell og deretter velge Sett inn-fanen, velge Tabeller-gruppen og klikke Pivottabell.

Hvis du vil se hvor kraftig en pivottabell er, kan du merke deg at i følgende eksempel inneholder salgsdata mange rader (det er faktisk 40 rader med data, men grafikken viser bare en del av disse radene). Dataene summeres ikke, og de har ikke delsummer eller totalsum.

Data som er brukt i en pivottabellrapport

En pivottabellrapport basert på de samme dataene viser delsummer, totalsummer og gir et konsist sammendrag ved et blikk.

Summerte data med totaler i en pivottabellrapport

Oppretting av og arbeid med pivottabeller, kan kreve noe klargjøring av dataene på forhånd og at du er kjent med enkelte begreper.

Hvis du trenger detaljert informasjon for å hjelpe deg med å komme i gang, kan du se følgende artikler:

Til toppen av siden

Telle celler i en liste eller en Excel-tabellkolonne ved bruk av funksjonen DELSUM

Du kan bruke DELSUM-funksjonen i en formel for å telle antall verdier i en Excel-tabell eller et celleområde.

Du kan bruke DELSUM-funksjonen til å kontrollere om skjulte rader er inkludert i resultatene. Funksjonen ignorerer alltid rader som er filtrert.

Hvis du bruker funksjonen på de sju verdiene i den følgende tabellen (celle A2 til og med A8), returneres for eksempel et antall på 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Solgte enheter

25

8

12

32

11

40

16

=DELSUM(2,A2:A8)

I formelen angir «2»-delen at funksjonen skal bruke SUMMER-funksjonen til å returnere antallet verdier i området A2:A8 og at alle skjulte rader skal inkluderes. Antallet (resultatet i celle A9) er 7.

Hvis du skjulte rad 4, 5 og 6 og ikke vil at disse radene skal tas med i beregningen, bruker du DELSUM-funksjonen på en litt annen måte. I stedet for å angi "2" i formelen, angir du «102», som forteller Excel å ignorere skjulte rader. Regnearket kan for eksempel se slik ut (med rad 4, 5 og 6 skjult):

1

2

3

7

8

9

A

Solgte enheter

25

8

40

16

=DELSUM(102,A2:A8)

I dette tilfellet returnerer funksjonen 4 antall celler i kolonnen som ikke er skjult, og som inneholder verdier.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artiklene DELSUM-funksjonen.

Til toppen av siden

Opptelling basert på én eller flere betingelser

Du kan telle antall celler i et område som oppfyller vilkårene (også kjent som kriterier) som du angir, ved bruk av en rekke regnearkfunksjoner.

Video: Bruke funksjonene ANTALL, ANTALL.HVIS og ANTALLA

Se følgende video for å se hvordan du bruker ANTALL-funksjonen, og hvordan du bruker ANTALL.HVIS- og ANTALLA-funksjonene til bare å telle celler som oppfyller de vilkårene du angir.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Til toppen av siden

Telle celler i et område basert på ett vilkår ved bruk av ANTALL.HVIS-funksjonen

Bruke ANTALL.HVIS-funksjonen til å telle antall celler som oppfyller ett vilkår (også kjent som et kriterium). I det følgende eksemplet finner funksjonen antallet verdier i området A2:A8 som er større enn 20, som er 3. Vær oppmerksom på at betingelsen, "> 20," må være omsluttet av anførselstegn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Solgte enheter

25

8

12

32

11

40

16

= ANTALL.HVIS(A2:A8,">20")

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen ANTALL.HVIS-funksjonen.

Til toppen av siden

Telle celler i en kolonne basert på én eller flere betingelser ved bruk av funksjonen DANTALL

Hvis du vil oppfylle vilkårene du angir, kan du bruke DANTALL-databasefunksjonen.

Du kan også bruke DSUMMER-funksjonen når du har en liste med kolonner og du synes det er enklere å definere betingelser i et eget celleområde i stedet for å bruke en nestet funksjon.

Anta i det følgende eksemplet at du vil finne antall måneder, inkludert eller etter mars 2008 og som hadde mer enn 400 solgte enheter. Når du ser på denne tabellen, kan du se at to måneder innfrir dette kravet: april (442) og juni (405).

Merknad: Prosessen som følger er kanskje ikke intuitiv, men den fungerer. Det er viktig at du følger instruksjonene nøyaktig og ordner dataene i regnearket ditt slik som vist her. Du kan kopiere dataene fra tabellen, og lime dem inn i et regneark i celle A1. Resultatet skal vises i celle B13.

Du legger til et ekstra celleområde som er ordnet på en lignende måte som salgsdataene, som er i celle A1 til og med B7. Flere celleområdet består av celle A10 til B11 og inneholder samme kolonneetikettene ("Salg i enheter" og «Måned slutter»), og et vilkår i raden like under hver kolonneetikett (celle A11 og B11).

Deretter angir du en formel i en hvilken som helst tom celle (plasseringen betyr ikke noe, men i dette eksemplet er formelen angitt i celle B13). Formelen i dette eksemplet bruker DANTALL-funksjonen, som følger: =DANTALL (A1: B7,, A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Salg i enheter

Månedens slutt

339

31.01.2008

270

29.02.2008

314

31.03.2008

442

30.04.2008

336

31.05.2008

405

30.06.2008

Salg i enheter

Månedens slutt

=">400"

=">=31.03.2008"

=ANTALL(A1:B7,,A10:B11)

DANTALL-funksjonen inspiserer dataene i området A2 til A7, bruker vilkårene det finner i A11 og B11 og returnerer 2, antall rader som oppfyller begge betingelsene (rad 5 og 7).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen DANTALL-funksjonen.

Til toppen av siden

Telle celler i et område basert på flere vilkår ved bruk av ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen eller en kombinasjon av ANTALL- og HVIS-funksjoner

Bruke ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen eller en kombinasjon av ANTALL- og HVIS-funksjoner.

Bruke ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen på et celleområde

Denne illustrasjonen viser ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen som brukes til å finne biler som yter mer enn 250 hestekrefter, men likevel ikke bruker mer enn én 1,1 l/100 km i gjennomsnitt på motorveien. Funksjonen returnerer 2, antall rader som oppfyller begge vilkårene (rad 3 og 4).

Merknad: I ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen, må alle vilkårene være omsluttet av anførselstegn («») – for eksempel «< 250», «> 25» eller til og med «240».

Du kan telle antall ganger en enkelt verdi vises i et område ved hjelp av ANTALL.HVIS-funksjonen. Hvis du for eksempel vil se hvor mange ganger verdien 70 vises i området A2 til og med A40, bruker du formelen =ANTALL.HVIS(A2:A40,70).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artiklene Telle hvor ofte en verdi forekommer og ANTALL.HVIS.SETT-funksjonen.

Til toppen av siden

Opptelling av når dataene inneholder tomme verdier

Du kan telle celler som inneholder data eller er tomme, ved bruk av regnearkfunksjoner.

Telle ikke-tomme celler i et område ved bruk av funksjonen ANTALLA

Bruke ANTALLA-funksjonen til å telle bare celler i et område som inneholder verdier.

Når du teller cellene vil du noen ganger ønske å ignorere alle tomme celler fordi kun celler med verdier er meningsfulle for deg. La oss si du for eksempel vil telle alle selgere som gjorde minst ett salg i et område.

Ved bruk av funksjonen på verdiene i salgskolonnen for region Vest i det følgende eksemplet, returneres et antall på 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Selger

Salg region Vest

Reiersen

24 000

Klemmet

Espeseth

Ingjerd

31 000

Elvenes

Tjodolv

8 000

=ANTALLA(B2:B7)

Fordi celle B3, B4 og B6 er tom, ignorerer ANTALLA-funksjonen dem. Bare cellene som inneholder verdiene 24 000, 31 000 og 8 000, blir talt. Antallet (resultatet i celle B8) er 3.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se ANTALLA-funksjonen.

Til toppen av siden

Telle ikke-tomme celler i en liste ved bruk av DANTALLA-funksjonen

Bruke DANTALLA til å telle celler i en kolonne med poster i en liste eller database som oppfyller vilkårene du angir.

Følgende eksempel bruker DANTALLA-funksjonen til å telle hvor mange poster i databasen som finnes i området A4:B9 som oppfyller vilkårene som er angitt i kriterieområdet A1: B2. Disse vilkårene er at produkt-ID-verdien må være større enn eller lik 4 000 og rangeringsverdien må være større enn eller lik 50. Bare én post i rad 7 oppfyller begge betingelsene.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Produkt-ID

Rangeringer

=">=4000"

=">=50"

Produkt-ID

Rangeringer

2 048

61

16 384

35 336

83

1 024

113

512

47

=DANTALL(A4:B9,"Ratings",A1:B2)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen DANTALLA-funksjonen.

Til toppen av siden

Telle tomme celler i et sammenhengende område ved bruk av TELLBLANKE-funksjonen

Bruke TELLBLANKE-funksjonen til å returnere antall tomme celler i et sammenhengende område (cellene er tilstøtende hvis de alle er forbundet i en uavbrutt sekvens). Hvis en celle inneholder en formel som returnerer tom tekst («»), telles den cellen.

Merknad: Når du teller celler, kan det være tilfeller der du vil inkludere tomme celler fordi de er meningsfulle for deg. Kanskje du for eksempel vil telle antall salgspersoner i en region, og om de har foretatt salg eller ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen TELLBLANKE-funksjonen.

Til toppen av siden

Telle tomme celler i et usammenhengende område ved bruk av en kombinasjon av SUMMER- og HVIS-funksjonene

Bruke en kombinasjon av SUMMER- og HVIS- funksjonen. Du kan vanligvis gjøre dette ved å bruke HVIS-funksjonen i en matriseformel til å fastsette om hver refererte celle inneholder en verdi, og deretter kan du summere antallet USANNE verdier som returneres med formelen.

Se Knowledge Base-artikkelen XL: Når du skal bruke SUMMER(HVIS()) i stedet for Tellblanke() for mer informasjon.

Til toppen av siden

Telle unike forekomster av verdier

Du kan telle unike verdier i et område ved bruk av en pivottabellrapport, ANTALL.HVIS-funksjonen, en kombinasjon av funksjoner, eller ved bruk av Avansert filter-dialogboksen.

Telle unike verdier i et område ved bruk av en pivottabellrapport

Du kan bruke en Pivottabellrapport til å vise totaler og telle forekomstene av unike verdier.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen «Telle hvor ofte flere verdier forekommer ved å bruke en pivottabellrapport» i artikkelen Telle hvor ofte en verdi forekommer.

Til toppen av siden

Telle unike verdier i et område basert på et enkelt vilkår ved bruk av funksjonen ANTALL.HVIS

Bruke ANTALL.HVIS-funksjonen til å telle antall ganger en verdi forekommer i et område.

I eksemplet nedenfor returnerer ANTALL.HVIS-funksjonen 2, antallet ganger som verdien 250 finnes i området A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Solgte enheter

245

250

250

I/A

=ANTALL.HVIS(A2:A7,250)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen «Telle hvor ofte en enkelt verdi forekommer i et område» i artikkelen Telle hvor ofte en verdi forekommer.

Til toppen av siden

Telle unike verdier i et område basert på flere vilkår ved bruk av en kombinasjon av SUMMER- og HVIS-funksjoner i en matriseformel

Bruk SUMMER-funksjonen med HVIS-funksjonen. Du kan vanligvis gjøre dette ved å bruke HVIS-funksjonen i et matriseformel til å fastsette om kriteriene som er sammensatt av flere vilkår overholdes og deretter summere antall SANNE verdier returnert av formelen.

I eksemplet nedenfor brukes HVIS-funksjonen til å undersøke hver celle i området A2:A10 og fastslå om den inneholder enten Reiersen eller Espeseth. Antall ganger den SANNE verdien returneres, summeres ved bruk av SUMMER-funksjonen, noe som resulterer i 7. Du kan kopiere og lime inn dette eksemplet i et regneark i celle A1. Når du har limt inn eksemplet, ser du at celle A11 inneholder #VERDI!-feil. For å få formelen til å fungere, må du konvertere den til en matriseformel ved å trykke F2 og deretter trykke CTRL+SHIFT+ENTER. Tallet 7 vises deretter i celle A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Selger

Faktura

Reiersen

15 000

Espeseth

11 000

Reiersen

11 000

Espeseth

4 000

Elvenes

8 000

Espeseth

6 000

Elvenes

14 000

Reiersen

7 000

12 000

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUMMER(HVIS((A2:A10="Reiersen")+(A2:A10="Espeseth"),1,0))

Antall fakturaer for Reiersen eller Espeseth (7)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen «Telle hvor ofte flere tekst- eller tallverdier forekommer ved å bruke funksjoner» i artikkelen Telle hvor ofte en verdi forekommer.

Se følgende Knowledge Base-artikler for flere tips:

Til toppen av siden

Telle antall unike verdier i en listekolonne ved bruk av Avansert filter

Bruk dialogboksen Avansert filter til å finne de unike verdiene i en datakolonne. Du kan enten filtrere verdiene på stedet eller du kan ekstrahere og lime dem inn på en ny plassering. Deretter kan du bruke RAD-funksjonen til å telle antallet elementer i det nye området.

Kommentarer: 

 • Hvis du filtrerer dataene på stedet, slettes ikke verdier fra regnearket, men én eller flere rader kan være skjult. Klikk Fjern i Sorter og Filtrer-gruppen på Data-fanen for å vise disse verdiene på nytt.

 • Hvis du bare ønsker å kaste et raskt blikk på de unike verdiene, velger du dataene etter at du har brukt Avansert filter (enten de filtrerte eller kopierte dataene) og ser deretter på statuslinjen. Antall-verdien på statuslinjen skal være lik med antallet unike verdier.

Du kan finne de unike verdiene ved bruk av Avansert-kommandoen (Data-fanen Sorter og Filtrer-gruppen).

Figuren nedenfor viser hvordan du bruker Avansert filter til bare å kopiere unike poster til en ny plassering i regnearket.

Bruke Avansert filter på et dataområde

I figuren nedenfor inneholder kolonne C de fem unike verdiene som ble kopiert fra området i kolonne A.

Unike verdier fra området i A-kolonnen

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen «Telle antall unike verdier ved bruk av et filter» i artikkelen Telle unike verdier blant duplikater.

Til toppen av siden

Telle hvor mange unike verdier i et område som oppfyller ett eller flere vilkår, ved bruk av en sammensatte formel

Bruke forskjellige kombinasjoner av funksjonene HVIS, SUMMER, FREKVENS, SAMSVAR og LENGDE.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen «Telle antall unike verdier ved bruk av et filter» i artikkelen Telle unike verdier blant duplikater.

Se også artikkelen XL: Slik fastsetter du antall unike elementer i en liste.

Til toppen av siden

Spesielle tilfeller (telle alle cellene, telle ord)

Du kan telle antall celler eller antall ord i et område ved bruk av ulike kombinasjoner av regnearkfunksjoner.

Telle totalt antall celler i et område ved bruk av RAD- og KOLONNE-funksjoner

La oss si at du vil bestemme størrelsen på et stort regneark for å avgjøre om du vil bruke manuell eller automatisk beregning i arbeidsboken. Hvis du vil telle alle cellene i et område, kan du bruke en formel som multipliserer returverdier fra RAD- og KOLONNE-funksjoner.

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Merknad: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp
  Merke et eksempel fra Hjelp
 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Du bytter mellom å vise resultater og å vise formler som returnerer resultater, ved å trykke CTRL+J eller ved å klikke Vis formler i Formelrevisjon-gruppen på fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Region

Måned

Salg

Øst

jan

kr 18 000

Øst

feb

kr 23 000

Øst

mar

kr 19 000

Formel

Beskrivelse (resultat)

=RAD(A2:C4) * KOLONNE(A2:C4)

Totalt antall celler i området (9)

Til toppen av siden

Telle ord i et område ved bruk av en sammensatte formel

Bruke en kombinasjon av funksjonene SUMMER, HVIS, LENGDE og BYTT.UT i en matriseformel. Følgende eksempel viser resultatet av å bruke en sammensatte formel til å finne antall ord i et område på 7 celler (der 3 er tomme). Noen av cellene inneholder innledende eller etterfølgende mellomrom – TRIMME- og BYTT.UT-funksjonene fjerner disse ekstra mellomrommene før tellingen begynner.

I tabellen nedenfor kopierer du teksten fra A2 til A11. Før du limer teksten inn i celle A1 i regnearket, endrer du bredden på kolonne A slik at den omtrent 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekststreng

Seks ord og fire etterfølgende mellomrom    

   Seks ord og tre innledende mellomrom

Åtte ord, noen komma og to etterfølgende mellomrom  

Noen av tegnene ignoreres, for eksempel komma eller punktum.

Formel

=SUMMER(HVIS(LENGDE(TRIMME(A2:A8))=0,0,LENGDE(TRIMME(A2:A8))-LENGDE(BYTT.UT(A2:A8," ",""))+1))

Når du har limt teksten inn i regnearket i celle A1, merker du celle A11, trykker F2 og deretter trykker du SKIFT+CTRL+ENTER for å angi formelen som en matriseformel. Riktig resultat, 29, skal vises i celle A11.

Til toppen av siden

Vise beregninger og opptellinger på statuslinjen

Når én eller flere celler er merket, vises informasjon om dataene i cellene på statuslinjen i Excel. Hvis du for eksempel har merket fire celler i regnearket som inneholder verdiene 2, 3, en tekststreng (for eksempel «skyen») og 4, kan alle følgende verdier vises på statuslinjen samtidig: gjennomsnitt, antall, numerisk antall, minimum, maksimum og summer. Høyreklikk statuslinjen for å vise eller skjule noen av eller alle disse verdiene. Disse verdiene vises i illustrasjonen nedenfor.

Statuslinje med beregninger og antall for merkede celler

Merknad: I tidligere versjoner av Excel, kan de samme verdiene vises på statuslinjen, men bare én verdi om gangen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×