Lisensvilkår for Microsoft-programvare

Serviceavtale for forhåndsversjon (beta) av Microsoft Easy Assist

Sist oppdatert: mars 2008

Dette er en kontrakt mellom deg (en person eller forretningsenhet) og Microsoft Corporation. Kontrakten dekker din bruk av forhåndsversjonen av tjenesten og programvaren, herunder alle oppdateringer, oppgraderinger, kundestøtte og innhold knyttet til tjenesten. Alle disse omtales i det følgende som “tjenesten”.

Du forsikrer at du er fylt 18 år og er myndig der du bor, og at alle opplysninger du oppgir, er sanne og riktige.

Du kan bare bruke denne tjenesten dersom du aksepterer disse vilkårene. Hvis du ikke aksepterer vilkårene, har du ikke rett til å bruke tjenesten. Denne kontrakten begrenser vårt ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for tjenesten i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning. Vennligst les disse punktene i kontrakten nøye.

1. Når du kan bruke denne tjenesten

Du kan begynne å bruke tjenesten så snart du har fullført godkjennings-, installasjons- og registreringsprosessen. Det kan hende at deler av tjenesten ikke er tilgjengelige straks fordi vi må konfigurere dem for deg.

2. Vilkår

Kontraktsperioden starter fra datoen når du aksepterer kontrakten, og opphører idet vi utgir den kommersielle versjonen av tjenesten.

3. Hvordan du kan bruke denne tjenesten

Når du bruker tjenesten, må du følge disse reglene:

• opptre i tråd med lovverket

• rette deg etter våre regler for oppførsel og andre meddelelser vi gir deg

• rette deg etter Microsofts retningslinjer mot søppelpost

• sørge for å holde passordet skjult for andre

• straks melde fra til oss hvis du oppdater brudd på sikkerheten knyttet til tjenesten eller uautorisert bruk av tjenesten

4. Hvordan du ikke kan bruke denne tjenesten

Når du bruker tjenesten, kan du ikke gjøre følgende:

• bruke tjenesten på måter som er lovstridige eller som kan være til skade for Microsoft eller tilknyttede selskaper, forhandlere, distributører, kunder og/eller leverandører (samlet kalt “Microsoft-parter”) eller kunder av Microsoft-parter

• skade, deaktivere, overbelaste eller påvirke tjenesten (eller nettverk knyttet til tjenesten) eller forstyrre andres bruk og utbytte av tjenesten

• videreselge eller videredistribuere tjenesten eller deler av tjenesten med mindre du har en forhandlerkontrakt med Microsoft som tillater deg å gjøre dette

• bruke noen del av tjenesten som bestemmelsessted koblet til uønskete masseforsendelser eller uønskete kommersielle meldinger, herunder søppelpost og uønskete øyeblikksmeldinger

• bruke programvare eller tjenester fra tredjepart til å få tilgang til tjenesten

• bruke en automatisk prosess eller tjeneste til å få tilgang til og/eller bruke tjenesten (for eksempel en BOT, spider eller periodisk bufring (caching) av informasjon lagret av Microsoft, eller meta-søk)

• bruke uautoriserte metoder til å modifisere, omdirigere eller forsøke å omdirigere tjenesten

5. Din tjenestekonto

Før du kan bruke tjenesten, må du etablere en tjenestekonto og et passord til tjenesten. Du er ansvarlig for passordet og all aktivitet på din konto.

6. Hvordan vi kan endre denne kontrakten

Microsoft kan endre denne kontrakten når som helst uten varsel. Dersom vi endrer denne kontrakten vesentlig, vil vi underrette deg på e-postadressen du oppgav ved registrering, minst 30 dager før endringen finner sted. Dersom du ikke aksepterer endringen, må du kansellere og stanse bruken av denne tjenesten før endringen finner sted. Dersom du ikke slutter å bruke tjenesten, vil den fortsatte bruken av tjenesten være underlagt endringene i kontrakten.

7. Du har selv ansvar for å sikkerhetskopiere data

Du er ansvarlig for å administrere og sikkerhetskopiere data som du oppretter, bruker og lagrer i tilknytning til tjenesten. Ved avslutning eller kansellering av tjenesten av deg eller oss, uansett grunn, kan Microsoft slette dine data permanent fra våre servere. Du er ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av dine data og sørge for å vedlikeholde dine primære forretningsressurser.

8. Endringer i tjenesten: kansellering eller opphør

• Av Microsoft. Vi kan når som helst endre tjenesten, uansett grunn og uten varsel. Vi kan kansellere eller suspendere din tjeneste eller en del av din tjeneste, når som helst, uansett grunn og uten varsel. Dette gjelder også dersom du bryter vilkårene i denne kontrakten. Hvis vi gjør det, opphever vi din rett til å bruke tjenesten med tilhørende programvare.

• Av deg. Du kan slutte å bruke tjenesten når som helst uansett grunn.

• Data . Ved avslutning eller kansellering av tjenesten av deg eller oss, uansett grunn, kan Microsoft slette dine data permanent fra våre servere. Du er ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av dine data og sørge for å vedlikeholde dine primære forretningsressurser.

Avkall på rettigheter og plikter. I den grad det er nødvendig for å gjennomføre opphør av denne kontrakten, gir hver av partene avkall på alle rettigheter og forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning eller forskrifter for å be om eller få inngripen fra domstolene for å bringe denne kontrakten til opphør.

9. Begrensninger på tjeneste

Microsoft forbeholder seg retten til å legge begrensninger på tjenesten. Vi kan for eksempel begrense tilgangen til denne forhåndsversjonen av tjenesten, hvor mange brukere som kan registrere seg på tjenesten, og antall og størrelse på filer som overføres under en økt.

10. MERKNAD OM FUNKSJONER KNYTTET TIL INNSPILLINGER OG PERSONVERN. PROGRAMVAREN OG/ELLER TJENESTENE KAN GI MULIGHET TIL Å TA OPP MØTER OG SAMLE INN OG BRUKE IDENTIFISERENDE INFORMASJON OM ANDRE SOM DELTAR I TJENESTEN, herunder, men ikke begrenset til, et navn som vises, overføres, behandles og lagres som del av et møte eller en møteprotokoll. NOEN RETTSKRETSER KREVER AT DET MELDES FRA TIL ELLER INNHENTES TILLATELSE FRA BERØRTE PERSONER FØR REGISTRERING, OVERVÅKING OG/ELLER OPPTAK AV KOMMUNIKASJON HVOR DISSE DELTAR, OG/ELLER SETTER BEGRENSNINGER FOR INNSAMLING, LAGRING OG BRUK AV PERSONLIG IDENTIFISERENDE INFORMASJON. Du aksepterer at du må rette deg etter gjeldende lovgivning, innhente alle nødvendige tillatelser og legge frem all pålagt informasjon før du bruker programvaren og/eller tjenesten og/eller funksjoner som opptaksfunksjonen.

11. Forhåndsversjon av tjenesten. Du er kjent med at dette er en forhåndsversjon av tjenesten. Den virker ikke nødvendigvis på samme måte som den endelige versjonen av programvaren. Vi vil kanskje gjøre endringer i den endelige, kommersielle versjonen.Det kan hende at vi ikke gir ut en kommersiell versjon. Vi forbeholder oss også retten til å endre forhåndsversjonen av tjenesten når som helst, uten forutgående varsel til deg.

12. Kundestøtte. Microsoft yter ikke kundestøtte for tjenesten.

13. Microsoft har ikke redaksjonell kontroll

• Opphavsrettigheter. Microsoft sanksjonerer eller godkjenner ikke uautorisert bruk av innhold som beskyttes av lover og internasjonale konvensjoner om immaterielle rettigheter og andre opphavsrettigheter. Du forstår at deling av innhold som krenker andres opphavsrettigheter, er i strid med denne kontrakten. Du går god for og garanterer at bruk og publisering av innholdet av deg og andre, ikke krenker opphavsretten til noen tredjepart.Du forstår at Microsoft kan fjerne innhold når som helst og uten varsel, når innholdet krenker denne kontrakten eller gjeldende regler for god oppførsel, eller når vi har en god, aktsom grunn til å tro at det er nødvendig å gjøre det.

• Lenker til webområder til tredjepart. Tjenesten eller innhold som vises gjennom tjenesten, kan inneholde koblinger til tredjeparts webområder. Disse webområdene til tredjepart er ikke underlagt Microsofts kontroll. Dersom Microsoft har inkludert disse lenkene i tjenesten, er det kun ment som et tilbud til deg. Det at vi inkluderer lenker til tredjepart, betyr ikke at Microsoft går god for disse tredjepartenes webområder, tjenester eller produkter.

14. Personvern

Personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432 beskriver hvordan vi samler inn og bruker informasjon du oppgir. Når du bruker tjenesten, godtar du følgende praksis:

Overvåking av din bruk. Vi betrakter din bruk av tjenesten som privat. Vi kan likevel få adgang til eller videreformidle informasjon om deg, din konto og/eller innholdet i din kommunikasjon, for å (1) følge loven eller være i overensstemmelse med juridiske prosesser for oss, (2) håndheve og undersøke mulige brudd på denne kontrakten, inklusiv bruk av tjenesten for å delta i eller fremme aktiviteter som bryter loven, eller (3) beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerhet knyttet til Microsoft eller selskapets ansatte, kunder eller offentligheten. Du godtar adgang og videreformidling slik det er beskrevet i dette punktet.

• Overføring av personopplysninger. Personopplysninger som er samlet inn gjennom tjenesten, kan lagres og behandles i USA eller ethvert annet land der Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller agenter har kontorer. Ved å bruke tjenesten gir du samtykke til enhver slik overføring av informasjon utenfor ditt land. Du kan lese mer om overføring av slike data i personvernerklæringen som er lagt ut på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Data om ytelse og bruk. For å levere denne tjenesten til deg kan vi samle inn visse typer informasjon om tjenesteytelse, din datamaskin og din bruk av tjenesten. Vi kan automatisk laste opp denne informasjonen fra din datamaskin. Du kan lese om slik innsamling av informasjon i personvernerklæringen som er lagt ut på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110432.

• Filtreringsteknologi. Vi kan bruke teknologi eller andre midler til å beskytte vår tjeneste, beskytte våre kunder eller hindre deg i å bryte denne kontrakten. Eksempler omfatter filtrering for å stoppe søppelpost og virus eller øke sikkerheten. Disse tiltakene kan virke forstyrrende på din bruk av tjenesten. Microsoft jobber hele tiden aktivt med å gjennomgå og ta i bruk ny teknologi, men det finnes foreløpig ingen teknologiske løsninger som fullstendig blokkerer for sending og mottak av slik uønsket kommunikasjon. Dette punktet innebærer ingen forpliktelse for Microsoft til å hindre uønskete masseforsendelser via tjenesten, og brukere av tjenesten kan ikke holde Microsoft ansvarlig ved mottak av uønskete forsendelser. Hvis du vil vite mer om Microsofts retningslinjer på dette området, kan du lese Microsofts retningslinjer mot søppelpost.

15. Programvare

• Bruk. Hvis du mottar programvare fra oss som del av denne tjenesten, må denne programvaren brukes etter vilkårene for lisensen du får for å godta programvaren. Hvis du ikke mottar noen lisens, har du rett til å bruke programvaren utelukkende i forbindelse med tjenesten slik denne kontrakten beskriver, og bare på det antall datamaskiner som er angitt i tjenestetilbudet. Vi forbeholder oss alle andre rettigheter til programvaren. Med mindre vi gir annen beskjed, opphører din rett til å bruke programvaren når retten til å bruke tjenesten opphører eller utløper, og du må da straks avinstallere programvaren. Vi kan deaktivere programvaren etter tjenestens utløpsdato uten å varsle deg om dette først.

• Dokumentasjon. Du kan kopiere og bruke all dokumentasjon som fulgte med programvaren for intern bruk.

• Oppdatering. Vi kan automatisk kontrollere din versjon av programvaren. Vi kan automatisk laste ned oppgraderinger av slik programvare til datamaskinen din for oppdatering, forbedring og videre utvikling av tjenesten.

• Lisensens ramme. Programvaren og innholdet er beskyttet av opphavsrett og andre lover og avtaler om opphavsrett. Det gis lisens på programvaren. Denne kontrakten gir deg kun noen rettigheter til å bruke programvaren. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programvaren slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne kontrakten. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare tillater at du bruker den på bestemte måter. Du har ikke rett til å gjøre følgende:

fremlegge resultatet av ytelsestester av programvaren til noen tredjepart uten Microsofts skriftlige forhåndssamtykke

omgå de tekniske begrensningene i programvaren

foreta omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvare som er inkludert i tjenesten, med mindre og bare i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt i ufravikelig lovgivning

publisere programvaren slik at andre kan fremstille eksemplarer av den

leie ut, lease eller låne bort programvaren

overføre programvaren eller denne kontrakten til en tredjepart

bruke programvaren til kommersielle vertstjenester

• Eksportlovgivning. Programvaren er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren. Disse lovene omfatter restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For mer informasjon, se www.microsoft.com/exporting.

16. Materialer som Microsoft lisensierer til deg

• Dokumenter. Du kan få adgang til informasjon om tjenesten slik som hvitbok, artikler fra kunnskapsdatabase, dataark og vanlige spørsmål ("dokumenter"). Du kan bare bruke dokumentene internt. Du kan ikke kopiere, distribuere, endre eller lage varianter av dokumentene. Utdanningsinstitusjoner som er offisielt akkrediterte i henhold til lokal lovgivning, kan laste ned og kopiere dokumenter til distribusjon i klasserommet.

• Begrensninger. Lisensen som er gitt til å bruke dokumenter levert med tjenesten, omfatter ikke lisens til designet eller oppsettet av tjenesten eller noe webområde som er eid, drevet, lisensiert eller kontrollert av Microsoft. Du kan ikke kopiere eller sende på nytt logo, grafikk, lyd eller bilder fra tjenesten med mindre Microsoft uttrykkelig tillater det. Microsoft og selskapets leverandører garanterer ikke at medieelementene, malene og dokumentene er nøyaktige og egnet til ditt bruk. Det at disse er inkludert i tjenesten, innebærer ingen godkjenning av dem fra Microsofts side. Ingenting av det som er tilgjengelig fra tjenesten, er ment som profesjonelle råd, herunder, men ikke begrenset til, råd om investering, skatt eller juridiske problemstillinger.

17. Opphavsrett

Microsoft beholder alle rettigheter og opphavsrettigheter til tjenesten, herunder alle opphavsretter, patenter, forretningshemmeligheter, varemerker og andre opphavsrettigheter. Microsoft forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt. Denne kontrakten gir ikke og antyder ikke noen rettigheter til Microsofts varemerker, forretningsnavn eller logoer.

18. Annonserering

Microsoft kan annonsere tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å endre måten tjenesten annonseres på. Du forstår at alle avtaler du har med annonsører om tjenesten, gjelder for deg og disse annonsørene, og ikke for Microsoft.

19. Dine avtaler med andre

Du forstår at du, og ikke Microsoft, har det direkte forholdet med enhver tredjepart som du har avtaler med, herunder annonsører og alle som kjøper eller selger varer eller tjenester gjennom tjenesten. Du står helt og holdent ansvarlig for dine avtaler med enhver tredjepart, herunder:

• leveranse av og betaling for varer og tjenester

• behandling av kundebestillinger, betalinger og andre transaksjoner

• verifisering av kundenes bestillinger før bestillingen fullbyrdes

• informasjon til kundene om status for bestillinger og transaksjoner

• all kundestøtte knyttet til bestillinger og transaksjoner (tapte bestillinger, fakturatvister, betaling, osv.),

• fastsettelse, innkreving og overføring til den aktuelle instans av eventuelle avgifter som påløper som følge av eller knyttet til slike bestillinger eller transaksjoner

• innkjøp og bruk for din og andre tilknyttede kontoers del av eventuelle produkter og tjenester fra tredjepart

Du står for og garanterer at:

• produktene og tjenestene som du annonserer, selger og distribuerer, er tillatt for salg og distribusjon og ikke bryter med denne kontrakten

• du har alle lisenser som kreves for å selge, distribuere og annonsere varene og tjenestene du tilbyr

• alt salg og all annonsering er i tråd med gjeldende lovgivning

• du retter deg etter alle relevante lover og forskrifter (herunder lover og forskrifter knyttet til personvern som gjelder din innsamling av informasjon fra tredjepart)

20. Tilbakemelding

Dersom du gir tilbakemelding om tjenesten til Microsoft, gir du til Microsoft vederlagsfritt rett til å bruke, dele og kommersialisere din tilbakemelding på enhver måte og til ethvert formål. Du gir også tredjeparter, uten vederlag, alle patentrettigheter som er nødvendige for at deres produkter, teknologi og tjenester skal kunne bruke eller samvirke med spesifikke deler av et Microsoft-program eller en Microsoft-tjeneste som tilbakemeldingen er gitt gjennom. Du skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt en lisens som krever at Microsoft lisensierer sin programvare eller dokumentasjon til tredjeparter fordi vi inkluderer din tilbakemelding i dem. Disse rettighetene gjelder utover denne kontrakten.

21. Våre meldinger til deg, og dine meldinger til oss

Denne kontrakten er i elektronisk form. Vi har lovet å sende deg bestemt informasjon i forbindelse med tjenesten, og vi har rett til å sende deg denne informasjonen. Det kan hende at vi også er pålagt ved lov å sende deg annen informasjon om tjenesten.

Vi kan sende denne informasjonen i elektronisk form. Vi kan sende slik nødvendig informasjonen til deg per e-post til den e-postadressen du oppgav da du registrerte deg for tjenesten.

Meddelelser vil bli regnet som levert og mottatt den dagen slik e-postmelding overføres. Så lenge du har tilgang til og kan bruke tjenesten, har du programvaren og maskinvaren du trenger for å motta slike meldinger. Dersom du ikke godtar å motta meldinger elektronisk, må du kansellere tjenesten. Vi kan ikke behandle e-postmeldinger på dette tidspunkt.

22. Ingen garanti

Microsoft gir ingen garantier om tjenestens pålitelighet og nøyaktighet eller resultatene av å bruke tjenesten. Du forstår at sikkerhetsmekanismen i tjenesten har naturlige begrensninger, og at du selv står ansvarlig for å avgjøre om tjenesten tilfredsstiller dine behov.

Vi tilbyr tjenesten "som den er", "med eventuelle feil" og "slik den er tilgjengelig". Du bruker den på egen risiko. Microsoft-partene gir ingen uttrykkelige garantier eller vilkår. Du kan ha tilleggsrettigheter i henhold til lokal lovgivning som denne kontrakten ikke kan endre. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, fraskriver Microsoft-partene seg alle underforståtte eller stilltiende garantier om salgbarhet, anvendelighet for særskilt formål, krav til særskilt innsats og krenkelse av tredjeparts rettigheter.

23. Ansvarsbegrensning, Deres eneste krav

I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, kan du ikke få erstatning for andre skader fra Microsoft-partene, inklusiv direkte skade, følgeskade, tapte fortjenester, spesielle, indirekte eller tilfeldige skader.

Denne begrensningen gjelder alle forhold knyttet til:

• tjenesten

• innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder, tredjeparts programmer eller tredjeparts atferd

• virus eller andre deaktiverende funksjoner som påvirker din tilgang til eller bruk av tjenesten eller programvaren og/eller maskinvaren

• manglende kompatibilitet mellom tjenesten og annen tjeneste, programvare og maskinvare

• forsinkelse eller feil som oppstår ved initiering, utførelse eller fullføring av alle overføringer eller transaksjoner i forbindelse med tjenesten på riktig måte til riktig tid

• påstander om kontraktsbrudd, brudd på garanti eller betingelse, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet erstatningsrettslig forhold

Begrensningen gjelder også hvis:

• denne løsningen ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap, eller når formålet ikke oppnås, eller

• Microsoft visste eller burde ha visst om risikoen for tap eller skader.

Ettersom enkelte delstater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, kan det hende at ovennevnte fraskrivelser eller begrensninger ikke gjelder for deg. Det kan også hende at de ikke gjelder for deg fordi noen land ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.

Fraskrivelsen av erstatningsansvar i henhold til dette punkt nr. 23 gjelder uavhengig av Deres eneste krav og skal fortsatt gjelde selv om eventuell avhjelp ikke oppnår sitt formål eller av andre grunner ikke kan håndheves. Disse begrensningene og fraskrivelsene gjelder uavhengig av om skadene skyldes (1) kontraktsbrudd, (2) brudd på garanti, (3) uaktsomhet eller (4) andre grunnlag for kravet, i den grad slike fraskrivelser og begrensninger ikke er i strid med gjeldende lovgivning. Hvis du ikke er fornøyd med tjenesten, ikke aksepterer deler av denne kontrakten, er i tvist med eller har fremsatt krav mot noen Microsoft-part knyttet til denne kontrakten eller tjenesten, er det ditt ansvar å avslutte bruken av tjenesten.

24. Krav må meldes innen ett år

Eventuelle krav knyttet til denne kontrakten eller tjenesten må fremsettes innen ett år, med mindre dette er i strid med lovgivningen. Ettårsperioden starter den datoen da kravet kunne blitt meldt første gang. Hvis kravet ikke meldes innen fristen, vil kravet ikke kunne gjøres gjeldende senere. Dette punktet gjelder for deg og dine etterfølgere. Det gjelder også for Microsoft og selskapets etterfølgere og stedfortredere.

25. Erstatning

Du aksepterer at du skal forsvare, erstatte og holde skadesløs Microsoft-partene mot alle former for tap, krav, ansvar, kostnader og utgifter, herunder advokatsalærer som påløper som følge av din bruk av tjenesten, brudd på denne kontrakten eller brudd på noen av tredjeparts rettigheter.

26. Microsoft-selskap, ufravikelig lovgivning og sted for løsing av tvister

Microsoft-selskapet som du har inngått kontrakt med

Microsoft Corporation

One Microsoft Way Redmond, WA 98052

USA

Gjeldende lovgivning og sted for løsing av tvister:

Denne avtalen er underlagt lovverket i delstaten Washington og gjelder krav knyttet til avtalebrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, herunder krav som gjelder forbrukervernlover, urettferdige konkurranseregler og forvoldt skade, er underlagt lovverket i den amerikanske delstaten hvor du er bosatt. Du gir herved ugjenkallelig samtykke til de statlige eller føderale domstolene i King County, Washington, USA som eneste jurisdiksjon og verneting i alle tvister som oppstår i forbindelse med denne kontrakten.

27. Kontraktfortolkning

Alle deler i denne kontrakten skal gjelde, i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning. En domstol kan avgjøre at deler av denne kontrakten ikke kan håndheves slik den er skrevet. I slike tilfeller vil vi erstatte den delen med vilkår som i størst mulig grad samsvarer med den delen som ikke kan håndheves. Resten av denne kontrakten endres ikke. Denne kontrakten sammen med alle regler for oppførsel og alle andre meldinger som vi gir, er hele kontrakten mellom Microsoft og deg vedrørende tjenesten. Den går foran alle andre kontrakter eller erklæringer vedrørende tjenesten. Hvis du er pålagt taushetsplikt knyttet til tjenesten, skal denne taushetsplikten fortsatt gjelde. Punktoverskriftene i kontrakten skal ikke ha begrensende virkning på kontraktens øvrige vilkår.

28. Overdragelse

Microsoft kan overdra denne kontrakten, helt eller delvis, når som helst, med eller uten varsel til deg. Du kan ikke overdra denne kontrakten, helt eller delvis, til noen andre. Ethvert forsøk på å gjøre dette er ugyldig. Du kan i stedet avslutte tjenestekontoen din. Den andre parten kan da opprette en tjenestekonto og inngå en egen kontrakt med oss.

29. Force Majeure

Microsoft står ikke ansvarlig for noen form for tap eller skade og anses ikke for å ha brutt denne kontrakten når dette skyldes situasjoner eller hendelser som er utenfor rimelig kontroll, herunder krig, invasjon, strømbrudd, terroristangrep, jordskjelv eller force majeure.

30. Merknader

Erklæring om opphavsrett

Alt innhold i denne tjenesten er Copyright ©  2008 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA. Med enerett. Opphavsrett og andre lover og avtaler om opphavsrettigheter beskytter all programvare og alt innhold som legges ut som en del av tjenesten.

Respekter opphavsretten

Vi ber deg om å respektere rettighetene til kunstnere og utviklere. Innhold som musikk, fotografier og videofilmer kan være omfattet av opphavsrett. Personer som brukes i innholdet, kan ha rett til å kontrollere bruken av bilder av dem. Du har ikke rett til å dele andre personers innhold med mindre du eier rettighetene, har innhentet tillatelse fra eieren, eller slik deling på annet vis ikke er i strid med lovgivningen.

Meddelelser og fremgangsmåte vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett

I henhold til Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), skal meddelelser vedrørende krav som gjelder krenkelse av opphavsrett, sendes til tjenesteleverandørens utpekte agent. FORESPØRSLER SOM IKKE FØLGER FREMGANGSMÅTEN NEDENFOR, VIL IKKE BLI BESVART. Se Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement på http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Erklæring om varemerker

Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjon om varemerke er tilgjengelig på http://www.microsoft.com/about/legal/intellectualproperty/trademarks/default.mspx. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt, har Microsoft enerett til.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×