Legge til, flytte eller slette et felt eller en gruppe

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Datakilden, der alle dataene brukerne legger inn i et skjema, lagres, består av felt og grupper. Felt inneholder dataene brukerne legger inn i skjemaet, og grupper inneholder og ordner disse feltene på samme måte som mapper på harddisken inneholder og ordner filene. En gruppe kalt "navn" kan for eksempel, hvis datakilden for skjemaet inneholder feltene for fornavn, mellomnavn og etternavn, inneholde disse feltene.

I denne artikkelen

Før du begynner

Legge til et felt

Legge til en gruppe

Legge til et referansefelt

Legge til en referansegruppe

Flytte et felt eller en gruppe til en annen plassering i hoveddatakilden

Slette et felt eller en gruppe

Før du begynner

Du kan bare legge til felt eller grupper i hoveddatakilden for en skjemamal. Du kan ikke legge til felt eller grupper i en sekundær datakilde etter i felt eller grupper som er basert på en database, en webtjeneste eller eksisterende XML-skjema eller XML-dokumenter.

Tips!: Hvis du ser dette låst feltet ikonet Låst felt-ikon eller dette låst gruppe ikonet Låst gruppe-ikon i oppgaveruten datakilde, du kan ikke endre feltet eller gruppen.

Hvert felt eller hver gruppe i datakilden må ha et unikt navn. Hvis du må bruke navnet på eksisterende felt eller grupper i et annet felt eller en annen gruppe, kan du legge til et referansefelt eller en referansegruppe i en skjemamal.

Du kan oppdatere skjemamalen ved å flytte eller slette eksisterende felt eller grupper fra datakilden. Du kan bare flytte eller slette felt eller grupper som er lagt til i hoveddatakilden. Felt eller grupper som er basert på et XML-skjema, en database eller en webtjeneste, eller felt og grupper i en sekundær datakilde kan ikke flyttes eller slettes.

Merknad: Når du sletter et felt og en kontroll som er bundet til dette feltet, kan ikke kontrollen lagre dataene fordi feltet som lagrer data ikke lenger eksisterer. Ytterligere, hvis brukerne har allerede fylt ut skjemaer som er basert på skjemamalen, slette et felt kan forårsake tap av data i disse utfylte skjemaer. Hvis du sletter et felt, og en kontroll som er bundet til dette feltet, må du binder kontrollen til et annet felt eller slette kontrollen. Slette en gruppe, slettes alle feltene i denne gruppen. Kontroller som er bundet til feltene i den slettede gruppen må være bundet til andre felt eller slettes.

Til toppen av siden

Legge til et felt

Du kan legge til et elementfelt eller et attributtfelt i en gruppe i hoveddatakilden. Du kan også legge til et attributtfelt i et eksisterende elementfelt i hoveddatakilden. Du kan imidlertid ikke legge til et felt i et attributtfelt.

Legge til et felt i en gruppe

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Hvis skjemamalen bruker mer enn én datakilde, velger du hoved i datakilde-listen.

 3. Høyreklikk gruppen du vil legge til et felt i, i oppgaveruten Datakilde, og klikk deretter Legg til på hurtigmenyen.

 4. Skriv inn et navn for det nye feltet i navn-boksen i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe. Navn må begynne med en bokstav eller understrekingstegn (_) og kan inneholde bare alfanumeriske tegn, understrekingstegn, bindestreker (--) og punktum (.). Kan ikke inneholde mellomrom.

  Bruk et navn som beskriver innholdet i feltet. Hvis du for eksempel har et felt som inneholder beløpet for en utgift, gir du feltet navnet utgift.

 5. I Type-listen velger du Felt (element) eller Felt (attributt).

 6. I Datatype-listen velger du datatypen du vil bruke for feltet.

  Liste over datatyper for felt

  Datatype

  Brukes når

  Tekst

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder tall uten desimalverdier.

  Desimal

  Bruk denne datatypen for et element eller et attributtfelt som inneholder valutaverdier eller tall uten desimalverdier.

  Sann/usann

  Bruk denne datatypen for et element- eller attributtfelt som inneholder data som kan være bare én av to verdier.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder en kalenderdato.

  Klokkeslett

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder 24-timers klokkeslettformat.

  Dato og klokkeslett

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder både et kalenderdatoformat og 24-timers klokkeslettformat.

  Bilde eller Filvedlegg

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Hvis du vil angi en startverdi som feltet skal inneholde første gang en bruker åpner skjemaet, skriver du inn denne verdien i Standardverdi-boksen. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du angir standardverdien for et felt under Se også.

 8. Hvis du vil konvertere et elementfelt til et gjentatt felt, merker du av for Gjentatt.

 9. Hvis du vil kreve at feltet inneholder en verdi, merker du av for de kan ikke være tomt. Hvis du velger denne avmerkingsboksen, merkes alle kontroller som er bundet til et felt som ikke inneholder en verdi i den med en rød stjerne eller en stiplet, rød kantlinje.

Legge til et attributtfelt i et elementfelt

Ettersom du bare kan legge til et attributtfelt i et elementfelt, er Type-listen i dialogboksen Legg til felt eller gruppe deaktivert.

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Hvis skjemamalen bruker mer enn én datakilde, velger du hoved i datakilde-listen.

 3. Høyreklikk feltet du vil legge til et felt i, i oppgaveruten Datakilde, og klikk deretter Legg til på hurtigmenyen.

 4. Skriv inn et navn for det nye feltet i navn-boksen i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe. Navn må begynne med en bokstav eller understrekingstegn (_) og kan inneholde bare alfanumeriske tegn, understrekingstegn, bindestreker (--) og punktum (.). Kan ikke inneholde mellomrom.

  Bruk et navn som beskriver innholdet i feltet. Hvis du for eksempel har et felt som inneholder beløpet for en utgift, gir du feltet navnet utgift.

 5. I Datatype-listen velger du datatypen du vil bruke for feltet.

  Liste over datatyper for felt

  Datatype

  Brukes når

  Tekst

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder uformatert test.

  Heltall

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder tall uten desimalverdier.

  Desimal

  Bruk denne datatypen for et element eller et attributtfelt som inneholder valutaverdier eller tall uten desimalverdier.

  Sann/usann

  Bruk denne datatypen for et element- eller attributtfelt som inneholder data som kan være bare én av to verdier.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder en kalenderdato.

  Klokkeslett

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder 24-timers klokkeslettformat.

  Dato og klokkeslett

  Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder både et kalenderdatoformat og 24-timers klokkeslettformat.

  Bilde eller Filvedlegg

  Bruk denne datatypen for et element- eller attributtfelt som inneholder binære data, for eksempel et bilde.

  Denne tabellen viser bare de vanligste XML-datatypene som brukes i en skjemamal. I Microsoft Office InfoPath kan du bruke alle XML 1.0-datatyper i W3C-anbefalingene. Hvis du vil bruke en datatype som ikke er ført opp i tabellen, trekker du ut skjemafilene for en skjemamal og redigerer skjemafilen (XSD-filen). Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du trekker ut skjemafiler for en skjemamal under Se også.

 6. Hvis du vil angi en startverdi som feltet skal inneholde første gang en bruker åpner skjemaet, skriver du inn denne verdien i Standardverdi-boksen. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du angir standardverdien for et felt under Se også.

 7. Hvis du vil konvertere et elementfelt til et gjentatt felt, merker du av for Gjentatt.

 8. Hvis du vil angi at feltet må inneholde en verdi, merker du av for Kan ikke være tom. Hvis du merker av for dette alternativet, merkes kontroller som er bundet til et felt og ikke inneholder en verdi, med et rødt stjernetegn eller en stiplet, rød kantlinje.

Til toppen av siden

Legge til en gruppe

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Hvis skjemamalen bruker mer enn én datakilde, velger du hoved i datakilde-listen.

 3. Høyreklikk gruppen du vil legge til en gruppe for, i oppgaveruten Datakilde, og velg deretter Legg til på hurtigmenyen.

 4. Skriv inn et navn for den nye gruppen, i navn-boksen i dialogboksen Legg til felt eller en gruppe. Navn må begynne med en bokstav eller understrekingstegn (_) og kan inneholde bare alfanumeriske tegn, understrekingstegn, bindestreker (--) og punktum (.). Kan ikke inneholde mellomrom.

  Bruk et navn som beskriver innholdet i gruppen. Hvis du for eksempel har en gruppe som inneholder spesifiserte detaljer om utgifter, gir du gruppen navnet SpesifiserteUtgifter.

 5. Gjør ett av følgende i Type-listen:

  • Velg Gruppe for å legge til en gruppe som kan inneholde andre grupper eller felt.

  • Velg Gruppe (valg) for å legge til en gruppe som kan inneholde to eller flere feltgrupper, men bare én av feltgruppene vises i skjemavisningen.

 6. Hvis du vil konvertere gruppen til en gjentatt gruppe, merker du av for Gjentatt.

Til toppen av siden

Legge til et referansefelt

Hvis du vil bruke navnet på et eksisterende felt for et felt i en annen gruppe i skjemamalen, kan du opprette et referansefelt. Når du oppretter et referansefelt, opprettes et nytt felt i skjemamalen med egenskaper som er koblet til, og som samsvarer med, egenskapene til det opprinnelige feltet, inkludert navnet og datatypen, i InfoPath. Begge feltene blir referansefelt, og endringer du utfører i ett av feltene, oppdateres i det andre automatisk.

Merknad: To referansefelt kan ikke være i samme gruppe. Du kan bare legge til et referansefelt i en gruppe. Du kan ikke legge til et referansefelt i et annet felt.

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Hvis skjemamalen bruker mer enn én datakilde, velger du hoved i datakilde-listen.

 3. Høyreklikk feltet du vil basere referansefeltet på, og klikk deretter Referanse på hurtigmenyen.

 4. Velg gruppen du vil skal inneholde det nye referansefeltet, i dialogboksen Referansefelt eller -gruppe.

Til toppen av siden

Legge til en referansegruppe

Hvis du vil bruke navnet på en eksisterende gruppe for en annen gruppe i skjemamalen, kan du opprette et referansefelt. Når du oppretter et referansefelt, opprettes et nytt felt i skjemamalen med egenskaper som er koblet til, og som samsvarer med, egenskapene til det opprinnelige feltet, inkludert navnet og datatypen, i InfoPath. Begge feltene blir referansefelt, og endringer du utfører i ett av feltene, oppdateres i det andre automatisk.

Merknad: To referansegrupper kan ikke være i samme gruppe.

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Hvis skjemamalen bruker mer enn én datakilde, velger du hoved i datakilde-listen.

 3. Høyreklikk gruppen du vil basere referansegruppen på, og klikk deretter Referanse på hurtigmenyen.

 4. Velg gruppen du vil skal inneholde den nye referansegruppen, i dialogboksen Referansefelt eller -gruppe.

Til toppen av siden

Flytte et felt eller en gruppe til en annen plassering i hoveddatakilden

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Hvis skjemamalen bruker mer enn én datakilde, velger du hoved i datakilde-listen.

 3. Høyreklikk feltet eller gruppen du vil flytte, i Datakilde-oppgaveruten, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Flytt opp eller Flytt ned på hurtigmenyen for å endre rekkefølge på feltet eller gruppen innenfor gjeldende gruppe.

  • Hvis du vil flytte feltet eller gruppen til et nytt felt eller en ny gruppen, klikker du Flytt på hurtigmenyen, og deretter velger du en ny plassering for feltet eller gruppen i dialogboksen Flytt felt eller gruppe.

Til toppen av siden

Slette et felt eller en gruppe

Merknad: Hvis du sletter et felt eller en gruppe, fører dette til feil i kontrollene i skjemamalen som er bundet til dette feltet eller denne gruppen. Hvis brukerne alt har fylt ut skjemaer basert på skjemamalen, kan det hende at data i disse skjemaene går tapt hvis du sletter et felt eller en gruppe.

 1. Hvis oppgaveruten Datakilde ikke vises, klikker du DatakildeVis-menyen.

 2. Hvis skjemamalen bruker mer enn én datakilde, velger du hoved i datakilde-listen.

 3. Høyreklikk feltet eller gruppen du vil slette, og klikk deretter Slett på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×