Legge til et rullefelt eller en verdisettingsknapp i et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du bruker et rullefelt eller en verdisettingsknapp til å legge inn eller endre et verdiområde raskt.

Rullefelt    Ruller gjennom et område av verdier når du klikker rullepilene eller drar rulleboksen. Du kan bla gjennom en side (et forhåndsinnstilt intervall) av verdier ved å klikke området mellom rulleboksen og en av rullepilene. Vanligvis kan brukerne også skrive en tekstverdi direkte i den tilknyttede cellen eller tekstboksen. Bruk et rullefelt når du skal angi eller justere et stort verdiområde, eller når presisjon ikke er viktig. Bruk for eksempel et rullefelt i et område av prosentverdier som er estimater, eller til å justere fargevalget på en gradvis måte.

Rullefelt (skjemakontroll)

Eksempel på skjemakontrollen rullefelt

Rullefelt (ActiveX-kontroll)

Eksempel på ActiveX-kontrollen rullefelt

Verdisettingsknapp    Gjør det lettere å øke eller redusere en verdi, for eksempel et tall, et klokkeslett eller en dato. Klikk opp-pilen for å øke verdien, og nedpilen for å redusere verdien. Brukerne kan også skrive en tekstverdi direkte i den tilknyttede cellen eller tekstboksen. Bruk for eksempel en verdisettingsknapp til å gjøre det lettere å legge inn en måned, en dag eller et år, eller til å øke et volumnivå.

Verdisettingsknapp (skjemakontroll)

Eksempel på skjemakontrollen verdisettingsknapp

Verdisettingsknapp (ActiveX-kontroll)

Eksempel på ActiveX-kontrollen verdisettingsknapp

Obs!: Før du legger til kontroller i regnearket, må du aktivere utvikler-fanen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vise kategorien Utvikler.

Legge til et rullefelt (skjemakontroll)

 1. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter rullefelt Knappesymbol under Skjemakontroller.

  Kontroller-gruppen

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av rullefeltet skal vises.

  Obs!: Rullefeltet settes inn loddrett.

 3. Hvis du vil ha et vannrett rullefelt, drar du et av skaleringshåndtakene i en diagonal retning.

 4. I kategorien utvikler i gruppen Kontroller klikker du Egenskaper Knappesymbol .

  Tips!: Du kan også høyreklikke kontrollen og deretter klikke Formater kontroll.

  Obs!: Før du klikker på Egenskaper, må du passe på at objektet du ønsker å undersøke eller endre egenskaper for, allerede er valgt.

  Slik angir du kontrollegenskapene:

  1. Angi utgangsverdien i området av tillatte verdier nedenfor som svarer til plasseringen av rulleboksen i rullefeltet, i Gjeldende verdi-boksen. Denne verdien kan ikke være:

   • mindre enn minimumsverdien; i så fall brukes minimumsverdien.

   • større enn maksimumsverdien; i så fall brukes maksimumsverdien.

  2. Oppgi den laveste verdien en bruker kan angi ved å plassere rulleboksen nærmest toppen av et loddrett rullefelt eller helt til venstre i et vannrett rullefelt, i Minimumsverdi-boksen.

  3. Oppgi den høyeste verdien en bruker kan angi ved å plassere rulleboksen lengst unna toppen av et loddrett rullefelt eller helt til høyre i et vannrett rullefelt, i Maksimumsverdi-boksen.

  4. Oppgi hvor mye verdien økes eller reduseres og i hvor stor grad rulleboksen flyttes når pilen i hver ende av rullefeltet klikkes, i Endringsverdi-boksen.

  5. Oppgi hvor mye verdien økes eller reduseres og i hvor stor grad rulleboksen flyttes når du klikker området mellom rulleboksen og en av rullepilene, i Sideendring-boksen. Hvis du for eksempel setter Sideendring-egenskapen til 2 i et rullefelt med en minimumsverdi på 0 og en maksimumsverdi på 10, vil verdien økes eller reduseres med 2 (i dette tilfellet 20 % av rulleboksens verdiområde) når du klikker området mellom rulleboksen og en av rullepilene.

  6. Oppgi cellereferansen som inneholder rulleboksens gjeldende plassering, i Cellekobling-boksen:

   Den koblede cellen returnerer gjeldende verdi som tilsvarer rulleboksens plassering.

   Bruk denne verdien i en formel for å svare på verdien i cellen angitt i Cellekobling-boksen, som tilsvarer rulleboksens gjeldende plassering. Hvis du for eksempel oppretter et rullefelt for risikofaktor med følgende egenskaper:

Egenskap

Verdi

Gjeldende verdi

100

Minimumsverdi

0

Maksimumsverdi

100

Endringsverdi

1

Sideendring

5

Cellekobling

C1

Med disse innstillingene kan brukeren bruke rullefeltet til å oppgi et nøyaktig tall, eller klikke området mellom rulleboksen og pilen for å endre verdien i trinn på 5.

Følgende formel i celle D1 returnerer den nøyaktige verdien basert på gjeldende verdi i den koblede cellen:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Følgende matriseformel i celle D1 tilordner en grad til risikofaktoren basert på gjeldende verdi i den koblede cellen.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Obs!: Det har ingen effekt på den returnerte verdien å klikke venstre eller øvre rullepil etter at minimumsverdien er nådd, eller klikke høyre eller nedre pil etter at maksimumsverdien er nådd. Rullefeltet blir værende enten på minimums- eller maksimumsverdien, og går ikke gjennom området av tillatte verdier.

Legge til et rullefelt (ActiveX-kontroll)

 1. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter Rullefelt Knappesymbol under ActiveX-kontroller.

  Kontroller-gruppen

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av rullefeltet skal vises.

 3. Hvis du vil redigere kontrollen, kontroller at du er i utformingsmodus. I kategorien utvikler i gruppen Kontroller Klikk Utformingsmodus Knappesymbol .

 4. Klikk Egenskaper Knappesymbol for å angi kontrollegenskapene, i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

  Tips!: Du kan også høyreklikke kontrollen og deretter klikke Egenskaper.

  Dialogboksen Properties åpnes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og deretter trykker du F1 for å vise et emne i Visual Basic Help. Du kan også skrive inn egenskapsnavnet i Søk-boksen i Hjelp for Visual Basic. Delen nedenfor gir et sammendrag av egenskapene som er tilgjengelig.

  Sammendrag av egenskaper etter funksjonskategorier

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Data og binding:

Området som er koblet til kontrollens verdi.

LinkedCell (Excel)

Kontrollens innhold eller tilstand.

Value (skjema)

Størrelse og plassering:

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Om retningen er loddrett eller vannrett.

Orientation (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Tastatur og mus:

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (for eksempel standard, pil eller strek).

MousePointer (skjema)

Spesielt for rullefelt:

Forsinkelsen i millisekunder etter at du har klikket rullefeltet én gang.

Delay (skjema)

Hvor stor bevegelsen er når brukeren klikker området mellom rulleboksen og en av rullepilene.

LargeChange (skjema)

Største og minste tillatte verdier.

Maks, Min (skjema)

Om størrelsen på rulleboksen er proporsjonal eller fast i forhold til rulleområdet.

ProportionalThumb (skjema)

Hvor stor bevegelsen er når brukeren klikker en rullepil i kontrollen.

SmallChange (skjema)

Legge til en verdisettingsknapp (skjemakontroll)

 1. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter Verdisettingsknapp Knappesymbol under Skjemakontroller.

  Kontroller-gruppen

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av verdisettingsknappen skal vises.

 3. I kategorien utvikler i gruppen Kontroller klikker du Egenskaper Knappesymbol .

  Tips!: Du kan også høyreklikke kontrollen og deretter klikke Formater kontroll.

  Slik angir du kontrollegenskapene:

  1. Oppgi utgangsverdien for verdisettingsknappen innenfor området av tillatte verdier nedenfor, i Gjeldende verdi-boksen. Denne verdien kan ikke være:

   • mindre enn minimumsverdien, i så fall brukes minimumsverdien.

   • større enn maksimumsverdien, i så fall brukes maksimumsverdien.

  2. Oppgi den laveste verdien en bruker kan angi ved å klikke den nederste pilen i en verdisettingsknapp, i Minimumsverdi-boksen.

  3. Oppgi den høyeste verdien en bruker kan angi ved å klikke den øverste pilen i en verdisettingsknapp, i Maksimumsverdi-boksen.

  4. Oppgi hvor mye verdien økes eller reduseres når pilene klikkes, i Endringsverdi-boksen.

  5. Oppgi en cellereferanse som inneholder verdisettingsknappens gjeldende plassering, i Cellekobling-boksen.

   Den koblede cellen returnerer verdisettingsknappens gjeldende plassering.

   Bruk denne verdien i en formel for å svare på verdien i cellen angitt i Cellekobling-boksen, som tilsvarer verdisettingsknappens gjeldende plassering. Du oppretter for eksempel en verdisettingsknapp for angivelse av en ansatts gjeldende alder med følgende egenskaper:

Egenskap

Verdi

Gjeldende verdi

35

Minimumsverdi

21

Maksimumsverdi

70

Endringsverdi

1

Cellekobling

C1

Med disse innstillingene kan brukere klikke verdisettingsknappen for å oppgi en alder som ligger innenfor et minimums- og maksimumsaldersområde. Gjennomsnittsalderen for de ansatte er 35, og derfor er 35 et godt valg som startverdi.

Følgende formel i celle D1 bestemmer lengden på ansettelsesforholdet, basert på gjeldende aldersverdi i cellen som er koblet til verdisettingsknappen og den ansattes alder ved ansettelsesdatoen, verdien i B1 (hentet fra en annen datakilde). Formelen beregner så en feriebonusprosent som er basert på årene som ansatt:

=(C1 - B1)* .01

Obs!: Det har ingen effekt på den returnerte verdien å klikke øvre pil etter at minimumsverdien er nådd, eller klikke nedre pil etter at maksimumsverdien er nådd. Verdisettingsknappen blir værende enten på minimums- eller maksimumsverdien, og går ikke gjennom området av tillatte verdier.

Legge til en verdisettingsknapp (ActiveX-kontroll)

 1. Klikk Sett inn i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen, og klikk deretter Verdisettingsknapp Knappesymbol under ActiveX-kontroller.

  Kontroller-gruppen

 2. Klikk et sted i regnearket der du vil at det øverste venstre hjørnet av verdisettingsknappen skal vises.

 3. Hvis du vil redigere kontrollen, kontroller at du er i utformingsmodus. Aktiver Utformingsmodus Knappesymbol i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

 4. Klikk Egenskaper Knappesymbol for å angi kontrollegenskapene, i kategorien utvikler i Kontroller-gruppen.

  Tips!: Du kan også høyreklikke kontrollen og deretter klikke Egenskaper.

  Dialogboksen Properties åpnes. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hver egenskap, velger du egenskapen, og deretter trykker du F1 for å vise et emne i Visual Basic Help. Du kan også skrive inn egenskapsnavnet i Søk-boksen i Hjelp for Visual Basic. Delen nedenfor gir et sammendrag av egenskapene som er tilgjengelig.

  Sammendrag av egenskaper etter funksjonskategorier

Hvis du vil angi

Bruk denne egenskapen

Generelt:

Om kontrollen lastes når arbeidsboken åpnes. (Overses for ActiveX-kontroller.)

AutoLoad (Excel)

Om kontrollen kan få fokus og reagere på brukergenererte hendelser.

Enabled (skjema)

Om kontrollen kan redigeres.

Locked (skjema)

Navnet på kontrollen.

Name (skjema)

Måten kontrollen knyttes til cellene under den på (fri flyt; flytt, men ikke skaler eller flytt og skaler).

Placement (Excel)

Om kontrollen kan skrives ut.

PrintObject (Excel)

Om kontrollen er synlig eller skjult.

Visible (skjema)

Data og binding:

Området som er koblet til kontrollens verdi.

LinkedCell (Excel)

Kontrollens innhold eller tilstand.

Value (skjema)

Størrelse og plassering:

Høyden eller bredden i punkter.

Height, Width (skjema)

Avstanden mellom kontrollen og venstre eller øvre kant av regnearket.

Left, Top (skjema)

Om retningen er loddrett eller vannrett.

Orientation (skjema)

Formatering:

Bakgrunnsfargen.

BackColor (skjema)

Forgrunnsfargen.

ForeColor (skjema)

Om kontrollen skal ha skygge.

Shadow (Excel)

Tastatur og mus:

Et egendefinert museikon.

MouseIcon (skjema)

Typen peker som vises når brukeren plasserer musen over et bestemt objekt (for eksempel standard, pil eller strek).

MousePointer (skjema)

Spesielt for verdisettingsknapper:

Forsinkelsen i millisekunder etter at du har klikket verdisettingsknappen én gang.

Delay (skjema)

Største og minste tillatte verdier.

Maks, Min (skjema)

Hvor stor bevegelsen er når brukeren klikker en verdisettingspil i kontrollen.

SmallChange (skjema)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×