Legge til et felt i et skjema eller en rapport

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan raskt legge til felt i et skjema eller en rapport ved hjelp av Feltliste-ruten. Når du dobbeltklikker et felt i Feltliste-ruten (eller hvis du drar et felt fra listen til skjemaet eller rapporten), oppretter Microsoft Office Access 2007 automatisk den aktuelle kontrollen for å vise feltet, for eksempel en tekstboks eller en avmerkingsboks, og deretter bindes kontrollen til dette feltet.

Hvis du ikke har et eksisterende skjema eller rapport for å legge til et felt til, kan du se opprette et skjema ved hjelp av skjemaverktøyet eller opprette en enkel rapport å hjelpe deg med å komme i gang.

Tips!: I Access 2010 har rapporter kontrolloppsett som bidrar til å holde ting som er justert etter og ser bra ut!

Hva vil du gjøre?

Legge til et felt i et skjema eller rapport ved hjelp av Feltliste-ruten

Legge til et felt i et skjema eller rapport i utformingsvisning

Lær mer om Feltliste-ruten

Legge til et felt i et skjema eller rapport ved hjelp av Feltliste-ruten

 1. Åpne rapporten i oppsettvisning eller uformingsvisning.

  Hvis Feltliste-ruten ikke vises, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Legg til eksisterende felt KnappesymbolFormat-fanen i Kontroller-gruppen. Knappesymbol

  • Trykk Alt+F8.

 2. I Feltliste-ruten finner du tabellen som inneholder feltet som du vil legge til. Hvis du vil vise eller skjule listen over felt i hver tabell, klikker du pluss- (+) eller minustegnet (-) ved siden av tabellnavnet.

  Merknad: Hvis databasen ikke inneholder noen tabeller, er Feltliste-ruten tom.

 3. Når du finner feltet som du vil legge til, gjør du ett av følgende for å legge det til i skjemaet eller rapporten:

  • Dobbeltklikk feltet.

  • Dra feltet fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten.

  • Hold nede CTRL-tasten, og klikk flere felt, og dra deretter alle feltene til skjemaet eller rapporten samtidig.

   Merknad: Denne teknikken kan bare brukes med felt i inndelingen Tilgjengelige felt i denne visningen i Feltliste-ruten.

  • Legg til et feltområde fra Feltliste-ruten i skjemaet eller rapporten ved å gjøre følgende:

  • Klikk det første feltet i området.

  • Trykk og hold nede SKIFT-tasten, og klikk deretter det siste feltet i området.

   Access merker alle feltene som du har klikket, samt alle feltene mellom.

  • Dra alle de merkede feltene til skjemaet eller rapporten.

   Merknad: Denne teknikken kan bare brukes med felt i inndelingen Tilgjengelige felt i denne visningen i Feltliste-ruten.

 4. Office Access 2007 oppretter den aktuelle kontrollen for å vise hvert felt og binder kontrollen til feltet. I tillegg oppretter Access en tilknyttet etikett for kontrollen. Du kan redigere etiketten ved å klikke den én gang for å velge den, og deretter klikke den på nytt for å plassere innsettingspunktet i etiketten. Deretter kan du redigere etiketten på samme måte som du redigerer tekst i et dokument.

 5. Hvis du vil vise et felt i en annen type kontroll enn den som Access oppretter automatisk, kan du endre kontrollen til en annen type. Du kan imidlertid bare endre den til en type som passer til dette feltet. Du kan for eksempel endre en kombinasjonsboks til en tekstboks eller en listeboks, men du kan ikke endre en kombinasjonsboks til en kommandoknapp.

  Endre en kontroll fra én type til en annen

  1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisning ved å høyreklikke det i navigasjonsruten og deretter klikke Utformingsvisning Knappesymbol .

  2. Høyreklikk kontrollen som du vil endre, og klikk deretter Endre til.

   Hvis menyelementet Endre til ikke er tilgjengelig, finnes det ingen andre kontrolltyper som passer til dette feltet. Ellers viser Access en liste over kontrolltyper.

  3. Klikk én av de tilgjengelige kontrolltypene for å andre kontrollen til denne typen.

   Kontrollen forblir bundet til feltet, men det kan hende at du må angi noen egenskaper for å få den nye kontrolltypen til å fungere slik du vil. Hvis du vil vise egenskapssiden for en kontroll, klikker du kontrollen for å merke den, og deretter trykker du F4.

Til toppen av siden

Legge til et felt i et skjema eller en rapport i utformingsvisning

Den enkleste metoden for å legge til et felt i et skjema eller en rapport er generelt å bruke Feltliste-ruten. Du kan imidlertid også legge til et felt ved å opprette en kontroll og deretter binde den til et felt. Den følgende fremgangsmåten beskriver hvordan du gjør dette.

 1. Åpne skjemaet eller rapporten i utformingsvisning ved å høyreklikke i navigasjonsruten og deretter klikke Utformingsvisning.

  Kontrollveivisere    Du kan bruke kontrollveivisere som hjelp til å opprette kommandoknapper, lister, delskjemaer, kombinasjonsbokser og alternativgrupper. En kontrollveiviser stiller deg en serie med spørsmål om hvordan du vil at kontrollen skal se ut og fungere, og deretter oppretter den kontrollen og angir kontrollegenskapene basert på dine svar. Hvis Bruk kontrollveivisere ikke er uthevet i gruppen Kontroller i kategorien Utforming, klikker du for å utheve det.

  Knappesymbol

  Hvis du heller vil opprette kontroller uten å bruke veiviserne, klikker du Bruk kontrollveivisere slik at dette alternativet deaktiveres.

  Knappesymbol

 2. I kategorien Utforming i gruppen Kontroller klikker du verktøyet for kontrollen som du vil legge til.

  Båndet i Access

  Du finner navnet på et verktøy ved å plassere pekeren over det. Access viser navnet på verktøyet.

 3. Klikk i utformingsrutenettet for skjemaet eller rapporten der du vil plassere det øvre venstre hjørnet av kontrollen. Klikk én gang for å opprette en kontroll med standardstørrelse, eller klikk og dra i utformingsrutenettet for skjemaet for å opprette en kontroll med ønsket størrelse.

 4. Hvis du har valgt Bruk kontrollveivisere og kontrollen som du plasserer, har en veiviser tilknyttet, starter veiviseren og leder deg gjennom valget av innstillingene for kontrollen.

 5. Hvis du ikke plasserer kontrollen perfekt i første forsøk, kan du flytte den ved å gjøre følgende:

  1. Klikk kontrollen for å velge den.

  2. Plasser pekeren over kontrollen til den endres til en Flytt pekeren Flyttepeker .

  3. Klikk og dra kontrollen til den ønskede plasseringen.

Hvis veiviseren ikke binder kontrollen til et felt og kontrollen er av typen som kan vise data (for eksempel en tekstboks eller kombinasjonsboks), må du angi et feltnavn eller uttrykk i egenskapen Kontrollkilde for kontrollen før den kan vise data.

 1. Vis egenskapssiden for kontrollen ved å klikke kontrollen og deretter trykke F4.

 2. I kategorien Data på egenskapssiden klikker du rullegardinpilen ved siden av egenskapen Kontrollkilde og velger feltet som du vil vise i kontrollen. Du kan også skrive inn et uttrykk i boksen Kontrollkilde.

  Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk, kan du se artikkelen lage uttrykk.

Til toppen av siden

Lær mer om Feltliste-ruten

Den følgende listen inneholder tips om hvordan du arbeider med Feltliste-ruten. Tipsene kan være nyttige når du legger til felt i skjemaet eller rapporten. Når du skal vise Feltliste-ruten, åpner du et skjema eller en rapport i oppsettvisning eller utformingsvisning, og deretter trykker du ALT+F8.

 • Hvis egenskapen Postkilde for skjemaet eller rapporten er tom og du drar et felt fra Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten, fyller Access automatisk ut egenskapen Postkilde for skjemaet eller rapporten for deg.

 • Hvis egenskapen Postkilde for skjemaet eller rapporten er en SELECT-setning eller et tabellnavn, kan du veksle mellom de følgende to tilstandene for visningen i Feltliste-ruten:

  • Alle databasefelt    Viser inndelingen Tilgjengelige felt i denne visningen, inndelingen Tilgjengelige felt i relaterte tabeller (hvis slike tabeller finnes) og inndelingen Tilgjengelige felt i andre tabeller (hvis slike tabeller finnes).

  • Bare postkildefelt    Viser bare inndelingen Tilgjengelige felt i denne visningen.

   Når du skal veksle mellom de to modiene, klikker du Bare vis felt i gjeldende postkilde eller Vis alle tabeller nederst i Feltliste-ruten.

   Merknad: Hvis du har angitt egenskapen Postkilde for skjemaet eller rapporten til en lagret spørring, viser Feltliste-ruten bare inndelingen Tilgjengelige felt i denne visningen (alternativet Vis alle tabeller finnes ikke nederst i Feltliste-ruten). Når du skal redigere postkilden, høyreklikker du et av feltene, og deretter klikker du Rediger postkilde.

 • Hvis du har angitt egenskapen Postkilde for skjemaet eller rapporten til en tabell og du deretter drar et felt fra inndelingen Tilgjengelige felt i relaterte tabeller i Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten, endrer Access postkilden for skjemaet eller rapporten til en SELECT-setning som inkluderer feltet som du legger til. Hvis Access ikke kan bestemme hvordan tabellene skal relateres, vises dialogboksen Velg relasjon slik at du kan velge den aktuelle relasjonen.

 • Hvis du drar et felt fra inndelingen Tilgjengelige felt i andre tabeller i Feltliste-ruten til skjemaet eller rapporten, viser Access dialogboksen Angi relasjon. Du må bruke denne dialogboksen til å angi en relasjon mellom den andre tabellen og postkilden for skjemaet eller rapporten. Hvis du ikke er sikker på hvilke felt du skal angi i denne dialogboksen, kan det være nyttig å klikke Avbryt og deretter undersøke tabellrelasjonene.

  Hvis du vil ha mer informasjon om relasjoner, kan du se veiledning for tabellrelasjoner eller opprette, redigere eller slette en relasjon.

  Det er mulig at et felt i inndelingen Tilgjengelige felt i andre tabeller i Feltliste-ruten er indirekte relatert til postkilden for skjemaet eller rapporten gjennom én av tabellene i inndelingen Tilgjengelige felt i relaterte tabeller. Hvis dette er tilfellet, kan det hende at én eller flere tabeller flyttes fra inndelingen Tilgjengelige felt i andre tabeller til inndelingen Tilgjengelige felt i relaterte tabeller når du drar et felt fra én av de relaterte tabellene til skjemaet eller rapporten.

 • Hvis postkilden for skjemaet eller rapporten er en SELECT-setning eller en lagret spørring, kan du vise og redigere postkilden i spørreverktøyet ved å høyreklikke et felt i Feltliste-ruten og deretter klikke Rediger postkilde. Hvis postkilden er en tabell, aktiverer denne kommandoen spørreverktøyet for tabellen. Access spør om du vil opprette en spørring basert på tabellen, Klikk Ja for å endre postkilden til en spørring, eller klikk Nei for å la postkilden være uendret.

 • Du kan åpne en tabell i dataarkvisning ved å klikke Rediger tabell ved siden av tabellnavnet eller ved å høyreklikk tabellnavnet i Feltliste-ruten og deretter klikke Åpne tabell i dataarkvisning.

 • Du kan bruke Feltliste-ruten til å legge til et oppslagsfelt i en tabell på denne måten:

  1. Klikk Rediger tabell ved siden av tabellen som du vil legge til oppslagsfeltet i.

   Tabellnavnet vises i dataarkvisning.

  2. Dra et felt fra Feltliste-ruten til dataarket.

  3. Oppslagsveiviseren startes. Følg instruksjonene i veiviseren. Klikk Fullfør på den siste siden.

 • Du kan koble fra Feltliste-ruten fra høyre side av Access-arbeidsområdet ved å plassere pekeren i tittellinjen i Feltliste-ruten til den endres til en Flytt pekeren Flyttepeker , og deretter dra Feltliste-ruten til venstre. Du kan plassere listen hvor som helst i arbeidsområdet, eller du kan koble den til venstre side av arbeidsområdet ved å dra den helt til venstre.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×