Legge til, endre, finne eller fjerne betingede formater

Bruk et betinget format for å kunne utforske data visuelt og undersøke dem, oppdage alvorlige problemer og se mønstre og trender.

Hva vil du gjøre?

Lære mer om betinget formatering

Formatere alle celler ved hjelp av en skala med to farger

Formatere alle celler ved hjelp av en skala med tre farger

Formatere alle celler ved hjelp av datastolper

Formatere alle celler ved hjelp av et ikonsett

Bare formatere celler som inneholder tekst-, tall-, dato- eller tidsverdier

Bare formatere verdier som er rangert øverst eller nederst

Bare formatere verdier som er over eller under gjennomsnittet

Bare formatere unike eller duplikate verdier

Bruke en formel til å fastslå hvilke celler som skal formateres

Søke etter celler med betingede formater

Fjerne betingede formater

Lære mer om betinget formatering

Betinget formatering besvarer bestemte spørsmål om dataene på en visuell måte. Du kan bruke betinget formatering på et celleområde, en Microsoft Excel-tabell eller en pivottabellrapport. Det er noen viktige forskjeller du bør være oppmerksom på når du bruker betinget formatering på en pivottabellrapport.

Fordelene med betinget formatering

Når du analyserer data, stiller du deg selv ofte spørsmål som følgende:

 • Hva er unntakene i et sammendrag over inntjeningen over de siste fem årene?

 • Hva er trendene i en markedsmeningsmåling over de siste to årene?

 • Hvem har solgt for over 50 000 kroner denne måneden?

 • Hva er den helhetlige aldersfordelingen for ansattes?

 • Hvilke produkter har større enn 10 % inntektsøkning fra år til år?

 • Hvilke studenter er de beste og dårligste i førsteårskullet?

Betinget formatering gjør det enklere å besvare disse spørsmålet ved at du enkelt kan utheve interessante celler eller celleområder, understreke uvanlige verdier og visualisere data ved hjelp av datastolper, fargeskalaer og ikonsett. Et betinget format endrer utseendet på et celleområde basert på betingelser (eller vilkår). Hvis betingelsen er sann, formateres celleområdet basert på betingelsen, og hvis betingelsen er usann, formateres ikke celleområdet basert på betingelsen.

Du kan sortere og filtrere etter format, inkludert celle- og skriftfarge, uansett om du har formatert cellene manuelt eller betinget.

Data sortert og filtrert etter farge med en forklaring

Obs!: Når du lager et betinget format, kan du bare referere til andre celler i samme regneark eller, i bestemte tilfeller, celler i regneark i samme åpne arbeidsbok. Du kan ikke bruke betinget formatering på eksterne referanser til en annen arbeidsbok.

Betinget formatering for en pivottabellrapport

Betinget formatering i en pivottabellrapport skiller seg fra betinget formatering i et celleområde eller en Excel-tabell på flere måter:

 • Hvis du endrer oppsettet til pivottabellrapporten ved å filtrere, skjule nivåer, utvide og vise nivåer eller flytte et felt, beholdes det betingede formatet så lenge du ikke fjerner feltene i de underliggende dataene.

 • Omfanget til det betingede formatet for felt i området Verdier kan baseres på datahierarkiet og er bestemt av alle de synlige underordnede (nivået under i et hierarki) felt av et overordnet (nivået over i et hierarki) felt på rader for én eller flere kolonner, eller kolonner for én eller flere rader.

  Obs!: I datahierarkiet arver ikke underordnede felt betinget formatering fra det overordnede feltet, og det overordnede feltet arver ikke betinget formatering fra de underordnede feltene.

 • Det finnes tre metoder for å angi omfang for det betingede formatet til felt i området Verdier: etter valg, etter tilhørende felt og etter verdifelt.

Standardmetoden for å angi omfang for felt i Verdier-området er etter valg. Du kan endre omfangsmetoden til tilhørende felt eller verdifelt ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på, dialogboksen Ny formateringsregel eller dialogboksen Rediger formateringsregel. Disse tre metodene for å angi omfang (kommandoen Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem) gir deg større fleksibilitet avhengig av hvilke behov du har:

Angi omfang etter valg    Bruk denne metoden hvis du vil velge følgende:

 • Et sammenhengende sett med felt i området Verdier, for eksempel alle produktsummene for ett område.

 • Et usammenhengende sett med felt i området Verdier, for eksempel produktsummer for forskjellige områder på flere nivåer i datahierarkiet.

Angi omfang etter verdifelt    Bruk denne metoden hvis du ønsker å gjøre følgende:

 • Unngå å velge mange usammenhengende områder.

 • Formatere et sett med felt i området Verdier med betinget formatering for alle nivåer i datahierarkiet.

 • Inkludere delsummer og totalsummer.

Angi omfang etter tilhørende felt    Bruk denne metoden hvis du ønsker å gjøre følgende:

 • Unngå å velge mange usammenhengende områder.

 • Formatere et sett med felt i området Verdier med betinget formatering for ett nivå i datahierarkiet.

 • Ikke inkludere delsummer.

Når du formaterer felt i området Verdier med betinget formatering for øverste verdier, nederste verdier eller verdier som er over eller under gjennomsnittet, baseres regelen som standard på alle synlige verdier. Når du angir et omfang etter tilhørende felt, kan du imidlertid bruke det betingede formatet for hver kombinasjon av følgende i stedet for å bruke alle synlige verdier:

 • En kolonne og dens overordnede radfelt.

 • En rad og dens overordnede kolonnefelt.

Betinget formatering på tvers av regneark

Du kan bruke betinget formatering på celler som det refereres til i et annet regneark i samme arbeidsbok. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig mellom arbeidsbøker.

Til toppen av siden

Formatere alle celler ved hjelp av en skala med to farger

Fargeskalaer er visuelle veiledninger som hjelper deg med å forstå datadistribusjon og -variasjon. En skala med to farger kan hjelpe deg med å sammenligne et celleområde ved å bruke en gradering med to farger. Skyggeleggingen på fargen representerer høyere eller lavere verdier. I for eksempel en grønn og rød fargeskala kan du angi at celler med høyere verdier har en mer grønn farge, og at celler med lavere verdier har en mer rød farge.

Hvis én eller flere celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på hele området. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på hele området, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en annen verdi enn en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Fargeskalaer.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Velg en skala med to farger.

  Hold musen over fargeskalaikonene for å se hvilket ikon som er en skala med to farger. Den øverste fargen representerer høyere verdier, og den nederste fargen representerer lavere verdier.

Du kan endre metoden for å angi omfang for felt i Verdier-området i en pivottabellrapport ved å bruke Formateringsalternativer-knappen som vises ved siden av et pivottabellfelt som har betinget formatering.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Merket område: Klikk Merkede celler.

  • Alle celler for en verdietikett: Klikk Alle celler som viser <verdietikett>-verdier.

  • Alle celler for en verdietikett, unntatt delsummer og totalsummer: Klikk Alle celler som viser <verdietikett>-verdier for <radetikett>.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg 2-fargers skala i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Når du skal velge en type i Type-boksen for Minimum og Maksimum, gjør du ett av følgende:

  • Formater lavest og høyeste verdier     Velg Laveste verdi og Høyeste verdi.

   I dette tilfellet angir du ikke en Minimums- og Maksimumsverdi.

  • Formater en tall-, dato- eller tidsverdi     Velg Tall, og angi deretter en Minimums- og Maksimumsverdi.

  • Formater en prosentdel     Velg Prosent, og angi deretter en Minimums- og Maksimumsverdi.

   Gyldige verdier er fra 0 til 100. Ikke angi et prosenttegn.

   Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt fordi distribusjonen av verdier er proporsjonal.

  • Formater en persentil     Velg Persentil, og angi deretter en Minimums- og Maksimumsverdi.

   Gyldige persentiler er fra 0 til 100.

   Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) i en fargegradproporsjon, og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) i en annen fargegradproporsjon, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

  • Formater et formelresultat     Velg Formel, og angi deretter verdier for Minimum og Maksimum.

   Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi. Start formelen med et likhetstegn (=). Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering. Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feilverdi.

   Merknader   

   • Kontroller at Minimum-verdien er mindre enn Maksimum-verdien.

   • Du kan velge forskjellig type for Minimum og Maksimum. Du kan for eksempel velge et tall for Minimum og en prosentverdi for Maksimum.

 8. Hvis du vil velge en fargeskala som er Minimum og Maksimum, klikker du Farge for hver, og deretter velger du en farge.

  Hvis du vil velge flere farger eller opprette en egendefinert farge, klikker du Flere cellefarger. Fargeskalaen du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Formatere alle celler ved hjelp av en skala med tre farger

Fargeskalaer er visuelle veiledninger som hjelper deg med å forstå datadistribusjon og -variasjon. En skala med tre farger kan hjelpe deg med å sammenligne et celleområde ved å bruke en gradering med tre farger. Skyggeleggingen på fargen representerer høye, midtre eller lave verdier. I for eksempel en grønn, gul og rød fargeskala kan du angi at celler med høyere verdier har en grønn farge, at celler med midtre verdier har en gul farge, og at celler med lavere verdier har en rød farge.

Hvis én eller flere celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på hele området. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på hele området, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en verdi som du angir (for eksempel 0 eller "I/T"), i stedet for en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Fargeskalaer.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Velg en skala med tre farger. Den øverste fargen representerer høyere verdier, den midterste fargen representerer mellomverdiene og den nederste fargen representerer lavere verdier.

  Hold musen over fargeskalaikonene for å se hvilket ikon som er en skala med tre farger.

Du kan endre metoden for å angi omfang for felt i Verdier-området i en pivottabellrapport ved å bruke Formateringsalternativer-knappen som vises ved siden av et pivottabellfelt som har betinget formatering.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Etter valg: Klikk Bare disse cellene.

  • Etter tilhørende felt: Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Etter verdifelt: Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg 3-fargers skala i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Velg en type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Gjør ett av følgende:

  • Formater lavest og høyeste verdier    Velg et Midtpunkt.

   I dette tilfellet angir du ikke en Laveste verdi og Høyesteverdi.

  • Formater en tall-, dato- eller tidsverdi    Velg Tall, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

  • Formater en prosentdel    Velg Prosent, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Gyldige verdier er fra 0 til 100. Ikke angi et prosenttegn (%).

   Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt. Når du bruker et prosenttegn, sikrer du at distribusjonen av verdier er proporsjonal.

  • Formater en persentil    Velg Persentil, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Gyldige persentiler er fra 0 til 100.

   Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) i en fargegradproporsjon, og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) i en annen fargegradproporsjon, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

  • Formater et formelresultat    Velg Formel, og angi deretter en verdi for Minimum, Midtpunkt og Maksimum.

   Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi. Start formelen med et likhetstegn (=). Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering. Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feilverdi.

   Merknader   

   • Du kan angi minimums-, midtpunkt- og maksimumsverdier for celleområdet. Kontroller at verdien for Minimum er mindre enn verdien for Midtpunkt, som igjen er mindre enn verdien for Maksimum.

   • Du kan velge forskjellig type for Minimum, Midtpunkt og Maksimum. Du kan for eksempel velge et tall for Minimum, en persentil for Midtpunkt og en prosentverdi for Maksimum.

   • I mange tilfeller fungerer standardverdien for Midtpunkt på 50 prosent best, men du kan justere dette slik at det passer entydige krav.

 8. Hvis du vil velge en fargeskala som er Minimum, Midtpunkt og Maksimum, klikker du Farge for hver, og deretter velger du en farge.

  Hvis du vil velge flere farger eller opprette en egendefinert farge, klikker du Flere cellefarger.

  Fargeskalaen du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Formatere alle celler ved hjelp av datastolper

Ved hjelp av en datastolpe kan du se verdien til en celle i forhold til andre celler. Lengden på datastolpen representerer verdien i cellen. En lengre stolpe representerer en høyere verdi, og en kortere stolpe representerer en lavere verdi. Datastolper er nyttige når du vil se høyere og lavere tall, spesielt med store datamengder, for eksempel leketøy som selger best og dårligst i en feriesalgsrapport.

Tips!: Hvis én eller flere celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på hele området. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på hele området, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en verdi (for eksempel 0 eller "I/T") i stedet for en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem, klikk Datastolper, og velg deretter et datastolpeikon.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Etter valg: Klikk Bare disse cellene.

  • Etter tilhørende felt: Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Etter verdifelt: Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg Datastolpe i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Velg en Minimums- og Maksimumstype. Gjør ett av følgende:

  • Formater laveste og høyeste verdier    Velg Laveste verdi og Høyeste verdi.

   I dette tilfellet angir du ikke en verdi for Minimum og Maksimum.

  • Formater en tall-, dato- eller tidsverdi    Velg Tall, og angi deretter en Minimums- og Maksimumsverdi.

  • Formater en prosentdel    Velg Prosent, og angi deretter en verdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige verdier er fra 0 til 100. Ikke angi et prosenttegn (%).

   Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt. Når du bruker et prosenttegn, sikrer du at distribusjonen av verdier er proporsjonal.

  • Formater en persentil    Velg Persentil, og angi deretter en verdi for Minimum og Maksimum.

   Gyldige persentiler er fra 0 til 100.

   Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) i en datastolpe, og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) i en annen datastolpe, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

  • Formater et formelresultat     Velg Formel, og angi deretter en verdi for Minimum og Maksimum.

   Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi. Start formelen med et likhetstegn (=). Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering. Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feilverdi.

   Merknader   

   • Kontroller at verdien for Minimum er mindre enn verdien for Maksimum.

   • Du kan velge forskjellig type for Minimum og Maksimum. Du kan for eksempel velge et tall for Minimum og en prosentverdi for Maksimum.

 8. Hvis du vil velge en fargeskala for Minimum og Maksimum, klikker du Stolpefarge.

  Hvis du vil velge flere farger eller opprette en egendefinert farge, klikker du Flere cellefarger. Stolpefargen du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

 9. Hvis du bare vil vise datastolpen og ikke verdien i cellen, merker du av for Vis bare stolpe.

 10. Hvis du vil bruke en heltrukket kantlinje på datastolper, velger du Heltrukket kantlinje i Kantlinje-listeboksen, og deretter velger du en farge for kantlinjen.

 11. Hvis du vil velge mellom en heldekkende stolpe og en gradert stolpe, velger du Heldekkende fyll eller Gradert fyll i Fyll-listeboksen.

 12. Hvis du vil formatere negative stolper, klikker du Negativ verdi og akse, og deretter velger du alternativer for fyll- og kantlinjefarger for negative stolper i dialogboksen Innstillinger for negativ verdi og akse. Du kan velge innstillinger for plassering og en farge for aksen. Når du har valgt de alternativene du vil ha, klikker du OK

 13. Du kan endre retningen til stolpene ved å velge en innstilling i Stolperetning-listeboksen. Denne er Sammenheng som standard, men du kan velge mellom en retning fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre avhengig av hvordan du vil presentere dataene.

Til toppen av siden

Formatere alle celler ved hjelp av et ikonsett

Bruk et ikonsett til å lage kommentarer til og klassifisere data inn i tre til fem kategorier, som er atskilt av en terskelverdi. Hvert ikon representerer et verdiområde. I ikonsettet 3 piler representerer den grønne pilen opp høyere verdier, de gule pilene sidelengs representerer midtverdier, og den grønne pilen ned representerer lavere verdier.

Du kan velge å vise ikoner bare for celler som oppfyller en betingelse, for eksempel et advarselsikon for celler som er under en kritisk verdi, og ingen ikoner for celler som er over. Hvis du vil gjøre dette, skjuler du ikoner ved å velge Ikke noe celleikon fra rullegardinlisten for ikoner ved siden av ikonet der du angir betingelser. Du kan også lage din egen kombinasjon av ikonsett, for eksempel en grønn hake som et symbol, et gult trafikklys og et rødt flagg.

Problem: Betinget formatering vises ikke for noen celler i området.    

Hvis én eller flere celler i området inneholder en formel som returnerer en feil, brukes ikke den betingede formateringen på hele området. Hvis du vil være sikker på at den betingede formateringen brukes på hele området, bruker du funksjonen ER eller HVISFEIL til å returnere en verdi (for eksempel 0 eller "I/T") i stedet for en feilverdi.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem, klikk Ikonsett, og velg deretter et ikonsett.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Etter valg: Klikk Bare disse cellene.

  • Etter tilhørende felt: Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Etter verdifelt: Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater alle cellene basert på cellenes verdier under Velg en regeltype.

 6. Velg Ikonsett i Formatstil-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

  1. Velg et ikonsett. Standardverdien er 3 trafikklys (uten kant). Antallet ikoner og standard sammenligningsoperatorer og terskelverdier for hvert ikon kan variere for hvert ikonsett.

  2. Du kan eventuelt justere sammenligningsoperatorene og terskelverdiene. Standardområdet med verdier for hvert ikon har samme størrelse, men du kan justere disse etter dine behov. Kontroller at tersklene er i en logisk sekvens fra høyeste til laveste fra topp til bunn.

  3. Gjør ett av følgende:

   • Formater en tall-, dato- eller tidsverdi    Velg Tall.

   • Formater en prosent    Velg Prosent.

    Gyldige verdier er fra 0 til 100. Ikke angi et prosenttegn (%).

    Bruk et prosenttegn når du vil visualisere alle verdier proporsjonalt. Når du bruker et prosenttegn, sikrer du at distribusjonen av verdier er proporsjonal.

   • Formater en persentil    Velg Persentil.

    Gyldige persentiler er fra 0 til 100.

    Bruk en persentil når du vil visualisere en gruppe med høye verdier (for eksempel den øverste 20. persentilen) med ett bestemt ikon og lave verdier (for eksempel den nederste 20. persentilen) med et annet ikon, fordi de representerer ekstreme verdier som kan gjøre visualiseringen av dataene skjev.

   • Formater et formelresultat    Velg Formel, og angi deretter en formel i hver Verdi-boks.

    Formelen må returnere en tall-, dato- eller klokkeslettverdi. Start formelen med et likhetstegn (=). Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering. Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feilverdi.

  4. Hvis du vil at det første ikonet skal representere lavere verdier og det siste ikonet høyere verdier, velger du Omvendt ikonrekkefølge.

  5. Hvis du bare vil vise ikonet og ikke verdien i cellen, merker du av for Vis bare ikon.

   Obs!: 

   1. Det kan hende du må justere kolonnebredden for å få plass til ikonet.

   2. Det finnes tre ikonstørrelser. Størrelsen på ikonet som vises, avhenger av skriftstørrelsen som brukes i cellen.

Til toppen av siden

Bare formatere celler som inneholder tekst-, tall-, dato- eller tidsverdier

Hvis du vil finne bestemte celler i et celleområde på en enkel måte, kan du formatere disse cellene basert på en sammenligningsoperator. I et varelagerregneark som er sortert etter kategorier, kan du for eksempel utheve produkter med færre enn 10 elementer for hånden i gult. I et oppsummeringsregneark for detaljhandel kan du for eksempel identifisere alle butikker med høyere fortjeneste enn 10 %, salgsvolumer på mindre enn 100 000 kroner og område lik "Sørøst".

Obs!: Du kan ikke bruke betinget formatering på feltene i området Verdier i en pivottabellrapport etter tekst eller dato, bare etter tall.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Merk celleregler.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Mellom, Lik Tekst som inneholder eller En dato som forekommer.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket eller i andre regneark og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Etter valg: Klikk Bare disse cellene.

  • Etter tilhørende felt: Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Etter verdifelt: Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater bare celler som inneholder under Velg en regeltype.

 6. Gjør ett av følgende under Rediger regelbeskrivelsen, i listeboksen Formater bare celler med:

  • Formater etter tall, dato eller tid     Velg Celleverdi, velg en sammenligningsoperator, og angi deretter et tall, en dato eller et tidspunkt.

   Du kan for eksempel velge Mellom og deretter angi 100 og 200, eller velge Lik og deretter angi 01.01.2009.

   Du kan også skrive inn en formel som returnerer en tall-, dato- eller klokkeslettverdi. Hvis du angir en formel, må den starte med et likhetstegn (=). Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering. Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feil.

  • Formater etter tekst    Velg Spesifikk tekst, velg en sammenligningsoperator, og skriv deretter inn tekst.

   Velg for eksempel Inneholder og skriv deretter inn Sølv, eller velg Starter ved og skriv deretter inn Tre.

   Anførselstegn er inkludert i søkestrengen, og du kan bruke jokertegn. Den maksimale strenglengden er 255 tegn.

   Du kan også skrive inn en formel som returnerer tekst. Hvis du angir en formel, må den starte med et likhetstegn (=). Ugyldige formler fører til at det ikke brukes noe formatering. Det kan være lurt å teste formelen for å forsikre deg om den ikke returnerer en feil.

  • Formater etter dato    Velg Datoer som forekommer, og velg deretter en datosammenligning.

   Du kan for eksempel velge I går eller Neste uke.

  • Formater celler med tomme celler eller ingen tomme celler    Velg Tomme celler eller Ingen tomme celler.

   En tom verdi er en celle som ikke inneholder noen data, og er forskjellig fra cellen som inneholder ett eller flere mellomrom (mellomrom regnes for å være tekst).

  • Formater celler med feil eller ingen feilverdier    Velg Feil eller Ingen feil.

   Feilverdier inkludere: #####, #VERDI!, #DIV/0!, #NAVN?, #I/T, #REF!, #NUM!, og #NULL!.

 7. Hvis du vil angi et format, klikker du Format.

  Dialogboksen Formater celler vises.

 8. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Bare formatere verdier som er rangert øverst eller nederst

Du kan finne de høyeste og laveste verdiene i et celleområde som er basert på en grenseverdi som du angir. Du kan for eksempel finne de fem bestselgende produktene i en områderapport, produktene blant de nederste 15 % i en kundeundersøkelse eller de 25 høyeste lønningene i en personalanalyse for en avdeling.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Øverste/nederste-regler.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Ti høyeste elementer eller Laveste 10 %.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Etter valg: Klikk Bare disse cellene.

  • Etter tilhørende felt: Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Etter verdifelt: Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater bare verdier som rangeres øverst eller nederst under Velg en regeltype.

 6. Velg Topp eller Bunn i listeboksen Formater verdier som rangeres blant under Rediger regelbeskrivelsen.

 7. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil angi et topp- eller bunntall, skriver du inn et tall, og fjerner deretter merket for % i det merkede området. Gyldige verdier er fra 1 til 1000.

  • Hvis du vil angi en topp- eller bunnprosentverdi, skriver du inn et tall, og merker deretter av for % i det merkede området. Gyldige verdier er fra 1 til 100.

 8. Du kan også endre hvordan formatet brukes på felt i området Verdier i en pivottabellrapport som det er angitt omfang for etter tilhørende felt.

  Det betingede formatet er basert på alle synlige verdier som standard. Når du angir et omfang etter tilhørende felt, kan du imidlertid bruke det betingede formatet for hver kombinasjon av følgende i stedet for å bruke alle synlige verdier:

  • En kolonne og dens overordnede radfelt ved å velge hver kolonnegruppe.

  • En rad og dens overordnede kolonnefelt ved å velge hver radgruppe.

 9. Hvis du vil angi et format, klikker du Format.

  Dialogboksen Formater celler vises.

 10. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Bare formatere verdier som er over eller under gjennomsnittet

Du kan finne verdier som er over eller under et gjennomsnitt eller standardavvik i et celleområde. Du kan for eksempel finne utøvere som er over gjennomsnittet i en årlig medarbeidersamtale, eller du kan finne produserte materialer som faller under to standardavvik i en kvalitetsvurdering.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Øverste/nederste-regler.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Velg kommandoen du vil bruke, for eksempel Over gjennomsnitt eller Under gjennomsnitt.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Du kan endre metode for å angi omfang for felt i området Verdier i en pivottabellrapport ved å bruke alternativknappen Bruk formateringsregel på.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Etter valg: Klikk Bare disse cellene.

  • Etter tilhørende felt: Klikk Alle <verdifelt>-celler med de samme feltene.

  • Etter verdifelt: Klikk Alle <verdifelt>-celler.

 5. Klikk Formater bare verdier som ligger over eller under gjennomsnittet under Velg en regeltype.

 6. Gjør ett av følgende under Rediger regelbeskrivelsen, i listeboksen Formater verdier som ligger:

  • Hvis du vil formatere celler som er over eller under gjennomsnittet for alle cellene i området, velger du Over eller Under.

  • Hvis du vil formatere celler som er over eller under én, to eller tre standardavvik for alle cellene i området, velger du et standardavvik.

 7. Du kan også endre hvordan formatet brukes på felt i området Verdier i en pivottabellrapport som det er angitt omfang for etter tilhørende felt.

  Det betingede formatet er basert på alle synlige verdier som standard. Når du angir et omfang etter tilhørende felt, kan du imidlertid bruke det betingede formatet for hver kombinasjon av følgende i stedet for å bruke alle synlige verdier:

  • En kolonne og dens overordnede radfelt ved å velge hver kolonnegruppe.

  • En rad og dens overordnede kolonnefelt ved å velge hver radgruppe.

 8. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 9. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Bare formatere unike eller duplikate verdier

Obs!: Du kan ikke bruke betinget formatering på feltene i området Verdier i en pivottabellrapport etter unike verdier eller duplikatverdier.

Hurtigformatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stil-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Merk celleregler.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Velg Duplikatverdier.

 4. Skriv inn verdiene du vil bruke, og velg deretter et format.

Avansert formatering

 1. Merk én eller flere celler i et område, en tabell eller en pivottabellrapport.

 2. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at det riktige regnearket eller den riktige tabellen er merket i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 4. Klikk Formater bare unike eller dupliserte verdier under Velg en regeltype.

 5. Velg unike eller dupliserte i Formater alle-listeboksen under Rediger regelbeskrivelsen.

 6. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 7. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

Til toppen av siden

Bruke en formel til å fastslå hvilke celler som skal formateres

Hvis du trenger mer komplisert betinget formatering, kan du bruke en logisk formel til å angi formateringsvilkårene. Det kan for eksempel være at du vil sammenligne verdier med et resultat som returneres av en funksjon, eller vurdere data i celler som er utenfor det merkede området (i et annet regneark eller i samme arbeidsbok).

 1. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

Stiler-gruppen i kategorien Hjem

Dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering vises.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et betinget format, klikker du Ny regel.

   Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

  • Gjør følgende for å endre et betinget format:

   1. Kontroller at riktig regneark, tabell eller pivottabellrapport er valgt i listeboksen Vis formateringsregler for.

   2. Du kan eventuelt endre celleområdet ved å klikke Skjul dialogboks Knappesymbol i Gjelder-boksen for å skjule dialogboksen midlertidig, merke det nye celleområdet i regnearket eller andre regneark og deretter velge Utvid dialogboks Knappesymbol .

   3. Velg regelen, og klikk deretter Rediger regel.

    Dialogboksen Rediger formateringsregel vises.

 2. Hvis du vil endre omfanget for felt i området Verdier i en pivottabellrapport, gjør du følgende under Bruk regel på:

  • Merket område: Klikk Merkede celler.

  • Tilsvarende felt, og klikk Alle celler som viser <Verdifelt>-verdier.

  • Verdifelt, Alle celler som viser <Verdifelt> for <Rad>.

 3. Klikk Bruk en formel til å bestemme hvilke celler som skal formateres under Velg en regeltype.

  1. Skriv inn en formel i listeboksen Formater verdier hvor denne formelen er sann under Rediger regelbeskrivelsen.

   Du må starte formelen med et likhetstegn (=), og formelen må returnere den logiske verdien SANN (1) eller USANN (0).

   Eksempel 1: Bruk et betinget format med flere vilkår og cellereferanser som er utenfor celleområdet    

   I denne formelen vil et betinget format med flere vilkår som er brukt på området A1:A5, formatere cellene grønne hvis gjennomsnittsverdien for alle cellene i området er større enn verdien i celle F1 og en hvilken som helst celle i området har en minimumsverdi som er større enn eller lik verdien i G1. Celle F1 og G1 er utenfor celleområdet der det betingede formatet er brukt. OG-funksjonen kombinerer flere vilkår, og GJENNOMSNITT- og MIN-funksjonen beregner verdiene.

Formel

Format

=OG(GJENNOMSNITT($A$1:$A$5)>$F$1; MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Grønn cellefarge

Eksempel 2: Skyggelegge annenhver rad ved hjelp av REST- og RAD-funksjonene    

Denne formelen skyggelegger annenhver rad i celleområdet med en blå cellefarge. REST-funksjonen returnerer en rest etter at et tall (det første argumentet) er delt på divisoren (det andre argumentet). RAD-funksjonen returnerer det gjeldende radnummeret. Når du deler det gjeldende radnummeret med 2, får du alltid enten en 0-rest for et partall eller en 1-rest for et oddetall. Fordi 0 er USANN og 1 er SANN, formateres hver oddetallsrad.

Formel

Format

=REST(RAD();2)=1

Blå cellefarge

 1. Klikk Format for å vise dialogboksen Formater celler.

 2. Velg tall-, skrift-, kantlinje- eller fyllformatet du vil bruke når celleverdien oppfyller betingelsen, og klikk deretter OK.

  Du kan velge flere formater. Formatene du velger, vises i Forhåndsvisning-boksen.

  Du kan angi cellereferanser i en formel ved å merke cellene direkte i et regneark eller andre regneark. Når du merker cellene i regnearket, blir absolutte cellereferanser satt inn i regnearket. Hvis du vil at referansene skal justeres for hver celle i det merkede området, bruker du relative cellereferanser.

Til toppen av siden

Søke etter celler med betingede formater

Hvis regnearket inneholder én eller flere celler med et betinget format, kan du raskt finne dem, slik at du kan kopiere, endre eller slette de betingede formatene. Du kan bruke kommandoen Gå til utvalgte til å finne bare celler med et bestemt betinget format eller finne alle celler med betingede formater.

Søke etter alle celler med et betinget format

 1. Klikk en hvilken som helst celle uten et betinget format.

 2. Klikk pilen ved siden av Søk og velg i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Betinget formatering.

Bare søke etter celler med samme betingede format

 1. Klikk cellen som har det betingede formatet du vil søke etter.

 2. Klikk pilen ved siden av Søk og velg i Redigering-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Gå til utvalgte..

 3. Velg Betingede formater.

 4. Klikk Samme under Datavalidering.

Til toppen av siden

Fjerne betingede formater

 • Gjør ett av følgende:

  I et regneark    

  1. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Fjern regler.

  2. Klikk Hele arket.

   I et celleområde, en tabell eller pivottabell    

  3. Merk celleområdet, tabellen eller pivottabellen der du vil fjerne betingede formater.

  4. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Fjern regler.

  5. Klikk Merkede celler, Denne tabellen eller Denne pivottabellen avhengig av hva du har valgt.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×