Legge sammen tall

La oss anta at du vil beregne den totale prisen på lagerbeholdningen til en butikk eller de totale bruttofortjenestemarginene for alle avdelinger som er under budsjettet for året. Du kan bruke flere ulike metoder til å legge sammen tall.

Hva vil du gjøre?

Legge sammen tall i en celle

Legge sammen sammenhengende tall i en rad eller kolonne

Legge sammen tall som ikke er sammenhengende

Legge sammen tall basert på én betingelse

Legge sammen tall basert på flere vilkår

Legge sammen tall basert på vilkår lagret på et eget område

Hva er skjedd med veiviserens for betinget summering?

Legge sammen bare unike verdier

Legge sammen sammenhengende tall i en celle

Bruk den aritmetiske operatoren + (plusstegn) i en formel.

Hvis du for eksempel skriver inn følgende formel i en celle:

=5+10

Viser cellen følgende resultat:

15

Til toppen av siden

Legge sammen sammenhengende tall i en rad eller kolonne

Hvis du har et område med sammenhengende tall (det vil si at det ikke er noen tomme celler), kan du bruke Autosummer Knappesymbol -knappen.

 1. Klikk i en celle nedenfor tallkolonnen eller til høyre for tallraden.

 2. Klikk Autosummer Knappesymbol i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Legge sammen tall som ikke er sammenhengende

Hvis du har et område med tall som kan inneholde tomme celler eller celler som inneholder tekst i stedet for tall, bruker du SUMMER-funksjonen i en formel. Tomme celler og celler som inneholder tekst i stedet for tall, ignoreres hvis om de er inkludert i området som brukes i formelen.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Salgsperson

Faktura

Buchanan

15 000

Buchanan

9000

Suyama

8000

Suyama

20 000

Buchanan

5000

Dodsworth

22 500

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=SUMMER(B2:B3; B5)

Legger sammen to fakturaer fra Buchanan og én fra Suyama (44 000)

=SUMMER(B2;B5;B7)

Legger sammen enkeltfakturaer fra Buchanan, Suyama og Dodsworth (57 500)

Merknad: SUMMER-funksjonen kan inneholde en hvilken som helst kombinasjon av opptil 30 celle- eller områdereferanser. Formelen =SUMMER(B2:B3;B5) inneholder for eksempel én områdereferanse (B2:B3) og én celle (B5).

Til toppen av siden

Legge sammen tall basert på én betingelse

Du kan bruke SUMMERHVIS-funksjonen til å lage en totalverdi for ett område basert på en verdi i et annet område. I følgende eksempel vil du lage en totalverdi bare for verdiene i kolonne B (Faktura) som svarer til verdier i kolonne A (Selger) for selgeren som heter Buchanan.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Salgsperson

Faktura

Buchanan

15 000

Buchanan

9000

Suyama

8000

Suyama

20 000

Buchanan

5000

Dodsworth

22 500

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=SUMMERHVIS(A2:A7;"Buchanan";B2:B7)

Summen av Buchanans fakturaer (29 000)

=SUMMERHVIS(B2:B7;">=90 000";B2:B7)

Summen av fakturaer som er større enn eller lik 9 000 (66 500)

=SUMMERHVIS(B2:B7;"<90 000";B2:B7)

Summen av fakturaer som er mindre enn 9 000 (13 000)

Funksjonen SUMMERHVIS bruker følgende argumenter.

Formel med funksjonen SUMMERHVIS

Formel med SUMMERHVIS-funksjonen

1. Område som skal evalueres: Undersøk cellene for å finne ut om en rad oppfyller vilkårene.

2. Vilkår: Betingelsen de evaluerte cellene må oppfylle for at raden skal regnes med i sluttsummen.

3. Område som skal summeres: Legger sammen tallene i cellene hvis raden oppfyller vilkårene.

Til toppen av siden

Legge sammen tall basert på flere vilkår

Du kan gjøre dette ved å bruke SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

C

D

Region

Salgsperson

Type

Salg

Sør

Buchanan

Drikkevarer

3571

Vest

Davolio

Melk og smør

3338

Øst

Suyama

Drikkevarer

5122

Nord

Suyama

Melk og smør

6239

Sør

Dodsworth

Matvarer

8677

Sør

Davolio

Kjøtt

450

Sør

Davolio

Kjøtt

7673

Øst

Suyama

Matvarer

664

Nord

Davolio

Matvarer

1500

Sør

Dodsworth

Kjøtt

6596

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11,A2:A11,"Sør",C2:C11,"Kjøtt")

Samlet salg av kjøtt i region Sør (14 719)

=SUMMER(HVIS((A2:A11="Sør")+(A2:A11="Øst");D2:D11))

Samlet salg der regionen er Sør eller Øst (32 753)

Merknad: Den andre formelen i eksemplet må angis som en matriseformel. Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, merker du formelcellen. Trykk F2, og trykk deretter CTRL+SKIFT+ENTER. Hvis formelen ikke legges inn som en matriseformel, returneres feilen #VERDI!.

Hvordan funksjonene brukes i eksemplet over

=SUMMER.HVIS.SETT(D2:D11,A2:A11,"Sør",C2:C11,"Kjøtt

SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen brukes i den første formelen til å finne rader der "Sør" er i kolonne A og "Kjøtt" er i kolonne C. Det er tre forekomster av dette: i rad 7, 8 og 11. Funksjonen ser først på kolonne A, som inneholder områdene, for å finne et samsvar med Sør. Deretter ser den på kolonne C, som inneholder mattypen, for å finne et samsvar med Kjøtt. Til slutt ser funksjonen i området som inneholder verdiene som skal summeres, D2:D11, og summerer bare verdiene i kolonnen som oppfyller de to betingelsene..

=SUMMER(HVIS((A2:A11="Sør")+(A2:A11="Øst");D2:D11))

Den andre formelen, som bruker SUM- og HVIS-funksjonen, legges inn som en matriseformel (ved å trykke CTRL+SHIFT+ENTER) for å finne rader der enten "Sør" eller "Øst" eller begge er i kolonne A. Det er sju forekomster av dette: i rad 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. Siden formelen er en matriseformel, brukes ikke operatoren + til å legge sammen verdier, men til å se etter to eller flere vilkår der minst ett må være oppfylt. Deretter brukes SUMMER-funksjonen til å legge sammen verdiene som oppfyller disse kriteriene.

Til toppen av siden

Legge sammen tall basert på vilkår lagret på et eget område

Du kan gjøre dette ved å bruke funksjonen DSUMMER.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

C

D

Region

Salgsperson

Type

Salg

Sør

Buchanan

Drikkevarer

3571

Vest

Davolio

Melk og smør

3338

Øst

Suyama

Drikkevarer

5122

Nord

Suyama

Melk og smør

6239

Sør

Dodsworth

Matvarer

8677

Sør

Davolio

Kjøtt

450

Sør

Davolio

Kjøtt

7673

Øst

Suyama

Matvarer

664

Nord

Davolio

Matvarer

1500

Sør

Dodsworth

Kjøtt

6596

Region

Salgsperson

Type

Salg

Sør

Kjøtt

Matvarer

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=DSUMMER(A1:D11; "Salg"; A12:D13)

Samlet salg av kjøtt i region Sør (14 719)

=DSUMMER(A1:D11; "Salg"; A12:D14)

Samlet salg av kjøtt og matvarer i region Sør (25 560)

Funksjonen DSUMMER bruker følgende argumenter.

Formel med DSUMMER-funksjonen

1. Område som skal evalueres: Listen du vil summere.

2. Felt: Etiketten til kolonnen du vil summere.

3. Vilkår: Celleområdet som inneholder betingelsene.

Til toppen av siden

Hva er skjedd med veiviserens for betinget summering?

Dette tilleggsprogrammet er fjernet i Excel 2010. I tidligere versjoner av Excel kunne du bruke veiviseren for betinget summering til å skrive formler som beregnet summene av verdier som oppfylte bestemte betingelser. Denne funksjonaliteten er erstattet av dialogboksen Sett inn funksjon (kategorien Formler i Funksjonsbibliotek-gruppen) og andre eksisterende regnearkfunksjoner, slik som SUMMER.HVIS.SETT, og ved å bruke en kombinasjon av SUM og HVIS sammen i en formel. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse funksjonene til betinget summering av kolonner eller rader med data, kan du se delen Legge sammen tall basert på flere betingelser tidligere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Legge sammen bare unike verdier

Du gjør dette ved å bruke funksjonene SUMMER, HVIS og FREKVENS.

Følgende eksempel bruker:

 • FREKVENS-funksjonen brukes til å identifisere de unike verdiene i et område. For den første forekomsten av en bestemt verdi returnerer denne funksjonen et tall som er likt antallet forekomster av den verdien. For hver etterfølgende forekomst med samme verdi som den første returnerer funksjonen 0 (null).

 • HVIS-funksjonen for å tildele en verdi på 1 til hver betingelse som er sann.

 • SUMMER-funksjonen brukes til å legge sammen de unike verdiene.

Tips!    Hvis du vil evaluere en funksjon trinn for trinn, merker du cellen som inneholder formelen. Deretter velger du kategorien Formler og klikker Evaluer formel i Formelrevisjon-gruppen.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!    Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Data

986

456

67

1

34

689

456

56

67

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=SUMMER(HVIS(FREKVENS(A2:A10;A2:A10)>0;A2:A10))

Legger sammen de unike verdiene i celle A2:A10 (2289)

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×