Koble data i webdeler

Du kan bruke menyene og knappene i en SharePoint-webdel til å opprette datatilkoblinger uten å måtte skrive egendefinert kode. Hvis du for eksempel kobler webdeler, kan du presentere alternative visninger av data fra to webdeler. I tillegg kan du utføre relaterte beregninger mellom to webdeler eller filtrere en webdel ved å bruke verdier fra en annen webdel. Du kan bruke alle disse tilkoblingene på én side, og du kan også opprette tilkoblinger mellom webdeler på ulike sider i samme område på øverste nivå ved å bruke et program for webutforming som er kompatibelt med området, for eksempel SharePoint Designer.

I denne artikkelen

Oversikt over webdel-tilkoblinger

Opprette webdel-tilkoblinger

Opprette eller endre en tilkobling mellom to webdeler

Fullføre webdel-tilkoblingen

Fjerne en tilkobling mellom to webdeler

Vanlige typer webdel-tilkoblinger

Hovedliste og opplysninger

Sammendrag og opplysninger

Overordnet og underordnet

Søke og filtrere

Beregninger

Alternative datavisninger

Dataforbedring

Oversikt over webdel-tilkoblinger

Du kan bruke webdel-tilkoblinger til å opprette eller forbedre sider på området. Du kan koble webdeler slik at når du utfører en handling i én webdel, endres innholdet i en annen webdel.

Du kan for eksempel koble en webdel for visning av Ansatte-listen til bildewebdelen ved å sende data mellom de to webdelene. Hver gang du velger en rad i webdelen for visning av Ansatte-listen som inneholder en kolonne med et bilde av den ansatte, kan du se bildet i bildewebdelen.

En grunnleggende webdel-tilkobling

Med en webdel-tilkobling kan du sende data fra én webdel til en annen webdel og synkronisere virkemåten.

Én webdel inneholder dataene.

Data kan være lister, rader, celler eller parameterverdier.

Den andre webdelen henter dataene.

Du kan opprette en webdel-tilkobling fra en hvilken som helst av webdel ved å bruke menyen for tilkoblingstype fra kommandoen Tilkoblinger på webdel-menyen.

Obs!:  Du kan opprette tilkoblinger bare mellom webdeler som er på samme side. Hvis du vil koble en webdel til data fra et annet område eller en annen datakilde, legger du til en datavisning ved å bruke et program for webutforming, for eksempel SharePoint Designer.

En menykommando fra én type webdel-tilkobling kan være Send rad til, og menykommandoen fra typen webdel-tilkobling som er målet, kan være Hent rad fra. Tabellen nedenfor inneholder beskrivelser av vanlige kommandoer som kan være på Tilkoblinger-menyen.

Kommando på Tilkoblinger-menyen

Beskrivelse

Send rad med data til

Du kan koble webdelen for listevisning til en annen webdel ved å sende en valgt datarad til den andre webdelen.

I standardvisning blir en Velg element-kolonne automatisk lagt til når du kobler webdelen for listevisning. Den inneholder alternativer som gjør at du kan angi hvilken rad som skal sendes til den andre webdelen. Du kan bare velge én rad om gangen i standardvisning. Enkelte kolonner, for eksempel Rediger-kolonnen, er ikke tilgjengelige for bruk i en webdel-tilkobling.

I dataarkvisning kan du velge flere rader, men bare én rad sendes til den andre webdelen. Hvis du velger flere rader, blir raden med den aktive cellen sendt til den andre webdelen, og alle andre rader ignoreres. Du kan ikke sende data i Totalrad eller Ny rad til den andre webdelen.

Med denne typen tilkobling kan du ha flere webdeler koblet til webdelen for listevisning.

Hent parameterverdier fra

Du velger dette alternativet når du vil bruke parameterne fra én kolonne i leverandørwebdelen på en kolonne i forbrukerwebdelen.

Hent filterverdier fra

I standard- og dataarkvisningen kan du koble webdelen for listevisning til en annen webdel som kan sende følgende informasjon til den:

 • Ett eller flere kolonnenavn og verdidatapar som filtrerer data i webdelen for listevisning.

 • En datakolonne til å sortere data i enten stigende eller synkende rekkefølge i webdelen for listevisning.

Bare én annen webdel kan kobles til webdelen for listevisning når du bruker denne tilkoblingstypen.

Du kan også opprette tilkoblinger mellom webdeler på to ulike webdel-sider ved å bruke et program for webutforming, for eksempel SharePoint Designer.

Til toppen av siden

Opprette webdel-tilkoblinger

Før du prøver å opprette en tilkobling mellom webdeler, må du fullføre de tre trinnene nedenfor.

Trinn 1: Avgjør hvilke data du vil ha tilgjengelig på siden.   
Ofte er det én eller flere lister i et område som inneholder dataene du vil ha. Lister representerer dataene i et tabellformat. De gjør det enklere å endre og oppdatere data, endre sorteringsrekkefølgen, filtrere i listen og aggregere data. Du kan opprette en visning som bare inneholder de valgte dataene i formatet du ønsker. Du kan bruke visningsvelgeren i oppgaveruten til å endre visningen av en webdel for listevisning slik at du kan arbeide med bare de kolonnene du ønsker. Du oppretter en visning fra listen ved å klikke Liste under Listeverktøy på båndet. Klikk Opprett visning, velg ønsket visningsformat, og velg deretter dataene du vil vise.

Trinn 2: Legg til webdeler for listevisning på siden.   
Du kan legge til en liste på en side ved å legge den til som en webdel på siden.

Trinn 3: Koble webdelene slik at du får de ønskede resultatene.   
Du kan bare opprette tilkoblinger mellom webdeler som støtter webdel-tilkoblinger. Webdeler som støtter webdel-tilkoblinger, omfatter webdel for listevisning, skjemawebdel og bildewebdel.

Tilkoblinger-menyen på Webdel-menyen vises bare hvilke tilkoblinger du kan opprette, og den tilgjengelige menyen for webdeler inneholder bare kompatible webdeler. Når du har fullført trinn 1 og 2, kan du lage webdel-tilkoblingen uten å bruke skript eller kode.

Til toppen av siden

Opprette eller endre en tilkobling mellom to webdeler

Ved å bruke menyer og dialogbokser kan du koble webdeler, sende data mellom dem og synkronisere virkemåten.

 1. Bla til siden som inneholder de to webdelene du vil koble sammen.

 2. Klikk Rediger sideOmrådehandlinger-menyen Knapp .

 3. Klikk webdel-menyen i en av webdelene. Pek deretter på Tilkoblinger, og pek på typen tilkobling du vil opprette eller endre, for eksempel Send rad til eller Hent sortering/filter fra. Klikk navnet på webdelen du vil opprette eller endre en tilkobling for.

  Obs!:  Det kan være flere årsaker til at Webdel-menyen ikke er aktivert eller synlig på siden. Årsakene kan blant annet være en webdel eller en sone som ikke støtter tilkoblinger, en webleser som ikke er kompatibel, eller tilkoblinger som er deaktivert i

  området. Undermenyen for tilkoblingstype kan variere fra webdel-side til webdel-side og fra webdel til webdel. Dette kan skyldes forskjeller i egenskapsinnstillingene for webdel-siden, webdelen eller webdel-sonen, kompatibiliteten til webdeler på siden, eller om webdelene har kompatible tilkoblingstyper.

Når det gjelder noen webdel-tilkoblinger, kan det hende at du må velge tilleggsinformasjon i dialogboksen Konfigurer tilkobling. Det kan for eksempel hende at du må velge typen tilkobling du vil bruke, eller en kolonne du vil filtrere. Avhengig av hvordan én eller begge webdelene ble opprettet, kan det hende at det vises flere dialogbokser som er unike for webdel-tilkoblingen.

Tips!:  Tip Du kan skjule en webdel. Det kan for eksempel hende at du ønsker å bruke den til å sende data til en annen webdel, men ikke ønsker å vise den.

Obs!:  Bare webdeler som kan kobles, vises på den tilgjengelige menyen for webdeler. Det kan hende at andre webdeler på siden ikke støtter tilkoblinger, eller at de ikke støtter tilkoblinger til gjeldende webdel. I tillegg kan det hende at området har begrensninger for bestemte tilkoblinger som er overskredet.

Til toppen av siden

Fullføre webdel-tilkoblingen

Når du oppretter den første tilkoblingen mellom webdeler, vises dialogboksen Konfigurer tilkobling. I denne dialogboksen kan du sammenligne kolonner i webdelen som mottar data, med kolonner i webdelen som sender data.

Obs!:  Du kan opprette en tilkobling som er riktig, men som ikke gir mening. Webdelen som sender dataene, kan for eksempel ha en produkt-ID-kolonne, og webdelen som henter dataene, kan ha en ansatt-ID-kolonne. Selv om du kanskje kan sammenligne disse ulike ID-verdiene, gir ikke resultatene noen mening.

I listen nedenfor finner du noen eksempler på vanlige webdel-tilkoblinger:

Sammenligne en datarad i én webdel med en celle eller et datafelt i en annen webdel   
Webdelen du oppretter tilkoblingen fra, er en webdel for listevisning for kontakter. Én av kolonnene i listevisningen har en hyperkobling som kalles Foto, som inneholder en URL-adresse til et bilde av kontakten. Du kobler til bildewebdelen, som bare kan vise en URL-adresse som inneholder et bilde. Du må velge Foto-kolonnen fra webdelen for kontakter for å få riktig samsvar til bildewebdelen.

Sammenligne en datarad i én webdel med en datakolonne i en annen webdel, slik at du kan filtrere den   
Webdelen du kobler fra, er en webdel for listevisning som inneholder ordredata. Én av kolonnene i listevisningen inneholder et linjeelement som kalles Ordredetaljer-ID. Du kobler til en annen webdel for listevisning som har flere kolonner med ordredetaljer. Én av dem er en samsvarende kolonne som kalles Ordredetaljer-ID. Hvis du vil koble de to webdelene slik at når du velger ordren i én webdel, så vises hvert linjeelement for denne ordren i den andre webdelen, må du sammenligne Ordredetaljer-ID-kolonnene i hver webdel.

Obs!: Navnene på kolonnene må ikke være identiske, men de underliggende dataene må samsvare eller ha samme verdi.

Til toppen av siden

Fjerne en tilkobling mellom to webdeler

 1. Åpne siden.

 2. Klikk Rediger sideOmrådehandlinger-menyen Knapp .

 3. Velg én eller flere webdeler som du vil fjerne tilkoblingen fra.

 4. Klikk webdel-menyen, pek på Tilkoblinger, og pek deretter på typen tilkobling du vil fjerne, for eksempel Send rad til eller Hent sortering/filter fra.

 5. Klikk deretter navnet på webdelen som du vil fjerne en tilkobling fra.

  Obs!:  Det vises et merke på undermenyen for tilkoblinger for hvert valg som en tilkobling er aktivert for. Hvis det ikke vises noen merker, er ingen tilkoblinger aktivert.

 6. Klikk Fjern tilkobling i dialogboksen Konfigurer tilkobling.

 7. Klikk OK når du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne tilkoblingen mellom webdeler.

Vanlige typer webdel-tilkoblinger

Du kan kombinere og koble webdeler på en side på mange ulike måter. Du kan opprette flere webdel-tilkoblinger på siden. I følgende scenarier beskrives vanlige typer datatilkoblinger mellom webdeler.

Hovedliste og opplysninger

Du har en hovedliste over data, og du må vise detaljert informasjon som er relatert til denne hovedlisten.

Eksempel på hovedliste og opplysninger

 1. En webdel for ansattopplysninger inneholder grunnleggende, ofte brukte data om den ansatte, for eksempel ID, navn og stillingstittel.

 2. Hvis du vil søke etter opplysninger om en ansatt, velger du en rad.

 3. Raden sendes til den andre webdelen.

 4. Alle opplysningene om den ansatte vises i et skjema i webdelen for ansattdetaljer.

I en webdel for listevisning kan du til og med sortere og filtrere en lang liste som hjelper deg å finne den ansatte, før du velger en rad. Hvis dataene er omfattende, kan du til og med vise webdelen for ansattdetaljer på en annen side.

Til toppen av siden

Sammendrag og opplysninger

Du har en sammendragsliste over data, og du må vise de detaljerte opplysningene som sammendragsdataene er basert på.

Eksempel på sammendrag og opplysninger

 1. En webdel for År-til-dato-betalingsstubb inneholder kompensasjonsopplysningene.

 2. Du velger sammendragsopplysningene om samlet ferietid og sykedager.

 3. Sammendragsopplysningene sendes til den andre webdelen.

 4. Du kontrollerer dataene som er registrert i webdelen for betalingsstubbdetaljer som viser ukentlige data.

Til toppen av siden

Overordnet og underordnet

Du viser en liste med data (overordnet), og for hver enkelt rad finnes det én eller flere tilhørende rader (underordnet) som du vil vise i en annen liste.

Eksempel på overordnet og underordnet

 1. En webdel for ordrer inneholder en liste over de sist mottatte kundeordrene.

 2. Du klikker raden som inneholder ordren du vil undersøke.

 3. Raden sendes til den andre webdelen.

 4. I webdelen for ordredetaljer vises alle linjeelementene for den aktuelle ordren.

Til toppen av siden

Søke og filtrere

Du vil skrive inn data, for eksempel søke- eller filtervilkår, i en webdel for å vise resultatene i en annen webdel.

Eksempel på å søke og filtrere

 1. I webdelen for boksøk, skriver du inn opplysningene om boken, for eksempel tittel, forfatter og emne, og prøver å finne boken eller bøkene.

 2. Du klikker Send.

 3. Søkevilkårene sendes til den andre webdelen.

 4. Webdelen for bokliste viser én eller flere bøker som tilsvarer søkevilkårene.

Til toppen av siden

Beregninger

Selv om du ofte kan beregne data i en webdel, kan det hende at du noen ganger vil kombinere to webdeler for å gjøre beregningene mer fleksible.

Eksempel på beregninger

 1. Du skriver inn lånebeløp i en webdel for lånebeløp.

 2. Du klikker Søk.

 3. Lånebeløpene sendes til den andre webdelen.

 4. Webdelen for låneberegning beregner lånet og viser planen over månedlige betalinger.

Til toppen av siden

Alternative datavisninger

Det å vise data på forskjellige måter kan hjelpe deg å forstå virkninger, trender og relasjoner. Du kan sende lister, rader og celler (eller felt og parametere) fra én webdel og vise dataene i en alternativ visning.

En alternativ visning av en liste

Du vil vise alle ansatte i et selskap i et hierarkisk diagram.

Alternativ visning av listedata

 1. Webdelen for ansatte inneholder ansatt-ID, navn på ansatt, stilling og overordnet-ID for alle som arbeider for selskapet.

 2. Siden du bruker alle dataene, trenger du ikke å velge noe.

 3. Alle dataene sendes til en annen webdel.

 4. Webdelen for organisasjonskart viser arbeidsrelasjonene mellom ansatte og kan gi alternative visninger av dette hierarkiet.

  En alternativ visning av en rad

Du vil vise en rad med demografiske data i et diagram, for eksempel et sektordiagram eller et stolpediagram.

Alternativ visning av raddata

 1. En webdel for populasjonsstatistikk viser demografiske data, for eksempel alder, inntekt og arv.

 2. Du velger en rad med demografiske data.

 3. Du sender dataene til en annen webdel.

 4. Webdelen for diagram viser raden med data i et sektordiagram, eller eventuelt i et stolpediagram.

  En alternativ visning av en celle

Du vil holde oversikt over hele fremdriften av en veldedighetsaksjon.

Alternativ visning av celledata

 1. I en webdel for veldedighet skriver hvert medlem av en gruppe inn pengebeløpet han eller hun har skaffet.

 2. Den gjeldende totalen vises i et totalfelt.

 3. Totalfeltet sendes til den andre webdelen.

 4. Du kontrollerer gruppens totale fremdrift i webdelen for veldedighetsmål.

Til toppen av siden

Dataforbedring

Du vil supplere grunnleggende data om personer og steder, slik at dataene blir mer interessante, spennende og nyttige.

Eksempel på dataforbedring

 1. En webdel for kontakter viser informasjon som du trenger for å holde oversikt over forretningsforbindelser, for eksempel navn, adresse og kanskje et bilde.

 2. Du velger en kontakt.

 3. En rad med data sendes til den andre webdelen.

 4. Du ser et bilde av kontakten som vises i bildewebdelen, og deretter finner du kontaktens forretningsadresse i en webdel for kart.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×