Instrumentbord-funksjoner i PerformancePoint Services

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

PerformancePoint Services i Microsoft SharePoint Server 2010 gir deg flere nye og forbedrede funksjoner som hjelper deg med å overvåke og analyser ytelse i organisasjonen. Du kan bruke instrumentbord som inkluderer mer avanserte viktige ytelsesindikatorer (KPIer) i målstyringer. Du kan bruke nye rapporter, for eksempel en KPI-detaljrapport. Og du kan åpne et nedbrytingstre fra en verdi i en analytisk rapport eller målstyring. Du kan også bruke Verdifiltre, for eksempel et "Topp 10"-filter til å vise mer spesifikk informasjon i enkelte typer målstyringer og rapporter.

Les denne artikkelen for å få mer informasjon om hva som er nytt i instrumentbord for PerformancePoint.

I denne artikkelen

Forbedringer i KPIer og målstyringer

Målstyringer som har Drill ned og Drill opp funksjoner

Målstyringer som har KPIer på kolonner

Målstyringer som har flere sofistikerte KPIer

Beregnede mål

Flere faktiske data

Tidsintelligens

Varians

Ny rapporttyper og visninger

KPI-detaljrapport

Analytisk sektordiagrammer

Nedbrytingstre

Verdifiltre

De 10 Verdifiltre

Brukerdefinert Verdifiltre

Forbedringer i KPIer og målstyringer

PerformancePoint-målstyringer nye inkluderer mer avanserte KPIer og andre avanserte funksjoner for å gjøre det enklere å overvåke og analysere organisasjonens ytelse. Du kan for eksempel bruke Drill ned og Drill opp til å vise eller høyere detaljnivåer i din målstyringer. Og du kan bruke målstyringer som har KPIer på kolonner. Du kan også bruke mer avanserte målstyringer som bruker tidsintelligens, beregnede målinger og flere faktiske data til å måle ytelse.

Målstyringer med støtte for Drill ned og Drill opp

Avhengig av hvordan målstyringen er konfigurert, kan du utvide og skjule rader for å se mer eller mindre detaljnivå.

Hvis du for eksempel har en målstyring som måler lønnsomheten til produktsalg på tvers av forskjellige produkter i en salgsorganisasjon, kan målstyringen ligne på følgende bilde:

Målstyring som ble opprettet med instrumentbordutforming for PerformancePoint

Hvis du vil se neste detaljnivå for en bestemt kategori, for eksempel spill og LEKER kan du klikke plusstegnet (+ ) ved siden av kategorien og målstyringen utvides automatisk for å vise det neste detaljnivået. Målstyringen kan deretter se slik ut:

PerformancePoint Services

Du kan fortsette å utvide målstyringen til du kommer til det laveste detaljnivået. Følgende bilde viser laste ned spill underkategorien utvidet liste enkeltprodukter, som er det laveste detaljnivået for denne bestemte målstyringen.

PerformancePoint Services

I eksemplet ovenfor blir kategoriene, underkategoriene og de individuelle produktene automatisk utfylt. Det vil si at målstyringene forblir oppdatert og viser gjeldende data etter hvert som dataene endres.

I tillegg til å klikke plusstegnet (+) eller minustegnet (-) ved siden av et element i målstyringen, kan du også bruke kommandoene Drill ned og Drill opp, som vist i følgende bilde:

PerformancePoint Services

Hvis du vil bruke kommandoene Drill opp eller Drill ned, høyreklikker du et element, og deretter klikker du Drill opp eller Drill ned.

Bruk Drill opp til å vise et høyere detaljnivå.

Bruk Drill ned til å vise et lavere detaljnivå.

Til toppen av siden

Målstyringer med KPIer i kolonner

Du kan nå ha målstyringer som inkluderer flere KPIer i kolonner, slik at du kan vise flere enn ett sett med målinger for hver rad i målstyringen. En målstyring med KPIer i kolonner kan ligne på følgende bilde:

Målstyring som ble opprettet med instrumentbordutforming for PerformancePoint

I eksemplet ovenfor målstyringen som inneholder to KPIer på kolonner: salg ytelse og salg marger.

Til toppen av siden

Målstyringer med mer sofistikerte KPIer

Du kan nå bruke målstyringer som har mer sofistikerte KPIer. Du kan for eksempel ha KPIer som bruker formler og beregninger til å måle ytelser (KPIer som bruker beregnede mål). Du kan også ha KPIer som sammenligne flere verdier med et overordnet mål (KPIer som bruker flere faktiske data). Du kan til og med ha KPIer som bruker spesialformer til å vise informasjon som dynamiske tidsperioder, for eksempel "siste seks måneder" eller "hittil i år" (KPIer som bruker tidsintelligens). Og nå kan du ha KPIer som viser hvor langt ytelsen er fra et mål (KPIer som viser varians)

Selv om du kan ha avanserte KPIer i målstyringer, er målstyringene enkle å bruke. En målstyring som har sofistikerte KPIer kan for eksempel se ligne på følgende bilde:

Målstyring som ble opprettet med instrumentbordutforming for PerformancePoint

Beregnede mål

Salg marger KPIen er uthevet i bildet nedenfor. Denne KPIen bruker beregnede mål for å avgjøre om ytelsesmålene er oppnådd eller ikke.

PerformancePoint Services

Når det brukes beregnede mål i KPIer, bruker SharePoint Server én eller flere formler til dataene som den henter fra de underliggende databasene. Denne funksjonen gjør det også mulig å bruke flere datakilder i én KPI.

Flere faktiske data

Salg ytelse KPIen er uthevet i bildet nedenfor. Denne KPIen bruker flere faktiske data for å finne ut om generelle ytelsen er oppnådd eller ikke.

PerformancePoint Services

Tidsintelligens

Salg ytelse KPI i en kolonne er uthevet i bildet nedenfor. Denne KPIen bruker tidsintelligens til å vise år til dato-ytelse.

PerformancePoint Services

Etter hvert som tiden går forblir målstyringen oppdatert uten at instrumentbordadministratoren må endre målstyringen eller de underliggende spørringene.

Varians

Én kolonne i salg marger KPIen er uthevet i bildet nedenfor. Denne KPIen er konfigurert til å vise om ytelsen på eller ikke oppnådd samt hvor langt over eller under mål.

PerformancePoint Services

Til toppen av siden

Nye rapporttyper og visninger

Du kan nå bruke tre nye typer PerformancePoint-visninger i instrumentbordene: KPI-detaljrapport, analysesektordiagram og nedbrytingstre.

KPI-detaljrapport

Du kan bruke en KPI-detaljrapport i instrumentbordet til å vise tilleggsinformasjon om KPIer for målstyringer. Du kan for eksempel vise følgende informasjon i en KPI-detaljrapport:

  • hvilke måltyper som er brukt for KPIer

  • hvordan ytelsesresultat beregnes og hva terskelen er for individuelle resultater

  • kommentarer som ble postert av andre målstyringsbrukere

En KPI-detaljrapport kan ligne på følgende bilde:

En KPI-detaljrapport gir tilleggsinformasjon om verdier i en PerformancePoint-målstyring

En KPI-detaljrapport etterfølges alltid av en målstyring på en instrumentbordside. Det er fordi all informasjonen som du viser i KPI-detaljrapporten, bestemmes av hva du klikker i målstyringen. Hvis du vil vise informasjon i en KPI-detaljrapport, kan du klikke hvilken som helst verdi i en målstyring. Hvis du vil vise hvordan resultatene beregnes i en målstyring, klikker du en celle i verdikolonnen Mål.

Til toppen av siden

Analysesektordiagram

Du kan nå bruke analysesektordiagrammer i instrumentbordet. På samme måte som i en analyselinje eller liggende stolpediagram kan du bruke et analysesektordiagram til å vise høyere eller lavere detaljnivå. Du kan også drille i dataene for å vise en annen dimensjon i den underliggende datakuben for SQL Server Analysis Services.

Et analysesektordiagram kan ligne følgende bilde:

Analysesektordiagram for PerformancePoint

Nedbrytingstre

Du kan åpne et nedbrytingstre for å utforske data i noen typer målstyringer og rapporter. Nedbrytingstreet er tilgjengelig som en handling som du kan bruke i analyserapporter og målstyringer for PerformancePoint som bruker Analysis Services-data.

Du bruker vanligvis et nedbrytingstre for å se hvordan en individuell verdi en rapport eller en målstyring kan brytes ned i bidragsytende medlemmer. Nedbrytingstreet sorterer automatisk resultater og bruker et innebygd paretodiagram på dataene slik at du raskt kan se de største bidragsyteren til en bestemt rapportverdi. Du kan også se trender på tvers av individuelle medlemmer som bidrar til en totalverdi.

Merknad: Du må ha Microsoft Silverlight 2 for å åpne og bruke nedbrytingstreet, eller Silverlight 3 installert på datamaskinen. I tillegg avhengig av hvordan en målstyring eller en analysevisning er konfigurert, kan du ikke åpne nedbrytingstreet.

For å åpne nedbrytingstreet, høyreklikker du en enkelt verdi, for eksempel et punkt i et linjediagram, en stolpe i et liggende stolpediagram, en sektor i et sektordiagram eller en celle i et rutenett eller målstyring. Deretter kan du velge nedbrytingstreet. Nedbrytingstreet åpnes i et nytt vindu, der du kan enten drill ned til neste detaljnivå eller drille ned i dataene du vil vise en annen dimensjon i datakuben.

Et nedbrytingstre kan ligne på følgende bilde:

Analysevisning som er tilgjengelig i PerformancePoint Services

Du kan bruke nedbrytingstreet til å vise medlemsegenskaper for et bestemt dimensjonsmedlem, som vist i følgende bilde:

PerformancePoint Services

Til toppen av siden

Verdifiltre

I tillegg til verdifiltrene som du kan se øverst på en instrumentbordside, kan du nå bruke verdifiltre på de fleste målstyringer og rapporter. Det finnes to hovedgrupper med verdifiltre for instrumentbordelementer i PerformancePoint: øverste 10-verdifiltre og brukerdefinerte verdifiltre.

  • De øverste 10 Verdifiltre. Bruke Verdifilter topp 10 til å vise hvor mange øverst (eller nederst) medlemmer i en gruppe. Du kan holde standardinnstillingen for 10, eller du kan angi et annet antall elementer som skal vises.

  • Brukerdefinert Verdifiltre. Bruke Verdifilter for å angi vilkår for elementene du vil vise. Du kan for eksempel konfigurere filteret for å vise elementer som har verdier som er mindre enn (eller større enn) en numerisk verdi som du angir. Eller du kan konfigurere filteret for å vise elementer som har verdier innenfor et bestemt område du angir.

Du kan bruke øverste 10-verdifiltre og brukerdefinerte verdifiltre på de fleste instrumentbordelementene.

Tips!: Når du bruker Verdifiltre til målstyringer og rapporter, lagres ikke endringene til SharePoint-serveren. Du kanskje vil eksportere resultatene til Microsoft PowerPoint eller Microsoft Excel for å lagre arbeidet.

Øverste 10-verdifiltre

Som navnet tilsier kan du bruke Øverste 10-verdifiltre til å vise resultater for de ti beste medlemmene i en bestemt gruppe. Du er imidlertid ikke begrenset til å vise bare de ti øverste medlemmene i en gruppe. Du kan angi kriterier for Øverste 10. Du kan for eksempel konfigurere Øverste 10-filteret til å vise de nederste ti elementene i en gruppe. Eller du kan skrive inn et annet tall, for eksempel øverste (eller nederste) tre elementer.

Øverste 10-verdifilteret gjør det mulig raskt å fokusere bare på elementene du vil vise i et instrumentbord. La oss for eksempel anta at du bruker analysediagram som viser salgsbeløp for forskjellige produktkategorier. Avhengig av antall produktkategorier som organisasjonen selger, kan analysediagrammet ligne på følgende bilde:

PerformancePoint Services

Du kan enkelt bruke verdifiltre for å forenkle informasjonen i rapporten. Du kan for eksempel bruke et Øverste 10-filter til å vise bare de ti bestselgende produktgruppene. Du kan gjøre dette ved å høyreklikke diagrammet, klikke Filter og deretter klikke Øverste 10-filter. Diagrammet oppdateres for å vise resultatet, som vist i følgende bilde:

PerformancePoint Services

Til toppen av siden

Brukerdefinerte verdifiltre

Brukerdefinerte verdifiltre lar deg på samme måte som Øverste 10-filtre enkelt vise informasjon om bestemte elementer i en rapport eller målstyring. Disse filtrene kalles brukerdefinerte verdifiltre fordi du angir kriteriet. La oss for eksempel anta du bruker at analysediagram som viser salgsbeløp for forskjellige produktkategorier og at diagrammet ligner på følgende bilde:

PerformancePoint Services

Hvis du er interessert i produktsalg som er innenfor et bestemt område og ikke nødvendigvis elementene som selger best eller verst, kan du bruke et brukerspesifikt verdifilter. Du kan gjøre dette ved å høyreklikke analysevisningen, klikke Filter og deretter klikke Verdifilter. Dialogboksen Verdifilter åpnes, og her kan du spesifisere resultatene du vil se, som vist i følgende bilde:

Analysevisning opprettet med PerformancePoint Services

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×