Innføring i Excel Starter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Excel Starter 2010 er et regnearkprogram som er utformet for hverdagslige oppgaver som å sette opp et budsjett, vedlikeholde en adresseliste eller holde oversikt over en liste med gjøremål. Excel Starter er en del av Microsoft Office Starter 2010, og leveres forhåndsinstallert på datamaskinen.

Excel Starter 2010 ligner på Microsoft Excel 2010 når det gjelder utseende. Hvis du ikke er kjent med båndgrensesnittet eller Backstage-visningen, kan du bruke Excel Starter til å bli vant med det nye grensesnittet før du oppgraderer til Excel 2010.

Excel Starter skiller seg fra den fullstendige versjonen av Excel i at den inneholder visning av reklame, og den støtter ikke de avanserte funksjonene i den fullstendige versjonen av Excel. Hvis du finner ut at du vil ha flere funksjoner, kan du oppgradere til Excel 2010 direkte fra Excel Starter 2010. Bare klikk KjøpHjem-fanen på båndet.

Hva vil du gjøre?

Åpne Excel Starter og ta en titt omkring

Opprette en ny arbeidsbok

Lagre en arbeidsbok

Skrive inn data

Få det til å se riktig ut

Kopiere, flytte eller slette data

Endre rekkefølgen

Filtrere ut ekstra informasjon

Beregne data med formler

Vise diagrammer av dataene

Skriv ut

Dele ved hjelp av e-post eller weben

Få mer hjelp

Åpne Excel Starter og ta en titt omkring

Åpne Excel Starter med Start-knappen i Windows.

 1. Klikk Start-knappen Startknapp . Hvis Excel Starter ikke finnes på programlisten som vises, klikker du Alle programmer, og deretter klikker du Microsoft Office Starter.

 2. Klikk Microsoft Excel Starter 2010.

  Oppstartsskjermbildet i Excel Starter vises, og et tomt regneark åpnes. Regnearkene lagres i en arbeidsbok, og arbeidsbøker kan inneholde ett eller flere regneark.

Excel Starter

1. Kolonner (merket med bokstaver) og rader (merket med tall) utgjør cellene i regnearket.

2. Når du klikker kategorien Fil, åpnes Backstage-visningen av arbeidsboken. Der kan du åpne og lagre filer, få informasjon om den gjeldende arbeidsboken og utføre andre oppgaver som ikke har noe å gjøre med innholdet i arbeidsboken, for eksempel skrive den ut eller sende en kopi av den i en e-postmelding.

3. Hver kategori i båndet viser kommandoer gruppert etter aktivitet. Du kommer sannsynligvis til å bruke det meste av tiden i kategorien Hjem når du skriver inn og formaterer data. Bruk kategorien Sett inn for å legge til tabeller, diagrammer, bilder eller annen grafikk i regnearket. Bruk kategorien Sideoppsett til å justere margene og oppsett, spesielt for utskrift. Bruk kategorien Formler til å utføre beregninger på dataene i regnearket.

4. Ruten langs siden av Excel Starter-vinduet inneholder koblinger til hjelp og snarveier til maler og utklipp, slik at du kan komme raskt i gang med oppretting av arbeidsbøker for bestemte aktiviteter, for eksempel behandle medlemslister eller spore utgifter. Ruten inneholder også reklame og en kobling for å kjøpe en versjon av Office med alle funksjoner.

Til toppen av siden

Lage en ny arbeidsbok

Når du oppretter en arbeidsbok i Microsoft Excel Starter 2010, kan du starte fra bunnen av, eller du kan starte fra en mal, der noe av arbeidet allerede er gjort for deg.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Ny.

  Ny

 2. Hvis du vil starte med et tomt rutenett, klikker du Tom arbeidsbok.

  Tom arbeidsbok

  Hvis du vil begynne med en bestemt type arbeidsbok, velger du en av malene som er tilgjengelig på Office.com. Velg blant budsjetter, hendelsesplanleggere, medlemskapslister og mer.

  Maler

 3. Den tomme arbeidsboken eller malen åpnes i Excel Starter, klar til å legge til dataene.

Til toppen av siden

Lagre en arbeidsbok

Når du avbryter arbeidet eller avslutter, må du lagre regnearket hvis du vil unngå å miste arbeidet. Når du lagrer regnearket, opprettes det en arbeidsbokfil, og denne lagres på datamaskinen.

 1. Klikk Lagre-knappen save button på verktøylinjen for hurtigtilgang.

  (Hurtigtast: Trykk CTRL+S.)

  Hvis arbeidsboken allerede er lagret som en fil, lagres eventuelle endringer du har gjort, umiddelbart i arbeidsboken, og du kan fortsette arbeidet.

 2. Hvis det er en ny arbeidsbok som du ikke har lagret før, skriver du inn et navn for den.

 3. Klikk Lagre.

Hvis du vil ha mer informasjon om å gi navn arbeidsbøker og lagre dem, kan du se Hurtigstart: Lagre en arbeidsbok.

Til toppen av siden

Skrive inn data

Når du vil arbeide med data i et regneark, må du først skrive inn dataene i cellene i regnearket.

 1. Klikk en celle, og skriv deretter inn data i cellen.

 2. Trykk ENTER eller TAB for å gå til neste celle.

  Tips!     Hvis du vil legge inn data på en ny linje i en celle, setter du inn et linjeskift ved å trykke ALT+ENTER.

 3. Hvis du vil skrive inn en serie data, for eksempel dager, måneder eller progressive tall, skriver du inn startverdien i en celle, og deretter skriver du inn en verdi i den neste cellen for å etablere et mønster.

  Hvis du for eksempel hvis du vil ha serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du inn 1 og 2 i de to første cellene.

  Merk cellene som inneholder startverdiene, og dra TE000033285 Fyllhåndtak over området du vil fylle.

  Tips!    Hvis du vil fylle med økende verdier, drar du nedover eller mot høyre. Hvis du vil fylle med synkende verdier, drar du oppover eller mot venstre.

Til toppen av siden

Få det til å se riktig ut

Du kan formatere tekst og celler for å få regnearket til å se ut slik du ønsker.

 • Hvis du vil bryte tekst i en celle, merker du cellene du vil formatere, og deretter klikker du Bryt tekst i Justering-gruppen i kategorien Hjem.

  Bryte tekst

 • Hvis du vil justere kolonnebredden og radhøyden for å tilpasse den til innholdet i en celle automatisk, merker du kolonnene eller radene du vil endre, og deretter klikker du Format i Celler-gruppen i kategorien Hjem.

  Celler-gruppen

  Klikk Beste tilpassing av kolonnebredde eller Beste tilpassing av radhøyde under Cellestørrelse.

  Tips!    Hvis du raskt vil tilpasse alle kolonnene eller radene i regnearket, klikker du Merk alt, og deretter dobbeltklikker du hvilken som helst kantlinje mellom to kolonne- eller radoverskrifter.

  Merk alt-knappen

 • Hvis du vil endre skriften, merker du cellene som inneholder dataene du vil formatere, og deretter klikker du formatet du vil bruke, i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

  Båndet i Excel

 • Hvis du vil bruke tallformatering, klikker du cellen som inneholder tallene du vil formatere, og deretter peker du på Standard i Tall-gruppen i kategorien Hjem og klikker formatet du vil bruke,.

  Båndet i Excel

Hvis du vil ha mer hjelp med å skrive inn og formatere data, kan du se Hurtigstart: Skrive inn data i et regneark i Excel Starter og Hurtigstart: Formatere tall i et regneark.

Til toppen av siden

Kopiere, flytte eller slette data

Du kan bruke kommandoene Klipp ut, Kopier og Lim inn til å flytte eller kopiere rader, kolonner og celler. Hvis du vil kopiere, trykker CTRL+C for å bruke kommandoen Kopier. Hvis du vil flytte, trykker du CTRL+X for å bruke kommandoen Klipp ut.

 1. Merk radene, kolonnene eller cellene du vil kopiere, flytte eller slette.

  Hvis du vil merke en rad eller kolonne, klikker du rad- eller kolonneoverskriften.

  Regnearkoverskrifter

  1. Radoverskrift

  2. Kolonneoverskrift

  Hvis du vil merke en celle, klikker du i cellen. Hvis du vil merke et celleområde, klikker du og drar eller klikker og bruker piltastene mens du holder nede SKIFT-tasten.

 2. Trykk CTRL+C for å kopiere eller CTRL+X for å klippe ut.

  Hvis du vil slette innholdet i en rad eller kolonne og beholde dem tomme, trykker du DELETE mens raden eller kolonnen er merket. Hvis du vil slette en rad eller kolonne, høyreklikker du rad- eller kolonneoverskriften, og deretter klikker du Slett rad eller Slett kolonne.

  Obs!    Det vises en animert flyttekantlinje rundt celler i Excel som er klippet ut eller kopiert. Trykk ESC for å avbryte en flyttekantlinje.

 3. Plasser markøren der du vil kopiere eller flytte cellene.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en rad eller kolonne, klikker du rad- eller kolonneoverskriften der du vil sette inn raden eller kolonnen du kopierte eller klippet ut.

  Hvis du vil kopiere eller flytte en celle, klikker du cellen der du vil lime inn cellen du kopierte eller klippet ut.

  Hvis du vil kopiere eller flytte et celleområde, klikker du cellen øverst til venstre i innlimingsområdet.

 4. Lim inn dataene i på den nye plasseringen.

  For rader eller kolonner høyreklikker du rad- eller kolonneoverskriften på den nye plasseringen, og deretter klikker du kommandoen Sett inn .

  For en celle eller et celleområde trykker du CTRL+V. Cellene du kopierte eller klippet ut, erstatter cellene på den nye plasseringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kopierer og limer inn celler, kan du se flytte eller kopiere celler og celleinnhold

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen

Når du sorterer informasjon i et regneark, kan du se dataene slik du ønsker, og finne verdier raskt.

Merk dataene du vil sortere.   

Bruk muse- eller tastaturkommandoer til å velge et dataområde, for eksempel A1:L5 (flere rader og kolonner) eller C1:C80 (én enkelt kolonne). Området kan omfatte titler du har opprettet for å identifisere kolonner eller rader.

Example of selected data to sort in Excel

Hvis du vil sortere med bare to museklikk, klikker du Sorter og filtrer, og deretter klikker du en av Sorter-knappene.

Sort

 1. Velg en enkeltcelle i kolonnen du vil sortere etter.

 2. Klikk den øverste knappen for å få en stigende sortering (A til Å eller det minste tallet til det største).

 3. Klikk den nederste knappen for å få en synkende sortering (Å til A eller det største tallet til det minste).

Hvis du vil ha mer hjelp med sortering av data, kan du se Hurtigstart: Sortere data ved bruk av et autofilter i Excel Starter.

Til toppen av siden

Filtrere ut ekstra informasjon

Ved å filtrere informasjon i et regneark kan du raskt finne verdiene du ønsker. Du kan filtrere på én eller flere kolonner med data. I tillegg til å kontrollere hva du vil se, kan du også utelate det du ikke vil se.

 1. Merk dataene du vil filtrere.

  Example of selected data to sort in Excel

 2. Klikk Sorter og filtrer i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Filtrer.

  Filter

 3. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften for å vise en liste der du kan velge et filter.

  Obs!    Avhengig av datatypen i kolonnen vises Tallfiltre eller Tekstfiltre på listen i Excel Starter.

Hvis du vil ha mer hjelp med filtrering, kan du se Hurtigstart: Filtrere data ved å bruke et autofilter.

Til toppen av siden

Beregne data med formler

Formler er funksjoner som kan utføre beregninger, returnere informasjon, manipulere innholdet i andre celler, teste tilstander og mer. En formel begynner med et likhetstegn (=).

Formel

Beskrivelse

=5+2*3   

Legger 5 til produktet av 2 multiplisert med 3.

=ROT(A1)   

Bruker funksjonen ROT til å returnere kvadratroten av verdien i A1.

=IDAG()   

Returnerer gjeldende dato.

= IF(A1>0)   

Tester celle A1 for å fastslå om den inneholder en verdi som er større enn 0.

Merke en celle og begynne å skrive   

Skriv inn et likhetstegn (=) i en celle for å starte formelen.

Fylle ut resten av formelen   

 • Skriv inn en kombinasjon av tall og operatorer, for eksempel 3+7.

 • Bruk musen for å velge andre celler (sett inn en operatør mellom dem). Merk for eksempel B1 og skriv inn et plusstegn (+), merk C1 og skriv inn +, og merk deretter D1.

 • Skriv inn en bokstav for å velge fra en liste over funksjoner i regnearket. Skriver du for eksempel inn en a, vises alle tilgjengelige funksjoner som begynner med bokstaven a.

  Opprette formler på forskjellige måter

Fullføre formelen   

Hvis du vil fullføre en formel med en kombinasjon av tall, cellereferanser og operatører, trykker du ENTER.

Hvis du vil fullføre en formel som bruker en funksjon, fyller du ut nødvendig informasjon for funksjonen, og deretter trykker du ENTER. ABS-funksjonen krever for eksempel én numerisk verdi. Dette kan være et tall du skriver inn, eller en merket celle som inneholder et tall.

Til toppen av siden

Lage diagram av dataene

Et diagram er en visuell fremstilling av dataene. Ved hjelp av elementer som stolper (i et stolpediagram) eller linjer (i et linjediagram), viser et diagram serier av numeriske data i et grafisk format.

Stående stolpediagram

Diagrammets grafiske format gjør det enklere å forstå store mengder data, og forholdet mellom ulike serier av data. Et diagram kan også vise en totaloversikt, slik at du kan analysere dataene og se etter viktige tendenser.

 1. Merk dataene du vil lage diagram av.

    Regnearkdata

  Tips!    Dataene må være ordnet i rader eller kolonner, med dataetiketter til venstre og kolonneetiketter over dataene. Den beste måten å tegne inn dataene i diagrammet på, bestemmes automatisk i Excel.

 2. Klikk diagramtypen du vil bruke, i Diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter en diagramundertype.

  Båndet i Excel

  Tips!     Hvis du vil se alle tilgjengelige diagramtyper, klikker du Knappesymbol for å vise dialogboksen Sett inn diagram, og deretter klikker du pilene for å bla gjennom diagramtypene.

  Dialogboksen Sett inn diagram

 3. Når du hviler musepekeren over en diagramtype, vises navnet i et skjermtips.

Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike diagramtypene, kan du se Tilgjengelige diagramtyper.

Til toppen av siden

Skriv ut

Før du skriver ut et regneark, kan det være lurt å forhåndsvise det for å være sikker på at det ser ut slik du vil. Når du forhåndsviser et regneark i Excel, åpnes det i Microsoft Office Backstage-visning. I denne visningen kan du endre utskriftsformatet og oppsettet før du skriver ut.

 1. Hvis du vil skrive ut en del av et regneark, klikker du regnearket, og deretter merker du dataområdet du vil skrive ut. Hvis du vil skrive ut hele regnearket, klikker du regnearket for å aktivere det.

 2. Klikk fil, og klikk deretter Skriv ut.

  Hurtigtast du kan også trykke CTRL + P.

  Obs!    Forhåndsvisningsvinduet viser en svart-hvitt-versjon, uavhengig av om dokumentet inneholder farger, med mindre du bruker en skriver som kan skrive ut farger.

 3. Klikk OK.

  Knappesymbol

Hvis du vil ha mer hjelp med utskrift, kan du se Hurtigstart: Skrive ut et regneark i Excel Starter.

Til toppen av siden

Dele på Internett eller ved bruk av e-post

Noen ganger kan det være aktuelt dele arbeidsboken med andre. Hvis du deler arbeidsboken med noen som også har Excel, kan du sende arbeidsboken som et vedlegg i en e-postmelding. Mottakeren kan åpne arbeidsboken i Excel for å arbeide med den.

Obs!     Hvis du vil bruke kommandoer til å sende e-postvedlegg, kreves det at du har et e-postprogram, for eksempel Windows Mail, installert på datamaskinen.

Hvis hensikten er ar mottakeren bare skal se på arbeidsboken og ikke redigere den, kan du sende et statisk utvalg av arbeidsboken som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Send via e-post

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Send som vedlegg hvis du vil sende arbeidsboken som en Excel-fil.

  • Klikk Send som PDF eller Send som XPS hvis du vil sende arbeidsboken som et statisk utvalg.

 4. E-postprogrammet starter en e-postmelding for deg med den angitte filtypen vedlagt. Skriv e-postmeldingen, og send den deretter.

Et alternativ til å sende arbeidsboken, er å lagre den i Windows Live OneDrive. På den måten har du én enkelt kopi av arbeidsboken som er tilgjengelig for andre. Du kan sende dem en kobling til arbeidsboken, der de kan vise den og til og med redigere den i nettleseren (hvis du gir dem tillatelse).

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Lagre til web.

 3. Klikk Logg på, angi Windows Live ID og passord, og klikk OK.

  Hvis du bruker Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede en Windows Live ID. Hvis du ikke har en Windows Live ID, klikker du Registrer deg for å åpne en ny konto for å opprette en ny Windows Live ID.

 4. Velg en mappe i OneDrive, og klikk deretter Lagre som. Skriv inn et navn på filen, og klikk Lagre.

  Dokumentet er nå lagret på OneDrive. I OneDrive kan du gi andre tilgang til å vise og redigere innholdet i mappene. Når du vil dele en arbeidsbok, sender du en kobling til den i en e-post.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av dokumenter i OneDrive, kan du se Lagre et dokument til OneDrive fra Office 2010.

Til toppen av siden

Få mer hjelp

Office.com oppdateres kontinuerlig med nytt innhold, inkludert how-to artikler, videoer og kurs. Hvis nederst i Help Viewer sier frakoblet, og du er koblet til Internett, klikker du frakoblet, og klikk deretter Vis innhold fra Office.com.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×