Innføring i tabeller

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bruker en database, lagrer du data i tabeller – emnebaserte lister som inneholder data ordnet i poster. Du kan for eksempel opprette en kontakttabell for å lagre en liste over navn, e-postadresser og telefonnumre.

Denne artikkelen gir en oversikt over tabeller i Microsoft Access 2010 og introduserer nye eller fjernede tabellfunksjonene. Denne artikkelen inneholder også informasjon om hvordan du oppretter en tabell, hvordan du legger til felt i en tabell, hvordan du angir en tabell primærnøkkel og hvordan du angir felt og tabellegenskaper.

Du skal begynne med å utforme en database ved å planlegge alle tabellene og bestemmer hvordan de er relatert til hverandre. Før du oppretter tabeller, bør du vurdere krav til nøye og bestemme hvilke tabeller som du trenger. En innføring i planlegge og utforme en database, kan du se artikkelen om databaseutformingog koblingene i Se også-delen.

Obs!: Utformingsvisning er ikke tilgjengelig for webtabeller. I stedet, kan du bruke utformingsfunksjoner som nå er inkludert i dataarkvisning. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utformer en Webdatabase, kan du se artikkelen bygge en database som skal deles på weben.

I denne artikkelen

Oversikt

Spesifikasjoner for tabeller

Noe nytt

Opprette en ny tabell

Angi primærnøkkelen for en tabell

Angi egenskaper for en tabell

Legge til et felt i en tabell

Opprette et beregnet felt

Angi feltegenskaper

Oversikt

En tabell er et databaseobjekt som du bruker til å lagre data om et bestemt emne, for eksempel ansatte eller produkter. En tabell består av poster og felt.

Hver post inneholder data om én forekomst av tabellemnet, for eksempel en bestemt ansatt. En post kalles også en rad eller en forekomst.

Hvert felt inneholder data om ett aspekt ved tabellemnet, for eksempel fornavn eller e-postadresse. Et felt kalles også en kolonne eller et attributt.

En post består av feltverdier, for eksempel Contoso, Ltd. eller someone@example.com. En feltverdi kalles ofte et faktum.

Kunder-tabell i Access som viser oppsett for poster og felt

1. En post

2. Et felt

3. En feltverdi

En database kan inneholde mange tabeller, som hver inneholder informasjon om et forskjellig emne. Hver tabell kan inneholde mange felt med ulike typer data, for eksempel tekst, tall, datoer og hyperkoblinger.

Eksterne data

Du kan koble til en rekke eksterne datakilder, for eksempel andre databaser, tekstfiler og Excel-arbeidsbøker. Når du kobler til eksterne data, kan koblingen brukes som om den var en tabell. Avhengig av den eksterne datakilden og måten du oppretter koblingen på, kan du redigere dataene i den koblede tabellen og opprette relasjoner som involverer den koblede tabellen. Du kan imidlertid ikke endre utformingen av de eksterne dataene ved å bruke koblingen.

Tabell- og feltegenskaper

Tabeller og felt har egenskaper som du kan angi for å kontrollere kjennetegn og virkemåte.

Egenskapsside for tabeller og felt
En tabell som er åpen i utformingsvisning.

1. Tabellegenskaper

2. Feltegenskaper

I en Access-database er tabellegenskaper attributter for en tabell som påvirker utseendet til eller virkemåten for tabellen som helhet. Du angir tabellegenskapene på egenskapsarket for tabellen i utformingsvisning. Du kan for eksempel angi Standardvisning-egenskapen for en tabell for å angi hvordan tabellen vises som standard.

En feltegenskap gjelder for et bestemt felt i en tabell og definerer en av feltets egenskaper eller et aspekt ved feltets virkemåte. Du kan angi noen feltegenskaper i dataarkvisning. Du kan også angi en feltegenskap i utformingsvisning ved hjelp av Feltegenskaper-ruten.

Datatyper

Hvert felt har en datatype. Datatypen til et felt indikerer hvilken type data som lagres i feltet, for eksempel store mengder tekst eller vedlagte filer.

Innstilling for datatype

En datatype er en feltegenskap, men den er forskjellig fra andre feltegenskaper på følgende måter:

 • Du angir feltets datatype i tabellutformingsrutenettet, ikke i Feltegenskaper-ruten.

 • Datatypen til et felt bestemmer hvilke andre egenskaper feltet har.

 • Du må angi datatypen til et felt når du oppretter feltet.

  Obs!: Du kan opprette et nytt felt i Access ved å skrive inn data i en ny kolonne i dataarkvisning. Når du oppretter et felt ved å skrive inn data i dataarkvisning, tilordnes det automatisk en datatype for feltet, basert på verdien du angir. Hvis ingen andre datatype er angitt av inndataene, angir Access datatypen tekst. Hvis du trenger, kan du endre datatypen ved hjelp av båndet, en del av den nye Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

Eksempler på automatisk dataene skriver du inn gjenkjenning

Følgende tabell viser hvordan automatisk gjenkjenning av datatyper fungerer i dataarkvisning.

If you enter:

oppretter Office Access 2007 et felt med datatypen:

John

Tekst

http://www.contoso.com

Du kan bruke alle gyldige prefikser for Internett-protokoller. http://, https:// og mailto: er eksempler på gyldige prefikser.

Hyperlink

1

Number, Long Integer

50 000

Tall, Langt heltall

50 000,99

Tall, Dobbelt

50000,389

Number, Double

12/67

Formatene som gjenkjennes for dato- og klokkeslett, er brukerinnstillingene.

Dato/klokkeslett

31.desember 2006

Dato/klokkeslett

10:50:23

Dato/klokkeslett

10:50:00

Dato/klokkeslett

17:50:00

Dato/klokkeslett

$12,50

Valutasymbolet som gjenkjennes, er brukerinnstillingene.

Valuta

21,75

Tall, Dobbelt

123,00%

Tall, Dobbelt

3,46E+03

Tall, Dobbelt

Tabellrelasjoner

Selv om hver tabell lagrer data om et forskjellig emne, lagrer tabeller i en database vanligvis data om emner som er knyttet til hverandre. En database kan for eksempel inneholde følgende:

 • En kundetabell med firmaets kunder og tilhørende adresser

 • En produkttabell med produktene du selger, inkludert priser og bilder for hver vare

 • En ordretabell som sporer kundeordrer

Ettersom du lagrer data om forskjellige emner i separate tabeller, trenger du en måte å knytte dataene sammen på slik at du enkelt kan kombinere relaterte data fra de separate tabellene. Du kan koble dataene som lagres i forskjellige tabeller, ved å opprette relasjoner. En relasjon er en logisk forbindelse mellom to tabeller som angir felt som tabellene har felles.

Nøkler

Felt er en del av en tabellrelasjon som kalles nøkler. En nøkkel består vanligvis av ett felt, men den kan bestå av flere felt. Det finnes to typer nøkler:

 • Primærnøkkel    En tabell kan bare ha én primærnøkkel. En primærnøkkel består av ett eller flere felt som unikt identifiserer hver post du lagrer i tabellen. Ofte fungerer et unikt identifikasjonsnummer, for eksempel et ID-nummer, et serienummer eller en kode, som en primærnøkkel. Du kan for eksempel ha en tabell med navnet Kunder, der hver kunde har en unik kunde-ID. Feltet for kunde-ID er primærnøkkelen for Kunder-tabellen. Når en primærnøkkel inneholder flere felt, består den vanligvis av eksisterende felt som til sammen gir unike verdier. Du kan for eksempel bruke en kombinasjon av etternavn, fornavn og fødselsdato som primærnøkkelen for en tabell om personer.

 • Sekundærnøkkel    En tabell kan også ha én eller flere sekundærnøkler. En sekundærnøkkel består av verdier som tilsvarer verdier i primærnøkkelen til en annen tabell. Du kan for eksempel ha en ordretabell der hver ordre har et kunde-ID-nummer som tilsvarer en post i en kundetabell. Feltet for kunde-ID er sekundærnøkkelen for ordretabellen.

Verdisamsvar mellom nøkkelfelt utgjør grunnlaget til en tabellrelasjon. Du bruker en tabellrelasjon til å kombinere data fra relaterte tabeller. Anta for eksempel at du har en kundetabell og en ordretabell. I kundetabellen identifiseres hver post av primærnøkkelfeltet ID.

Du kan knytte hver ordre til en kunde ved å legge til et sekundærnøkkelfelt som tilsvarer ID-feltet i kundetabellen, i ordretabellen og deretter opprette en relasjon mellom de to nøklene. Når du legger til en post i ordretabellen, bruker du en verdi for kunde-ID som kommer fra kundetabellen. Når du vil vise informasjon om kunden til en ordre, bruker du relasjonen til å identifisere hvilke data i kundetabellen som tilsvarer hvilke poster i ordretabellen.

En tabellrelasjon i Relasjoner-vinduet i Access
En tabellrelasjon, i Relasjoner-vinduet.

1. En primærnøkkel, identifisert av nøkkelikonet ved siden av feltnavnet.

2. En sekundærnøkkel – legg merke til at nøkkelikonet mangler.

Fordeler ved å bruke relasjoner

Det har følgende fordeler å holde data atskilt i relaterte tabeller:

 • Konsekvens    Fordi hvert dataelement bare registreres én gang, i én tabell, er det mindre fare for tvetydighet eller inkonsekvens. Du lagrer for eksempel kundens navn bare én gang, i en tabell for kunder, i stedet for å lagre det gjentatte ganger (og muligens inkonsekvent) i en tabell som inneholder ordredata.

 • Effektivitet    Hvis du registrerer data bare ett sted, bruker du mindre diskplass. Dessuten er små tabeller raskere enn store tabeller. Hvis du ikke bruker separate tabeller for separate emner, introduserer du nullverdier (mangel på data) og redundans i tabellene, og dette kan sløse med plassen og påvirke ytelsen.

 • Forståelse    Utformingen av en database er enklere å forstå hvis emnene deles i tabeller.

Tips!: Planlegg tabellene med tanke på relasjoner. Du kan bruke oppslagsveiviseren til å opprette et sekundærnøkkelfelt hvis tabellen som inneholder den tilsvarende primærnøkkelen, allerede eksisterer. Oppslagsveiviseren oppretter relasjonen for deg.

Til toppen av siden

Tabellspesifikasjoner

Access 2010 har en tabell følgende praktiske begrensninger:

Attributt

Maksimum

Antall tegn i et tabellnavn

64

Antall tegn i et feltnavn

64

Antall felt i en tabell

255

Antall åpne tabeller

2 048. Denne grensen inkluderer tabeller som åpnes internt i Access.

Tabellstørrelse

2 gigabyte minus plassen som trengs til systemobjektene

Antall tegn i et Tekst-felt

255

Antall tegn i et Notat-felt

65 535 når du skriver inn data via brukergrensesnittet.
2 gigabyte lagrede tegn når data angis programmatisk.

Størrelse på et OLE-objekt-felt

1 gigabyte

Antall indekser i en tabell

32

Antall felt i en indeks

10

Antall tegn i en valideringsmelding

255

Antall tegn i en valideringsregel

2 048

Antall tegn i en tabell- eller feltbeskrivelse

255

Antall tegn i en post (bortsett fra i notatfelt og OLE-objektfelt) når UnicodeCompression-egenskapen for feltet er satt til Ja

4 000

Antall tegn i egenskapsinnstillingen for et felt

255

Til toppen av siden

Hva er nytt?

Forskjeller fra Access 2007

Opprette en tabell i Access 2010 er en svært lik prosess til å lage en tabell i Access 2007. Det er imidlertid noen nye funksjoner som gjelder for tabeller i Access 2010:

 • Datamakroer    Du kan nå knytte makroer til hendelser i tabeller, noe som gjør det mulig å utføre handlinger når en post endres, settes inn eller slettes. Disse makroene kan for eksempel brukes til å validere data eller utføre en beregning.

 • Datatypen Beregnet    Med denne nye datatypen kan du opprette et felt som er basert på en beregning av andre felt i samme tabell. Du kan for eksempel opprette feltet Linjetotal som inneholder produktet av et Antall-felt og et Enhetspris-felt. Hvis du deretter oppdaterer Antall-feltet eller Enhetspris-feltet, blir Linjetotal-feltet oppdatert automatisk.

 • Tikobling til webtjeneste    I tillegg til å koble til eksterne datakilder, som Excel-arbeidsbøker og SharePoint-lister, kan du nå koble til data på webområder som leverer grensesnitt for webtjenester. Du kan for eksempel koble til data på webområdet til en webforhandler og deretter lage ditt eget program for å vise produkter eller starte ordrer.

 • Tabell og Feltmaler erstattes av modeller    Access 2007 innført tabellmaler og Feltmaler. Tabellmaler var tomme tabeller som du kan bruke til å opprette nye tabeller, bygd for å være kompatibel med disse innebygde Windows SharePoint Services-lister:

  • Kontakter

  • Oppgaver

  • Problemer

  • Hendelser

  • Aktiva

   I Access 2010 bruke modeller når du vil legge til forhåndsbygde deler i databasen. Modeller kan inneholde tabeller, og kan også inneholde andre typer databaseobjekter, for eksempel spørringer og skjemaer.

   Obs!: Dette emnet forklarer ikke modeller. Se under Se også hvis du vil ha mer informasjon.

Forskjeller fra Access 2003

 • Modeller har erstattet veiviseren    I tidligere versjoner av Access enn 2007, kan du brukte veiviseren til å opprette en tabell raskt ved å svare på noen spørsmål. Veiviseren er erstattet med maler for tabeller og felt i Access 2007. Modeller Erstatt i Access 2010, tabeller og felt maler.

  Obs!: Dette emnet forklarer ikke modeller. Se under Se også hvis du vil ha mer informasjon.

 • Opprettelse av dataark     Du kan nå opprette og endre tabeller og felt mens du jobber i dataarkvisning.

Til toppen av siden

Opprette en ny tabell

Opprett en ny tabell hvis du har en ny datakilde som ikke hører hjemme i noen av de eksisterende tabellene.

Du kan opprette en tabell ved å opprette en ny database, ved å sette inn en tabell i en eksisterende database eller ved å importere eller koble til en tabell fra en annen datakilde, for eksempel en Microsoft Office Excel-arbeidsbok, et Microsoft Office Word-dokument, en tekstfil, en webtjeneste eller en annen database. Når du oppretter en ny, tom database, settes det automatisk inn en ny, tom tabell. Du kan deretter skrive inn data i tabellen for å begynne å definere feltene.

Hva vil du gjøre?

Opprette en ny tabell i en ny database

Opprette en ny tabell i en eksisterende database

Opprette en ny tabell i en ny database

 1. Klikk Ny i kategorien Fil, og klikk deretter Tom database.

 2. Skriv inn et filnavn for den nye databasen i Filnavn-boksen.

 3. Hvis du vil bla til en annen plasseringen for å lagre databasen, klikker du mappeikonet.

 4. Klikk Opprett.

  Den nye databasen åpnes, og en ny tabell med navnet Tabell1 opprettes og åpnes i dataarkvisning.

Opprette en ny tabell i en eksisterende database

 1. Velg ÅpneFil-menyen, og gjør deretter ett av følgende.

  • Hvis ønsket database er oppført under Nylig brukte databaser, klikker du databasen i listen.

   -eller-

  • Hvis databasen ikke er oppført under Nylig brukte databaser, klikker du ønsket alternativ under Åpne dokument.

 2. Merk databasen du vil åpne, i dialogboksen Åpne, og klikk deretter Åpne.

 3. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

  Det settes inn en ny tabell i databasen, og tabellen åpnes i dataarkvisning.

Til toppen av siden

Importere eller koble for å opprette en tabell

Du kan opprette en tabell ved å importere eller koble til data som er lagret et annet sted. Du kan importere eller koble til data i et Excel-regneark, en Windows SharePoint Services liste, et XML-fil, en annen Access-database, en Microsoft Office Outlook-mappe og mer.

Når du importerer data, oppretter du en kopi av dataene i en ny tabell i den gjeldende databasen. Påfølgende endringer i kildedataene vil ikke påvirke de importerte dataene, og endringer i de importerte dataene påvirker ikke kildedataene. Når du har koblet til en datakilde og importert dataene, kan du bruke de importerte dataene uten å koble til kilden. Du kan endre utformingen av en importert tabell.

Når du kobler til dataene, oppretter du en koblet tabell i den gjeldende databasen som representerer en direkte kobling til den eksisterende informasjonen som er lagret andre steder. Når du endrer data i en koblet tabell, endrer du den i kilden. Når data endres i kilden, vises denne endringen i den koblede tabellen. Du må kunne koble til datakilden når du bruker en koblet tabell. Du kan ikke endre utformingen av en koblet tabell.

Obs!: Du kan ikke redigere data i et Excel-regneark ved å bruke en koblet tabell. En løsning er å importere kildedata til en Access-database og deretter koble til databasen fra Excel. Hvis du vil ha mer informasjon om å koble til Access fra Excel, kan du søke i Hjelp for Excel eller se koblingene under Se også.

Opprette en ny tabell ved å importere eller koble til eksterne data

 1. Klikk en av de tilgjengelige datakildene i gruppen Importer og koble i kategorien Eksterne data.

 2. Følg instruksjonene i dialogboksene som vises i hvert trinn.

  Det opprettes en ny tabell som vises i navigasjonsruten.

Tips!: Du kan også importere eller koble til en SharePoint-liste ved å bruke en kommando i kategorien Opprett.

Til toppen av siden

Bruke et SharePoint-område til å opprette en tabell

Du kan opprette en tabell i databasen som importerer fra eller koblinger til en SharePoint-liste. Du kan også opprette en ny SharePoint-liste ved å bruke en forhåndsdefinert mal. Forhåndsdefinerte maler i Access 2010 inkluderer kontakter, oppgaver, problemer og hendelser.

 1. Klikk SharePoint-lister i tabeller-gruppen i kategorien Opprett.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Opprette en SharePoint-liste som er basert på en mal

   1. Klikk Kontakter, Oppgaver, Problemer eller Hendelser.

   2. Skriv inn URL-adressen for SharePoint-området der du vil opprette listen i dialogboksen Opprett ny liste.

   3. Skriv inn et navn for den nye listen og en beskrivelse i boksene Angi et navn på den nye listen og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åpne den koblede tabellen etter at den er opprettet, merker du av for Åpne listen etter fullføring (merket av som standard).

  • Opprette en ny egendefinert liste

   1. Velg Egendefinert.

   2. Skriv inn URL-adressen for SharePoint-området der du vil opprette listen i dialogboksen Opprett ny liste.

   3. Skriv inn et navn for den nye listen og en beskrivelse i boksene Angi et navn på den nye listen og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åpne den koblede tabellen etter at den er opprettet, merker du av for Åpne listen etter fullføring (merket av som standard).

  • Importere data fra en eksisterende liste

   1. Klikk Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv inn URL-adressen til SharePoint-området som inneholder dataene du vil importere, i dialogboksen Hent eksterne data.

   3. Klikk Importer kildedataene til en ny tabell i den gjeldende databasen, og klikk deretter Neste.

   4. Merk av for hver SharePoint-liste du vil importere.

  • Koble til en eksisterende liste

   1. Klikk Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv inn URL-adressen til SharePoint-området som inneholder listen du vil koble til, i dialogboksen Hent eksterne data - SharePoint-område.

   3. Klikk Koble til datakilden ved å opprette en koblet tabell, og klikk deretter Neste.

   4. Merk av for hver SharePoint-liste du vil koble til.

Til toppen av siden

Bruke en webtjeneste til å opprette en tabell

Du kan opprette en tabell i databasen som kobler til data på et webområde som tilbyr et grensesnitt for webtjenester.

Obs!: Webtjenestetabeller er skrivebeskyttet.

 1. Klikk Mer og deretter Datatjenester i gruppen Importer og koble på fanen Eksterne data.

 2. Hvis koblingen du vil bruke, allerede er installert, kan du gå til trinn 5. Ellers fortsetter du med trinnene nedenfor.

 3. Klikk Installer ny tilkobling.

 4. Klikk tilkoblingsfilen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. Utvid koblingen som du vil bruke, i dialogboksen Opprett kobling til webtjenestedata.

 6. Velg tabellen som du vil koble til.

  Feltene vises til høyre i dialogboksen.

 7. Gi eventuelt den koblede tabellen et navn i boksen Angi koblingsnavn. Dette navnet brukes på den koblede tabellen i navigasjonsruten.

 8. Klikk OK.

  Den koblede tabellen opprettes.

Til toppen av siden

Angi primærnøkkelen til en tabell

Du bør spesifisere en primærnøkkel for en tabell for å få følgende fordeler:

 • Det opprettes automatisk en indeks for primærnøkkelen, noe som kan forbedre databaseytelsen.

 • Hver post får en verdi i primærnøkkelfeltet.

 • Hver verdi i nøkkelfeltet er unik. Unike verdier er viktig ettersom det ikke er noen annen pålitelig måte å skille en bestemt post fra en annen post på.

Når du oppretter en ny tabell i dataarkvisning, opprettes det automatisk en primærnøkkel som tilordnes et ID-feltnavn og datatypen Autonummer.

I utformingsvisning kan du endre eller fjerne primærnøkkelen eller angi primærnøkkelen for en tabell som ikke har en primærnøkkel fra før.

Bestemme hvilke felt som skal brukes som primærnøkkel

Noen ganger kan det hende at du allerede har data som du vil bruke som en primærnøkkel. Det kan for eksempel hende at du har eksisterende ID-numre for de ansatte. Hvis du oppretter en tabell for å spore informasjon om ansatte, kan du bruke den eksisterende ansatt-IDen som primærnøkkel for tabellen. Eller kanskje ansatt-IDen bare er unik i kombinasjon med avdelings-ID, slik at du må bruke begge feltene sammen som primærnøkkel. En god primærnøkkel har følgende egenskaper:

 • Hver post har en unik verdi for feltet eller en kombinasjon av felt.

 • Feltet eller kombinasjonen av felt er aldri tom eller null. Det finnes alltid en verdi.

 • Verdiene endres ikke.

Hvis det ikke finnes passende data du kan bruke som en primærnøkkel, kan du opprette et nytt felt som skal brukes som en primærnøkkel. Når du oppretter et nytt felt som skal brukes som en primærnøkkel, må du angi feltets datatype til Autonummer, slik at det oppfyller de tre egenskapene i listen ovenfor.

Angi eller endre en primærnøkkel

 1. Velg tabellen med primærnøkkelen som du vil angi eller endre.

 2. Klikk Visning i Visninger-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 3. Velg feltet eller feltene som du vil bruke som primærnøkkel, i tabellutformingsrutenettet.

  Hvis du vil velge ett felt, klikker du radvelger for feltet du vil bruke.

  Hvis du vil velge flere felt, holder du nede CTRL og klikker radvelgeren for hvert felt.

 4. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i kategorien Utforming.

  Verktøy-gruppen i kategorien Utforming

  Det vises en nøkkelidentifikator til venstre for feltet eller feltene du angir som primærnøkkelen.

Fjerne primærnøkkelen

 1. Velg tabellen med primærnøkkelen som du vil fjerne.

 2. Klikk Visning i Visninger-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 3. Klikk radvelger for den gjeldende primærnøkkelen. Hvis primærnøkkelen består av flere felt, holder du nede CTRL, og deretter klikker du radvelgeren for hvert felt.

 4. Klikk Primærnøkkel i Verktøy-gruppen i fanen Utforming.

  Verktøy-gruppen i kategorien Utforming

  Nøkkelindikatoren fjernes fra feltet eller feltene som du tidligere har angitt som primærnøkkelen.

Obs!: Når du lagrer en ny tabell uten å angi en primærnøkkel, blir du spurt om du vil opprette et nytt felt for primærnøkkelen. Hvis du klikker Ja, opprettes et ID-felt som bruker datatypen Autonummer, slik at hver post får en unik verdi. Hvis tabellen allerede inneholder et Autonummer-felt, brukes det som primærnøkkelen. Hvis du klikker Nei, legges det ikke til et felt, og det angis ikke en primærnøkkel.

Til toppen av siden

Angi tabellegenskaper

Du kan angi egenskapene som gjelder for en hel tabell eller hele poster.

 1. Velg tabellen der du vil angi egenskapene.

 2. Klikk Visning i Visninger-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Utformingsvisning.

 3. Velg kategorien Utforming, gruppen Vis/skjul, og klikk Egenskapsside.

  Vis/skjul-gruppen på Utforming-fanen i Access

  Tabellens egenskapsark vises.

 4. Klikk kategorien Generelt på egenskapssiden.

 5. Klikk boksen til venstre for egenskapen som du vil angi, og angi deretter en innstilling for egenskapen.

  Tilgjengelige tabellegenskaper

  Bruk denne tabellegenskapen

  Hvis du vil

  Vis visninger på SharePoint-område

  Angi om visninger som er basert på tabellen, kan vises på et SharePoint-område.

  Obs!: Effekten av denne innstillingen er avhengig av innstillingen til databaseegenskapen Vis visninger på SharePoint-område.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Se også.

  Underdataark utvidet

  Utvide alle underdataark når du åpner tabellen.

  Høyde på underdataark

  Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil utvide underdataarkvinduet for å vise alle rader, kan du angi 0" for denne egenskapen.

  • Hvis du vil kontrollere høyden på underdataarket, kan du angi ønsket høyde.

  Retning

  Angi visningsretningen, avhengig av om språket leses fra venstre mot høyre eller høyre mot venstre.

  Beskrivelse

  Skrive inn en beskrivelse for tabellen. Denne beskrivelsen vises i verktøytips for tabellen.

  Standardvisning

  Angi Dataark, Pivottabell eller Pivotdiagram som standardvisning når du åpner tabellen.

  Valideringsregel

  Skrive inn et uttrykk som må være sant når du legger til eller endrer en post.

  Valideringstekst

  Skrive inn en melding som vises når en post ikke overholder uttrykket i Valideringsregel-egenskapen.

  Filter

  Definere vilkår for bare å vise samsvarende rader i dataarkvisning.

  Bestill innen

  Velge ett eller flere felt for å angi standard sorteringsrekkefølge for rader i dataarkvisning.

  Navn på underdataark

  Angi om et underdataark skal vises i dataarkvisning, og hvilken tabell eller spørring som i så fall skal angi radene i underdataarket.

  Koble underordnede felt

  Vise feltene i tabellen eller spørringen som brukes til underdataarket som tilsvarer egenskapen Koble overordnede felt som er angitt for tabellen.

  Koble overordnede felt

  Vise feltene i tabellen som tilsvarer egenskapen Koble underordnede felt som er angitt for tabellen.

  Filtrer ved lasting

  Bruke filtervilkårene i Filter-egenskapen automatisk (ved å angi Ja) når tabellen åpnes i dataarkvisning.

  Ordning på ved lasting

  Bruke sorteringsvilkårene i Sorter etter-egenskapen automatisk (ved å angi Ja) når tabellen åpnes i dataarkvisning.

  Tips!: For å gi mer plass til å skrive inn eller redigere en innstilling i egenskapsboksen, trykker du SKIFT + F2 for å vise Zoom-boksen. Hvis du angir egenskapen Valideringsregel til et uttrykk, og du vil ha hjelp med å bygge det, klikker du Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen Valideringsregel for å vise uttrykksverktøyet.

 6. Trykk CTRL+S for å lagre endringene.

Til toppen av siden

Legge til et felt i en tabell

Du lagrer hver datadel som du vil spore, i et felt. I en kontakttabell kan du for eksempel opprette feltene Etternavn, Fornavn, Telefonnummer og Adresse. I en varetabell kan du opprette feltene Produktnavn, Produkt-ID og Pris.

Før du oppretter felt, må du dele data inn i de minste delene som gir mening. Det er mye enklere å kombinere data senere enn å skille dem. I stedet for et Fullt navn-felt kan du for eksempel opprette separate felt for etternavn og fornavn. Deretter kan du enkelt søke eller sortere etter fornavn, etternavn eller begge deler. Hvis du skal rapportere, sortere, søke i eller beregne med et dataelement, legger du dette elementet i et eget felt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utformer en database og oppretter felt, kan du se koblingene under Se også.

Når du har opprettet et felt, kan du også angi feltegenskapene for å kontrollere utseendet og virkemåten.

Legge til et felt ved å skrive inn data

Når du oppretter en ny tabell eller åpner en eksisterende tabell i dataarkvisning, kan du legge til et felt i tabellen ved å skrive inn data i kolonnen Legg til nytt felt i dataarket.

Dataark i Access med kolonnen Legg til nytt felt

1. Skriv inn data i kolonnen Legg til nytt felt.

 1. Opprett eller åpne en tabell i dataarkvisning.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en tabell, kan du se delen opprette en ny tabell.

 2. Angi navnet på feltet du vil opprette, i kolonnen Legg til nytt felt.

  Bruk et beskrivende navn, slik at det blir enklere å identifisere feltet.

 3. Skriv inn data i det nye feltet.

Til toppen av siden

Opprette et beregnet felt

Du oppretter et beregnet felt i utformingsvisning.

 1. Åpne tabellen der du vil opprette et beregnet felt, i utformingsvisning.

 2. Skriv inn et navn på det beregnede feltet under Feltnavn i den første tomme raden i tabellutformingsrutenettet.

 3. Velg Beregnet under Datatype.

  Uttrykksverktøyet åpnes.

 4. Skriv inn beregningen du vil utføre i uttrykksverktøyet. Hvis tabellen har felt1 og felt2, og du vil opprette et beregnet felt (felt3) lik verdien av felt1 dividert med verdien av felt2, skriver du inn for eksempel [felt1] / [felt2] i uttrykksverktøyet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om uttrykk, kan du se artikkelen Innføring i uttrykk.

 5. Klikk OK når du har angitt beregningen.

  Tips!: Det er lurt å bytte til dataarkvisning for å kontrollere at det beregnede feltet fungerer slik du ønsker.

Til toppen av siden

Angi feltegenskaper

Når du har opprettet et felt, kan du angi feltegenskaper for å kontrollere utseendet og virkemåten.

Du kan for eksempel angi feltegenskapene for å gjøre følgende:

 • Kontrollere utseendet til data i et felt

 • Forhindre feil dataregistrering i et felt

 • Angi standardverdier for et felt

 • Gjøre det raskere å søke og sortere i et felt

Du kan angi noen av de tilgjengelige feltegenskapene når du jobber i dataarkvisning. Hvis du vil ha tilgang til og angi den fullstendige listen over feltegenskaper, må du imidlertid bruke utformingsvisning.

Angi feltegenskaper i dataarkvisning

Du kan gi feltet et nytt navn, endre datatypen, endre Format-egenskapen og endre noen av feltets andre egenskaper mens du jobber i dataarkvisning.

Åpne en tabell i dataarkvisning

 1. Dobbeltklikk tabellen du vil åpne, i navigasjonsruten.

 2. Klikk Dataarkvisning på hurtigmenyen.

Gi nytt navn til et felt

Når du legger til et felt ved å skrive inn data i dataarkvisning, tilordnes feltet automatisk et generisk navn. Navnet Felt1 tilordnes til det første nye feltet, Felt2 til det andre nye feltet og så videre. Feltnavnet brukes som standard som etiketten der feltet vises, for eksempel som kolonneoverskrift i et dataark. Du kan gi felt nye, mer beskrivende navn. slik at det er lettere å bruke dem når du viser eller redigerer poster.

 1. Høyreklikk overskriften til feltet som du vil gi nytt navn (for eksempel Felt1).

 2. Klikk Gi kolonnen nytt navn på hurtigmenyen.

 3. Skriv inn det nye navnet i feltoverskriften.

  Feltnavn kan bestå av opptil 64 tegn (bokstaver eller tall), inkludert mellomrom.

Endre datatypen for et felt

Når du oppretter et felt ved å skrive inn data i dataarkvisning, undersøker Access dataene for å bestemme en passende datatype for feltet. Hvis du for eksempel skriver inn 01.01.2006, gjenkjennes dataene som en dato, og feltets datatype angis til Dato/klokkeslett. Hvis datatypen ikke gjenkjennes, angis datatypen til Tekst som standard.

Datatypen for feltet bestemmer hvilke andre feltegenskaper du kan angi. Du kan for eksempel bare angi Bare tilføy-egenskapen for et felt som har datatypen Hyperkobling eller Notat.

Det kan hende at du vil endre datatypen for et felt manuelt. Anta at du har romnumre som ligner på datoer, for eksempel 10/2001. Hvis du skriver inn 10/2001 i et nytt felt i dataarkvisning, får feltet automatisk datatypen Dato/klokkeslett. Siden romnumrene er etiketter og ikke datoer, bør de ha datatypen Tekst. Gjør følgende for å endre datatypen for feltet:

 1. Klikk kategorien Dataark.

 2. Velg ønsket datatype i gruppen Datatype og formatering i Datatype-listen.

  Access-båndsymbol av Datatype- og Formatering-gruppen

  Tilgjengelige datatyper

  Datatype

  Bruke til å lagre

  Størrelse

  Tekst

  Alfanumerisk tegn

  Bruk tekst eller tall som ikke brukes i beregninger (for eksempel en produkt-ID). En numerisk verdi som er lagret som tekst kan sortert og filtrert logisk, men enkelt kan ikke brukes i beregninger.

  Opptil 255 tegn.

  Notat

  Alfanumeriske tegn (lengre enn 255 tegn) eller tekst som bruker rik tekstformatering.

  Bruke tekst som er mer enn 255 tegn, eller for tekst som bruker rik tekstformatering. Notater, lange beskrivelser og avsnitt som bruker tekstformatering, for eksempel fet eller kursiv, er gode eksempler på bruk av et notatfelt.

  Opptil 1 gigabyte tegn, eller 2 gigabyte lagring (2 byte per tegn), som du kan vise 65 535 tegn fra i en kontroll.

  Tall

  Numeriske verdier (heltal eller brøkverdier).

  Bruk for lagring av tall som brukes i beregninger, unntatt pengeverdier (Bruk datatypen Valuta for pengeverdier).

  1, 2, 4, eller 8 byte eller 16 byte når den brukes for en tilbakelegging-ID.

  Dato/klokkeslett

  Datoer og klokkeslett.

  Brukes til å lagre verdier for dato/klokkeslett. Merk at hver verdi som lagres, inneholder både en datokomponent og en klokkeslettkomponent.

  8 byte.

  Valuta

  Pengeverdier.

  Brukes til å lagre pengeverdier (valuta).

  8 byte.

  Autonummer

  En unik numerisk verdi som settes automatisk når en post er lagt til.

  Brukes til å generere unike verdier som kan brukes som primærnøkkel. Legg merke til at verdiene for Autonummer-felt kan økes sekvensielt eller etter en bestemt verdi, eller tilordnet tilfeldig.

  4 byte eller 16 byte når den brukes for replikasjons-ID.

  Ja/nei

  Boolske verdier (Ja/Nei).

  Du kan bruke en av tre formatene: Ja/Nei, SANN/USANN, eller på/av.

  1 bit (8 bit = 1 byte).

  OLE-objekt

  OLE-objekter eller andre binære data.

  Brukes til å lagre OLE-objekter fra andre Microsoft Windows-programmer.

  Opptil 1 gigabyte.

  Vedlegg

  Bilder, binærfiler, Office-filer.

  Dette er den foretrukne datatypen for lagring av digitale bilder og alle typer binærfiler.

  Komprimerte vedlegg kan være opptil 2 gigabyte. Ukomprimerte vedlegg kan være opptil 700 kB, avhengig av hvor mye vedlegget kan komprimeres.

  Hyperkobling

  Hyperkoblinger.

  Brukes til å lagre hyperkoblinger for å gi tilgang til websider med ett klikk gjennom en URL-adresse (Uniform Resource Locator) eller filer gjennom et navn i UNC-formatet (Universal Naming Convention). Du kan også koble til Access-objekter som er lagret i en database.

  Opptil 1 gigabyte tegn, eller 2 gigabyte lagring (2 byte per tegn), som du kan vise 65 535 tegn fra i en kontroll.

  Oppslagsveiviser

  Ikke egentlig en datatype. Dette starter i stedet oppslagsveiviseren.

  Bruke til å starte oppslagsveiviseren slik at du kan opprette et felt som bruker en kombinasjonsboks som slår opp en verdi i en annen tabell, spørring eller verdiliste.

  Basert på tabeller eller spørringer: størrelsen på den bundne kolonnen.

  Verdibasert: størrelsen på tekstfeltet brukes til å lagre verdien.

  Obs!: Maksimumsstørrelsen for en Access-databasefilen er 2 gigabyte.

  Tips om datatyper

  • Hvis du vil optimalisere ytelsen, bør du bruke den mest hensiktsmessige Feltstørrelsen når du oppretter en tekst eller tall-felt. Hvis du forventer å lagre postnumre av en forutsigbare lengde, angi for eksempel tegn som feltstørrelsen. Du kan angi feltstørrelsen ved å angi en verdi i egenskapsboksen FieldSize. For mer informasjon, kan du se delen, og Angi andre feltegenskaper.

  • For telefonnumre, delenumre og andre numre som du ikke har tenkt å bruke til matematiske beregninger, bør du velge datatypen Tekst i stedet for datatypen Tall. En numerisk verdi som er lagret som tekst, kan sorteres og filtreres på en mer logisk måte.

Endre formatet til et felt

I tillegg til at datatypen for et nytt felt bestemmes, kan det også hende at Format-egenskapen angis for feltet, avhengig av hva du skriver inn. Hvis du for eksempel skriver inn 10:50 AM, angis datatypen til Dato/klokkeslett og Format-egenskapen til Middels klokkeslett. Slik endrer du Format-egenskapen for et felt:

 1. Klikk kategorien Dataark på båndet.

 2. Angi ønsket format i gruppen Datatype og formatering i listen Format.

  Obs!: Format-listen kan være utilgjengelig for visse felt (for eksempel Tekst), avhengig av datatypen for feltet.

Angi andre feltegenskaper

 1. Klikk feltet du vil angi egenskapen for, i dataarkvisning.

 2. Velg ønskede egenskaper i gruppen Datatype og formatering i kategorien Dataark.

  Access-båndsymbol av Datatype- og Formatering-gruppen

Til toppen av siden

Angi feltegenskaper i utformingsvisning

Du kan angi en feltegenskap mens du jobber med en tabell i utformingsvisning. I utformingsvisning kan du angi feltets datatype i tabellutformingsrutenettet, og du kan angi andre egenskaper i Feltegenskaper-ruten.

Åpne en tabell i utformingsvisning

 1. Høyreklikk tabellen i navigasjonsruten.

 2. Klikk Utformingsvisning på hurtigmenyen.

Endre datatypen for et felt

 1. Finn feltet som du vil angi datatypen for, i tabellutformingsrutenettet.

 2. Velg en datatype fra listen i Datatype-kolonnen.

  Tilgjengelige datatyper

  Datatype

  Bruke til å lagre

  Størrelse

  Tekst

  Alfanumerisk tegn

  Bruk tekst eller tall som ikke brukes i beregninger (for eksempel en produkt-ID). En numerisk verdi som er lagret som tekst kan sortert og filtrert logisk, men enkelt kan ikke brukes i beregninger.

  Opptil 255 tegn.

  Notat

  Alfanumeriske tegn (lengre enn 255 tegn) eller tekst som bruker rik tekstformatering.

  Bruke tekst som er mer enn 255 tegn, eller for tekst som bruker rik tekstformatering. Notater, lange beskrivelser og avsnitt som bruker tekstformatering, for eksempel fet eller kursiv, er gode eksempler på bruk av et notatfelt.

  Opptil 1 gigabyte tegn, eller 2 gigabyte lagring (2 byte per tegn), som du kan vise 65 535 tegn fra i en kontroll.

  Tall

  Numeriske verdier (heltal eller brøkverdier).

  Bruk for lagring av tall som brukes i beregninger, unntatt pengeverdier (Bruk datatypen Valuta for pengeverdier).

  1, 2, 4, eller 8 byte eller 16 byte når den brukes for en tilbakelegging-ID.

  Dato/klokkeslett

  Datoer og klokkeslett.

  Brukes til å lagre verdier for dato/klokkeslett. Merk at hver verdi som lagres, inneholder både en datokomponent og en klokkeslettkomponent.

  8 byte.

  Valuta

  Pengeverdier.

  Brukes til å lagre pengeverdier (valuta).

  8 byte.

  Autonummer

  En unik numerisk verdi som settes automatisk når en post er lagt til.

  Brukes til å generere unike verdier som kan brukes som primærnøkkel. Legg merke til at verdiene for Autonummer-felt kan økes sekvensielt eller etter en bestemt verdi, eller tilordnet tilfeldig.

  4 byte eller 16 byte når den brukes for replikasjons-ID.

  Ja/nei

  Boolske verdier (Ja/Nei).

  Du kan bruke en av tre formatene: Ja/Nei, SANN/USANN, eller på/av.

  1 bit (8 bit = 1 byte).

  OLE-objekt

  OLE-objekter eller andre binære data.

  Brukes til å lagre OLE-objekter fra andre Microsoft Windows-programmer.

  Opptil 1 gigabyte.

  Vedlegg

  Bilder, binærfiler, Office-filer.

  Dette er den foretrukne datatypen for lagring av digitale bilder og alle typer binærfiler.

  Komprimerte vedlegg kan være opptil 2 gigabyte. Ukomprimerte vedlegg kan være opptil 700 kB, avhengig av hvor mye vedlegget kan komprimeres.

  Hyperkobling

  Hyperkoblinger.

  Brukes til å lagre hyperkoblinger for å gi tilgang til websider med ett klikk gjennom en URL-adresse (Uniform Resource Locator) eller filer gjennom et navn i UNC-formatet (Universal Naming Convention). Du kan også koble til Access-objekter som er lagret i en database.

  Opptil 1 gigabyte tegn, eller 2 gigabyte lagring (2 byte per tegn), som du kan vise 65 535 tegn fra i en kontroll.

  Oppslagsveiviser

  Ikke egentlig en datatype. Dette starter i stedet oppslagsveiviseren.

  Bruke til å starte oppslagsveiviseren slik at du kan opprette et felt som bruker en kombinasjonsboks som slår opp en verdi i en annen tabell, spørring eller verdiliste.

  Basert på tabeller eller spørringer: størrelsen på den bundne kolonnen.

  Verdibasert: størrelsen på tekstfeltet brukes til å lagre verdien.

  Obs!: Maksimumsstørrelsen for en Access-databasefilen er 2 gigabyte.

  Tips om datatyper

  • For telefonnumre, delenumre og andre numre som du ikke har tenkt å bruke til matematiske beregninger, bør du velge datatypen Tekst i stedet for datatypen Tall. En numerisk verdi som er lagret som tekst, kan sorteres og filtreres på en mer logisk måte, men kan ikke enkelt brukes i beregninger.

  • For datatypene Tekst og Tall kan du angi feltstørrelsen eller datatypen mer presist ved å angi en verdi i egenskapsboksen Feltstørrelse.

Angi andre feltegenskaper

 1. Velg feltet som du vil angi egenskaper for, i tabellutformingsrutenettet. Egenskapene for dette feltet vises i Feltegenskaper-ruten.

  Datatypen for feltet bestemmer egenskapene som du kan angi.

 2. Angi innstillingene som du vil ha for hver egenskap, i Feltegenskaper-ruten, eller trykk F6, og bruk deretter piltastene til å velge en egenskap.

  Hvilke Feltegenskaper er tilgjengelige?

  Obs!: Det er ikke alle egenskaper som er tilgjengelige for alle felt. Datatypen for et felt bestemmer hvilke egenskaper det har.

  Feltegenskap

  Beskrivelse

  Feltstørrelse

  Angi den maksimale størrelsen for data lagret som datatypen Tekst, Tall eller Autonummer.

  Tips!: For best ytelse bør du alltid angi den minste mulige verdien for Feltstørrelse.

  Format

  Tilpass måten feltet vises på som standard når det vises eller skrives ut.

  Antall desimaler

  Angi antallet desimaler som skal brukes når du viser tall.

  Nye verdier

  Angi om et Autonummer-felt økes med intervallverdier eller får tildelt en tilfeldig verdi når en ny post legges til.

  Inndatamaske

  Vis tegn som hjelper deg i dataregistreringen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker en inndatamaske, kan du se Se også.

  Tittel

  Angi teksten som vises som standard i etiketter for skjemaer, rapporter og spørringer.

  Standardverdi

  Automatisk tilordne en standardverdi til et felt når nye poster legges til.

  Valideringsregel

  Angi et uttrykk som må være sant når du legger til eller endrer verdien i dette feltet.

  Valideringstekst

  Skriv inn en melding som vises når en verdi ikke overholder uttrykket i Valideringsregel-egenskapen.

  Obligatorisk

  Kreve at data skrives inn i et felt.

  Tillat tom streng

  Tillat registrering (ved å sette verdien til Ja) av en tom streng ("") i et Tekst- eller Notat-felt.

  Indeksert

  Øke hastigheten på datatilgang i dette feltet ved å opprette og bruke en indeks.

  Unicode-komprimering

  Komprimer tekst som lagres i dette feltet når små mengder tekst lagres (< 4 096 tegn)

  IME-modus

  Styr konvertering av tegn i en østasiatisk versjon av Windows.

  IME-setningsmodus

  Styr konvertering av setninger i en østasiatisk versjon av Windows.

  Handlingsflagg

  Legge ved en handling-kode i dette feltet.

  Bare tilføy

  Spor loggen til feltverdiene (ved å angi egenskapsverden til Ja).

  Tekstformat

  Velg egenskapens Rik tekst-verdi hvis du vil lagre tekst som HTML og tillate rik formatering. Velg egenskapens Ren tekst-verdi hvis du vil lagre bare uformatert tekst.

  Tekstjustering

  Angi standardjustering av tekst i en kontroll.

 3. Hvis du trenger mer plass til å skrive inn eller redigere en egenskapsinnstilling i egenskapsboksen, trykker du SKIFT+F2 for å vise Zoom-boksen.

  Tips!: Hvis du skriver inn et uttrykk for inndata masken eller validering, og du vil ha hjelp med å bygge det, klikker du Verktøy-knappen ved siden av egenskapsboksen for å vise den aktuelle builder.

 4. Trykk CTRL+S for å lagre endringene.

Du finner koblinger til mer informasjon om datatyper og feltegenskaper under Se også.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×