Innføring i spørringer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du vil se gjennom, legge til, endre eller slette data fra databasen kan du vurdere å bruke en spørring.

Bruker du en spørring, kan du få svar på spesifikke spørsmål om dataene som det kan være vanskelig å få svar på bare ved å se direkte på tabelldataene. Du kan bruke spørringer til å filtrere data, uføre beregninger på data og oppsummere data. Du kan også bruke spørringer til å automatisere mange administrasjonsoppgaver og se gjennom endringer i dataene før du bestemmer deg for å utføre endringene.

Obs!: Mengde spørring-funksjoner, for eksempel summere elle telle, er ikke tilgjengelig i webspørringer.

Spørringer forenkler mange databaseoppgaver

I denne artikkelen

Oversikt

Se på et delsett av dataene i en tabell

Se gjennom data fra flere tabeller samtidig

Spør variasjoner av et svar ved hjelp av parametere

Utføre beregninger basert på dataene

Se på oppsummerte eller sammenlagte data

Opprette en ny tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Legge til data i en tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Endre data på en automatisert måte

Slette data på en automatisert måte

Oversikt

Denne artikkelen inneholder grunnleggende informasjon om spørringer, og inneholder eksempler på ulike typer spørringer.

En spørring er en forespørsel som returnerer dataresultater, utfører handlinger på data eller begge deler. Du kan bruke en spørring til å få svar på et enkelt spørsmål, uføre beregninger eller kombinere data fra forskjellige tabeller. Du kan også bruke spørringer til å legge til, endre eller slette tabelldata. Spørringer som du bruker til å hente data fra en tabell eller utføre beregninger, kalles utvalgsspørringer. Spørringer som legger til, endrer eller sletter data, kalles redigeringsspørringer.

Du kan også bruke en spørring til å forsyne et skjema eller en rapport med data. I en godt utformet database er dataene du vil presentere i et skjema eller en rapport, ofte plassert i ulike tabeller. Ved å bruke en spørring kan du samle sammen dataene du vil bruke, før du utformer skjemaet eller rapporten.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en spørring til å forsyne skjemaer og rapporter med data, kan du se koblingene i Se også-delen eller søke i hjelpen.

Åpne en eksisterende spørring

Hvis du ikke er kjent med navigasjonsruten, er det ikke sikkert du vet hvordan du åpner en spørring som allerede finnes. Navigasjonsruten er en funksjon som erstatter databasevinduet fra versjoner før Access 2007. Du ser navigasjonsruten på venstre side av skjermen.

Hvis du vil åpne et databaseobjekt, blant annet en spørring, kan du dobbeltklikke objektet i navigasjonsruten.

Bruke Gastronor-databasen til å følge eksemplene

Obs!: I eksemplene i denne artikkelen brukes en database som ble opprettet ved hjelp av databasemalen Gastronor 2010.

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Ny.

 2. Klikk Eksempelmaler under Tilgjengelige maler i den midterste ruten, og klikk deretter Gastronor.

 3. Kontroller navnet på databasefilen i Filnavn-boksen i den høyre ruten, og foreta deretter eventuelle endringer i navnet. Du kan også søke etter en annen filplassering ved å klikke mappeikonet.

 4. Klikk Opprett.

 5. Følg instruksjonene på Gastronor delikatesser-siden (i objektkategorien Oppstartskjermbilde) for å åpne databasen, og lukk deretter påloggingsvinduet.

Til toppen av siden

Se på et delsett av dataene i en tabell

Noen ganger ønsker du kanskje å se gjennom alle dataene fra en tabell. Andre ganger vil du kanskje bare se gjennom dataene fra bestemte felt, eller du vil kanskje bare se gjennom data hvis bestemte felt oppfyller bestemte vilkår. Hvis du vil se gjennom noen av dataene i en tabell, bruker du en utvalgsspørring.

Tenk deg at du vil se gjennom en liste over varer og priser. Du kan opprette en spørring som returnerer vare- og prisinformasjon, ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne Gastronor-databasen du tidligere har definert ved hjelp av denne fremgangsmåten.

 2. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen i kategorien Opprett.

 3. Dobbeltklikk Varer i kategorien Tabeller i dialogboksen Vis tabell.

 4. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 5. I Varer-tabellen dobbeltklikker du Varenavn og Listepris for å legge til disse feltene i utformingsrutenett for spørringen.

 6. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og det vises deretter en liste over varer og priser.

Til toppen av siden

Se gjennom data fra flere tabeller samtidig

Tabeller i velutformede databaser har logiske relasjoner til hverandre. Disse relasjonene eksisterer på grunnlag av felt som tabellene har felles. Når du vil se gjennom data fra relaterte tabeller, bruker du en utvalgsspørring.

Tenk deg at du vil se gjennom ordrer fra kunder som holder til på et bestemt sted. Ordredataene og kundedataene er lagret i to tabeller i samme database. Begge tabellene har et Kunde-ID-felt som danner grunnlaget for én-til-mange-relasjon mellom de to tabellene. Du kan opprette en spørring som returnerer ordrer fra kunder på et bestemt sted, for eksempel Las Vegas, ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne Gastronor-databasen du tidligere har definert ved hjelp av denne fremgangsmåten.

 2. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen i kategorien Opprett.

 3. I kategorien Tabeller i dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Kunder og Ordrer.

 4. Lukk dialogboksen Vis tabell.

  Legg merke til linjen, som kalles en kobling, og som knytter ID-feltet i Kunder-tabellen og Kunde-ID-feltet i Ordrer-tabellen. Linjen viser relasjonen mellom de to tabellene.

 5. Dobbeltklikk Firma og Sted i Kunder-tabellen for å legge til disse feltene i utformingsrutenettet for spørringen.

 6. Fjern merket i utformingsrutenettet for spørringen, i Poststed-kolonnen Vis-raden.

 7. Skriv inn Las Vegas i Vilkår-raden i Sted-kolonnen.

  Hvis du fjerner merket for Vis hindrer at spørringen viser byen i resultatene, og skrive inn Las Vegas i vilkår-raden angir at du vil se poster der verdien i Poststed-feltet er Las Vegas. I dette tilfellet spørringen returnerer bare kunder som er plassert i Las Vegas – firma L og firma AA.

  Legg merke til at du ikke trenger å vise et felt for å bruke det i et vilkår.

 8. Dobbeltklikk Ordre-ID og Ordredato i Ordrer-tabellen for å legge til disse feltene i de neste to kolonnene i utformingsrutenettet for spørringen.

 9. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og det vises deretter en liste over ordrer fra kunder i Las Vegas.

 10. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 11. Skriv inn Ordrer etter sted i boksen Navn på spørring, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Spør variasjoner av et svar ved hjelp av parametere

Noen ganger kan det hende du vil kjøre en spørring som bare er litt forskjellig fra en eksisterende spørring. Da kan du endre den opprinnelige spørringen slik at den bruker de nye vilkårene, men hvis du vil kjøre varianter av en bestemt spørring ofte, bør du vurdere å bruke en parameterspørring. Når du kjører en parameterspørring, blir du bedt om å oppgi feltverdier som deretter brukes til å opprette vilkårene for spørringen.

I forrige eksempel opprettet du en spørring som returnerte ordrene for kunder i Las Vegas. Du kan endre spørringen slik at du blir bedt om å angi et sted hver gang du kjører spørringen. Slik gjør du det:

 1. Åpne Gastronor-databasen du tidligere har definert ved hjelp av denne fremgangsmåten.

 2. Trykk F11 for å vise navigasjonsruten.

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis navigasjonsruten vises.

 3. I navigasjonsruten høyreklikker du spørringen Ordrer etter sted (som du opprettet i forrige avsnitt), og deretter klikker du Utformingsvisning på hurtigmenyen.

 4. Slett Las Vegasi utformingsrutenettet for spørringen, i vilkår-raden i Poststed-kolonnen, og skriv deretter inn [For hvilket city?].

  Strengen [For hvilket city?] er parameterledeteksten. Hakeparentes angir du at spørringen til å be om inndata og tekst (i dette tilfellet For hvilket Poststed?) er spørsmål som viser parameterledeteksten.

  Obs!: Du må ikke bruke punktum (.) eller utropstegn (!) i teksten i parameterspørsmålet.

 5. Merk av for Vis-raden i Sted-kolonnen, slik at stedet vises i spørringsresultatene.

 6. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen ber deg om å skrive inn et sted.

 7. Skriv inn New York, og trykk deretter ENTER.

  Spørringen kjøres, og deretter vises ordrene for kunder i New York.

  Hva så hvis du ikke vet hvilke verdier du kan angi? Du kan gjøre parameteren mer fleksibel med å bruke jokertegn i deler av spørsmålet:

 8. I kategorien Hjem klikker du Vis i gruppen Visninger, og deretter klikker du Utformingsvisning.

 9. I rutenettutformingen skriver du inn Like [For hvilket sted?]&"*" i Vilkår-raden i Sted-kolonnen.

  I denne parameteren spør, for eksempel nøkkelord, ampersand (&), og stjernen (*) i anførselstegn lar brukeren å skrive inn en kombinasjon av tegn, inkludert jokertegn for å returnere forskjellige resultater. Hvis du for eksempel hvis brukeren skriver *, returnerer spørringen alle byer; Hvis brukeren skriver L, spørringen returnerer alle byer som starter med bokstaven "L"; og hvis brukeren skriver * s *, spørringen returnerer alle byer som inneholder bokstaven "s".

 10. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør.

  Skriv inn New når du får spørsmål om parameter, og trykk deretter ENTER.

 11. Spørringen kjøres, og deretter vises ordrene for kunder i New York.

Angi datatyper for parametere

Du kan også angi hvilken datatype en parameter skal godta. Du kan angi en datatype for alle typer parametere, men det er spesielt viktig å angi datatypen for tall, nummer og dato/klokkeslett. Når du har angitt datatypen parameteren skal godta, får brukerne en feilmelding hvis de skriver inn feil type data, for eksempel hvis de skriver inn tekst i stedet for valuta.

Obs!: Hvis det er angitt at en parameter skal godta tekstdata, tolkes alt som skrives inn, som tekst, og det vises ingen feilmelding.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å angi datatypen for parametere i en spørring:

 1. Åpne spørringen i utformingsvisningen, og klikk Parametere i gruppen Vis/skjul i kategorien Utforming.

 2. I Parameter-kolonnen i dialogboksen Spørringsparameter skriver du inn spørsmålet for hver enkelt parameter du vil angi en datatype for. Pass på at hver parameter samsvarer med spørsmålet du bruker i Vilkår-raden i utformingsrutenettet.

 3. Velg en datatype for hver parameter i Datatype-kolonnen.

Til toppen av siden

Utføre beregninger basert på dataene

Du bruker vanligvis ikke tabeller til å lagre beregnede verdier som er basert på data i samme database. Ordrer-tabellen i Gastronor 2007 lagrer for eksempel ikke delsummer for varene siden disse beregnes basert på dataene i feltene Antall, Enhetspris og Rabatt i tabellen Ordredetaljer.

Beregnede verdier kan i enkelte tilfeller bli utdatert fordi verdiene de er basert på, endres. Du bør for eksempel ikke lagre en persons alder i en tabell, for da må du oppdatere verdien hvert eneste år. Du lagrer i stedet fødselsdatoen for personen, og så bruker du et uttrykk i en spørring til å regne ut alderen for personen.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å opprette en spørring som beregner delsummer for varer basert på data fra Ordredetaljer-tabellen.

 1. Åpne Gastronor-databasen du tidligere har definert ved hjelp av denne fremgangsmåten.

 2. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen i kategorien Opprett.

 3. Dobbeltklikk Ordredetaljer i kategorien Tabeller i dialogboksen Vis tabell.

 4. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 5. I Ordredetaljer-tabellen dobbeltklikker du Vare-ID for å legge til dette feltet i den første kolonnen i utformingsrutenettet.

 6. I den andre kolonnen i rutenettet høyreklikker du Felt-raden, og deretter klikker du Zoom på hurtigmenyen.

 7. I Zoom-boksen skriver eller limer du inn følgende:

  Delsum: ([Antall]*[Enhetspris])-([Antall]*[Enhetspris]*[Rabatt])

  Klikk OK.

  Dette er det beregnede feltet. Det beregnede feltet multipliserer antallet for hver produkt etter enhetsprisen for denne varen og multipliserer antallet for hvert produkt av Enhetspris og rabatt for dette produktet, og trekker deretter fra den totale rabatten fra totalt enhetsprisen.

 8. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og det vises deretter en liste over varer og delsummer per ordre.

 9. Trykk CTRL + S for å lagre spørringen, og gi spørringen Delsummer for varer.

Til toppen av siden

Se på oppsummerte eller sammenlagte data

Når du bruker tabeller til å registrere transaksjoner eller lagre numeriske data som forekommer regelmessig, er det nyttig å kunne se gjennom disse dataene sammenlagt, for eksempel som summer eller gjennomsnitt.

Access kan du se gjennom enkel mengde data i en hvilken som helst dataark ved å legge til en totalrad. En Totalt-rad er en rad nederst i dataarket som kan vise en løpende sum eller andre aggregerte verdien.

Obs!: Du kan ikke legge til en Totalt-rad i dataarket til en webspørring.

Bruk følgende fremgangsmåte til å legge til en Totalt-rad i spørringen Delsummer for varer som du opprettet i forrige eksempel:

 1. Kjør spørringen Delsummer for varer, og la resultatene være åpne i dataarkvisning.

 2. Klikk Totaler i Poster-gruppen i kategorien Hjem.

  Nederst i dataarket vises det en ny rad med ordet Total i den første kolonnen.

 3. Klikk cellen i den siste raden i dataarket som heter Total.

  Legg merke til at det vises en pil i cellen.

 4. Klikk pilen for å vise tilgjengelige mengdefunksjoner.

  Siden kolonnen inneholder tekstdata, er det bare to valg: Ingen og Antall.

 5. Velg Antall.

  Innholdet i cellen endres fra Total til en telling av kolonneverdiene.

 6. Klikk den tilstøtende cellen (andre kolonne).

  Legg merke til at det vises en pil i cellen.

 7. Klikk pilen, og klikk deretter Sum.

  Summen av kolonneverdiene vises i feltet.

 8. La spørringen være åpen i dataarkvisningen.

Opprette en totalverdispørring for mer komplekse sammendrag

Total-raden i et dataark er svært nyttig, men til mer komplekse spørsmål bruker du en totalverdispørring. En totalverdispørring er en utvalgsspørring som lar deg gruppere og summere data. La oss for eksempel anta at du vil vise samlet salg per vare. I en totalverdispørring kan du bruke Sum, som er en mengdefunksjon, til å vise samlet salg per vare.

Obs!: Du kan ikke bruke mengdefunksjoner i en webspørring.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å endre spørringen Delsummer for varer slik at den oppsummerer delsummene for varene etter vare.

 1. I kategorien Hjem klikker du Vis i gruppen Visninger, og deretter klikker du Utformingsvisning.

  Spørringen Delsummer for varer åpnes i utformingsvisning.

 2. Velg kategorien Utforming, gruppen Vis/skjul, og klikk Totaler.

  Totalt-raden vises i utformingsrutenettet.

  Obs!: Selv om de har navn som ligner, er Totalt-raden i utformingsrutenettet og Total-raden i dataarket forskjellige:

  • Du kan gruppere etter feltverdier ved å bruke Totalt-raden i utformingsrutenettet.

  • Du kan legge en Totalt-rad i dataark til resultatene for en totalverdispørring.

  • Når du bruker Totalt-raden i utformingsrutenettet, må du velge en mengdefunksjon for hvert felt. Hvis du ikke vil utføre en beregning på et felt, kan du gruppere etter feltet.

 3. Velg Sum fra rullegardinlisten i Totalt-raden i den andre kolonnen i utformingsrutenettet.

 4. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og det vises deretter en liste over varer med delsummer.

 5. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen. La spørringen være åpen.

Opprette en krysstabellspørring for å legge til et nytt grupperingsnivå

La oss så si at du vil se gjennom delsummene for varene, men du vil også oppsummere etter måned, slik at hver rad viser delsummen for en vare, og hver kolonne viser delsummene for varene for en måned. Når du vil vise delsummen for en vare og delsummene for varene for en måned, bruker du en krysstabellspørring.

Obs!: Krysstabellspørringer kan ikke vises i en nettleser.

Du kan endre spørringen Delsummer for varer på nytt slik at spørringen returnerer rader med delsummer for varer og kolonner med månedlige delsummer.

 1. I kategorien Hjem klikker du Vis i gruppen Visninger, og deretter klikker du Utformingsvisning.

 2. Klikk Vis tabell i gruppen Spørringsoppsett.

 3. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordrer, og deretter klikker du Lukk.

 4. Klikk Krysstabell i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  I utformingsrutenettet er Vis-raden skjult, mens Krysstabell-raden vises.

 5. I den tredje kolonnen i rutenettet høyreklikker du Felt-raden, og deretter klikker du Zoom på hurtigmenyen. Zoom-boksen åpnes.

 6. I Zoom-boksen skriver eller limer du inn følgende:

  Måned: "Måned " & DatePart("m", [Ordredato])

 7. Klikk OK.

 8. Velg følgende verdier fra rullegardinlisten i Krysstabell-raden: Radoverskrift for den første kolonnen, Verdi for den andre kolonnen og Kolonneoverskrift for den tredje kolonnen.

 9. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen kjøres, og deretter vises delsummene for varene summert etter måned.

 10. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

Til toppen av siden

Opprette en ny tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Du kan bruke en Lag tabell-spørring til å opprette en ny tabell basert på data som er lagret i andre tabeller.

Obs!: En lag tabell-spørring kan ikke kjøres i en nettleser.

La oss for eksempel si at du vil sende data om bestillinger for Chicago til en forretningspartner i Chicago som bruker Access til å lage rapporter. I stedet for å sende alle ordredataene ønsker du å begrense dataene som sendes, til data som gjelder ordrer for Chicago.

Du kan lage en utvalgsspørring som inneholder data for ordrene for Chicago, og deretter bruke utvalgsspørringen til å opprette en ny tabell ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne Gastronor-databasen du tidligere har definert ved hjelp av denne fremgangsmåten.

 2. Når du skal kjøre en Lag tabell-spørring, må du kanskje aktivere databaseinnholdet ved hjelp av meldingsfeltet som vises under båndet hvis databasen er uklarert når du åpner den.

  Vis meg hvordan jeg aktiverer databasen

  • Klikk Aktiver innhold i meldingsfeltet.

  Hvis databasen er på en klarert plassering, vises ikke meldingsfeltet, og du trenger ikke aktivere innholdet.

 3. Lukk Påloggingsdialog-skjemaet.

 4. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen i kategorien Opprett.

 5. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordredetaljer og Ordrer.

 6. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 7. I Ordrer-tabellen dobbeltklikker du Kunde-ID og Mottakers poststed for å legge til disse feltene i utformingsrutenettet.

 8. I Ordredetaljer-tabellen dobbeltklikker du Ordre-ID, Vare-ID, Antall, Enhetspris og Rabatt for å legge til disse feltene i utformingsrutenettet.

 9. I kolonnen Mottakers poststed i utformingsrutenettet fjerner du merket i boksen i Vis-raden. I Vilkår-raden skriver du inn 'Chicago' (ta med enkle anførselstegn).

  Kontroller resultatet av spørringen før du bruker det til å opprette tabellen.

 10. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

 11. Trykk CTRL+S for å lagre spørringen.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 12. I boksen Navn på spørring skriver du inn Ordrer for Chicago-spørring, og deretter klikker du OK.

 13. I kategorien Hjem klikker du Vis i gruppen Visninger, og deretter klikker du Utformingsvisning.

 14. Klikk Lag tabell i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Dialogboksen Lag tabell vises.

 15. Skriv inn Ordrer for Chicago i Tabellnavn-boksen i dialogboksen Lag tabell, og klikk deretter OK.

 16. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

 17. Klikk Ja for å bekrefte i bekreftelsesdialogboksen.

  Den nye tabellen opprettes, og den vises i navigasjonsruten.

  Obs!: Hvis det allerede finnes en tabell med det navnet du skrev inn, slettes denne tabellen før spørringen kjøres.

 18. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Siden tabellen Ordrer for Chicago finnes, vises det en advarsel.

 19. Klikk Nei for å avbryte handlingen og fjerne dialogboksen.

Til toppen av siden

Legge til data i en tabell ved hjelp av data fra andre tabeller

Du kan bruke en tilføyingsspørring til å hente data fra én eller flere tabeller og legge til disse dataene i en annen tabell.

Obs!: En tilføyingsspørring kan ikke kjøres i en nettleser.

La oss si at du har laget en tabell du vil dele med en forretningsforbindelse i Chicago, men så kommer du på at denne forretningsforbindelsen også arbeider med kunder i Milwaukee-området. Du vil legge til rader som inneholder data for Milwaukee-området, i tabellen før du deler tabellen med forretningsforbindelsen.

Du kan bruke fremgangsmåten nedenfor for å legge til data for Milwaukee-området i tabellen Ordrer for Chicago som du opprettet i forrige eksempel:

 1. Åpne Ordrer for Chicago-spørringen i utformingsvisning.

 2. Klikk Legg til i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming. Dialogboksen Tilføy åpnes.

 3. I dialogboksen Tilføy klikker du pilen i Tabellnavn-boksen, og deretter velger du Ordrer for Chicago i rullegardinlisten.

 4. Klikk OK.

  Dialogboksen Tilføy lukkes. I utformingsrutenettet forsvinner Vis-raden, og Tilføy til-raden vises.

 5. I utformingsrutenettet sletter du Chicago i Vilkår-raden i kolonnen Mottakers poststed og skriver inn 'Milwaukee'.

 6. Merk av i riktig felt for hver kolonne i Tilføy til-raden.

  I vårt eksempel må verdiene i Tilføy til-raden stemme overens med verdiene i Felt-raden, men det er ikke et krav for at en tilføyingsspørring skal fungere.

 7. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

Obs!:  Når du kjører en spørring som returnerer en stor mengde data, kan det hende du får en feilmelding om at du ikke kan angre spørringen. Prøv å øke grensen for minnesegmentet til 3 MB slik at spørringen kan utføres.

Til toppen av siden

Endre data på en automatisert måte

Du kan bruke en oppdateringsspørring til å endre dataene i tabeller, og du kan bruke en oppdateringsspørring til å angi hvilke rader som skal oppdateres. Når du bruker oppdateringsspørringer, kan du se gjennom dataene som blir oppdatert, før du utfører oppdateringen.

Viktig!: Det er ikke mulig å angre en oppdateringsspørring. Du bør vurdere å ta en sikkerhetskopi av tabellene du skal oppdatere ved hjelp av en oppdateringsspørring.

Obs!: En oppdateringsspørring kan ikke kjøres i en nettleser.

I forrige eksempel la du til rader i tabellen Order for Chicago. I tabellen Ordrer for Chicago viser Vare-ID-feltet den numeriske vare-IDen. Hvis du vil gjøre dataene mer nyttige i rapportsammenheng, kan du bytte ut vare-IDene med varenavnene. Når du skal bytte ut vare-IDene, må du først endre datatypen for Vare-ID-feltet i tabellen Ordrer for Chicago fra Tall til Tekst slik at varenavnene godtas i Vare-ID-feltet.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å oppdatere verdiene i tabellen Ordrer for Chicago:

 1. Åpne tabellen Ordrer for Chicago i utformingsvisning.

 2. I Vare-ID-raden endrer du datatypen fra Tall til Tekst.

 3. Lagre og lukk tabellen Ordrer for Chicago.

 4. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen i kategorien Opprett.

 5. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordrer for Chicago og Varer.

 6. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 7. Klikk Oppdater i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Radene Sorter og Vis fjernes fra utformingsrutenettet, og raden Oppdater til vises.

 8. I tabellen Ordrer for Chicago dobbeltklikker du Vare-ID for å legge til dette feltet i utformingsrutenettet.

 9. I utformingsrutenettet i Oppdater til-raden i kolonnen Vare-ID, skriver eller limer den følge:

  [Varer].[Varenavn]

  Tips!: Du kan bruke en oppdateringsspørring til å slette feltverdier ved å bruke en tom streng ("") eller NULL i Oppdater til-raden.

 10. I Vilkår-raden skriver du eller limer inn følgende:

  [Vare-ID] Like ([Varer].[ID])

  Nøkkelordet som er nødvendig fordi feltene som du sammenligner inneholder forskjellige datatyper (produkt-IDen er tekstdata, ID er numeriske data).

 11. Du kan se gjennom hvilke verdier som kommer til å bli endret av en oppdateringsspørring, ved å vise spørringen i dataarkvisningen.

  Klikk Vis i kategorien Utforming i Resultater-gruppen, og klikk deretter Dataarkvisning.

  Spørringen returnerer en liste over vare-IDene som vil bli oppdatert.

 12. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Når du åpner tabellen Ordrer for Chicago, ser du at de numeriske verdiene i Vare-ID-feltet er erstattet med varenavn fra Varer-tabellen.

Til toppen av siden

Slette data på en automatisert måte

Du kan bruke en slettespørring til å slette data i tabellene, og du kan bruke en slettespørring til å skrive inn vilkår for å angi hvilke rader som skal slettes. Når du bruker slettespørringer, kan du se gjennom radene som skal slettes, før du utfører slettingen.

Obs!: En slettespørring kan ikke kjøres i en nettleser.

La oss si at du forbereder deg på å sende tabellen Ordrer for Chicago (som ble oppdatert i forrige eksempel) til forretningsforbindelsen i Chicago, og så legger du merke til at noen av radene inneholder flere tomme felt. Du vil fjerne radene som inneholder tomme felt, før du sender tabellen. Du kan åpne tabellen og slette radene manuelt, med det kan være praktisk å bruke en slettespørring hvis det er flere rader som skal slettes, og du har bestemte vilkår for hvilke rader som skal slettes.

Du kan bruke en spørring til å slette rader i tabellen Ordrer for Chicago som ikke har en verdi for Vare-ID, ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

 1. Klikk Spørringsutforming i Spørring-gruppen i kategorien Opprett.

 2. I dialogboksen Vis tabell dobbeltklikker du Ordrer for Chicago.

 3. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 4. Klikk Slett i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Radene Sorter og Vis fjernes fra utformingsrutenettet, og Slett-raden vises.

 5. I tabellen Ordrer for Chicago dobbeltklikker du Vare-ID for å legge det til i rutenettet.

 6. Skriv inn Is Null i Vilkår-raden i Vare-ID-kolonnen i utformingsrutenettet.

 7. Velg kategorien Utforming, gruppen Resultater, og klikk Kjør.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×