Innføring i publisering av en skjemamal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du er ferdig med å utforme en skjemamal, må du lagre og publisere den, slik at brukerne kan fylle ut skjemaer som er basert på den.

I denne artikkelen

Hvordan publisering fungerer

Publisere en webleserkompatibel skjemamal

Publisere en skjemamal med fullstendig klarering

Sende en skjemamal i en e-postmelding

Endre eller flytte en publisert skjemamal

Hvordan publisering fungerer

Når du publiserer en skjemamal, lagrer du først skjemamalen og bruker deretter publiseringsveiviseren til å distribuere den til brukerne. Publiseringsveiviseren endrer skjemamalen for distribusjon ved å legge til en publiseringsplassering og behandlingsinstruksjoner, slik at brukerne kan åpne skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Behandlingsinstruksjonene gjør at skjemaer som er basert på skjemamalen, oppdateres automatisk hvis du gjør endringer i skjemamalen etter at den er publisert. Når en bruker åpner skjemaet første gang, lastes skjemamalen ned fra plasseringen som er angitt i behandlingsinstruksjonene til brukerens datamaskin, og deretter opprettes et skjema som er basert på skjemamalen, i InfoPath. Hvis brukeren lagrer skjemaet og åpner det senere, sammenlignes versjonen av skjemamalen på brukerens datamaskin med versjonen av skjemamalen som er angitt i behandlingsinstruksjonene, i InfoPath. Hvis versjonen på plasseringen som er angitt i behandlingsinstruksjonene, er nyere en versjonen på datamaskinen, lastes den nyere versjonen av skjemamalen ned, og skjemaet oppdateres med den nye versjonen.

Når skjemamalen er endret med publiseringsplassering og behandlingsinstruksjoner, lagrer veiviseren den endrede skjemamalen på publiseringsplasseringen du angir. Du kan publisere en skjemamal på følgende plasseringer:

 • En server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services    Når du publiserer en skjemamal på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services, kan du gjøre én av to ting: Du kan publisere skjemamalen i et dokumentbibliotek der den brukes som mal for alle dokumentene brukerne fyller ut i det dokumentbiblioteket, eller du kan publisere skjemamalen som en områdeinnholdstype. Det betyr at skjemamalen kan brukes som en mal i flere områdesamlinger.

 • En server som kjører InfoPath Forms Services    Du kan publisere en nettleserkompatibel skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services. Webleserkompatible skjemamaler lar brukere uten InfoPath fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen ved hjelp av en nettleser.

 • Som del av en e-postmelding    Du kan publisere en skjemamal ved å sende den i en e-postmelding til brukerne. Brukerne kan deretter åpne e-postmeldingen og fylle ut skjemaet.

 • En delt nettverksmappe    Du kan publisere en skjemamal i en delt nettverksmappe som brukerne får tilgang til. Brukerne kan gå til den delte mappen og opprette et skjema som er basert på skjemamalen.

  Obs!: Denne funksjonen erstatter funksjonen i Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 som lar deg publisere en skjemamal på en webserver.

 • Som en installerbar fil    Hvis du har installert Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 på datamaskinen, kan du publisere en skjemamal som en installerbar fil som er lagret i en delt nettverksmappe. Brukere kan laste ned og kjøre den installerbare filen for å installere og registrere skjemamalen på datamaskinen. Hvis du ikke har Visual Studio, kan du publisere skjemamalen til en delt nettverksressurs og opprette en skriptfil i InfoPath som registrerer skjemamalen. En bruker kan da laste ned både skjemamalen og skriptet og deretter kjøre skriptet for å registrere skjemamalen.

Når en bruker vil fylle ut et skjema første gang, går han eller hun til plasseringen der skjemamalen ble publisert, og åpner et skjema som er basert på skjemamalen. Det er derfor viktig at brukerne har tilgang til plasseringen der du publiserer skjemamalen. Når en bruker oppretter et nytt skjema, lagrer (eller bufrer) InfoPath skjemamalen på brukerens datamaskin. Slik kan brukeren fylle ut skjemaet selv når han eller hun arbeider frakoblet. Hvis brukeren lagrer skjemaet og åpner det senere for å fullføre utfyllingen, eller åpner et annet tomt skjema som er basert på skjemamalen, sjekker InfoPath om brukerens datamaskin er koblet til publiseringsplasseringen for skjemamalen. Hvis den er koblet til, ser InfoPath etter oppdateringer av skjemamalen, bruker oppdateringene og åpner deretter skjemaet. Hvis den ikke er koblet til, åpnes skjemaet som er basert på skjemamalen som er lagret på brukerens datamaskin.

Å publisere en skjemamal er ikke det samme som å lagre den. Når du lagrer en skjemamal, lagrer du den for å beholde arbeidet, slik du lagrer en fil på datamaskinen. Tabellen nedenfor viser de ulike valgene du har for lagring av en skjemamal.

Kommando

Beskrivelse

Brukes når

Lagre

Lagrer skjemamalen på gjeldende plassering med samme navn. Hvis du endrer en skjemamal som allerede er publisert i et dokumentbibliotek på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services, kan du bare lagre skjemamalen på andre plasseringer enn publiseringsplasseringen.

Klikk denne kommandoen for å lagre endringene under utformingen av skjemamalen. Hvis du endrer en publisert skjemamal, klikker du Lagre som-kommandoen for å lagre skjemamalen på en ny plassering.

Lagre som

Lagrer skjemamalen på en ny plassering eller på samme plassering men med nytt navn. Hvis du endrer en skjemamal som allerede er publisert, oppdateres den ikke når du klikker Lagre som.

Klikk denne kommandoen når du trenger å endre en kopi av en skjemamal.

Lagre som kildefiler

Lagrer skjemaet på en ny plassering som et sett med skjemafiler i stedet for som en enkelt XSN-fil.

Klikk denne kommandoen når du trenger å endre de individuelle skjemafilene for skjemamalen, for eksempel hvis du vil oppdatere én av ressursfilene i skjemamalen. I de fleste tilfeller trenger du ikke arbeide med de individuelle skjemafilene for en skjemamal.

Obs!: Du bør alltid bruke publiseringsveiviseren når du vil distribuere skjemamalen til brukerne.

Til toppen av siden

Publisere en leserkompatibel skjemamal

I tidligere versjoner av Microsoft Office InfoPath måtte brukerne ha InfoPath installert på datamaskinene for å fylle ut skjemaer som er basert på en skjemamal. I Office InfoPath 2007, kan du utformer en webleserkompatibel skjemamal med skjemaer som kan fylles ut i en nettleser eller i InfoPath. Hvis du vil tillate at brukerne kan fylle ut et skjema i en nettleser, kan du publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services.

Obs!: En skjemamal som inneholder kode, kan ikke publiseres direkte på en server som kjører InfoPath Forms Services. Av flere årsaker, blant annet serveradministrasjon, sikkerhet og ytelse, krever en skjemamal som inneholder egendefinert kode, administratorgodkjenning før den kan knyttes til et dokumentbibliotek eller være generelt tilgjengelig som et webprogram. Du publiserer skjemamalen som inneholder kode, på en delt nettverksplassering, og deretter laster administratoren malen opp på serveren.

Til toppen av siden

Publisere en skjemamal med fullstendig klarering

Skjemaer som har full tilgang til systemressurser, for eksempel filer på datamaskinen eller andre innstillinger, kalles fullstendig klarerte skjemaer. Et fullstendig klarert skjema opprettes fra en skjemamal som er digitalt signert med et klarert sertifikat, eller som er installert på brukerens datamaskin. En skjemamal som er digitalt signert med et klarert sertifikat, trenger ikke være installert eller registrert på brukerens datamaskin. Slike skjemamaler kan distribueres som vedlegg i e-postmeldinger, eller brukerne kan laste ned skjemamalen fra et dokumentbibliotek eller en delt nettverksmappe.

Fullstendig klarerte skjemaer har tilgang til informasjon som er lagret i selve skjemaet, samt informasjon fra følgende plasseringer:

 • Det samme domene som skjemaet

 • Alle andre domener som skjemaet har tilgang til

 • Alle filer og innstillinger på datamaskinen som personen som fyller ut skjemaet, har tilgang til

Du kan gjøre ett av følgende for å publisere en skjemamal med fullstendig klarering:

 • Du kan signere skjemamalen digitalt med et sertifikat fra en klarert sertifiseringsinstans og deretter publisere skjemamalen på en delt nettverksplassering. Brukerne kan deretter åpne skjemamalen fra den delte nettverksplasseringen.

 • Hvis du har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005, kan du bruke publiseringsveiviseren til å opprette en installasjonspakke som installerer og registrerer skjemamalen på brukernes datamaskiner. En bruker med administratorrettigheter på datamaskinen kan deretter kjøre installasjonspakken for å installere og registrere skjemamalen.

 • Hvis du ikke har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005, kan du bruke publiseringsveiviseren til å publisere skjemamalen på en delt nettverksplassering og opprette et skript for å registrere skjemamalen på brukernes datamaskiner. En bruker med riktige brukerrettigheter på datamaskinen kan kopiere begge filene på datamaskinen og deretter kjøre skriptet for å registrere skjemamalen.

Til toppen av siden

Sende en skjemamal i en e-postmelding

Du kan bruke publiseringsveiviseren til å distribuere skjemamalen til brukerne i en e-postmelding. Brukere som har Microsoft Office Outlook 2007 og InfoPath installert på datamaskinen, kan fylle ut skjemaet direkte i e-postmeldingen når de åpner den. Brukere med tidligere versjoner av Outlook eller med andre e-postprogrammer, mottar en e-postmelding med skjemamalen og skjemaet som vedlegg. Disse brukerne må først klikke skjemamalvedlegget for å installere skjemamalen på datamaskinen. Etter at skjemamalen er installert, kan brukerne klikke skjemavedlegget i e-postmeldingen for å fylle ut skjemaet i InfoPath.

Hvis skjemamalen trenger tilgang til systemressursene på en brukers datamaskin, eller du sender skjemamalen til brukere på et annet domene, bør du signere skjemamalen digitalt med et sertifikat fra en klarert sertifiseringsinstans før du publiserer den. Det kan oppstå feil for brukerne på andre domener hvis de åpner en skjemamal uten sertifikat.

Til toppen av siden

Endre eller flytte en publisert skjemamal

Hvis du endrer en skjemamal etter at den er publisert, og det finnes eksisterende skjemaer som er basert på skjemamalen, gjenspeiles endringene du gjør i skjemamalen, i disse skjemaene. Hvis du for eksempel sletter en inndeling som inneholder en tabell, i skjemamalen, slettes tabellen og dataene i den i alle de eksisterende skjemaene som er basert på skjemamalen. Dette kan føre til tap av data. Du bør derfor planlegge å teste endringer du gjør i skjemamalen, for å se konsekvensene i de eksisterende skjemaene.

Hvis du vil endre en skjemamal som er publisert, endrer du arbeidseksemplaret av den. Arbeidseksemplaret er versjonen som er lagret på datamaskinen eller i et versjonskontrollprogram, for eksempel Microsoft Visual SourceSafe. Når du har endret arbeidseksemplaret, kan du publisere det på en publiseringsplassering. Hvis du ikke har noe arbeidseksemplar av skjemamalen, kan du hente en kopi fra publiseringsplasseringen og lagre kopien på en annen plassering. Når du har endret arbeidseksemplaret av skjemamalen, bruker du publiseringsveiviseren til å publisere skjemamalen på nytt på den opprinnelige publiseringsplasseringen. Publiseringsveiviseren overskriver den eksisterende versjonen av skjemamalen på publiseringsplasseringen med den endrede versjonen. Ettersom identiteten for skjemamalen fastsettes basert på navnet og plasseringen, er det viktig å ikke endre disse når du publiserer skjemamalen på nytt.

Hvis du vil flytte en publisert skjemamal til en annen plassering, kan du publisere arbeidseksemplaret av skjemamalen på den nye plasseringen. Før du publiserer skjemamalen på den nye plasseringen, må du kanskje endre den til å gjenspeile den nye plasseringen. For eksempel kan plasseringene for de eksterne datakildene som brukes av skjemamalen, være endret. Du må oppdatere datatilkoblingene med de nye plasseringene for de eksterne datakildene før du publiserer skjemamalen på den nye plasseringen.

Hvis det finnes eksisterende skjemaer som er basert på den publiserte skjemamalen, må du også koble de eksisterende skjemaene til skjemamalen som du publiserer på den nye plasseringen. Hvis du ikke gjør det, får brukerne kanskje ikke åpnet de eksisterende skjemaene.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×