Innføring i kontroller

Alle InfoPath-skjemaer som brukerne fyller ut, er basert på en underliggende skjemamal. Du kan bruke Microsoft Office InfoPath til å utforme og publisere interaktive, brukervennlige skjemamaler. Skjemamalen bestemmer hvordan det resulterende skjemaet skal se ut og fungere.

Når brukere fyller ut skjemaer, skriver de inn informasjon ved å skrive i tekstbokser, klikke elementer i en liste, merke av i avmerkingsbokser og utføre andre handlinger. De grafiske brukergrensesnittobjektene som brukerne benytter, kalles kontroller. Du bruker kontroller til å vise data eller valg, utføre en handling eller gjøre skjemaets brukergrensesnitt enklere å lese.

I tillegg til standardkontroller som tekstbokser og lister, inneholder InfoPath mange nye kontroller, for eksempel gjentatte tabeller, valggrupper og valgfrie inndelinger. Med disse kontrolltypene kan du utforme en fleksibel skjemamal som passer for brukerne. I en skjemamal for utgiftsrapporter kan du for eksempel bruke en gjentatt tabell til å la brukerne angi bare det antallet utgiftselementer de trenger.

Informasjonen som brukerne angir i en kontroll, lagres i skjemaets datakilde. Når du utformer en skjemamal, bruker du vanligvis oppgaveruten Kontroller til å sette inn kontroller, selv om du også kan sette inn kontroller ved å dra felt og gruppe fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen.

Du kan tilpasse utseendet til en kontroll, blant annet skriften, fargen og tekstjusteringen i kontrollen, kontrollens standardverdi og datatype samt andre egenskaper, for eksempel Skjermtips som vises når en bruker holder musepekeren over kontrollen. Du kan også tilpasse virkemåten for en kontroll, for eksempel kontrollens evne til å filtrere informasjon eller svare på regel.

Tips!: Hvis du vil vise egenskapene for en kontroll, dobbeltklikker du kontrollen i skjemamalen.

I denne artikkelen

Kontroller og datakilden

Metoder for å sette inn kontroller i en skjemamal

Kontrolltyper

Kompatibilitetshensyn

Kontroller og datakilden

Nesten alle kontrollene i et Microsoft Office InfoPath-skjema er knyttet til, eller bind til, datakilden for skjemamalen. De fleste kontroller, inkludert tekstbokser, avmerkingsbokser og lister, er bundet til felt i datakilden. Hvis en kontroll ikke er bundet til datakilden, eller hvis den er bundet på feil måte, kan ikke informasjonen som angir i kontrollen, lagres skikkelig i den underliggende skjemafilen (XML).

Når du utformer en InfoPath-skjemamal, kan du velge at feltene i datakilden skal opprettes automatisk hver gang du setter inn en kontroll, eller du kan binde hver enkelt kontroll manuelt til et eksisterende felt.

I eksemplet nedenfor har skjemautformeren satt inn tekstboksen Etternavn i skjemamalen. Tekstboksen er bundet ti lastName-feltet i datakilden for skjemamalen.

Relationship between control on form template and field in data source

Når en bruker fyller ut et skjema basert på denne skjemamalen, angir vedkommende navnet sitt i tekstboksen Etternavn. I InfoPath lagres disse dataene som Extensible Markup Language (XML), som vist i bildet nedenfor.

Data entered in the text box is saved as XML

Sammen bestemmer kontrolltypen og det tilknyttede feltet hvilken type informasjon brukerne kan angi i kontrollen, i tillegg til hvordan de kan angi informasjonen. Hvis du for eksempel har en datovelgerkontroll i skjemamalen som er bundet til et felt med en datatype for dato, kan brukerne bare angi datoer i kontrollen. Hvis de prøver å angi andre data i kontrollen, for eksempel navn eller adresse, vises det en datavalideringsfeil i InfoPath.

Obs!: I tillegg til hoveddatakilden for skjemamalen kan du opprette datatilkobling til XML-dokumenter, databaser, webtjenester samt biblioteker og lister i Microsoft Windows SharePoint Services. Disse datatilkoblingene fører til sekundær datakilde som kan brukes til å fylle lister og angi verdier for tekstbokser og andre kontroller.

Til toppen av siden

Metoder for å sette inn kontroller i en skjemamal

Når du utformer en skjemamal, kan du bruke oppgaveruten Kontroller til å sette inn kontroller. Du kan velge å opprette datakilden for skjemamalen automatisk når du setter inn en kontroll, og i så fall opprettes det automatisk et felt eller en gruppe i datakilden for hver kontroll du legger til. Du kan også velge å binde hver kontroll til et eksisterende felt eller en eksisterende gruppe i datakilden for skjemamalen. Hvis du velger dette alternativet, får du beskjed om å velge et felt eller en gruppe fra datakilden når du setter inn en kontroll.

Tips!: Du kan bytte mellom å opprette datakilden automatisk og binde kontrollene til et eksisterende felt eller en eksisterende gruppe ved hjelp av avmerkingsboksen Opprett datakilde automatisk i oppgaveruten Kontroller.

Du kan også sette inn kontroller ved å dra felt og grupper fra oppgaveruten Datakilde til skjemamalen. Hver gang du drar et felt eller en gruppe til skjemamalen, foreslår InfoPath kontrollen som samsvarer best med feltet eller gruppen. Hvis feltet for eksempel har en datatype for dato, foreslår InfoPath en datovelger.

Til toppen av siden

Kontrolltyper

Oppgaveruten Kontroller inneholder over 30 forskjellige kontroller du kan legge til i skjemamalen. Disse kontrollene kan grupperes i følgende kategorier:

 • Standardkontroller

 • Gjentatte og valgfrie kontroller

 • Fil- og bildekontroller

 • Avanserte kontroller

 • Egendefinerte kontroller

Tabellen nedenfor beskriver formålet med hver kontroll.

Standardkontroller

Standardkontroller omfatter kontrollene du vanligvis forbinder med innsamling og visning av informasjon. Disse kontrollene er blant annet tekstbokser, lister, avmerkingsbokser og knapper.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Tekstboks

Knapp

Kontrollen som brukes mest i et skjema. Brukere kan skrive inn alle typer uformatert tekst i en tekstboks, for eksempel setninger, navn, nummer, datoer og klokkeslett. Tekstbokser kan ikke inneholde formatert tekst.

Boks for rik tekst

Button image

En kontroll som kan inneholde formatert tekst, inkludert fet og kursiv tekst, og mange forskjellige skrifter, skriftstørrelser og skriftfarger. I tillegg kan brukere sette inn bilder, lister og tabeller i en boks for rik tekst.

Rullegardinliste

Button Image

En kontroll som viser brukerne en liste med valg i en boks. Brukerne kan velge et element fra listen ved å klikke en pil for å åpne listen med valg. Valgene kan komme fra en liste du oppretter manuelt, fra verdier i datakilden for skjemaet, eller fra verdier som kommer fra en datatilkobling til et XML-dokument, en database, webtjeneste eller et bibliotek eller en liste i Microsoft Windows SharePoint Services.

Kombinasjonsboks

Button Image

En kontroll som viser brukerne en liste over valg i en boks som brukere kan velge ønsket element fra, eller skrive inn sitt eget. Valgene kan komme fra en liste du oppretter manuelt, fra verdier i datakilden for skjemaet eller fra verdier som kommer fra en datatilkobling til et XML-dokument, en database, webtjeneste eller et bibliotek eller en liste i Windows SharePoint Services.

Liste

Knapp

En kontroll som viser brukerne en liste over valg i en boks som brukere kan velge ønsket element fra. Valgene kan komme fra en liste du oppretter manuelt, fra verdier i datakilden for skjemaet eller fra verdier som kommer fra en datatilkobling til et XML-dokument, en database, webtjeneste eller et bibliotek eller en liste i Windows SharePoint Services.

Datovelger

Button image

En kontroll som inneholder en boks der brukerne kan skrive inn datoer, og en kalenderknapp som brukere kan bruke til å velge en dato.

Avmerkingsboks

Knapp

En kontroll der brukerne kan angi verdiene ja/nei eller sann/usann ved å merke av i eller fjerne merket fra en liten firkantet boks.

Alternativknapp

Knapp

En kontroll som kan brukes til å velge fra et sett med gjensidig ekskluderende valg. Når én alternativknapp i en gruppe er valgt, oppheves valget av de andre alternativknappene. En gruppe alternativknapper er bundet til ett felt i datakilden, og hver alternativknapp lagrer en unik verdi i feltet.

Knapp

Button image

En kontroll som blant annet kan brukes til å sende et skjema eller en spørring til en database. Du kan også knytte en knapp til regler eller egendefinert kode som kjøres når brukerne klikker knappen.

Inndeling

Button Image

En kontroll som er en beholder for andre kontroller. Inndelinger kan inkludere en hvilken som helst av de andre kontrollene som vises i oppgaveruten Kontroller, inkludert andre inndelinger.

Gjentatte og valgfrie kontroller

Gjentatte og valgfrie kontroller omfatter listekontroller, gjentatte tabeller, gjentatte inndelinger og valgfrie inndelinger. Disse kontrollene gir brukere muligheten til å sette inn listeelementer, rader, postsett eller valgfri informasjon når de fyller ut et skjema.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Valgfri inndeling

Button image

En kontroll som er en beholder for andre kontroller, og som er nyttig til å inkludere ekstra informasjon som ikke er nødvendig for alle brukerne å fylle ut. Når brukere fyller ut et skjema som inneholder en valgfri inndeling, kan de velge om de vil inkludere en valgfri inndeling i skjemaet.

Gjentatt inndeling

Button Image

En kontroll som er en beholder for andre kontroller, og som er nyttig for å vise postbaserte data, for eksempel databaseposter for ansatte. Ved utfylling av et skjema som inkluderer en gjentatt inndeling, kan brukerne legge til flere forekomster av den gjentatte inndelingen.

Gjentatt tabell

Button image

En kontroll som viser gjentatt informasjon i en tabellstruktur. Hvert element vises i en ny rad i den gjentatte tabellen. Når brukerne fyller ut et skjema, kan de legge til eller slette rader i en gjentatt tabell etter behov. Gjentatte tabeller kan inneholde andre kontroller.

Vannrett, gjentatt tabell

Button image

En kontroll som viser gjentatt informasjon i en tabellstruktur. Hvert element vises i en ny kolonne i den gjentatte tabellen. Når brukere fyller ut et skjema, kan de legge til eller slette kolonner i en gjentatt tabell etter behov. Vannrett gjentatte tabeller kan inneholde andre kontroller.

Hovedliste og detaljer

Button image

En kontroll som faktisk er et sett med gjentatte kontroller som er direkte relatert til hverandre. Den overordnede kontrollen er alltid en gjentatt tabell, og den detaljerte kontrollen kan være en gjentatt tabell eller en gjentatt inndeling. Overordnede og detaljerte kontroller hjelper brukerne til å arbeide mer effektivt med store datamengder. Hvis skjemamalen for eksempel viser databaseposter for ansatte, kan du angi at bare et delsett av informasjon om hver ansatt skal vises i den overordnede kontrollen. Når en bruker deretter velger en post (rad) i den overordnede kontrollen, kan den detaljerte kontrollen vise mer detaljert informasjon om den ansatte.

Punktmerket liste

Button image

En kontroll som gjør at brukerne kan legge til eller slette punktmerkede listeelementer i et skjema etter behov. Punktmerkede listekontroller er en god metode for å inkludere enkel tekst som gjentas, for eksempel en liste over handlingselementer i en skjemamal for en dagsorden for et møte.

Nummerert liste

Button image

En kontroll som gjør at brukerne kan legge til eller slette nummererte listeelementer i et skjema etter behov. Nummererte listekontroller er en god metode for å inkludere enkel tekst som gjentas, og som angir en slags rekkefølge, for eksempel en liste over punkt i en skjemamal for en dagsorden for et møte.

Enkel liste

Button image

En kontroll som gjør at brukerne kan legge til eller slette listeelementer i et skjema etter behov. Listekontroller er en god metode for å inkludere enkel tekst som gjentas, for eksempel en liste over deltakernavn i en skjemamal for møteinnkallelse.

Flervalgsliste

Button image

En kontroll som gir brukerne en liste med valg som vises som en rullbar liste med avmerkingsbokser. Brukerne kan merke av i så mange avmerkingsbokser som nødvendig, og de kan kanskje til og med legge til egendefinerte oppføringer, avhengig av hvordan skjemamalen er utformet.

Fil- og bildekontroller

Du kan utforme skjemamalen slik at brukerne kan sette inn filvedlegg eller bilder når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen. I tillegg vil brukere som fyller ut InfoPath-skjemaer på en tavle-PC, dra nytte av en spesiell bildekontroll for håndskrift som gjør at de kan opprette og lagre frihåndstegninger.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Filvedlegg

Knapp

En kontroll som kan brukes til å legge ved filer i skjemaer. Hver kontroll for filvedlegg tillater at én fil legges ved, og du kan begrense filtypen, hvis det er nødvendig. Hvis brukerne vil legge ved flere filer, kan du sette inn kontrollen for filvedlegg inni en gjentatt kontroll.

Bilde

Button image

En kontroll som kan inkluderes i en skjemamal som et statisk element, slik som titler eller bakgrunner, eller lar brukere sette inn et bilde som en del av skjemaet. Bildekontroller kan lagre bildet i selve skjemaet eller lagre en adresse (Uniform Resource Locator (URL)) som peker til stedet der bildet er lagret.

Frihåndstegning

Button image

En kontroll som gjør at brukere med en tavle-PC kan legge til frihåndstegninger i skjemaene, enten i selve kontrollen eller over et bakgrunnsbilde.

Avanserte kontroller

Avanserte kontroller som kanskje brukes sjeldnere enn standardkontroller eller bare i spesielle tilfeller.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Hyperkobling

Knapp

En kontroll som kan brukes til å koble til en URL-adresse. En skjemamal som for eksempel viser informasjon om en liste over produkter, kan inkludere hyperkoblinger til websider med produktinformasjon. Hyperkoblingskontroller kan peke til en hvilken som helst webserver på et intranett eller Internett.

Uttrykksboks

Button image

En skrivebeskyttet tekstkontroll. Du kan bruke uttrykksbokser for å vise skrivebeskyttet tekst, vise verdien for en annen kontroll i skjemaet, eller opprette formler som er basert på XML Path-språk (XPath)-uttrykk.

Loddrett etikett

Button image

En skrivebeskyttet tekstetikett som vises i en 90-graders vinkel i skjemamalen. Loddrette etiketter brukes ofte som kolonneoverskrifter i gjentatte tabeller.

Rulleområde

Button image

En kontroll som inneholder andre kontroller, beholder en fast størrelse og har rullefelt slik at brukerne kan bla for å se informasjon som er utenfor skjermbildet. Rulleområder er spesielt nyttige når en inndeling i et skjema inneholder mye data og brukerne ikke trenger å se alt på en gang.

Vannrett område

Button Image

En kontroll som inneholder andre kontroller, og som kan brukes til å plassere andre kontroller side ved side i en skjemamal.

Valggruppe

Button image

En kontroll som inneholder to eller flere valginndeling som igjen inneholder andre kontroller. Hver valginndeling i en valggruppe fungerer som ett alternativ i et sett med gjensidig ekskluderende valg. Når brukerne fyller ut et skjema, kan de bytte ut standard valginndeling med en annen valginndeling. I en skjemamal for en jobbsøknad kan du for eksempel bruke en valggruppe for å gi brukerne mulighet til å skrive inn et privat telefonnummer eller et telefonnummer på jobben for referansene.

Gjentatt valggruppe

Button image

En kontroll som viser to eller flere valginndelinger i en gjentatt struktur. Når brukerne fyller ut et skjema, kan de legge til, slette eller bytte ut flere gjentatte valggrupper etter behov. I en skjemamal for informasjon om ansatte kan du bruke en gjentatt valggruppe for å gi brukerne muligheten til å skrive inn flere kontaktpersoner ved krise. For hver kontakt kan brukeren bytte ut informasjon om hjemmeadresse med informasjon om arbeidsadresse.

Valginndeling

Button image

En kontroll som inneholder andre kontroller og som alltid skal vises inni valggrupper eller gjentatte valggrupper. Valginndelinger er nyttige når du trenger å legge til flere valg i en eksisterende valggruppe. Hvis du setter inn en valginndeling på et annet sted enn i en valggruppe, settes valginndelingen automatisk inn i en ny valggruppe.

Gjentatt rekursiv inndeling

Button image

En kontroll som inneholder andre kontroller og som kan settes inn i seg selv. Du kan bruke gjentatte, rekursive inndelinger til å opprette hierarkisk innhold, for eksempel en disposisjon.

Egendefinerte kontroller

Du kan bruke veiviseren for egendefinert kontroll til å gjøre egendefinerte kontroller, inkludert Microsoft ActiveX-kontroll og maldeler, tilgjengelige i InfoPath. En egendefinert kontroll er en kontroll som ikke er inkludert i InfoPath som standard.

Kontroll

Beskrivelse

Maldel

Et tilpasset sett med kontroller som inkluderer oppsett, egenskapsinnstillinger og noen aspekter ved kontrollvirkemåte, som kan lagres for gjenbruk i flere skjemamaler. Etter oppretting av en maldel bruker du veiviseren for egendefinert kontroll til å importere maldelen til utformingsmodus, slik at du kan bruke den i skjemamalen.

ActiveX-kontroll

En kontroll som ikke er inkludert i InfoPath, men som kan legges til i oppgaveruten Kontroller. Du kan velge mellom eksisterende ActiveX-kontroller som er registrert på datamaskinen, eller du kan bruke egendefinerte kontroller du utvikler etter eget behov. Hvis du for eksempel oppretter skjemamaler som skal brukes i en økonomisk sammenheng, kan du utvikle en ActiveX-kontroll som gjør det mulig å vise aksjeinformasjon i en skjemamal. Når du har opprettet eller funnet en ActiveX-kontroll, bruker du veiviseren for egendefinert kontroll til å importere kontrollen til utformingsmodus, slik at du kan bruke den i skjemamalen.

Til toppen av siden

Kompatibilitetshensyn

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge en spesifikk kompatibilitetsmodus for å utforme en leserkompatibel skjemamal. Når en leserkompatibel skjemamal publiseres på en server som kjører InfoPath Forms Services, og deretter leseraktiveres, kan skjemaer som er basert på skjemamalen, vises i en webleser. Når du utformer en leserkompatibel skjemamal, vil enkelte kontroller være utilgjengelige i oppgaveruten Kontroller fordi de ikke kan vises i en webleser. Følgende kontroller støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler:

 • Kombinasjonsboks

 • Flervalgslister

 • Hovedlister og detaljer

 • Punktmerkede lister, nummererte lister og enkle lister

 • Bildekontroller og kontroller for frihåndstegninger

 • Kontroller for frihåndstegning

 • Loddrette etiketter

 • Rulleområder

 • Vannrette områder

 • Vannrette, gjentatte tabeller

 • Valggrupper, gjentatte valggrupper og valginndelinger

 • Gjentatte rekursive inndelinger

 • ActiveX-kontroller

Du kan også velge å utforme maldel og Microsoft Office InfoPath 2007-skjemamaler som er kompatible med Microsoft Office InfoPath 2003. ActiveX-kontroller støttes ikke i maldeler, og de er derfor skjult i oppgaveruten Kontroller. Kombinasjonsbokser og flervalgslister støttes ikke i bakoverkompatible skjemamaler. Når brukerne åpner skjemamalen i InfoPath 2003, vises kombinasjonsbokser som rullegardinlister, og flervalgslister vises som punktmerkede lister.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×