Innføring i datatilkoblinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En datatilkobling er en dynamisk kobling mellom et Microsoft Office InfoPath-skjema og en ekstern datakilde som lagrer og leverer data for dette skjemaet. En datakilde er en samling av felt og grupper som definerer og lagrer data for et skjema. Kontroller er bundet til feltene og gruppene i datakilden, og vise dataene til brukere.

Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt hoveddatatilkoblingen, og det kan eventuelt ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Avhengig av målene for skjemaet kan en datatilkobling spørre etter eller sende skjemadata til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

I denne artikkelen

Oversikt over datatilkoblinger

Arbeide med den primære datatilkoblingen

Arbeide med sekundære datatilkoblinger

Lagring av data for frakoblet bruk

Vurderinger for å koble til eksterne datakilder

Oversikt over datatilkoblinger

En datatilkobling er en dynamisk kobling mellom et skjema og en datakilde som lagrer eller angir data for skjemaet. Et skjema kan ha én primær datatilkobling, kalt hoveddatatilkoblingen, og det kan eventuelt ha én eller flere sekundære datatilkoblinger. Den primære datatilkoblingen definerer hoveddatakilden for skjemaet. Et XML-skjema beskriver hvordan data lagres i skjemaets hoveddatakilde. Det kan bare være én primær datatilkobling for et skjema, og den opprettes automatisk når du oppretter en skjemamal som er basert på en ekstern datakilde. Du kan opprette så mange sekundære datatilkoblinger du vil, når du utformer en skjemamal.

Avhengig av målene for skjemaet kan du opprette en primær eller sekundær datatilkobling til en ekstern datakilde, for eksempel en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste. En ekstern datakilde er et datalager som sender data til eller kan motta data fra et skjema som er basert på skjemamalen. InfoPath fungerer med følgende eksterne datakilder:

 • Microsoft Office Access-database

 • Microsoft SQL Server-database

 • Webtjeneste

 • Dokumentbibliotek eller liste på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML-fil

Du kan opprette tre typer datatilkoblinger til en ekstern datakilde: bare spørring etter data, bare sending av data eller både spørring etter og sending av data. En datatilkobling for spørring mottar data fra en datakilde og lagrer dataene i skjemaet. En datatilkobling for sending sender data fra skjemaet til en datakilde, til et program på en webserver, til et dokumentbibliotek på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services, eller i en e-postmelding. Datatilkoblinger for spørring og sending både mottar data fra og sender data til en datakilde. Når du oppretter en datatilkobling, angir du typen datatilkobling du vil ha. Du kan for eksempel opprette en datatilkobling som gjør ett av følgende:

 • Spør etter data fra en database

 • Sender skjemadata i en e-postmelding

 • Sender skjemadata til et program på en webserver

 • Sender skjemadata til et egendefinert program som bruker kontrollen XmlFormView

 • Spør etter eller sender data via egendefinert programmeringskode, for eksempel C#, Microsoft Visual Basic .NET eller Microsoft JScript.

 • Bruker tilkoblingsinnstillinger lagret i et datatilkoblingsbibliotek på en server som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Spør etter eller sender data til Human Workflow Services på Microsoft BizTalk Server 2004 eller BizTalk Server 2006

Hvilken tilkoblingstype du bruker, avhenger av målene for skjemaet og typen ekstern datakilde du vil koble skjemaet til.

Datatilkoblinger for spørring

En datatilkobling for spørring henter data fra en ekstern datakilde, og lagrer disse dataene i feltene i hovedordlisten eller sekundære datakilden for et skjema. Du kan deretter bind kontroller i disse feltene til å vise disse dataene i skjemaet. Du kan opprette en datatilkobling for spørring på følgende måter:

 • Utforme en skjemamal som er basert på en database, en webtjeneste eller innstillinger lagret i et tilkoblingsbibliotek. Strukturen i den eksterne datakilden definerer deretter den primære datakilden for skjemaet.

 • Endre en eksisterende skjemamal ved å legge til en sekundær datatilkobling som spør etter data fra en database, en webtjeneste, en liste eller et bibliotek i SharePoint eller en XML-fil.

Når du utformer en ny skjemamal som er basert på en database, en webtjeneste eller innstillinger i et tilkoblingsbibliotek, kan du opprette en datatilkobling for spørring som blir den primære datatilkoblingen for skjemaer som er basert på skjemamalen. Du kan bare definere én datatilkobling for spørring som primær datatilkobling for en skjemamal. Hvis du må spørre etter data fra andre datakilder, kan du opprette sekundære datatilkoblinger som spør etter data fra disse datakildene. Du vil lære mer om sekundære datatilkoblinger senere i denne artikkelen.

Når du legger til en sekundær datatilkobling som spør etter data, i skjemamalen, kan du angi om InfoPath skal bruke datatilkoblingen hver gang brukeren åpner skjemaet, eller etter at bestemte hendelser har forekommet når brukeren fyller ut skjemaet, for eksempel at brukeren klikker en knapp for å vise en liste med alternativer. Hvis du vil bruke datatilkoblingen etter bestemte hendelser, bruker du én av følgende metoder:

 • Sett inn en knappekontroll som oppdaterer data i skjemaet.

 • Legg til en regel som bruker datatilkoblingen når det finnes en betingelse i skjemaet.

 • Skriv egendefinert kode for bestemte hendelser.

Datatilkoblinger for sending

Når brukere sender et skjema, sendes data fra dette skjemaet via en datatilkobling for sending til en ekstern datakilde. Du kan konfigurere skjemamalen til å tillate at brukerne sender data til følgende typer eksterne datakilder:

 • Microsoft Office Access-database

 • Microsoft SQL Server-database

 • Webtjeneste

Du kan også legge til sekundære datatilkoblinger som sender data på følgende måter:

 • Send skjemadata til et dokumentbibliotek på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Sender skjemadata i en e-postmelding.

 • Sender skjemadata til et program på en webserver.

Du oppretter en datatilkobling for sending på følgende måter:

 • Utform en ny skjemamal som er basert på en database, en webtjeneste eller innstillinger som er lagret i et tilkoblingsbibliotek på en server som kjører Office SharePoint Server 2007. Strukturen i den eksterne datakilden definerer deretter den primære datakilden for skjemaet.

 • Endre en eksisterende skjemamal ved å legge til en sekundær datatilkobling og deretter konfigurere skjemamalen til å tillate at brukerne sender skjemaene via denne sekundære datatilkoblingen.

  Tips!: Når du utformer en skjemamal som er basert på en Office Access- eller SQL Server-database, konfigureres det automatisk en datatilkobling for sending i InfoPath hvis databasen oppfyller bestemte krav. Du finner koblinger til mer informasjon om disse kravene under Se også. Du kan også velge å deaktivere sendefunksjonen hvis du vil at brukerne skal sende ferdig utfylte skjemaer ved hjelp av en annen type datatilkobling for sending.

I de fleste tilfeller vil du konfigurere en datatilkobling som hovedvinduet Send handling for skjemamalen. Du kan imidlertid utforme skjemamalen slik at brukerne kan sende de fullførte skjemaene til flere steder ved hjelp av regler eller egendefinert kode. Du kan for eksempel konfigurere skjemamalen til å tillate at brukerne skal kunne sende ferdige skjemaer til en webtjeneste i tillegg til via en e-postmelding. Vanligvis kan du konfigurere skjemamalen til å sende alle dataene i skjemaet. Hvis du bruker egendefinert kode for å sende skjemadataene, eller du skal konfigurere skjemamalen til å tillate at skjemaet til å sende data til en webtjeneste, kan du sende en del av skjemaets data.

Datatilkoblinger for spørring og sending

Når du utformer en skjemamal som er basert på en database eller webtjeneste, kan du opprette en datatilkobling som kan hente data fra og sende data til databasen eller webtjenesten. Hvis du utformer en skjemamal som er basert på en database, kan datatilkoblingen hente eller sende data. Følgende krav må imidlertid være oppfylt for at skjemaer som er basert på denne skjemamalen, skal kunne sende data til databasen:

 • Du utformer ikke en webleserkompatibel skjemamal.

 • Alle tabellene i den primære datatilkoblingen må inneholde en primærnøkkel, unik betingelse eller unik indeks.

 • Alle tabellene i spørringen må ha en enkel, hierarkisk relasjon.

 • Ingen av datafeltene i den primære datakilden for skjemaet kan lagre en stor, binær datatype.

Du kan lære mer om disse kravene i hensyn for å koble til eksterne datakilder senere i denne artikkelen.

En datatilkobling som kan hente data fra eller sende data til en webtjeneste, er akkurat som en datatilkobling for spørring og en datatilkobling for sending kombinert til én datatilkobling.

Til toppen av siden

Arbeide med den primære datatilkoblingen

Den primære datatilkoblingen oppretter en tilkobling til den primære datakilden for skjemaet. Et XML-skjema beskriver strukturen for lagring av data i den primære datakilden for skjemaet. Du kan utforme datakilden ved hjelp av oppgaveruten Datakilde, eller du kan la InfoPath opprette datakilden automatisk når du legger til kontroller i skjemamalen. Du kan også utforme en skjemamal basert på en ekstern datakilde, som igjen definerer strukturen for den primære datakilden. En skjemamal kan bare ha én primær datatilkobling.

Hvis den primære datatilkoblingen kobler til en ekstern datakilde, vil måten du arbeider med den primære datatilkoblingen på, være avhengig av hvilken type datakilde den kobler til.

Databasen    Når du utformer en skjemamal som er basert på en database, opprettes det en primær datatilkobling som spørringer og eventuelt sender data til denne databasen. Hvis skjemaet skal fylles ut bare ved hjelp av InfoPath og databasen oppfyller kravene som er oppført i delen hensyn ved tilkobling til eksterne datakilder , InfoPath automatisk oppretter en datatilkobling og konfigurerer skjemaet mal for å tillate brukere å sende skjemaene. Hvis skjemaet skal fylles ut ved hjelp av en nettleser, oppretter ikke InfoPath en datatilkobling til databasen. Datatilkoblinger som sender data til en database som ikke støttes i webleserkompatible skjemamaler.

Tips!: Hvis skjemaet skal fylles ut ved hjelp av en webleser og du vil sende data til en database, kan du gjøre det ved å koble skjemaet til en webtjeneste som sender data til databasen.

Webtjeneste    Når du utformer en skjemamal basert på en webtjeneste, kan du opprette en primær datatilkobling som både spør etter og sender data, bare spør etter data eller bare sender data. Hvis du velger å sende data, konfigureres det skjemamalen automatisk til å tillate at brukerne sender skjemaene. Du kan angi om noen av skjemadataene eller alle skjemadataene skal sendes. Hvis bare noen av dataene sendes, kan du angi hvilke felt i en bestemt gruppe som inneholder dataene som skal sendes, avhengig av kravene i webtjenesten.

Når du utformer en skjemamal basert på en database eller webtjeneste, opprettes det en primær datakilde i InfoPath med spørringsfelt, datafelt og grupper som tilsvarer måten dataene er lagret på i databasen eller webtjenesten. Et spørringsfelt inneholder verdien som brukes i en spørring til å hente data fra en database ved hjelp av datatilkoblingen for spørring. Resultatene av spørringen plasseres i datafelt, som kan redigeres når brukeren åpner skjemaet. Når brukeren sender skjemaet, sendes dataene i datafeltene ved hjelp av datatilkoblingen for sending. Ettersom feltene og gruppene i den primære datakilden må samsvare med måten dataene er lagret på i den eksterne datakilden, kan du ikke endre disse feltene og gruppene. Du kan imidlertid legge til felt eller grupper i rotfeltet i den primære datakilden.

Hvis du vil at brukerne skal kunne vise, velge, redigere eller sende data i datafelt, kan du binde kontroller som tekstbokser og avmerkingsbokser til feltene i skjemaet. Hvis du vil spørre etter og vise flere verdier som brukerne kan velge som et alternativ, kan du for eksempel binde en liste til spørringsfeltene. Hvis du vil at brukerne skal kunne velge en verdi fra en liste, kan du for eksempel binde en liste til et datafelt og deretter sette egenskapene for kontrollen til å vise verdier fra en sekundær datakilde eller et gjentatt felt i den primære datakilden.

Til toppen av siden

Arbeide med sekundære datatilkoblinger

En sekundær datatilkobling kobler et skjema til en ekstern datakilde. Sekundære datatilkoblinger er nyttige når du må spørre etter eller sende skjemadata til en annen ekstern datakilde enn den eksterne datakilden i den primære datatilkoblingen, eller når du vil at brukerne skal sende data til flere eksterne datakilde. Du kan opprette så mange sekundære datatilkoblinger du vil.

En sekundær datatilkobling kan spørre etter eller sende data til følgende typer eksterne datakilder:

 • Office Access-database

 • SQL Server-database

 • Webtjeneste

 • Dokumentbibliotek eller liste på en server som kjører Windows SharePoint Services

 • XML-fil

Når du bruker en sekundær datatilkobling, kan du også gjøre det mulig for brukerne å sende skjemadata til et program på en webserver, til et dokumentbibliotek på en server som kjører Windows SharePoint Services, eller via en e-postmelding.

Hvis du oppretter en sekundær datatilkobling som spør etter data, bruker skjemaet som standard denne datatilkoblingen når skjemaet åpnes. Du kan også bruke denne datatilkoblingen ved å konfigurere skjemamalen på følgende måter:

 • Legg til en oppdateringsknapp i skjemamalen som brukeren kan klikke for å sende spørringen.

 • Legg til en regel i skjemamalen for spørring til datakilden ved hjelp av denne datatilkoblingen.

 • Legg til egendefinert kode i skjemamalen som sender spørringen.

Når du legger til en sekundær datatilkobling i et skjema, opprettes det automatisk en sekundær datakilde i InfoPath med datafelt og grupper som samsvarer med måten dataene er lagret på i den eksterne datakilden. Dette sikrer dataintegriteten. Du kan ikke endre feltene og gruppene i en sekundær datakilde.

Til toppen av siden

Lagre data for frakoblet bruk

Når du legger til en sekundær datatilkobling som spør etter data fra en ekstern datakilde, kan du konfigurere tilkoblingen til å lagre resultatene av spørringen på brukerens datamaskin. Dette sikrer at brukerne kan fylle ut skjemaet selv om datamaskinen ikke er koblet til et nettverk. Det kalles å arbeide frakoblet.

Hvis du konfigurerer en sekundær datatilkobling på denne måten, sendes spørringen til den eksterne datakilden når brukerens datamaskin er koblet til nettverket. Resultatet av spørringen lagres deretter i den sekundære datakilden for skjemaet, og de vises i skjemaet når brukeren fyller ut skjemaet. Data hurtigbufres hver gang brukeren utfører en ny spørring, slik at dataene holdes så oppdaterte som mulig.

I InfoPath vurderes spørringsparametere når det skal avgjøres om lagrede data passer for en gitt spørring. Når du oppretter datatilkoblingen, kan du velge om du vil vise et standardsett med lagrede data i skjemaet, hvis datakilden ikke er tilgjengelig. Du bør vurdere om dataene fra spørringen passer for alle brukerne, eller om skjemaet skal vise data som er spesifikke for hver enkelt bruker. Hvis for eksempel dataene som returneres av spørringen, er basert på brukerens ID eller rolle, kan det hende at bruk av et standardsett med data som ble konfigurert under utformingen, i stedet for bruk av spørringsresultater fører til feil data for brukeren.

Til toppen av siden

Spesielle hensyn ved tilkobling til eksterne datakilder

InfoPath har støtte for datatilkoblinger til følgende typer eksterne datakilder:

 • Office Access-database

 • SQL Server-database

 • Webtjeneste

 • Dokumentbibliotek eller liste på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML-fil

Delene nedenfor inneholder informasjon om og spesielle hensyn ved tilkobling til hver av disse eksterne datakildene.

Microsoft Office Access- eller SQL Server-database

InfoPath har støtte for datatilkoblinger til Access-databaser og SQL Server-databaser. Hvis du vil koble til en annen type database, kan du bruke en webtjeneste som fungerer med databasen.

Et skjema kan spørre etter data fra en database via en primær eller sekundær datatilkobling, og du kan velge et hvilket som helst antall databasetabeller for en tilkobling. Den første tabellen du velger, er den primære tabellen. Alle tabeller du velger senere, må inneholde et felt som er relatert til den primære tabellen. InfoPath prøver å angi denne relasjonen ved å sammenligne feltnavnene i de to tabellene. Du kan velge å bruke denne relasjonen eller legge til din egen tabellrelasjon når du oppretter datatilkoblingen.

Et skjema kan sende data til en database via skjemaets primære datatilkoblingen Hvis skjemaet er basert på skjemamalen og databasen oppfyller følgende krav:

 • Skjemamalen er ikke en webleserkompatibel skjemamal    Ikke opprettes en datatilkobling i den primære datatilkoblingen Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal. Hvis du vil at brukere kan sende dataene i et skjema som er basert på en webleserkompatibel skjemamal, kan du bruke en webtjeneste som fungerer med databasen.

 • Tabellen til venstre i hvert par med relaterte tabeller i den primære datakilden inneholder en primærnøkkel    Minst én av relasjonene for alle par med relaterte tabeller må inneholde en primærnøkkel i den venstre tabellen.

 • Ingen av datafeltene i den primære datakilden av skjema store en stor binær datatype    InfoPath, deaktiveres datatilkoblingen Hvis spørringen inneholder felt som kan lagre en stor binær datatype, for eksempel bilder, bilder, OLE-objekter, filvedlegg, datatypen Notat for Office Access eller datatypen tekst for SQL.

Hvis skjemamalen og databasen oppfyller alle disse kravene, opprettes det en datatilkobling for sending i InfoPath, og skjemamalen konfigureres til å tillate at brukerne sender skjemaene sine. Du kan deaktivere datatilkoblingen for sending i den primære datatilkoblingen hvis du vil at brukerne skal sende skjemadataene gjennom en annen datatilkobling.

Når du utformer en skjemamal som er basert på en database, opprettes det en primær datakilde i InfoPath som inneholder spørringsfelt og datafelt som samsvarer med måten dataene er lagret på i databasen. Knappene Kjør spørring og Ny post legges også til i standardvisningen for skjemamalen. Når en bruker klikker Kjør spørring, sendes det en spørring med dataene i spørringsfeltet til databasen. Ny post fjerner eventuelle data som for øyeblikket finnes i skjemaet, og setter kontroller som er bundet til datafeltene, til standardverdien for datafeltet. Når en bruker sender data til databasen, vil eventuelle endringer i dataene i datafeltene endre de tilsvarende postene i databasen. Hvis en bruker sletter data fra et datafelt, slettes den tilsvarende posten fra databasen. Til slutt vil eventuelle data som er lagt til i datafeltene, oppdatere de tilsvarende feltene eller legge til de tilsvarende postene i databasen.

Hvis du vil koble et skjema til en database og den primære datatilkoblingen allerede er opprettet for skjemaet, kan du legge til en sekundær datatilkobling som sender spørringer til databasen. Når du legger til en sekundær datatilkobling, opprettes det en sekundær datakilde i InfoPath med spørringsfelt, datafelt og grupper som samsvarer med felt i databasetabellene. Du kan velge flere databasetabeller og opprette tabellrelasjoner på samme måte som for den primære datatilkoblingen.

Når du oppretter en sekundær datatilkobling som spør etter data, kan du konfigurere tilkoblingen til å sende en spørring hver gang brukeren åpner skjemaet, eller du kan gjøre ett av følgende for å sende spørringen:

 • Legge til en knapp som brukerne kan klikke for å oppdatere dataene fra datatilkoblingen.

 • Opprette en regel som sender spørringen ved hjelp av datatilkoblingen.

 • Skrive egendefinert kode som sender spørringer når den kjøres.

Webtjeneste

Et skjema kan spørre etter data fra eller sende data til en webtjeneste via en primær eller sekundær datatilkobling. InfoPath følger følgende standarder for tilkoblinger til webtjenester:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)    SOAP er kommunikasjonsprotokollen som definerer XML-meldingene som brukes til å kommunisere med webtjenesten.

 • WSDL (Web Services Description Language)    WSDL er standarden for XML-skjema som brukes til å beskrive plasseringen, kommunikasjonsprotokollene og grensesnittene for webtjenesten. Bare webtjenester i dokument-/litteralstil kan brukes i InfoPath.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDDI er katalogtjenesten som beskriver webtjenestene som tilbys av et firma.

Når du utformer en ny skjemamal som er basert på en webtjeneste, opprettes det den primær datatilkobling til webtjenesten i InfoPath, og deretter opprettes det en primær datakilde som inneholder spørringsfelt, datafelt og grupper som samsvarer med XML-skjemaet for webtjenesten.

Hvis du konfigurerer skjemamalen til å bruke en annen operasjon i samme webtjeneste, eller hvis du vil bruke en helt annen webtjeneste, kan du legge til sekundære datatilkoblinger i skjemamalen. Når du legger til en sekundær datatilkobling som spør etter data, opprettes det en sekundær datakilde i InfoPath med felt og grupper som samsvarer med skjemaet for webtjenesten. Hvis du legger til en sekundær datatilkobling som sender data, kan du konfigurere tilkoblingen til å sende alle eller noen av dataene i skjemaet, avhengig av parameterne i webtjenesten.

Når du oppretter en primær eller sekundær datatilkobling til en webtjeneste, kan du angi om tilkoblingen bare spør etter data, bare sender data eller både spør etter og sender data. Hvis tilkoblingen spør etter data, blir Kjør spørring-knappen lagt til i skjemamalen i InfoPath. Når en bruker klikker Kjør spørring, sendes det en spørring med dataene i spørringsfeltene til webtjenesten. Hvis tilkoblingen sender data, aktiveres sendefunksjonen for skjemaet i InfoPath. Når du konfigurerer en datatilkobling for sending, fastsettes det i InfoPath hvilke data som kreves av webtjenesten. Basert på denne informasjonen kan du angi hvilke felt i skjemamalen som skal sende data til webtjenesten.

Dokumentbibliotek eller liste på et SharePoint-område

Et skjema kan spørre etter data via en sekundær datatilkobling til et dokumentbibliotek eller en liste på en server som kjører Windows SharePoint Services. Et skjema kan også sende data til et dokumentbibliotek på en server. Du kan ikke koble til et bibliotek eller en liste via en primær datatilkobling.

Hvis du oppretter en sekundær datatilkobling som spør etter data fra et dokumentbibliotek eller en liste, opprettes det en sekundær datakilde for skjemaet i InfoPath som samsvarer med kolonnene i dokumentbiblioteket eller listen.

Hvis du oppretter en sekundær datatilkobling som sender data til et dokumentbibliotek, og du vil at denne datatilkoblingen for sending skal være den primære sendehandlingen for skjemamalen, må du aktivere sendefunksjonen for skjemamalen og knytte den til datatilkoblingen ved hjelp av dialogboksen Sendealternativer (Verktøy-menyen, kommandoen Sendealternativer). Som standard sendes alle dataene i skjemaet via datatilkoblingen for sending. Hvis du bare vil sende noen av dataene, kan du gjøre det ved å skrive egendefinert kode for skjemamalen.

XML-fil

Et skjema kan spørre etter data via en sekundær datatilkobling til en XML-fil. Du kan for eksempel lagre et Microsoft Office Excel-regneark som en XML-fil og deretter bruke en sekundær datatilkobling til å spørre etter og vise dataene fra filen i skjemaet. Du kan også bruke en sekundær datatilkobling til å spørre etter data fra en XML-fil for å hente data fra et program på en webserver som returnerer XML, for eksempel et a Microsoft ASP.NET-program, et CGI-skript (Common Gateway Interface) eller et program som bruker ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

Program på en webserver

Du kan opprette en sekundær datatilkobling som sender data til et program på en webserver, for eksempel et ASP.NET-program, et CGI-skript eller et program som bruker ISAPI. Hvis du vil sende data til et program på en webserver, må du konfigurere skjemamalen til å tillate at brukerne sender skjemadata, og konfigurere sendealternativene for datatilkoblingen ved å velge Webserver (HTTP) i dialogboksen Sendealternativer (Verktøy-menyen, kommandoen Sendealternativer).

Obs!: Et skjema kan bare ha én datatilkobling som sender data til et program på en webserver. Du kan ikke konfigurere en skjemamal til å tillate at skjemaer bruker en regel til å sende data til et program på en webserver.

Tilkoblingsinnstillinger i et datatilkoblingsbibliotek

Hvis flere skjemaer bruker samme eller lignende datatilkoblinger, bør du vurdere å lagre innstillingene for hver datatilkobling i en datatilkoblingsfil i et datatilkoblingsbibliotek på en server som kjører Office SharePoint Server 2007. En datatilkoblingsfil er en XML-fil som inneholder tilkoblingsinformasjon for en enkelt ekstern datakilde, og som har filtypen XML eller UDCX. Når en bruker åpner et skjema som kobler til en datatilkoblingsfil, brukes innstillingene i filen til å koble til den eksterne datakilden. Fordeler med bruk av datatilkoblingsfiler er blant annet:

 • Flere skjemaer kan bruke samme datatilkoblingsfil, slik at det ikke er nødvendig å opprette samme datatilkobling fra grunnen av for hvert skjema.

 • Hvis plasseringen av eller tilkoblingsinnstillingene for en ekstern datakilde endres, trenger du bare å oppdatere datatilkoblingsfilen, og ikke hver enkelt skjemamal.

 • Datatilkoblingsfilen kan inneholde alternativ godkjenningsinformasjon som kan brukes på serveren når en bruker fyller ut et skjema i en webleser.

 • Skjemaer som fylles ut i en webleser uten sikkerhetsnivået Fullstendig klarering, kan koble til en datamaskin i et annet domene hvis alle datatilkoblingene i skjemaet bruker datatilkoblingsfiler.

Hvis du vil koble et skjema til en datatilkoblingsfil, må filen være lagret i et datatilkoblingsbibliotek på en server som kjører Office SharePoint Server 2007, og den må følge filformatet for UDC (Universal Data Connection) versjon 2.0.

Obs!: Filformatet UDC 2.0 er et supersett for versjon 1.0-formatet som brukes i Microsoft Office FrontPage. InfoPath kan ikke bruke en datatilkoblingsfil i versjon 1.0-format. Du finner koblinger til mer informasjon om datatilkoblingsbiblioteker og datatilkoblingsfiler under Se også.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×