Innføring i datakilder

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Oversikt over datakilder

Hoveddatakilden

Sekundære datakilder

Forstå forholdet mellom datakilden og et XML-skjema

Oversikt over datakilder

Alle dataene som vises i et skjema, om dette er dataene som en bruker kan velge i en liste, rullegardinliste, eller kombinasjonsboks eller dataene som en bruker legger til i et skjema, lagres i skjemaets datakilder. En datakilde består av felt og grupper. På samme måte som mapper på harddisken inneholder og organisere filer, felt som inneholder dataene som brukerne angir i skjemaer som er basert på skjemamalen og grupper inneholder og organisere disse feltene. Brukeren legger til data i kontroller i et skjema, og disse kontrollene er bundet til disse feltene. Anta for eksempel at du utformer en skjemamal for en reiseregning. Når brukere åpner et skjema basert på skjemamalen, de kan sette inn navnene deres fornavn, mellomnavn og etternavn i tre tekstbokskontroller – hver tekstboks er bundet til et felt for fornavn, et felt for mellomnavnet og et felt for etternavn. Disse navnefelt finnes i en gruppe kalt "navn".

Du kan se og arbeide med feltene og gruppene i datakilden for skjemamalen i oppgaveruten Datakilde.

Oppgaveruten Datakilde i InfoPath

1. Felt

2. Gruppe

Selv om strukturen til datakilden ikke er alltid lik oppsettet av skjemamalen, er likheter vanlig, spesielt for grupper og felt som er forbundet med gjentatte tabeller, inndelinger, gjentatte inndelinger, og valgfrie inndelinger. Hvis du for eksempel en tabell eller inndeling som er bundet til en gruppe i datakilden, og alle kontrollene i tabellen eller inndelingen er bundet til felt som er en del av denne gruppen. Illustrasjonen nedenfor viser består den spesifiserte utgifter gjentatt tabell i utgiftsrapportskjemaet av tre kolonner som inneholder datovelgeren dato, tekstboksen beskrivelse og tekstboksen pris. Disse kontrollene er henholdsvis bundet til et datofelt, en beskrivelse-feltet og et beløp-feltet. Selve tabellen er bundet til gruppen.

Gjentatt tabell bundet til gruppe og felt i datakilden

En skjemamal kan ha to typer datakilder; en enkel, hoveddatakilden, eller én eller flere sekundære datakilder i tillegg.

Til toppen av siden

Hoveddatakilden

Hoveddatakilden inneholder følgende:

 • Dataene brukerne legger til når de fyller ut et skjema som er basert på skjemamalen, for eksempel dataene de skriver inn i en tekstboks. Brukerne skriver for eksempel inn fornavn, mellomnavn og etternavn i tekstboksene som er bundet til feltene i hoveddatakilden.

 • Dataene fra en datatilkobling til en database eller webtjenester, som brukes til å definere datakilden for skjemamalen.

Dataene i hoveddatakilden er det som brukerne lagrer eller sender når de fyller ut skjemaet. Når brukerne lagrer skjemaet, slik at de kan sende det senere, lagrer de dataene i hoveddatakilden.

Opprette hoveddatakilden

Når du oppretter en skjemamal, opprettes det automatisk den primære datakilden i Microsoft Office InfoPath. Alle InfoPath-skjemamaler inneholder en enkelt, main datakilde. Feltene og gruppene som kan legges til den primære datakilden, avhengig av typen skjemamal som du oppretter:

Tom skjemamal    Du legger til felt og grupper i hoveddatakilden ved hjelp av oppgaveruten Datakilde eller ved å dra en kontroll fra oppgaveruten Kontroller til en visning i skjemamalen. Når du drar en kontroll til en visning, legges det til felt og grupper i hoveddatakilden i henhold til hvilken type kontroll du legger til. Hvis du for eksempel drar en tekstbokskontroll til skjemamalen, legges det til et felt i hoveddatakilden. Hvis du drar en kontroll for gjentatt inndeling til skjemamalen, legges det til en gruppe i hoveddatakilden. Hvis du drar en kontroll for gjentatt tabell til skjemamalen, legges det til to grupper i hoveddatakilden for den gjentatte tabellen og et felt i hoveddatakilden for hver kolonne i tabellen.

Skjemamal basert på et XML-dokument    I InfoPath legges det til felt og grupper som er tilordnet elementene som er definert i skjemaet, eller elementene i dokumentet.

Skjemamal basert på en Microsoft Office Access-database eller Microsoft SQL Server-database     I InfoPath legges det til felt og grupper i hoveddatakilden basert på måten databasen lagrer data på.

Skjemamal basert på en webtjeneste    I InfoPath legges det til felt og grupper som er tilordnet skjemaet som leveres av webtjenesten.

Hvis datakilden, for eksempel en webtjeneste eller en database, ikke finnes i skjemamalen, henvises den til som en ekstern datakilde. InfoPath-skjemaer kobler til disse eksterne datakildene via en datatilkobling.

Endre hoveddatakilden

Du kan legge til flere felt og grupper i hoveddatakilden, avhengig av eksisterende felt eller grupper i hoveddatakilden. Følgende tabell gir en oversikt over hva du kan legge til i eksisterende felt eller grupper, basert på ikonene som vises i oppgaveruten Datakilde.

Ikon

Hva du kan legge til

Gruppeikon

Gruppeikon    Du kan legge til grupper eller felt i denne gruppen. Ikonet står for en gruppe som ble lagt til i hoveddatakilden ved hjelp av oppgaveruten Datakilde, eller en kontroll som er knyttet til denne gruppen som ble dratt fra oppgaveruten Kontroller til en visning i en tom skjemamal.

Ikonsymbol

Feltikon    Du kan bare legge til felt i dette feltet. Ikonet står for et felt som ble lagt til i hoveddatakilden ved hjelp av oppgaveruten Datakilde, eller en kontroll som er knyttet til dette feltet som ble dratt fra oppgaveruten Kontroller til en visning i en tom skjemamal.

Låst gruppe-ikon

Låst gruppe-ikon    Du kan ikke legge til felt eller grupper i denne gruppen. Gruppen er basert på en datatilkobling til en ekstern datakilde.

Låst felt-ikon

Låst felt-ikon    Du kan ikke legge til felt i dette feltet. Feltet er basert på en datatilkobling til en ekstern datakilde.

Hvis du drar en kontroll til en visning i en skjemamal, og skjemamalen inneholder felt og grupper som er basert på en datatilkobling, må du binde kontrollen til de eksisterende feltene og gruppene i hoveddatakilden. Felt og grupper i InfoPath legges ikke til automatisk i en skjemamal som inneholder felt og grupper basert på eksterne datakilder. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du legger til felt og grupper under Se også.

Merknad: Hvis brukerne allerede har fylt ut skjemaer som er basert på skjemamalen, kan følgende endringer i hoveddatakilden for skjemamalen forårsake tap av data i disse skjemaene:

 • Flytting, sletting eller endring av navnet på et felt eller en gruppe

 • Endring av et gjentatt felt eller en gjentatt gruppe til ikke-gjentatt felt eller gruppe

 • Endring av datatypen for rik tekst til en annen datatype

Du kan forandre følgende egenskaper for felt og grupper du kan endre:

Navn    Navnet på et felt eller en gruppe.

Navnekrav

 • Hvert navn i hoveddatakilden må være unikt. Hvis du må bruke det samme navnet på mer enn ett felt eller én gruppe, må du i stedet opprette en referanse til feltet eller gruppen. Når du oppretter en referanse til et felt eller en gruppe i InfoPath, opprettes et nytt, identisk felt eller gruppe med egenskaper som er koblet til egenskapene for det første feltet eller den første gruppen. Endringer i ett felt eller én gruppe gjør at referansefeltet eller referansegruppen oppdateres automatisk. Referansegrupper og -felt inneholder de samme feltene og gruppene og deler de samme egenskapene.

 • Navn kan ikke inneholde mellomrom.

 • Navn må begynne med et alfabetisk tegn eller understrekingstegn (_) og kan bare inneholde alfanumeriske tegn, understrekingstegn, bindestreker (-) og punktum (.).

I tillegg til disse kravene, er det lurt å bruke et navn som beskriver innholdet i feltet eller gruppen. Hvis du for eksempel har en gruppe som inneholder spesifiserte detaljer om utgifter, gir du gruppen navnet SpesifiserteUtgifter. Et felt i en gruppe som inneholder beløpet for utgiftene, gir du navnet utgift.

Type     Definerer om et element i hoveddatakilden er et felt eller en gruppe. En felt har en unik verdi, og en gruppe inneholder andre felt.

Typer av felt og grupper

Type

Brukes når

Felt (attributt)

Bruk denne typen for et felt hvis ett eller flere av følgende er aktuelt:

 • Feltet kan ikke inneholde andre grupper eller felt.

 • Feltet må være i et elementfelt.

 • Feltet er ikke gjentatt.

 • Feltet må alltid inneholde en verdi.

 • Feltet har en annen datatype enn Rik tekst (XHTML).

 • Databasen eller webtjenesten krever et attributtfelt.

Felt (element)

Bruk denne typen for et felt hvis ett eller flere av følgende er aktuelt:

 • Feltet kan inneholde andre attributtfelt.

 • Feltet er del av en gruppe.

 • Feltet gjentas i en gruppe.

 • Databasen eller webtjenesten krever et elementfelt.

Elementfelt kan ha hvilken som helst datatype og ha eller ikke ha en standardverdi.

Gruppe

Bruk denne datatypen for en gruppe som kan inneholde andre felt eller grupper.

Gruppe (valg)

Bruk denne typen hvis gruppen bare kan inneholde én av flere ulike typer felt eller grupper av felt.

La oss anta at du for eksempel utformer en skjemamal som leverandører i USA og land og regioner i EU skal bruke, og skjemamalen inneholder en adressevalggruppe. Adressevalggruppen inneholder en gruppe med felt for en adresse i USA eller en gruppe med felt for en adresse i et land eller en region i EU. Når brukeren åpner skjemaet som er basert på denne skjemamalen, kan brukeren velge å skrive inn en adresse i USA eller en adresse i et annet land eller en annen region. Kontrollene som er bundet til feltene i den riktige gruppen, vises i skjemaet.

Fullstendig XML-skjema eller XML-dokument

Bruk denne elementtypen hvis du vil legge til et ekstra XML-skjema eller XML-dokument på en angitt plassering i datakilden.

Datatype    Definerer hvilken type data som kan lagres i et felt.

Liste over tilgjengelige datatyper

Datatype

Brukes når

Tekst

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder tall uten desimalverdier.

Desimal

Bruk denne datatypen for et element eller et attributtfelt som inneholder valutaverdier eller tall uten desimalverdier.

Sann/usann

Bruk denne datatypen for et element- eller attributtfelt som inneholder data som kan være bare én av to verdier.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder en kalenderdato.

Klokkeslett

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder 24-timers klokkeslettformat.

Dato og klokkeslett

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder både et kalenderdatoformat og 24-timers klokkeslettformat.

Bilde eller Filvedlegg

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Merknad: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Datanavneområde    Definerer Uniform Resource Identifier (URI) for å legge til et navneområde for en egendefinert datatype. Denne egenskapen er tilgjengelig for element eller attributt felt med datatypen Egendefinert . Når du legger til en egendefinert kontroll i en skjemamal, inneholder denne egenskapen vanligvis en verdi som er definert av forfatteren av den egendefinerte kontrollen som er bundet til feltet.

Standardverdi    Definerer startverdien for et element eller attributt felt når skjemaet åpnes første gang en bruker. Du kan også legge til formler i standardverdier, for eksempel gjeldende dato, en matematisk beregning eller en referanse til et annet felt.

Gjentatt    Definerer om elementfelt, attributtet feltet eller gruppen kan forekomme mer enn én gang i et skjema. Listekontroller, gjentatte inndelinger, gjentatte tabeller, og kontroller som er en del av en gjentatt inndeling eller gjentatt tabell er bundet til gjentagende felt og gjentatte grupper.

Kan ikke være tom    Angir om element- eller attributtfeltet må inneholde en verdi. Hvis feltet ikke har noen verdi, merkes kontrollen som er bundet til feltet, med en rød stjerne eller, for enkelte typer kontroller, en stiplet, rød kantlinje. Denne egenskapen er bare tilgjengelig for felt. Den er ikke tilgjengelig for grupper.

Til toppen av siden

Sekundære datakilder

Sekundære datakilder er datakilder i skjemaet som inneholder data som leveres via andre datatilkoblinger til eksterne datakilder. Anta at du for eksempel oppretter en skjemamal til en utgiftsrapport, og du vil ha skjemaer basert på skjemamalen til å godta utgifter i andre valutaer. Valutadataene er imidlertid lagret i en database. Du viser valutadataene ved å legge til en datatilkobling til databasen. Deretter lagres valutadataene i en sekundær datakilde og vises i en listekontroll i skjemamalen.

Dataene fra ekstra datatilkoblinger lagres i sekundære datakilder og vises som valg i kontroller, for eksempel lister, kombinasjonsbokser eller rullegardinlister, slik at brukeren kan velge dem ved utfylling av skjema. Når brukeren velger et element i en sekundær datakilde, kopieres valget til et felt i hoveddatakilden.

Sekundære datakilder skiller seg fra hoveddatakilden på følgende måter:

 • Sekundære datakilder er valgfrie i skjemamaler. Alle skjemamaler må ha en hoveddatakilde.

 • En skjemamal kan ha én eller flere sekundære datakilder, men bare én hoveddatakilde.

 • Felt eller grupper i en sekundær datakilde er basert på måten data er lagret på i den eksterne datakilden som er koblet til skjemaet ved hjelp av en datatilkobling. Disse feltene og gruppene kan ikke endres i InfoPath.

 • I motsetning til hoveddatakilden lagres ikke sekundære datakilder med skjemaet.

 • Data i sekundære datakilder sendes vanligvis ikke når brukeren sender en utfylt skjema. Du kan imidlertid konfigurere skjemamalen til å sende dataene i den sekundære datakilden til en webtjeneste ved hjelp av regler eller til en e-postmottaker ved hjelp av egendefinert kode.

Opprette sekundære datakilder

Når du legger til en datatilkobling til en ekstern datakilde som returnerer data til skjemaet, opprettes en sekundær datakilde automatisk i InfoPath. Hver datatilkobling du legger til i skjemamalen, oppretter en tilsvarende sekundær datakilde. På samme måte som felt og grupper legges til i hoveddatakilden, legges felt og grupper til i den sekundære datakilden. Feltene og gruppene legges til i den sekundære datakilden slik at de tilordnes til måten den eksterne datakilden lagrer dataene på. Du kan opprette en sekundær datatilkobling til følgende:

 • Webtjeneste

 • XML-fil

 • Microsoft Office Access-database eller Microsoft SQL Server-database

 • Liste på et område som kjører Microsoft Windows SharePoint Services

Når du legger til en datatilkobling i skjemamalen og oppretter en sekundær datakilde, kan du se feltene og gruppene i den sekundære datakilden i oppgaveruten Datakilde. Hver sekundære datakilde vises i denne oppgaveruten med navnet på datatilkoblingen etterfulgt av Sekundær i parentes.

Sekundær datakilde i oppgaveruten Datakilde

Endre sekundære datakilder

Ettersom feltene og gruppene i sekundære datakilder er basert på datatilkoblinger til eksterne datakilder, kan du ikke endre feltene og gruppene i en sekundær datakilde. Når du viser en sekundær datakilde i oppgaveruten Datakilde, har feltene ikonet for låst felt Låst felt-ikon , og gruppene har ikonet for låst gruppe Låst gruppe-ikon som angir at du ikke kan endre dem.

Til toppen av siden

Forstå forholdet mellom en datakilde og et XML-skjema

Når en bruker fyller ut et skjema som er basert på en skjemamal, lagres skjemaets hoveddatakilde og sekundære datakilder som XML-dokumenter på brukerens datamaskin. Strukturen i XML-dokumentet defineres av et XML-skjema. Et XML-skjema er en XML-basert fil som definerer strukturen og elementene i XML-dokumentet, i dette tilfellet skjemaet, og dataene som elementene kan inneholde.

Når du oppretter en skjemamal, opprettes XML-skjemaet som brukes til å definere strukturen i skjemaene brukerne skal fylle ut, automatisk i InfoPath. Hvert felt eller hver gruppe i datakilden tilsvarer et element i XML-skjemaet. Egenskapene for hvert felt og hver gruppe i datakilden definerer strukturen i de tilsvarende elementene og dataene som hvert element kan inneholde i XML-resultatdokumentet. Du kan vise flere skjemadetaljer i kategorien Detaljer i dialogboksen Egenskaper for felt eller gruppe. Denne kan du åpne ved å dobbeltklikke et felt eller en gruppe i oppgaveruten Datakilde.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×