Innføring i databeregninger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke formler og funksjoner i lister eller biblioteker til å beregne data i en rekke måter. Legger til en beregnet kolonne i en liste eller et bibliotek, kan du opprette en formel som inneholder data fra andre kolonner og utfører funksjoner for å beregne datoer og klokkeslett, for å utføre matematiske formler, eller til å redigere tekst. For eksempel i en oppgaveliste, kan du bruke en kolonne til å beregne antall dager det tar for å fullføre hver aktivitet, basert på kolonnene startdato og fullført dato.

Obs!: Denne artikkelen beskriver de grunnleggende begrepene knyttet til bruk av formler og funksjoner. Hvis du vil ha spesifikk informasjon om en bestemt funksjon, kan du se artikkelen om den aktuelle funksjonen.

I denne artikkelen

Oversikt over formler

Oversikt over funksjoner

Bruke kolonnereferanser i en formel

Bruke konstanter i en formel

Bruke beregningsoperatorer i en formel

Oversikt over formler

Formler er ligninger som utfører beregninger på verdier i en liste eller et bibliotek. En formel starter med et likhetstegn (=). Følgende formel multipliserer for eksempel 2 med 3 og adderer deretter 5 til resultatet.

=5+2*3

Du kan bruke en formel i en beregnet kolonne og til å beregne standardverdier for en kolonne. En formel kan inneholde funksjoner, kolonnereferanser, operatorer og konstanter, som i eksemplet nedenfor.

=PI()*[Result]^2

Element

Beskrivelse

Funksjon

Funksjonen PI() returnerer verdien pi: 3,141592654.

Referanse (eller kolonnenavn)

[Resultat] representerer verdien i resultatkolonnen for den gjeldende raden.

Konstant

Tall- eller tekstverdier som er skrevet direkte inn i en formel, for eksempel 2.

Operator

Operatoren * (asterisk) multipliserer, og operatoren ^ (cirkumflekstegn) opphøyer et tall i en potens.

En formel kan bruke ett eller flere av elementene i tabellen ovenfor. Her er noen eksempler på formler (ordnet etter kompleksitet).

Enkle formler (for eksempel =128+345)

Følgende formler inneholder konstanter og operatorer.

Eksempel

Beskrivelse

=128+345

Legger sammen 128 og 345

=5^2

Gir kvadratet av 5

Formler som inneholder kolonnereferanser (for eksempel =[Inntekt] >[Kostnad])

Følgende formler refererer til andre kolonner i samme liste eller bibliotek.

Eksempel

Beskrivelse

=[Inntekt]

Bruker verdien i Inntekt-kolonnen.

=[Inntekt]*10/100

10 % av verdien i Inntekt-kolonnen.

=[Inntekt] > [Kostnad]

Returnerer Ja hvis verdien i Inntekt-kolonnen er høyere enn verdien i Kostnad-kolonnen.

Formler som kaller funksjoner (for eksempel =GJENNOMSNITT(1; 2; 3; 4; 5))

Følgende formler kaller innebygde funksjoner.

Eksempel

Beskrivelse

=GJENNOMSNITT(1, 2, 3, 4, 5)

Returnerer gjennomsnittet for et sett med verdier.

=STØRST([Kv1], [Kv2], [Kv3], [Kv4])

Returnerer den største verdien i et sett med verdier.

=HVIS([Kostnad]>[Inntekt], "Ikke OK", "OK")

Returnerer Ikke OK hvis kostnaden er større enn inntekten. Ellers returneres OK.

=DAG("15-apr-2008")

Returnerer dagdelen av datoen. Denne formelen returnerer nummeret 15.

Formler med nestede funksjoner (for eksempel =SUMMER(HVIS([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Følgende formler angir én eller flere funksjoner som funksjonsargumenter.

Eksempel

Beskrivelse

=SUMMER(HVIS([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

HVIS-funksjonen returnerer forskjellen mellom verdiene i kolonne A og B, eller 10.

SUMMER-funksjonen adderer returverdien av HVIS-funksjonen og verdien i kolonne C.

=GRADER(PI())

PI-funksjonen returnerer tallet 3,141592654.

GRADER-funksjonen konverterer en verdi som er angitt i radianer, til grader. Denne formelen returnerer verdien180.

=ERTALL(FINN("BD",[Kolonne1]))

FINN-funksjonen søker etter strengen BD i Kolonne1 og returnerer startposisjonen til strengen. Den returnerer en feilverdi hvis strengen ikke blir funnet.

ERTALL-funksjonen returnerer Ja hvis FINN-funksjonen returnerte en numerisk verdi. Ellers returneres Nei.

Til toppen av siden

Oversikt over funksjoner

Funksjoner er forhåndsdefinerte formler som utfører beregninger ved hjelp av bestemte verdier, kalt argumenter, i en bestemt rekkefølge eller struktur. Funksjoner kan brukes til å utføre enkle eller sammensatte beregninger. Følgende forekomst av funksjonen AVRUND vil for eksempel avrunde et tall i Kostnad-kolonnen til to desimaler.

=ROUND([Cost], 2)

Følgende ordforklaringer er nyttige når du lærer funksjoner og formler:

Struktur     Strukturen i en funksjon begynner med et likhetstegn (=) etterfulgt av funksjonsnavnet, en startparentes, funksjonens argumenter atskilt med semikolon samt en sluttparentes.

Funksjonsnavn     Dette er navnet på en funksjon som støttes av lister eller biblioteker. Hver funksjon tar et bestemt antall argumenter, behandler dem og returnerer en verdi.

Argumenter     Argumenter kan være tall, tekst, logiske verdier som for eksempel Sann eller Usann, eller kolonnereferanser. Argumentet du angir, må produsere en gyldig verdi for det argumentet. Argumenter kan også være konstanter, formler eller andre funksjoner.

I visse tilfeller må du kanskje bruke en funksjon som ett av argumentene i en annen funksjon. I følgende formel brukes for eksempel en nestet GJENNOMSNITT-funksjon til å sammenligne resultatet med summen av to kolonneverdier.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Gyldige returverdier     Når en funksjon brukes som et argument, må den returnere samme type verdi som argumentet bruker. Hvis for eksempel argumentet bruker Ja eller Nei, må den nestede funksjonen returnere Ja eller Nei. Hvis den ikke gjør det, viser listen eller biblioteket feilverdien #VERDI!.

Grenser for nestede nivåer     En formel kan inneholde inntil åtte nivåer av nestede funksjoner. Når funksjon B brukes som argument i funksjon A, er funksjon B en funksjon på andre nivå. I eksemplet over er SUMMER-funksjonen en funksjon på andre nivå fordi den er et argument i GJENNOMSNITT-funksjonen. En funksjon som er nestet i SUMMER-funksjonen, vil være en funksjon på tredje nivå, og så videre.

Obs!: 

 • Lister og biblioteker støtter ikke funksjonene TILFELDIG og NÅ.

 • Funksjonene IDAG og MEG støttes ikke i beregnede kolonner, men kan brukes som standard verdiinnstilling for en kolonne.

Til toppen av siden

Bruke kolonnereferanser i en formel

En referanse identifiserer en celle i gjeldende rad og angir for en liste eller et bibliotek hvor verdiene eller dataene du vil bruke i en formel, finnes. [Kostnad] refererer for eksempel til verdien i Kostnad-kolonnen i gjeldende rad. Hvis Kostnad-kolonnen har verdien 100 for gjeldende rad, vil [Kostnad]*3 returnere 300.

Ved hjelp av referanser kan du bruke dataene fra forskjellige kolonner i en liste eller et bibliotek, i én eller flere formler. Kolonner med følgende datatyper kan refereres i en formel: en tekstlinje, tall, valuta, dato og klokkeslett, valg, ja/nei og beregnet.

Du kan bruke kolonnens visningsnavn hvis du vil referere den i en formel. Hvis navnet har et mellomrom eller spesialtegn, må du sette hakeparenteser ([]) rundt navnet. I referanser skilles det ikke mellom store og små bokstaver. Enhetspris-kolonnen i en formel kan for eksempel refereres som [Enhetspris] eller [enhetspris].

Obs!: 

 • Du kan ikke referere til en verdi i en annen rad enn gjeldende rad.

 • Du kan ikke referere til en verdi i en annen liste eller et annet bibliotek.

 • Du kan ikke referere til IDen for en rad for en nylig innsatt rad. IDen finnes ikke ennå når beregningen utføres.

 • Du kan ikke referere til en annen kolonne i en formel som oppretter en standardverdi for en kolonne.

Til toppen av siden

Bruke konstanter i en formel

En konstant er en verdi som ikke beregnes. Noen eksempler på konstanter er datoen 10/9/2008, tallet 210 og teksten "Kvartalsvise inntekter". Konstanter kan ha følgende datatyper:

 • Streng (Eksempel: =[Etternavn] = "Smith")

  Strengkonstanter står i anførselstegn og kan inneholde opptil 255 tegn.

 • Tall (Eksempel: =[Kostnad] >= 29,99)

  Numeriske konstanter kan ha desimalplasser, og kan være positive eller negative.

 • Dato (Eksempel: =[Dato] > DATO(2007,7,1))

  Datokonstanter krever bruk av funksjonen DATO(år,måned,dag).

 • Boolsk (Eksempel: =IF([Kostnad]>[Inntekt], "Tap", "Ikke tap")

  Ja og Nei er boolske konstanter. Du kan bruke dem i betingede uttrykk. Hvis Kostnad i eksemplet ovenfor er høyere enn Inntekt, returnerer IF-funksjonen Ja, og formelen returnerer strengen "Tap". Hvis Kostnad er lik eller mindre enn Inntekt, returneres Nei fra funksjonen, og formelen returnerer strengen "Ikke tap".

Til toppen av siden

Bruke beregningsoperatorer i en formel

Med operatorer angir du hva slags beregning du vil utføre på elementene i en formel. Lister og biblioteker støtter tre forskjellige slags beregningsoperatorer: aritmetiske operatorer, sammenligningsoperatorer og tekstoperatorer.

Aritmetiske operatorer

Bruk følgende aritmetiske operatorer hvis du vil utføre grunnleggende matematiske operasjoner, for eksempel addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon, hvis du vil sette sammen tall, eller hvis du vil få frem numeriske resultater.

Aritmetisk operator

Betydning (eksempel)

+ (plusstegn)

Addisjon (3+3)

– (minustegn)

Subtraksjon (3–1)
Negasjon (–1)

* (stjernetegn)

Multiplikasjon (3*3)

/ (skråstrek)

Divisjon (3/3)

% (prosenttegn)

Prosent (20%)

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering (3^2)

Sammenligningsoperatorer

Med følgende operatorer kan du sammenligne to verdier. Resultatet er en logisk verdi, enten Ja eller Nei.

Sammenligningsoperator

Betydning (eksempel)

= (likhetstegn)

Er lik (A=B)

> (større enn-tegn)

Større enn (A>B)

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn (A<B)

>= (større enn eller lik-tegn)

Større enn eller lik (A>=B)

<= (mindre enn eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik (A<=B)

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik (A<>B)

Tekstoperator

Med tekstoperatoren "&" kan du koble sammen en eller flere tekststrenger til én enkelt tekst.

Tekstoperator

Betydning (eksempel)

& (ampersand)

Kobler sammen, eller setter sammen, to verdier for å produsere en sammenhengende tekstverdi ("Nord"&"vest")

Rekkefølgen som en liste eller et bibliotek utfører operasjoner i en formel i

I formler beregnes verdier i en bestemt rekkefølge. En listeformel kan begynne med et likhetstegn (=). Etter likhetstegnet følger elementene som skal beregnes (operandene), som skilles med beregningsoperatorer. I lister og biblioteker beregnes formelen fra venstre mot høyre i tråd med en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

Operatorprioritet

Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i rekkefølgen som angitt i følgende tabell. Hvis en formel inneholder operatorer med samme prioritet – hvis den for eksempel inneholder både en multiplikasjons- og en divisjonsoperator – evalueres operatorene fra venstre mot høyre.

Operator

Beskrivelse

Negasjon (som i –1)

%

Prosent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikasjon og divisjon

+ og –

Addisjon og subtraksjon

&

Sammenbinding (kobler sammen to tekststrenger)

= < > <= >= <>

Sammenligning

Bruk av parenteser

Hvis du vil endre evalueringsrekkefølgen, setter du parenteser rundt den delen av formelen som skal beregnes først. Følgende formel produserer for eksempel 11 fordi multiplikasjon beregnes før addisjon i en liste eller et bibliotek. Formelen multipliserer 2 med 3, og legger deretter 5 til resultatet.

=5+2*3

Hvis du derimot endrer syntaksen med parenteser, legges 5 og 2 sammen før resultatet multipliseres med 3 og gir produktet 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor vil parentesene rundt den første delen av formelen tvinge listen eller biblioteket til å beregne [Kostnad]+25 først, og deretter dele resultatet på summen av verdiene i kolonnene EC1 og EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×