InfoPath-ordliste

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

SVAR

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

K

L

M

N

O

P

SPØRSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

A

Til toppen av siden

handling

En del av en regel som brukes sammen med betingelser for å vise dialogbokser, angi verdier, foreta spørringer, sende data og åpne skjemaer automatisk.

aktivt felt

Feltet i et skjema der markøren er plassert.

ActiveX-kontroll

En egendefinert kontroll. Skjemautformere kan legge til eller fjerne ActiveX-kontroller i oppgaveruten Kontroller.

administratorgodkjent skjemamal

En leserkompatibel skjemamal som er lastet opp av en administrator til en server som kjører InfoPath Forms Services. En administratorgodkjent skjemamal kan inneholde kode.

attributt-feltet

Et felt i datakilden som kan inneholde data, og som er et attributt (i stedet for et element). Attributtfelt kan ikke inneholde andre felt.

B

Til toppen av siden

bind

Det å koble en kontroll til et felt eller en gruppe i datakilden slik at dataene som skrives inn i kontrollen, lagres. Når en kontroll er ubundet, er den ikke koblet til et felt eller en gruppe, og dermed lagres ikke data som skrives inn i kontrollen.

nettleserkompatibel skjemamal

En skjemamal som er designet i Microsoft Office InfoPath ved hjelp av en spesifikk kompatibilitetsmodus. En leserkompatibel skjemamal kan aktiveres for leseren når den publiseres til en server som kjører InfoPath Forms Services.

nettleseraktivert skjemamal

En leserkompatibel skjemamal som er publisert til en server som kjører InfoPath Forms Services, og som er leseraktivert, slik at brukere både kan vise og fylle ut skjemaet i en webleser.

C

Til toppen av siden

kabinettfil (CAB)

Et filformat som tilbyr en måte å effektivt pakke flere filer i én enkelt fil, for enklere lagring eller overføring. InfoPath-skjemamalfiler (XSN) er CAB-filer av filtypen XSN.

overlappende liste

To eller flere lister som er tilknyttet hverandre på en slik måte at dersom en verdi velges i den ene listen, endres valgene i den andre.

underordnet element

Elementet i en XML-trestruktur som befinner seg i det overordnede elementet.

valggruppe

En kontroll som brukes til å presentere et sett med gjensidig ekskluderende valg. En valggruppe har som standard to valginndelinger der den ene vises som standardvalg i skjemaet for brukeren.

valginndeling

En kontroll som inneholder andre kontroller og brukes til å representere ett enkelt valg innenfor et sett med gjensidig ekskluderende valg. Brukere kan erstatte én valginndeling med en annen når skjemaet fylles ut.

COM

Se Component Object Model.

kombinasjonsbokskontroll

En kontroll som kombinerer en tekstboks og en liste, noe som gir brukere muligheten til å skrive inn en oppføring eller velge en oppføring fra listen.

Component Object Model (COM)

En spesifikasjon som Microsoft har utviklet for å sette sammen programvarekomponenter til et program, eller som kan legge til ekstra funksjoner i eksisterende programmer som kjører på Microsoft Windows-operativsystemer.

betinget formatering

Prosessen med å endre utseendet til en kontroll, inkludert synligheten og skrivetilgang, basert på verdier som er angitt i skjemaet.

egendefinert kontroll

En skjemakomponent, for eksempel en maldel eller ActiveX-kontroll, som ikke er inkludert i InfoPath som standard. Skjemautformere kan legge til eller fjerne egendefinerte kontroller ved hjelp av oppgaveruten Kontroller.

egendefinert installert skjema

Et skjema som installeres med et egendefinert installasjonsprogram, og som vanligvis har tilgang til filer og innstillinger på datamaskinen.

egendefinert oppgaverute

En HTML-fil der innholdet vises i et vindu ved siden av et skjema. I egendefinerte oppgaveruter kan det vises skjemaspesifikke kommandoer og innholdet i hjelpen.

D

Til toppen av siden

datatilkobling

Koblingen mellom et InfoPath-skjema og en ekstern datakilde, for eksempel en database, en webtjeneste, et SharePoint-bibliotek eller en XML-fil. Datatilkoblinger brukes til å foreta spørringer og sende data.

datatilkoblingsbibliotek

Et dokumentbibliotek på et område som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007, som inneholder en samling universelle datatilkoblingsfiler (UDCX-filer) og Office-datatilkoblingsfiler (ODC-filer).

datafelt

Et felt som inneholder resultatet av en spørring til en ekstern datakilde.

datakilde

En samling felt og grupper som definerer og lagrer dataene for et InfoPath-skjema. Kontroller i skjemaet er bundet til feltene og gruppene i datakilden.

datatype

Egenskap til et felt som definerer hvilke datatyper som kan lagres i feltet. Eksempler på datatyper inkluderer tekst, rik tekst, heltall, desimal, sann/usann, hyperkobling, dato og klokkeslett og bilde.

datavalidering

Prosessen med å teste hvor nøyaktige data er. Et sett med regler du kan bruke på en kontroll for å angi hvilke datatyper og dataområder brukerne kan skrive inn.

standardrolle

En innstilling knyttet til en bestemt brukerrolle. Brukere som ikke er tilordnet en eksisterende rolle, tilordnes automatisk den rollen som er angitt som standard.

utformingsmodus

InfoPath-utformingsmiljøet der du kan opprette eller endre skjemamaler.

dialogboksvarsel

Et datavalideringsvarsel som åpner en dialogboks med en egendefinert feilmelding når ugyldige data skrives inn i en kontroll.

digital signatur

Et elektronisk krypteringsbasert stempel for godkjenning i et skjema eller en inndeling i et skjema. Signaturen bekrefter at skjemaet eller inndelingen stammer fra signataren og ikke er endret.

dokumentbibliotek

En mappe der en samling av filer er delt og filene bruker ofte samme mal. Hver fil i et bibliotek er knyttet til brukerdefinert informasjon som vises i innholdslisten for biblioteket.

Document Object Model (DOM)

En World Wide Web Consortium-spesifikasjon som beskriver strukturen til dynamiske HTML- og XML-dokumenter slik at de kan manipuleres i en webleser.

DOM

Se Document Object Model.

E

Til toppen av siden

hendelse

En handling som gjenkjennes av et objekt, for eksempel et museklikk eller tastetrykk, som du kan definere et svar for. En hendelse kan forårsakes av en brukerhandling eller en Visual Basic-setning, eller den kan utløses av systemet.

hendelsesbehandling

Funksjonskoden i en InfoPath-skjemamal som svarer på en brukerhandling eller endring av XML-dataene.

uttrykk-boksen

En kontroll i et skjema som viser skrivebeskyttede data som resultat av et oppslag eller en beregning i forhold til dataene som bruker et XPath-uttrykk.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Et kodespråk som utvider HTML og formulerer det på nytt som XML.

Extensible Markup Language (XML)

Bransjestandardspråk til beskriving, organisering og utveksling av data. I InfoPath er skjemamalene basert på XML-teknologier, og skjemadata lagres eller sendes i XML-format.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Et XML-ordforråd som brukes til å omforme XML-data til en annen form, for eksempel HTML, ved hjelp av et stilark som definerer presentasjonsregler.

F

Til toppen av siden

feltet

Et element eller attributt i datakilden som kan inneholde data. Hvis feltet er et element, kan det inneholde attributtfelt. I feltene lagres dataene som skrives inn i kontroller.

filvedleggskontroll

En kontroll som tillater brukere å legge ved filer i skjemaet når de fyller det ut. En skjemautformer kan begrense filtypene som kan legges ved.

filter

Et sett med betingelser som brukes på data for å vise et delsett av dataene.

filterikon

Ikonet som vises ved siden av filtrerte data i et skjema.

skjema

I InfoPath er dette et dokument med et sett kontroller som brukerne kan skrive inn informasjon i. InfoPath-skjemaer kan inneholde funksjoner som bokser for rik tekst, datovelgere, valgfrie og gjentagende inndelinger, datavalidering og betinget formatering.

skjemadefinisjonsfil (XSF)

En XML-fil med filtypen XSF, som inneholder informasjon om alle andre filer og komponenter som er brukt i et skjema, inkludert tilpasninger for brukergrensesnitt, XML-skjemaer, visninger, forretningslogikk, hendelser og distribusjonsinnstillinger.

skjemafiler

En samling av filer som brukes til å implementere et InfoPath-skjema. Filtyper kan være HTML, XML, XSD, XSLT, skript og andre filtyper som er nødvendig for å støtte funksjonaliteten i skjemaet.

skjemabibliotek

En mappe der en samling av skjemaer basert på samme mal, lagres og deles. Hvert skjema i et skjemabibliotek er knyttet til brukerdefinert informasjon som vises i innholdslisten for biblioteket.

skjemamal

I InfoPath er dette en fil eller et sett med filer som definerer datastrukturen, utseendet og virkemåten til et skjema.

skjemamalbibliotek

Plasseringen, på øverste område i en områdesamling, der skjemamalene som er aktivert av en administrator, er lagret.

formel

Et XPath-uttrykk som består av verdier, felt eller grupper, funksjoner og operatorer. Formler kan brukes til å beregne matematiske verdier, vise datoer og klokkeslett og referere til felt.

(funksjon)

Et forhåndsdefinert XPath-uttrykk som returnerer en verdi basert på resultatene av en beregning.

G

Til toppen av siden

gruppen

Et element i datakilden som kan inneholde felt og andre grupper. Kontroller som inneholder andre kontroller, for eksempel tabeller og inndelinger som gjentas, er bundet til grupper.

H

Til toppen av siden

vertsmiljø

Et web- eller skrivebordsprogram, for eksempel et Windows Forms-program, som et InfoPath-skjema er bygget inn i.

hyperkobling

Farget og understreket tekst eller grafikk som du klikker for å gå til en fil, en plassering i en fil, en webside på Internett eller en webside på et intranett. Hyperkoblinger kan også gå til nyhetsgrupper og Gopher-, Telnet- og FTP-områder.

I

Til toppen av siden

IME

Se Input Method Editor.

InfoPath Forms-mappe

En mappe i Outlook 2007 som inneholder en samling beslektede InfoPath 2007-skjemaer. I mappen InfoPath-skjemaer kan du bruker kolonner til å gruppere, filtrere og sortere data fra flere skjemaer.

oppretterrolle

En valgfri innstilling knyttet til en bestemt brukerrolle. Brukere som åpner et nytt skjema, tilordnes automatisk denne rollen, som overstyrer alle andre rolletilordninger.

Håndskrift

Skrive- eller tegnestrøkene som gjøres med en tavlepenn eller mus.

modus for håndskriftregistrering

Miljøet som du kan fylle ut et skjema i når du skriver for hånd. I tavle-PCer åpnes InfoPath automatisk i modus for håndskriftregistrering.

hjelpelinje for håndskrift

Et skyggelagt område som øker i størrelse etter hvert som du skriver i et skjemafelt med en tavlepenn.

håndskriftsinndeling

Et område i en boks for rik tekst der brukere kan tegne eller skrive med en tavlepenn. Håndskrevne notater eller tegninger i en håndskriftsinndeling lagres som håndskrift eller pennetegninger.

linjebundet varsel

Et datavalideringsvarsel som merker kontroller som inneholder ugyldige eller manglende data, med en stiplet, rød kantlinje eller en rød stjerne. Brukere kan vise egendefinerte feilmeldinger ved å høyreklikke kontrollen eller klikke en kobling for å få mer informasjon.

Input Method Editor (IME)

Et program som skriver inn øst-asiatisk tekst (tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved å konvertere tastetrykk til sammensatte øst-asiatiske tegn. IME behandles som et alternativt tastaturoppsett.

Internett

Et verdensomspennende nettverk av tusenvis av mindre datanettverk og millioner av kommersielle, personlige, statlige og utdanningsrelaterte datamaskiner.

intranett

Et nettverk i en organisasjon som bruker Internett-teknologier (for eksempel HTTP- eller FTP-protokoller). Ved å bruke hyperkoblinger kan du utforske objekter, dokumenter, sider og andre mål på intranettet.

J

Til toppen av siden

JScript

Et tolket, objektbasert skriptspråk som låner av C, C++ og Java. Det er Microsofts bruk av språkspesifikasjonen ECMA 262.

L

Til toppen av siden

Autonummer-feltet

Et felt i datakilden som kobler beslektede data i overordnede og detaljerte kontroller.

M

Til toppen av siden

oppsettstabell

En samling celler som brukes til å ordne skjemainnhold, for eksempel tekst eller kontroller.

koblet objekt

Et objekt som opprettes i en kildefil og settes inn i en målfil, mens en kobling mellom to filer opprettholdes. Det koblede objektet i målfilen kan oppdateres når kildefilen oppdateres.

listeboks

En kontroll som gir en liste med valg. En listekontroll består av en liste og en valgfri etikett.

listekontroll

En kontroll i et skjema som kan formateres som en punktliste, nummerert eller enkel liste. En bruker kan skrive inn tekst i en listekontroll, som gjentas etter behov.

M

Til toppen av siden

Microsoft Developer Network (MSDN)

Et Microsoft-webområde (og abonnement) som tilbyr utviklere de siste verktøyene i tillegg til informasjon, kodeeksempler og opplæringsmateriell for utviklingsverktøy fra Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Skriptredigering

Et programmeringsmiljø som brukes til å opprette, redigere og feilsøke Microsoft JScript- eller Microsoft VBScript-kode i et InfoPath-skjema.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Et programmeringsmiljø for forvaltet kode som brukes til å opprette, redigere og feilsøke Visual Basic- eller Visual C#-kode i en InfoPath-skjemamal.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Et verktøy som brukes til å opprette installasjonspakker for programvare som skal brukes i Windows-operativsystemer.

MSDN

Se Microsoft Developer Network.

MSE

Se Microsoft Skriptredigering.

MSI

Se Microsoft Windows Installer.

flervalgsliste-boksen

En kontroll som lar brukere velge ett eller flere elementer fra en utvalgsliste. Brukere kan angi elementer ved å merke av for elementer som finnes i listen, eller ved å legge til egne elementer i listen.

N

Til toppen av siden

navneområdet

En mekanisme som entydig godkjenner elementnavn og -relasjoner for å hindre at elementer med samme navn ikke kan brukes samtidig, selv om de kommer fra ulike kilder.

O

Til toppen av siden

objektmodell

Et hierarkisk bibliotek av objekter og samlinger som representerer innholdet i og funksjonaliteten til et program. Objekter og samlinger har egenskaper, metoder og hendelser som kan brukes til å manipulere og samhandle med et program.

objektmodelldiagram

En grafisk visning av objektene og samlingene i en angitt objektmodell.

frakoblet datakilde

En sekundær datakilde som er tilgjengelig for brukere som fyller ut skjemaer i frakoblet modus. Når en bruker er tilkoblet, lagres data fra datakilden på brukerens datamaskin slik at de vises i kontroller når skjemaet er frakoblet.

operator

Et tegn eller symbol som angir hvilken type beregning som skal utføres i et uttrykk. Det finnes matematiske operatorer, sammenligningsoperatorer, logiske operatorer og referanseoperatorer.

valgfri inndeling

En kontroll i et skjema som inneholder andre kontroller, og som vanligvis ikke vises som standard. Brukere kan sette inn og fjerne valgfrie inndelinger når de fyller ut skjemaet.

P

Til toppen av siden

parameter

En verdi som er tilordnet en variabel på begynnelsen av en operasjon eller før et uttrykk vurderes av et program. En parameter kan være tekst, et tall eller et argumentnavn som er tilordnet en annen verdi.

overordnet element

I XML er dette et element som har flere underordnede elementer.

PNG

Se Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Et grafikkfilformat som støttes av noen weblesere. PNG er en forkortelse for Portable Network Graphics, og støtter variabel gjennomsiktighet for bilder og kontroll av bildelysstyrke på forskjellige datamaskiner. PNG-filer er komprimert punktgrafikk.

behandlingsinstruksjoner

Informasjon som er lagret i prologen til et XML-dokument. Denne informasjonen sendes gjennom XML-parseren til et program som bruker XML-dokumentet.

egenskapen

Et navngitt attributt for en kontroll, et felt eller et objekt som du angir for å definere ett av objektets egenskaper (for eksempel størrelse, farge eller skjermplassering), eller et aspekt ved virkemåten (for eksempel om objektet er skjult).

publisere

Å gjøre en skjemamal tilgjengelig for andre personer slik at de kan fylle den ut i InfoPath eller en webleser. Du kan publisere en skjemamal ved å utføre oppgaver, for eksempel sende skjemamalen i en e-postmelding eller lagre den på et SharePoint-område eller en annen delt plassering.

Q

Til toppen av siden

spørringsfelt

Et felt som kan inneholde en verdi som blir brukt i en spørring.

gå i hvilemodus

Gradvis koble fra en farm, tjeneste eller skjemamal ved ikke å godta nye brukerøkter og la eksisterende økter avsluttes.

R

Til toppen av siden

rekursiv inndeling

En kontroll som inneholder andre kontroller, som kan settes inn i seg selv, og som er bundet til nestede referansefelt.

referansefelt

Et felt som er knyttet til et annet felt slik at egenskapene til feltene samsvarer. Hvis egenskapene i det ene feltet endres, oppdateres egenskapene i det andre feltet automatisk.

referansegruppe

En gruppe som er knyttet til en annen gruppe, slik at egenskapene til gruppene, i tillegg til egenskapene til gruppene og feltene de inneholder, alltid samsvarer. Hvis egenskapene i den ene gruppene endres, oppdateres den andre gruppen automatisk.

gjentagende felt

Et felt i datakilden som kan forekomme mer enn én gang. Kontroller som punktlister, nummererte og enkle lister, gjentagende inndelinger og tabeller kan bindes til gjentagende felt.

gjentagende gruppe

En gruppe i datakilden som kan forekomme mer enn én gang. Kontroller som gjentagende inndelinger og tabeller er bundet til gjentagende grupper.

gjentatt inndeling

En kontroll i et skjema som inneholder andre kontroller, og som gjentas etter behov. Brukere kan sette inn flere inndelinger når de fyller ut skjemaet.

gjentatt tabell

En kontroll i et skjema som inneholder andre kontroller i et tabellformat, og som gjentas etter behov. Brukere kan sette inn flere rader når de fyller ut skjemaet.

ressursfil

En fil opprettet utenfor InfoPath, for eksempel en HTML-, XML- eller XSD-fil, som legges til i en skjemamal for å støtte skjemaets funksjonalitet.

S

Til toppen av siden

rulleområde

En kontroll som inneholder andre kontroller, og som kan vise loddrette eller vannrette rullefelt. Rulleområder brukes bare til oppsett, og er ikke bundet til felt eller grupper i datakilden.

sekundær datakilde

En XML-datafil, database eller webtjeneste som et skjema bruker for oppføringene i en liste, eller for skripthandlinger.

hurtigtast

En funksjonstast eller tastekombinasjon, for eksempel F5 eller Ctrl+A, som du bruker til å utføre en menykommando. En tilgangstast, derimot, er en tastekombinasjon, for eksempel Alt+F, som flytter fokus til en meny, kommando eller kontroll.

hurtigmeny

En meny som viser en liste over kommandoer som gjelder for et bestemt element. Hvis du vil vise en hurtigmeny, høyreklikker du et element eller trykker SKIFT+F10.

områdesamling

Et sett med webområder på en virtuell server som har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger. Hver områdesamling inneholder et webområde på øverste nivå og kan inneholde ett eller flere sekundære områder.

T

Til toppen av siden

maldel

En del av en skjemamal som kan lagres for senere bruk i andre skjemamaler. En vanlig maldel består av kontroller og en datakilde, og den kan også inneholde funksjoner som datatilkoblinger, datavalidering og regler.

tekstboks

En kontroll som brukere kan skrive inn tekst i. Data med tekstformateringsvalg kan skrives inn i bokser for rik tekst.

U

Til toppen av siden

Uniform Resource Locator (URL)

En adresse som angir en protokoll (for eksempel HTTP eller FTP) og en plassering av et objekt, et dokument, en Internett-side eller et annet mål på Internett eller et intranett, for eksempel http://www.microsoft.com/.

URL-adresse

Se URL-adresse (Uniform Resource Locator).

brukerskjemamal

En leseraktivert skjemamal som er publisert fra InfoPath, og som ikke må lastes opp av en administrator til en server som kjører InfoPath Forms Services.

brukerrolle

En forhåndsdefinert kategori som kan tilordnes skjemabrukere basert på jobbtittel eller andre kriterier. Roller brukes vanligvis til å vise tilpassede versjoner av et skjema til forskjellige typer brukere.

V

Til toppen av siden

Gyldige

Feilfri eller akseptabel i henhold til et fast sett med regler eller standarder. Data som for eksempel skrives inn i et skjema, er gyldige hvis de oppfyller vilkårene som er angitt i datavalideringsreglene for skjemaet.

gyldig XML

Et korrekt utformet XML-dokument som oppfyller et bestemt sett med betingelser, vanligvis definert i et XML-skjema.

VBScript

Se Visual Basic Scripting Edition.

Vis

En skjemaspesifikk skjerminnstilling som kan lagres med en skjemamal og brukes på skjemadata når skjemaet fylles ut. Brukere kan bytte mellom visninger for å velge hvor mye data som skal vises i skjemaet.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Et tolket, objektbasert skriptspråk som er et delsett av programmeringsspråket Microsoft Visual Basic.

VSTA

Se Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Til toppen av siden

Nettleser

Programvare som tolker HTML-filer, formaterer dem til websider og viser dem. En webleser, for eksempel Windows Internet Explorer, kan følge hyperkoblinger, overføre filer og spille av lyd- eller videofiler som er innebygd i websider.

korrekt utformet XML

Et XML-dokument som oppfyller minimumsvilkårene for et XML-dokument.

arbeidsflyt

Automatisert flytting av dokumenter eller elementer gjennom en spesifikk rekkefølge av handlinger eller oppgaver relatert til en forretningsprosess. Arbeidsflyter kan brukes for å behandle vanlige forretningsprosesser konsekvent, som for eksempel godkjenning eller gjennomgang av dokumenter.

X

Til toppen av siden

XHTML

Se Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Se Extensible Markup Language.

XML-attributt

Et navn / verdi-par, atskilt med et likhetstegn og inkludert i kodede elementer, som endrer funksjonene i et element. Alle verdier i XML-attributtet er strenger som er i anførselstegn.

XML-data

Data som lagres i et XML-format. InfoPath-skjemaer lagres som XML-datafiler.

XML-element

En XML-struktur som består av en startkode, en sluttkode og informasjonen mellom kodene. Elementer kan ha attributter og kan inneholde andre elementer.

XML Path-språk (XPath)

Et språk som brukes i deler av et XML-dokument. XPath gir også grunnleggende funksjoner for å redigere strenger, tall og boolske verdier.

XML-skjema

En formell spesifikasjon, skrevet i XML, som definerer strukturen for et XML-dokument, inkludert elementnavn og rike datatyper, som har elementer som kan vises i kombinasjon, og som har attributter som er tilgjengelige for hvert enkelt element.

XML-malfil

En XML-fil som inneholder eksempeldata, som vises i feltene i et skjema før brukeren fyller det ut.

XPath

Se XML Path Language.

XSL

Se Extensible Stylesheet Language.

XSL-transformering (XSLT)

Et språk som brukes til å omgjøre XML-dokumenter til andre typer dokumenter, for eksempel HTML eller XML. Det er utformet for å kunne brukes som en del av XSL.

XSLT

Se XSL-transformering.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×