Importere eller koble til data i en annen Access-database

Importere eller koble til data i en annen Access-database

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan overføre data fra én Access-database til en annen på mange måter. Kopiere og lime inn er den enkleste metoden, men importering og kobling gir bedre kontroll og fleksibilitet over dataene du henter og over hvordan du henter dataene til måldatabasen.

Denne artikkelen forklarer hvordan du importerer eller kobler til data i en annen Access-database.

Hva du vil gjøre?

Forstå import og koble til data fra en annen Access-database

Importere data fra en annen Access-database

Koble til data i en annen Access-database

Forstå import og koble til data fra en annen Access-database

Når du importerer fra en annen database, opprettes en kopi av dataene i måldatabasen uten å endre kilden. Under importoperasjonen, kan du velge objektene du vil kopiere, styre hvordan tabeller og spørringer importeres, angi om relasjoner mellom tabeller skal importeres, og så videre.

Du kanskje vil importere data for eksempel for å opprette noen tabeller som ligner på tabellene som finnes i en annen database. Du vil kopiere hele tabellen eller bare tabellen definisjoner for å unngå å utforme manuelt hver av disse tabellene. Når du velger å importere bare Tabelldefinisjon, får du en tom tabell. Feltene og feltegenskaper, altså kopieres til måldatabasen, men ikke dataene i tabellen. En annen fordel med å importere (sammenlignet med kopi-innliming) er at du kan velge å importere relasjonene mellom tabellene sammen med selve tabellene.

Hvis du bare vil legge til poster fra én database i en eksisterende tabell i en annen database, bør du vurdere importerer postene til en ny tabell og deretter opprette en tilføyingsspørring. Du kan ikke tilføye poster i en eksisterende tabell under en importoperasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om tilføyingsspørringer, kan du se artikkelen legge til poster i en tabell ved å bruke en tilføyingsspørring.

Du kanskje vil koble til data i en annen Access-database hvis organisasjonen bruker flere Access-databaser, men dataene i noen tabeller, for eksempel ansatte, må deles mellom ulike databaser. I stedet for å kopiere tabellen i alle slike databaser, kan du beholde tabellen i en enkelt database og koble til den fra andre databaser. En annen arbeidsgruppe eller avdeling må kunne legge til og bruke dataene i databasen, men du vil fortsette å eie strukturen til tabellene.

Importere data fra en annen Access-database

Prosessen med å importere data følger disse generelle trinnene:

 • Forberede importoperasjonen

 • Kjøre veiviseren for Import

 • Du kan også lagre importinnstillingene som en importoppsett for senere bruk

De følgende trinnene forklarer hvordan du utfører hver handling.

Forberede importoperasjonen

 1. Finn kildedatabasen og identifisere objektene du vil importere.

  Hvis kildedatabasen er en MDB eller ACCDB-fil, kan du importere tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, makroer og moduler. Hvis kildefilen er en MDE eller ACCDE-fil, kan du importere bare tabeller.

 2. Hvis dette er første gang du importerer data fra en Access-database, kan du se tabellen nedenfor noen nyttige tips.

  Element

  Beskrivelse

  Flere objekter

  Du kan importere flere objekter i én enkelt importoperasjon.

  Nytt objekt

  Hver importoperasjon oppretter et nytt objekt i måldatabasen. Du kan ikke skrive over eksisterende objekter eller tilføye poster i en eksisterende tabell ved hjelp av en importoperasjon.

  Importere en koblet tabell

  Hvis kildetabellen (for eksempel Ansatte1 i databasen salg) er egentlig en koblet tabell (en tabell som kobler til ansatte-tabellen i databasen lønn), erstattes den gjeldende importoperasjonen av en koblingsoperasjonen. På slutten av operasjonen får du en koblet tabell (navnet, for eksempel Ansatte1) som kobler til den opprinnelige kildetabellen (ansatte i databasen lønn).

  Hoppe over felt og poster

  Du kan ikke hoppe over bestemte felt eller poster når du importerer data fra en tabell eller spørring. Hvis du ikke vil importere noen av postene i en tabell, kan du imidlertid velge å importere bare tabelldefinisjon.

  Relasjoner

  Du kan velge å importere relasjonene mellom kildetabeller.

  Tabelldefinisjon

  Du kan velge å importere en hel tabell eller bare definisjon. Når du importerer bare definisjonen, opprettes en tabell som inneholder de samme feltene som kildetabellen, men ingen data.

  Oppslagsfelt

  Hvis et felt i kildetabellen slår opp verdier i en annen tabell eller spørring, må du importere den relaterte tabellen eller spørringen hvis du vil at målfeltet skal vise oppslagsverdiene. Hvis du ikke importere den relaterte tabellen eller spørringen, vises bare målfeltet oppslags-IDene.

  Spørringer

  Du kan importere en spørring som en spørring eller som en tabell. Hvis du importerer en spørring som en spørring, må du importere de underliggende tabellene.

 3. Lukk kildedatabasen. Kontroller at ingen brukere har åpnet den i alenemodus.

 4. Åpne måldatabasen. Sørg for at databasen ikke er skrivebeskyttet og at du har de nødvendige tillatelsene for å legge til objekter og data i databasen.

  Hvis kildedatabasen er passordbeskyttet, blir du bedt om å skrive inn passordet hver gang du bruker som kilde for en importoperasjon.

  Obs!: Hvis du vil importere dataene til en ny database, må du opprette en tom database som ikke inneholder noen tabeller, skjemaer eller rapporter, før du starter importoperasjonen.

  Importoperasjonen overskriver ikke eller endre noen av de eksisterende tabellene eller objektene. Hvis et objekt med samme navn som kildeobjektet allerede finnes i måldatabasen, tilføyes et tall (1, 2, 3 og så videre) til navnet på Importer-objekt. Hvis du for eksempel hvis du importerer oppgaver-tabellen til en database som allerede har en tabell kalt problemer, navnet den importerte tabellen Problemer1. Hvis navnet Problemer1 er allerede i bruk, den nye tabellen navnet Problemer2 og så videre.

  Det er viktig å være oppmerksom på at hvis du vil tilføye postene i kildetabellen til en tabell i måldatabasen, må du bruke en tilføyingsspørring i stedet for å kjøre en importoperasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om tilføyingsspørringer, kan du se artikkelen legge til poster i en tabell ved å bruke en tilføyingsspørring.

Importere dataene

 1. Plasseringen til veiviseren for importering kan variere noe avhengig av hvilken versjon av Access du har. Velg trinnene som passer for din versjon av Access:

  • Hvis du bruker den nyeste versjonen av Office 365-abonnementsversjonen av Access, klikker du på Ny datakilde > Fra database > AccessEksterne data-fanen i gruppen Importer og koble.

  • Hvis du bruker Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, i kategorien Eksterne Data klikker du Access i gruppen Importer og koble.

  • Hvis du bruker Access 2007, klikk på AccessEksterne data-fanen i Importer-gruppen.

 2. Hent eksterne Data - Access-Database Importer og koble åpnes.

  Veiviser for import av skjermbilde av Hent eksterne Data - Access-Database

 3. I filnavn-boksen skriver du inn navnet på kildedatabasen, eller klikk Bla gjennom for å vise dialogboksen Åpne fil.

 4. Velg Importer tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, makroer og moduler til den gjeldende databasen, og klikk OK.

  Dialogboksen Importer objekter åpnes.

  Merke objekter til å importere i dialogboksen Importer objekter

 5. Velg tabellene du vil importere, i dialogboksen Importer objektertabeller-fanen. Hvis du vil importere spørringer, klikk kategorien spørringer, og velg spørringene du vil importere.

  Hvis du vil avbryte et merket objekt, klikker du på objektet på nytt.

 6. Klikk på Alternativer for å angi tilleggsinnstillinger.

  Tabellen nedenfor beskriver hvordan hvert alternativ påvirker operasjonens resultater.

  Element

  Beskrivelse

  Avmerkingsboks for Relasjoner

  Velg for å importere relasjonene mellom de merkede tabellene.

  Avmerkingsboks for Menyer og verktøylinjer

  Velg for å importere eventuelle egendefinerte menyer og verktøylinjer som finnes i kildedatabasen. Menyene og verktøylinjene vises på en fane som heter Tillegg.

  Avmerkingsboks for Import-/eksportoppsett

  Velg for å importere eventuelle lagrede import- eller eksportoppsett som finnes i kildedatabasen.

  Avmerkingsboks for Navigasjonsrutegrupper

  Velg for å importere eventuelle egendefinerte Navigasjonsrutegrupper som finnes i kildedatabasen.

  Alternativknapp for Definisjon og Data

  Velg for å importere struktur og data for alle merkede tabeller.

  Alternativknapp for Bare definisjon

  Velg for å bare importere feltene i de merkede tabellene. Kildepostene blir ikke importert.

  Alternativknapp for Som spørringer

  Velg for å importere de merkede spørringene som spørringer. I dette tilfellet må du huske å importere alle de underliggende tabellene sammen med spørringene.

  Alternativknapp for Som tabeller

  Velg for å importere spørringer som tabeller. I dette tilfellet trenger du ikke å importere de underliggende tabellene.

 7. Klikk på OK for å fullføre operasjonen.

  Access overfører dataene og viser feilmeldinger hvis det oppstår problemer. Hvis operasjonen lykkes i å importere dataene, kan du lagre detaljene for operasjonen som et importoppsett for fremtidig bruk på den siste siden i veiviseren.

Koble til data i en annen Access-database

Kobling kan du koble til data i en annen database uten å importere den, slik at du kan vise og endre de nyeste dataene i både kilde- og måldatabasen uten å opprette og vedlikeholde to kopier av de samme dataene. Du kan bare koble til tabeller i en annen Access-database. Du kan ikke koble til spørringer, skjemaer, rapporter, makroer eller moduler.

Når du kobler til en tabell i en Access-database, opprettes en ny tabell, kalt en koblet tabell som inneholder en kobling til kilden poster og felt. Eventuelle endringer du gjør i dataene i kildedatabasen, gjenspeiles i den koblede tabellen i måldatabasen, og omvendt. Du kan imidlertid endre strukturen i en koblet tabell i måldatabasen. Med andre ord, kan ikke du endre en koblet tabell for eksempel å legge til eller slette et felt eller endre datatypen for et felt.

Prosessen med å koble til data i en annen Access-database følger disse generelle trinnene:

 • Klargjøre for koblingen

 • Kjøre Veiviser for kobling

De følgende trinnene forklarer hvordan du utfører hver handling.

Klargjøre for å koble tabeller i en Access-database

 1. Finn kildedatabasen.

  Filformatet kan være MDB, MDE, ACCDB eller ACCDE-fil. Hvis kildedatabasen er passordbeskyttet, blir du bedt om å angi passordet under koblingsoperasjonen.

 2. Finn tabellene du vil koble til. Du kan koble til tabeller, men du kan ikke koble til spørringer, skjemaer, rapporter, makroer eller moduler. Hvis dette er første gang du kobler til tabeller i en annen Access-database, kan du se tabellen nedenfor noen nyttige tips.

  Element

  Beskrivelse

  Flere objekter

  Du kan opprette koblinger til flere tabeller i en enkelt koblingsoperasjonen. En koblet tabell opprettes for hver kildetabell.

  Koblede tabeller som kilde

  Du kan ikke koble til en tabell som allerede er en koblet tabell i kildedatabasen.

  Hvis Ansatte1-tabellen som du vil koble til i Salg-databasen er egentlig en koblet tabell som kobler til ansatte-tabellen i databasen lønn, kan du for eksempel ikke bruke Ansatte1-tabellen i Salg-databasen som kildetabellen. Du bør i stedet koble direkte til ansatte-tabellen i lønn-databasen.

  Ny eller eksisterende tabell

  Hver koblingsoperasjonen oppretter en ny koblet tabell for hver kildetabell. Du kan ikke overskrive eller legge til en eksisterende tabell ved hjelp av en koblingsoperasjonen.

  Relasjoner

  Hvis du velger flere kildetabeller, overføres automatisk relasjonene mellom tabellene fremover til måldatabasen. Du kan imidlertid endre eller slette relasjonen i måldatabasen.

  Oppslagsfelt

  Hvis et felt i kildetabellen slår opp verdier i en annen tabell, må du huske å koble til den relaterte tabellen hvis du vil at målfeltet skal vise oppslagsverdiene. Hvis du ikke kobler til den relaterte tabellen eller spørringen, viser målfeltet bare oppslags-IDene.

 3. Lukk kildedatabasen. Kontroller at ingen andre brukere har åpnet databasen i alenemodus.

 4. Åpne måldatabasen. Kontroller at måldatabasen ikke er skrivebeskyttet og at du har de nødvendige tillatelsene for å legge til objekter og data i databasen.

  Obs!: Hvis du vil opprette koblingene i en ny database, må du opprette en tom database (en som ikke inneholder noen tabeller, skjemaer eller rapporter) før du starter koblingen.

  Operasjonen ikke overskrive eller endre noen av de eksisterende tabellene eller objektene. Hvis et objekt med samme navn som kildeobjektet allerede finnes i måldatabasen, tilføyes et tall (1, 2, 3 og så videre) til navnet på den koblede tabellen. Hvis du for eksempel hvis du kobler til tabellen problemer fra en database som allerede har en tabell kalt problemer, navnet den koblede tabellen Problemer1. Hvis navnet Problemer1 er allerede i bruk, den nye tabellen navnet Problemer2 og så videre.

  Husk at hvis du vil tilføye postene i kildetabellen til en tabell i måldatabasen, må du bruke en tilføyingsspørring i stedet for å kjøre en koblingsoperasjonen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om tilføyingsspørringer, kan du se artikkelen legge til poster i en tabell ved å bruke en tilføyingsspørring.

Koble til dataene

 1. Plasseringen av Veiviser for kobling varierer litt avhengig av din versjon av Access. Velg trinnene som passer for Access-versjon:

  • Hvis du bruker den nyeste versjonen av Office 365-abonnementsversjonen av Access, klikker du på Ny datakilde > Fra database > AccessEksterne data-fanen i gruppen Importer og koble.

  • Hvis du bruker Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, i kategorien Eksterne Data klikker du Access i gruppen Importer og koble.

  • Hvis du bruker Access 2007, klikk på AccessEksterne data-fanen i Importer-gruppen.

 2. Hent eksterne Data - Access-Database Importer og koble åpnes.

  Veiviser for import av skjermbilde av Hent eksterne Data - Access-Database

 3. I filnavn-boksen skriver du inn navnet på kildedatabasen, eller klikk Bla gjennom for å vise dialogboksen Åpne fil.

 4. Velg Koble til datakilden ved å opprette en koblet tabell, og klikk deretter på OK.

  Dialogboksen Koble tabeller åpnes.

  Velg en tabell til å koble til i dialogboksen Koble tabeller

 5. Velg tabellene du vil koble til, i dialogboksen Koble tabeller.

  Hvis du vil oppheve merking, klikker du tabellen på nytt.

 6. Klikk på OK for å fullføre operasjonen.

  Access oppretter koblede tabeller.

 7. Åpne de koblede tabellene i dataarkvisning for å sikre at dataene ser riktig.

Hva mer bør jeg vite?

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×