Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel for Windows

Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel for Windows

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Microsoft Excel. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Klikk én av fanene nedenfor for spesifikke instruksjoner for din Excel-versjon (emner for Excel for Windows er oppført først, deretter for Mac).

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2016. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Vil du ha denne referansen tilgjengelige når du arbeider, bør du skrive ut dette emnet. For å skrive ut dette emnet trykker du CTRL + P.

Merknad: Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Fungerer mine gamle hurtigtaster fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Excel 2016. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle ALT+meny-snarveiene fungerer også fortsatt. Du må imidlertid huske hele snarveien siden det ikke vises noen påminnelser på skjermen om hvilke bokstaver du skal trykke. Du kan for eksempel prøve å trykke ALT og deretter en av de gamle menytastene: R (Rediger), V (Visning), I (Sett inn) og så videre. Det vises en melding om at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastesekvensen, er det bare å starte kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Hurtigtaster for å navigere i båndet

Hvis du ikke har brukt båndet før, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg med å forstå modellen for båndets tastatursnarvei. Båndet kommer med nye snarveier kalt tastetips, som du kan få frem ved å trykke ALT. Båndet grupperer beslektede kommandoer på fanene. For eksempel: På Hjem-fanen inneholder Nummer-gruppen kommandoen Tallformat.

Tastetips vises på båndet

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel bokstaven N for Sett inn-fanen eller M for Formler-fanen. Dermed vises alle tastetipsene for knappene på denne fanen. Deretter trykker du tasten for ønsket knapp.

 • For å gå til båndet trykker du ALT, og deretter bruker du PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å bytte mellom faner.

 • Hvis du vil skjule båndet slik at du får mer plass å arbeide på, trykker du CTRL+F1. Gjenta for å vise båndet igjen.

Gå til tilgangstastene for båndet

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster:

Hvis du vil

Trykk

Åpne Fortell meg det-boksen på båndet og skriv inn et søkeord for å få hjelp eller finne Hjelp-innhold.

ALT+U, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-siden og bruke Backstage-visningen.

Alt+F

Åpne Hjem-fanen og formater tekst og tall, og bruk Finn-verktøyet.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn pivottabeller, diagrammer, tillegg, sparkline-grafikk, bilder, figurer, topptekster eller tekstbokser.

ALT+K

Åpne Sideoppsett-fanen og arbeide med temaer, sideoppsett, skalering og justering.

ALT+P

Åpne Formler-fanen og sette inn, spore og tilpasse funksjoner og beregninger.

ALT+M

Åpne Data-fanen og koble til, sortere, filtrere, analysere og arbeide med data.

Alt+T

Åpne Se gjennom-fanen og kontrollere stavemåten, legge til kommentarer og beskytte ark og arbeidsbøker.

Alt+O

Åpne Visning-fanen og forhåndsvis sideskift og oppsett, vis og skjul rutenett og overskrifter, angi zoom-forstørrelse, administrer vinduer og ruter og vis makroer.

ALT+N

Til toppen av siden

Arbeide i båndfaner og menyer med tastaturet

Hvis du vil

Trykk

Velg den aktive fanen på båndet og aktiver tilgangstastene.

ALT eller F10 Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytt fokuset til kommandoer på båndet.

Tab eller Skift+Tab

Flytt ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

Tasten pil ned, pil opp, pil venstre eller pil høyre

Aktivere en valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

Pil ned

Åpne menyen for en valgt knapp.

Alt+Pil ned

Flytte til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Utvid eller skjul båndet.

CTRL+F1

Åpne en hurtigmeny.

Skift+F10 eller

Kontekstnøkkel

Flytte til undermenyen når en hovedmenyen er åpen eller merket.

Pil venstre

Til toppen av siden

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Excel 2016.

Hvis du vil

Trykk

Lukke et regneark

Ctrl+W

Åpne et regneark

Ctrl+O

Gå til Hjem-fanen

ALT+H

Lagre et regneark

Ctrl+S

Kopiere

Ctrl+C

Lime inn

Ctrl+V

Angre

Ctrl+Z

Fjerne celleinnhold

Slette nøkkel

Velge en fyllfarge

ALT+H, SS

Klippe ut

Ctrl+X

Gå til Sett inn-fanen

ALT+N

Bruke fet

Ctrl+B

Midtstill celleinnholdet

ALT+H, C2

Gå til Sideoppsett-fanen

ALT+P

Gå til Data-fanen

Alt+A

Gå til Visning-fanen

ALT+N

Formatere en celle fra hurtigmenyen

SKIFT+F10, eller

Kontekstnøkkel

Legge til kantlinjer

ALT+H, K2

Slette kolonne

ALT + H, BL, og deretter O

Gå til Formel-fanen

ALT+M

Til toppen av siden

Navigere i celler: hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Flytt til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

SKIFT+TAB

Flytte én celle opp i et regneark.

Pil opp

Flytte én celle ned i et regneark.

Pil ned-tast

Flytte én celle til venstre i et regneark.

Pil venstre

Flytte én celle til høyre i et regneark.

Pil høyre

Flytte til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

CTRL+Piltast

Angi sluttmodus, flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, og slå av sluttmodus. Hvis cellene er tomme, flytt til siste celle i raden eller kolonnen.

END, piltast

Flytte til siste celle i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen lengst til høyre.

Ctrl+End

Utvider utvalget av celler til den siste cellen som er brukt i regnearket (nederst i høyre hjørne).

CTRL+SKIFT+END

Gå til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Home + Scroll Lock

Gå til begynnelsen av en rad i et regneark. Home Gå til begynnelsen av et regneark.

Ctrl+Home

Gå ett skjermbilde ned i et regneark.

SIDE NED

Gå til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+PGDN

Gå ett skjermbilde til høyre i et regneark.

Alt+Side ned

Gå ett skjermbilde opp i et regneark.

SIDE OPP

Gå ett skjermbilde til venstre i et regneark.

Alt+Side opp

Gå til forrige ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Side opp

Gå én celle til høyre i et regneark. Eller flytte mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

TAB

Til toppen av siden

Foreta valgene og utføre handlinger: hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Merke hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellomrom

Merke gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+Side ned

Merke gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+Side opp

Utvide det merkede celleområdet med én celle.

Skift+piltast

Utvid det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle.

Ctrl+Skift+Piltast

Aktivere utvidelsesmodus og bruke piltastene til å utvide et merket område. Trykk på nytt for å slå av.

Aktivere utvidelsesmodus og bruke piltastene til å utvide et merket område. Trykk på nytt for å slå av. F8

Legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

Skift+F8

Starte en ny linje i samme celle.

Alt+Enter

Fylle merket celleområde med gjeldende inntasting.

Ctrl+Enter

Avslutte registrering av data i en celle og gå til cellen over

Skift+Enter

Merke en hel kolonne i et regneark.

Ctrl+Mellomrom

Merke en hel rad i et regneark.

Skift+Mellomrom

Merke alle objektene i et regneark når et objekt merkes.

Ctrl+Skift+Mellomrom

Utvide det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

Ctrl+Skift+Home

Merke gjeldende område hvis regnearket inneholder data. Trykk en gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk en tredje gang for å merke hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellomrom

Merke det gjeldende området rundt den aktive cellen, eller merke en hel pivottabellrapport.

Ctrl+Skift+Stjerne (*)

Merke den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Hjem

Gjenta om mulig siste kommando eller handling.

Ctrl+Y

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Til toppen av siden

Formatet i celler: hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Formatere en celle ved hjelp av dialogboksen Formater celler.

Ctrl+1

Formatere skrifter i en celle i dialogboksen Formater celler.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Rediger den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

F2

Sette inn eller redigere en cellekommentar.

Skift+F2

Sette inn tomme celler med dialogboksen Sett inn.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Vise dialogboksen Slett for å slette merkede celler.

Ctrl+Minustegn (-)

Angi gjeldende klokkeslett.

Ctrl+Skift+kolon (:)

Angi gjeldende dato.

Ctrl+semikolon (;)

Bytte mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

Ctrl + grav aksent (')

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

Ctrl + apostrof (')

Flytte de merkede cellene.

Ctrl+X

Kopiere de merkede cellene.

Ctrl+C

Lime inn innholdet på innsettingspunktet, som erstatter et eventuelt merket område.

Ctrl+V

Lime inn innhold ved hjelp av dialogboksen Lim inn utvalg.

Ctrl+K

Kursivere tekst eller fjerne kursiv formatering.

Ctrl+I eller Ctrl+3

Fet tekst eller fjerne fet formatering.

Ctrl+B eller Ctrl+2

Understreke tekst eller fjerne understreking.

Ctrl+U eller Ctrl+4

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

Ctrl+5

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

Ctrl+6

Legge til en kantlinje rundt de merkede cellene.

Ctrl+Skift+ampersand (&)

Fjerne kantlinjen fra de merkede cellene.

Ctrl+Skift+understrek (_)

Vise eller skjule disposisjonssymboler.

Ctrl+8

Skjule de merkede radene.

Ctrl+9

Skjule de merkede kolonnene.

Ctrl+0

Bruke kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

Ctrl+D

Bruke kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

Ctrl+R

Bruke standard tallformat.

Ctrl+Skift+tilde (~)

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

Ctrl+Skift+dollartegn ($)

Bruke prosentformatet uten desimaler.

Ctrl+Skift+prosent (%)

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

Ctrl+Skift+cirkumflekstegn (^)

Bruke datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+nummertegn (#)

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

Ctrl+Skift+krøllalfa (@)

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

Ctrl+Skift+utropstegn (!)

Opprette eller redigere en hyperkobling.

Ctrl+K

Bruke stavekontroll på det aktive regnearket eller det merkede området.

F7

Vise alternativer for Hurtiganalyse for merkede celler som inneholder data.

Ctrl+Q

Vise dialogboksen Opprett tabell.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Til toppen av siden

Arbeide med data, funksjoner og formel-linjen: hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Merke en hel pivottabellrapport.

CTRL+SKIFT+STJERNE (*)

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

F2

Vise eller skjule formellinjen.

Ctrl+Skift+U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Esc

Fullføre en oppføring i formellinjen og merke cellen nedenfor.

ENTER

Flytte markøren til slutten av teksten i formellinjen.

Ctrl+End

Merke all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten.

Ctrl+Skift+End

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

F9

Beregne det aktive regnearket.

Skift+F9

Beregne alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollere avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Vise menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

Alt+Skift+F10

Vise dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

Ctrl+A

Sette inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A

Aktiver Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle ut den gjeldende kolonnen.

CTRL+E

Veksle mellom alle de forskjellige kombinasjonene av absolutte og relative referanser hvis en cellereferanse eller et område merkes.

F4

Sette inn en funksjon.

Skift+F3

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+tommesymbolet (")

Opprette et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+F1

Opprette et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

F11

Definere et navn som skal brukes i referanser.

Alt+M, 7

Lime inn et navn fra dialogboksen Lim inn navn (hvis det er definert navn i arbeidsboken.

F3

Gå til første felt i neste post i et dataskjema.

Enter

Opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

Alt+F8

Åpne redigeringsprogrammet Microsoft Visual Basic For Applications.

ALT+F11

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet.

Alt+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

Alt+Skift+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Rediger den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av innholdet. Hvis redigering er deaktivert for cellen, kan du i stedet flytte innsettingspunktet til formellinjen. Hvis det er en formel du redigerer, deaktiverer du punkt-modus slik at du kan bruke PILTASTER til å opprette en referanse.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

Ctrl+F2 viser forhåndsvisningsområdet i kategorien Skriv ut i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det er definert navn i arbeidsboken (kategorien Formler, Definerte navn-gruppen, Definer navn).

Skift+F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

Ctrl+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomekontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys, kommandoen Del vindu), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

Skift+F6 bytter mellom regnearket, zoomkontrollene, oppgaveruten og båndet.

Ctrl+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

Ctrl+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk Enter når du er ferdig, eller Esc for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

Skift+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

Ctrl+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

Skift+F9 beregner det aktive regnearket.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

Ctrl+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke Alt.)

Skift+F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

Alt+Skift+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

Ctrl+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

Skift+F11 setter inn et nytt regneark.

Alt+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

ALT, N, E viser regnearket i sideoppsettvisning.

ALT, N, B viser regnearket i normalvisning.

ALT, N, I viser regnearket i sideskiftvisning.

Piltaster

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

Ctrl+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

Skift+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

Ctrl+Skift+Piltast utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger kategorien til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er merket, bytter tastene mellom knappene i kategorien.

PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er merket, kan du gå opp eller ned i kategorigruppen med disse tastene.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

Pil ned eller Alt+Pil ned åpner en valgt rullegardinliste.

Tilbake

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

Slette

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

End

End slår på eller av Slutt på modus. I Slutt på modus kan du trykke en piltast for å flytte til neste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Slutt på modus slås automatisk av etter at du har trykket piltasten. Pass på å trykke End igjen før du trykker neste piltast. Slutt på modus vises på statuslinjen når den er på.

Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker End fulgt av en piltast.

END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Ctrl+End går til den siste cellen i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen som er lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutten av teksten.

Ctrl+Skift+End utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker Ctrl+Skift+End all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

Enter

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

Alt+Enter starter en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

Skift+Enter fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

Esc

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

Home

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Ctrl+Home går til begynnelsen av et regneark.

Ctrl+Skift+Home utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

Alt+PgDn går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

Ctrl+PgDn går til neste ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+PgDn merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

Alt+PgUp går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp går til forrige ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+PgUp merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Mellomrom

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

Ctrl+Mellomrom merker en hel kolonne i et regneark.

Skift+Mellomrom merker en hel rad i et regneark.

Ctrl+Skift+Mellomrom merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker Ctrl+Skift+Mellomrom gjeldende område. Trykk Ctrl+Skift+Mellomrom én gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk Ctrl+Skift+Mellomrom en tredje gang for å merke hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker Ctrl+Skift+Mellomrom alle objektene i et regneark.

Alt+Mellomrom viser systemmenyen for Excel-vinduet.

Tab

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

Skift+Tab går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

Ctrl+Tab bytter til neste kategori i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2013. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Vil du ha denne referansen tilgjengelige når du arbeider, bør du skrive ut dette emnet. For å skrive ut dette emnet trykker du CTRL + P.

Merknad: Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Tastaturtilgang til båndet

Hvis du ikke har brukt båndet før, kan informasjonen i denne delen være med på å gi deg en forståelse av hurtigtastmodellen for båndet. Båndet kommer med nye snarveier kalt tastetips. Du viser tastetips ved å trykke ALT.

Tastetips vises på båndet

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel bokstaven N for Sett inn-fanen eller M for Formler-fanen. Dermed vises alle tastetipsene for knappene på denne fanen. Deretter trykker du tasten for ønsket knapp.

Fungerer mine gamle hurtigtaster fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Microsoft Excel 2013. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle ALT+meny-snarveiene fungerer også fortsatt. Du må imidlertid huske hele snarveien siden det ikke vises noen påminnelser på skjermen om hvilke bokstaver du skal trykke. Du kan for eksempel prøve å trykke ALT og deretter en av de gamle menytastene: R (Rediger), V (Visning), I (Sett inn) og så videre. Det vises en melding om at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastesekvensen, er det bare å starte kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten

Tast

Beskrivelse

Ctrl+PgDn

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

Ctrl+PgUp

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

Ctrl+Shift+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

Ctrl+Shift_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

Ctrl+Shift+~

Bruker standard tallformat.

Ctrl+Shift+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

Ctrl+Shift+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

Ctrl+Shift+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

Ctrl+Shift+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Shift+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

Ctrl+Shift+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

Ctrl+Shift+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

Ctrl+Shift+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

Ctrl+Shift+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Shift+Plusstegn (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

Ctrl+Minustegn (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

Ctrl+;

Setter inn gjeldende dato.

Ctrl+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formater celler.

Ctrl+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

Ctrl+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

Ctrl+4

Bruker eller fjerner understreking.

Ctrl+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

Ctrl+6

Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.

Ctrl+8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de merkede radene.

Ctrl+0

Skjuler de merkede kolonnene.

Ctrl+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merkes gjeldende område når du trykker Ctrl+A. Trykk Ctrl+A én gang til for å merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

Ctrl+F

Bruker eller fjerner fet formatering.

Ctrl+C

Kopierer de merkede cellene.

Ctrl+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+E

Aktiver Rask utfylling for automatisk å gjenkjenne mønstre i nærliggende kolonner og fylle ut den gjeldende kolonnen.

CTRL+F

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Søk valgt.

Skift+F5 viser også denne kategorien, mens Skift+F4 gjentar siste Søk-handling.

Ctrl+Skift+F åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.

Ctrl+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

Ctrl+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Erstatt valgt.

Ctrl+K

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

Ctrl+K

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

Ctrl+L

Viser dialogboksen Opprett tabell.

Ctrl+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

Ctrl+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

Ctrl+Skift+O merker alle celler som inneholder merknader.

Ctrl+P

Viser kategorien Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.

Ctrl+Skift+P åpner dialogboksen Formater celler med kategorien Skrift valgt.

Ctrl+Q

Viser alternativer for Hurtiganalyse for dataene når du har merket celler som inneholder dataene.

Ctrl+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

Ctrl+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

Ctrl+U

Bruker eller fjerner understreking.

Ctrl+Skift+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

Ctrl+V

Setter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

Ctrl+Alt+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regneark eller i et annet program.

Ctrl+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

Ctrl+X

Klipper ut de merkede cellene.

Ctrl+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Ctrl+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Tips!: Ctrl-kombinasjonen Ctrl+M er foreløpig ikke tilordnet noe.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet.

ALT+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

Alt+Skift+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

Skift+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

Ctrl+F2 viser forhåndsvisningsområdet i kategorien Skriv ut i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det er definert navn i arbeidsboken (kategorien Formler, Definerte navn-gruppen, Definer navn).

Skift+F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

Ctrl+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoom-kontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys ruter, Del vindu-kommandoen), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoom-kontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

Ctrl+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk Enter når du er ferdig, eller Esc for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

Skift+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

Ctrl+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

Skift+F9 beregner det aktive regnearket.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

Ctrl+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke Alt.)

Skift+F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

Alt+Skift+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

Ctrl+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

Skift+F11 setter inn et nytt regneark.

Alt+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

ALT

Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

ALT, N, E viser regnearket i sideoppsettvisning.

ALT, N, B viser regnearket i normalvisning.

ALT, N, I viser regnearket i sideskiftvisning.

Piltaster

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

Ctrl+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

Skift+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger fanen til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndfane er merket, bytter tastene mellom faneknappene.

PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndfane er merket, kan du gå opp eller ned i fanegruppen med disse tastene.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

Pil ned eller Alt+Pil ned åpner en valgt rullegardinliste.

Tilbake

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

Slette

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

End

End slår på eller av Slutt på modus. I Slutt på modus kan du trykke en piltast for å flytte til neste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Slutt på modus slås automatisk av etter at du har trykket piltasten. Pass på å trykke End igjen før du trykker neste piltast. Slutt på modus vises på statuslinjen når den er på.

Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker End fulgt av en piltast.

END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Ctrl+End går til den siste cellen i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen som er lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutten av teksten.

Ctrl+Skift+End utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker Ctrl+Skift+End all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

Enter

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

Alt+Enter starter en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

Skift+Enter fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

Esc

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og går tilbake til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

Ctrl+Home går til begynnelsen av et regneark.

Ctrl+Skift+Home utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

Alt+PgDn går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

Ctrl+PgDn går til neste ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+PgDn merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

Alt+PgUp går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp går til forrige ark i en arbeidsbok.

Ctrl+Skift+PgUp merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

Mellomrom

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

Ctrl+Mellomrom merker en hel kolonne i et regneark.

Skift+Mellomrom merker en hel rad i et regneark.

Ctrl+Skift+Mellomrom merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker Ctrl+Skift+Mellomrom gjeldende område. Trykk Ctrl+Skift+Mellomrom én gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk Ctrl+Skift+Mellomrom en tredje gang for å merke hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker Ctrl+Skift+Mellomrom alle objektene i et regneark.

Alt+Mellomrom viser systemmenyen for Excel-vinduet.

Tab

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

Skift+Tab går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

Ctrl+Tab bytter til neste kategori i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2010. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Merknad: Hvis du bruker Microsoft Excel Starter 2010, vær oppmerksom på at ikke alle funksjoner som er oppført for Excel støttes i Excel Starter 2010.

Tips!: Vil du ha denne referansen tilgjengelige når du arbeider, bør du skrive ut dette emnet. For å skrive ut dette emnet trykker du CTRL + P.

Merknad: Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Tastaturtilgang til båndet

Hvis du ikke har brukt båndet før, kan informasjonen i denne delen være med på å gi deg en forståelse av hurtigtastmodellen for båndet. Båndet kommer med nye snarveier kalt tastetips. Du viser tastetips ved å trykke ALT.

Tastetips vises på båndet

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel bokstaven N for Sett inn-fanen eller M for Formler-fanen. Dermed vises alle tastetipsene for knappene på denne fanen. Deretter trykker du tasten for ønsket knapp.

Fungerer mine gamle hurtigtaster fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Excel 2010. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste av de gamle ALT+meny-snarveiene fungerer også fortsatt. Du må imidlertid huske hele snarveien siden det ikke vises noen påminnelser på skjermen om hvilke bokstaver du skal trykke. Du kan for eksempel prøve å trykke ALT og deretter en av de gamle menytastene: E (Rediger), V (Visning), I (Sett inn) og så videre. Det vises en melding om at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastesekvensen, er det bare å starte kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Hurtigtaster som bruker kombinasjonen med CTRL-tasten

Tips!:  Laste ned eller skrive ut et hurtigreferansekort: Hurtigtaster – CTRL-taster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

CTRL+PGUP

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

CTRL+PGDN

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL+SKIFT+(

Tar frem skjulte rader i utvalget.

CTRL+SHIFT+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SHIFT_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SHIFT+~

Bruker standard tallformat.

CTRL+SHIFT+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SHIFT+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SHIFT+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SHIFT+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+Minustegn (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL+;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

CTRL+6

Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.

CTRL+8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL+9

Skjuler de merkede radene.

CTRL+0

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+A gjeldende område. Trykk CTRL+A én gang til hvis du vil merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SHIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+B

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

CTRL+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+F

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Søk valgt.

SHIFTt+F5 viser også denne fanen, mens SHIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SHIFT+F åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Erstatt valgt.

CTRL+I

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+K

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL+L

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL+SHIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL+P

Viser kategorien Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.

CTRL+SHIFT+P åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

CTRL+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SHIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Setter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regneark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Tips!: CTRL-kombinasjonene CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M, og CTRL+Q er foreløpig ikke tilordnet noe.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tips!:  Laste ned eller skrive ut et hurtigreferansekort: Hurtigtaster – funksjonstaster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet.

ALT+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL+F2 viser forhåndsvisningsområdet på Skriv ut-fanen i Backstage-visning.

F3

Viser Lim inn navn-dialogboksen. Bare tilgjengelig hvis det finnes eksisterende navn i arbeidsboken.

SKIFT+F3 viser Sett inn funksjon-dialogboksen.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

ALT+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoom-kontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys ruter, Del vindu-kommandoen), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomkontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et utvalg av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

ALT+F8 viser Makro-dialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke ALT.)

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et valgt element.

ALT+SKIFT+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.

ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Merknad:  Laste ned eller skrive ut et hurtigreferansekort: Hurtigtaster – diverse. (PDF)

Tast

Beskrivelse

ALT

Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

ALT, N, E viser regnearket i sideoppsettvisning.

ALT, N, B viser regnearket i normalvisning.

ALT, N, I viser regnearket i sideskiftvisning.

Piltaster

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SHIFT+Piltast utvider merket celleområde til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger fanen til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndfane er merket, bytter tastene mellom knappene i fanen.

PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndfane er merket, kan du gå opp eller ned i fanegruppen med disse tastene.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.

TILBAKE

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

SLETT

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

END slår sluttmodus på. I sluttmodus kan du deretter trykke en piltast for å flytte til neste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker END etterfulgt av en piltast.

END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er synlig.

CTRL+END går til den siste cellen i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen som er lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SHIFT+END utvider de merkede cellene til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SHIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

SHIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og går tilbake til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.

CTRL+SHIFT+HOME utvider det merkede utvalget av celler til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

ALT + PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

MELLOMROM

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM gjeldende område. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM én gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en tredje gang for å merke hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.

ALT+MELLOMROM viser systemmenyen for Excel-vinduet.

TAB

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

SHIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

CTRL+TAB bytter til neste fane i en dialogboks.

CTRL+SHIFT+TAB bytter til forrige fane i en dialogboks.

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2007. Dette omfatter hurtigtastene som du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Tips!: Vil du ha denne referansen tilgjengelige når du arbeider, bør du skrive ut dette emnet. For å skrive ut dette emnet trykker du CTRL + P.

Merknad: Hvis en handling du bruker ofte ikke har en hurtigtast, kan du registrere en makro for å opprette en.

Viktig: 

 • Disse hurtigtastene er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+) i dette emnet. Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

Hurtigtaster som bruker kombinasjonen med CTRL-tasten

Tast

Beskrivelse

CTRL+PGUP

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

CTRL+PGDN

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL+SKIFT+(

Tar frem skjulte rader i utvalget.

CTRL+SHIFT+)

Tar frem skjulte rader i utvalget.

CTRL+SHIFT+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SHIFT_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SHIFT+~

Bruker standard tallformat.

CTRL+SHIFT+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SHIFT+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SHIFT+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SHIFT+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+Minustegn (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL+;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

CTRL+6

Veksler mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter.

CTRL+8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL+9

Skjuler de merkede radene.

CTRL+0

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+A gjeldende område. Trykk CTRL+A én gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk CTRL+A en tredje gang for å merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SHIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+B

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

CTRL+C etterfulgt av CTRL+C nok en gang viser utklippstavlen.

CTRL+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+F

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Søk valgt.

SHIFTt+F5 viser også denne fanen, mens SHIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SHIFT+F åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt med kategorien Erstatt valgt.

CTRL+I

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+K

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL+SHIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL+P

Viser dialogboksen Skriv ut

CTRL+SHIFT+P åpner dialogboksen Formater celler med Skrift-fanen valgt.

CTRL+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

CTRL+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SHIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Setter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regneark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

CTRL+SKIFT+Z bruker Angre eller Gjør om-kommandoen til å tilbakestille eller gjenopprette den siste automatiske korrigeringen når Autokorrektur Smartflagg vises.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser Hjelp for Microsoft Office Excel-oppgaveruten.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet, en komponent i Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

ALT+F1 oppretter et diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL+F2 viser forhåndsvisningsvinduet.

F3

Viser Lim inn navn-dialogboksen.

SKIFT+F3 viser Sett inn funksjon-dialogboksen.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonene av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoom-kontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys ruter, Del vindu-kommandoen), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomkontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når flere arbeidsbokvinduer er åpne.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et utvalg av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

ALT+F8 viser Makro-dialogboksen for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker uavhengig av om de er endret siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips.

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et valgt element.

ALT+SHIFT+F10 viser menyen eller meldingen for et smartflagg. Hvis det finnes mer enn ett smartflagg, bytter det til neste smartflagg og viser den tilhørende menyen eller meldingen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Oppretter et diagram av dataene i gjeldende område.

SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.

ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Tast

Beskrivelse

Piltaster

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+Piltast går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+Piltast utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SHIFT+Piltast utvider merket celleområde til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger fanen til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndfane er merket, bytter tastene mellom knappene i fanen.

PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndfane er merket, kan du gå opp eller ned i fanegruppen med disse tastene.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.

TILBAKE

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

SLETT

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

Går til cellen i nedre høyre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er synlig.

CTRL+END går til den siste cellen i et regneark, i den nederste brukte raden i kolonnen lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SHIFT+END utvider de merkede cellene til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SHIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

SHIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og går tilbake til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.

CTRL+SHIFT+HOME utvider det merkede utvalget av celler til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

ALT + PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SHIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

MELLOMROM

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

 • Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM gjeldende område. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM én gang til for å merke gjeldende område og sammendragsrader. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en tredje gang for å merke hele regnearket.

 • Når et objekt er merket, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM alle objektene i et regneark.

ALT+MELLOMROM viser system-menyen for Excel-vinduet i Microsoft Office.

TAB

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

SHIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

CTRL+TAB bytter til neste fane i en dialogboks.

CTRL+SHIFT+TAB bytter til forrige fane i en dialogboks.

Til toppen av siden

Hurtigtastene i Excel 2016 for Mac er oppført her. Hvis du bruker Excel på en Windows-datamaskin, fungerer mange av hurtigtastene som bruker CTRL-tasten også i Excel 2016 for Mac. Men ikke alle. Når du er i tvil, kan du sjekke denne listen. Vær oppmerksom på at hurtigtastene som er oppført i dette emnet refererer til det norske tastaturoppsettet.

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Tastetrykk

Lim inn

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Kopier

KOMMANDO + C
eller
CTRL + C

Fjern

SLETT

Lagre

KOMMANDO + S
eller
CTRL + S

Angre

KOMMANDO + Z
eller
CTRL + Z

Gjøre om

KOMMANDO + Y
eller
CTRL + Y eller
KOMMANDO + SKIFT + Z

Klippe ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Bruke fet

KOMMANDO + B
eller
CTRL + B

Skriv ut

KOMMANDO + P
eller
CTRL + P

Åpne Visual Basic

TILVALG + F11

Fylle nedover

KOMMANDO + D
eller
CTRL + D

Fylle høyre

KOMMANDO + R
eller
CTRL + R

Sette inn celler

CTRL + SKIFT + =

Slette celler

KOMMANDO + BINDESTREK
eller
CTRL + BINDESTREK

Beregne alle åpne arbeidsbøker

KOMMANDO + =
eller
F9

Lukke vindu

KOMMANDO + W
eller
CTRL + W

Avslutte Excel

KOMMANDO + Q

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G
eller
F5

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1
eller
CTRL + 1

Vis dialogboksen Erstatt med

CTRL + H
eller
KOMMANDO + SKIFT + H

Lim inn utvalg

KOMMANDO + CTRL + V
eller
CTRL + TILVALG + V
eller
KOMMANDO + TILVALG + V

Understreke

KOMMANDO + U

Bruke kursiv

KOMMANDO + I
eller
CTRL + I

Ny, tom arbeidsbok

KOMMANDO + N
eller
CTRL + N

Ny arbeidsbok fra mal

KOMMANDO + SHIFT + P

Vise dialogboksen Lagre som

KOMMANDO + SKIFT + S
eller
F12

Vis Hjelp-vinduet

F1
eller
KOMMANDO + /

merke alt

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + SKIFT + MELLOMROM

Legge til eller fjern et filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Minimer eller maksimer båndfanene

KOMMANDO + TILVALG + R

Vise dialogboksen Åpne.

KOMMANDO + O
eller
CTRL + O

Kjøre stavekontroll

F7

Åpne synonymordboken

SKIFT+F7

Vise Formelverktøy

SHIFT+F3

Åpne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Åpne dialogboksen Lag navn

KOMMANDO + SKIFT + F3

Sette inn et nytt ark *

SKIFT+F11

Skriv ut

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Forhåndsvisning

KOMMANDO + P eller CTRL + P

** Denne snarveien er i konflikt med en standard Mac OS-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne snarveien, må du endre innstillingene for Mac-tastatur. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur >Snarveier. Klikk Mission Control, og klikk deretter for å velge bort Vis skrivebord-alternativet.

Til toppen av siden

Funksjonstaster

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Trykk

Vis Hjelp-vinduet

F1

Redigere merket celle

F2

Sette inn eller redigere en cellekommentar

Skift+F2

Åpne Lagre-dialogboksen

Tilvalg + F2

Åpne Formelverktøy

Skift+F3

Åpne Definer navn-dialogboksen

KOMMANDO + F3

Lukk

KOMMANDO + F4

Vise Gå til-dialogboksen

F5

Vise Søk-dialogboksen

Skift + F5

Gå til Søk i ark-dialogboksen

Ctrl + F5

Kjøre stavekontroll

F7

Åpne synonymordboken

Skift + F7 eller Ctrl + Tilvalg + KOMMANDO + R

Utvide utvalget

F8

Legge til i utvalget

Skift + F8

Vise Makro-dialogboksen

Tilvalg + F8

Beregne alle åpne arbeidsbøker

F9

Beregne det aktive arket

Skift + F9

Minimere det aktive vinduet

Ctrl + F9

Vise en hurtigmeny eller en høyreklikkmeny

Skift + F10

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet

Ctrl + F10 eller KOMMANDO + F10

Sette inn et nytt diagramark*

F11

Sette inn et nytt ark*

Skift + F11

Sette inn et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11

Åpne Visual Basic

Tilvalg + F11

Vise Lagre som-dialogboksen

F12

Vise Åpne-dialogboksen

KOMMANDO + F12

Til toppen av siden

Flytte og rulle i et ark eller en arbeidsbok

Hvis du vil

Tastetrykk

gå én celle opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Flytte til kanten av gjeldende dataområde

KOMMANDO + piltast

Flytte til begynnelsen av raden

HOME

Flytte til begynnelsen av arket

CTRL + HOME

Flytte til siste celle i bruk på arket

CTRL + END

Flytte ett skjermbilde nedover

PGDN
Trykk FN + PIL NED på en MacBook

Flytte ett skjermbilde oppover

PGUP
Trykk FN + PIL OPP på en MacBook

Flytte ett skjermbilde til høyre

TILVALG + PGDN

Flytte ett skjermbilde til venstre

TILVALG + PGUP

Flytte til neste ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN
eller
ALT + PIL HØYRE

Flytte til forrige ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN
eller
ALT + PIL VENSTRE

Rulle for å vise den aktive cellen

CTRL + DEL

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G

Vise dialogboksen Søk.

CTRL + F
eller
SKIFT + F5

Access-søk (når du er i en celle eller når en celle er merket)

KOMMANDO + F

Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet ark

TAB

Til toppen av siden

Skriv ut

Hvis du vil

Trykk

Skriv ut

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Forhåndsvisning

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Til toppen av siden

Skrive inn data i et ark

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Redigere merket celle

F2

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte fremover i utvalget

ENTER

Starte en ny linje i samme celle

CTRL + TILVALG + ENTER

Fylle ut det valgte celleområdet med teksten du skriver inn

KOMMANDO + ENTER
eller
KONTROLL + ENTER

Fullfør en registrering av data i cellen og flytt oppover i merket område

SKIFT + ENTER

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til høyre i utvalget

TAB

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til venstre i utvalget

SKIFT+TAB

Avbryte registrering av data i cellen

ESC

Slette tegnet til venstre for innsettingspunktet eller slette utvalget

SLETT

Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet, eller slette det merkede området
Obs! Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten

Slett

Slette tekst på slutten av linjen
Obs! Enkelte mindre tastaturer har ikke denne tasten

CTRL + Slett

Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Sette inn en merknad

SKIFT+F2

Åpne og redigere en cellekommentar

SKIFT+F2

Fylle nedover.

CTRL + D
eller

KOMMANDO + D

Fyll mot høyre

CTRL + R
eller

KOMMANDO + R

Definere et navn

CTRL + L

Til toppen av siden

Arbeide i celler i formellinjen

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Redigere merket celle

F2

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

KOMMANDO + SKIFT + ENTER eller
CTRL + SKIFT + ENTER

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Sette inn en hyperkobling

KOMMANDO + K
eller
CTRL + K

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av linjen

CTRL + U

Åpne Formelverktøy

SHIFT+F3

Beregne det aktive arket

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny

SKIFT+F10

Starte en formel

=

Veksle formelreferansestilen mellom absolutt, relativ og blandet

KOMMANDO + T
eller
F4

Sette inn Autosummer-formelen

KOMMANDO + SKIFT + T

Skrive inn datoen

CTRL + SEMIKOLON (;)

Angi klokkeslettet

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + SKIFT + TOMMEMERKE (")

Veksle mellom å vise celleverdier og celleformler

CTRL + J

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + APOSTROF (')

Vise Autofullfør-listen

CTRL + TILVALG + PIL NED

Definere et navn

CTRL + L

Åpne Smart søk-ruten

CTRL + TILVALG + KOMMANDO + L

Til toppen av siden

Formatere og redigere data

Hvis du vil

Tastetrykk

Redigere merket celle

F2

Lage en tabell

KOMMANDO + T
eller
CTRL + T

Sette inn et linjeskift i en celle

KOMMANDO + TILVALG + ENTER eller
CTRL + TILVALG + ENTER

Sette inn spesialtegn, som symboler, inkludert emoji

CTRL + KOMMANDO + MELLOMROM

Øke skriftstørrelse

KOMMANDO + SKIFT + >

Redusere skriftstørrelse

KOMMANDO + SKIFT + <

Midtstille loddrett

KOMMANDO + E

Venstrejustere

KOMMANDO + L

Vise dialogboksen Endre cellestil

KOMMANDO + SKIFT + L

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1

Bruke standard tallformat

CTRL + SKIFT + ~

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall vises i rødt med parentes)

CTRL + SKIFT + $

Bruke prosentformatet uten desimaler

CTRL + SKIFT + %

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler

CTRL + SKIFT + ^

Bruke datoformatet med dag, måned og år

CTRL + SKIFT + #

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM

CTRL + SKIFT + @

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier

CTRL + SKIFT + !

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene

KOMMANDO + TILVALG + NULL

Legge til en kantlinje til høyre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL HØYRE

Legge til en kantlinje til venstre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL VENSTRE

Legge til en kantlinje over utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL OPP

Legge til en kantlinje under utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL NED

Fjerne kantlinjer

KOMMANDO + TILVALG + BINDESTREK

Bruke eller fjerne fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke eller fjerne kursiv formatering

KOMMANDO + I

Bruke eller fjerne understreking

KOMMANDO + U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Ta frem en kolonne

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Skjule en rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL+ (

Vise en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Redigere den aktive cellen

CTRL + U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Lime inn tekst i den aktive cellen

KOMMANDO + V

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Sette inn oppføringen i den gjeldende cellen i de merkede cellene

KOMMANDO + ENTER eller
CTRL + ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

KOMMANDO + SKIFT + ENTER eller
CTRL + SKIFT + ENTER

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Til toppen av siden

Arbeide med et utvalg

Hvis du vil

Tastetrykk

Kopier

KOMMANDO + C
eller
CTRL + V

Lim inn

KOMMANDO + V
eller
CTRL + V

Klippe ut

KOMMANDO + X
eller
CTRL + X

Fjern

SLETT

Slette utvalget

CTRL + BINDESTREK

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
CTRL + )

Ta frem en kolonne

KOMMANDO + SKIFT + )
eller
CTRL + SKIFT + )

Skjule en rad

KOMMANDO + (
eller
CTRL+ (

Vise en rad

KOMMANDO + SKIFT + (
eller
CTRL + SKIFT + (

Flytte fra øverst til nederst i merket område (ned) *

ENTER

Flytte fra nederst til øverst i merket område (opp) *

SKIFT + ENTER

Flytte fra venstre til høyre i merket område,
eller flytte ned én celle hvis bare én kolonne er merket

TAB

Flytte fra høyre til venstre i utvalget,
eller flytte opp én celle hvis bare én kolonne er valgt

SKIFT+TAB

Flytte med klokken til neste hjørne av utvalget

CTRL + PUNKTUM

Gruppere merkede celler

KOMMANDO + SKIFT + K

Dele opp en gruppe med merkede celler

KOMMANDO + SKIFT + J

Til toppen av siden

Merke celler, kolonner eller rader

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Utvide utvalget med én celle

SKIFT+ piltast

Utvide utvalget til siste celle som ikke er tom,
i samme kolonne eller rad som den aktive cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltast

Utvide utvalget til begynnelsen av raden

SKIFT+HOME

Utvide utvalget til begynnelsen av arket

CTRL + SKIFT + HOME

Utvide utvalget til siste celle som brukes
på arket (nederst i høyre hjørne)

CTRL + SKIFT + END

Merke hele kolonnen

CTRL + MELLOMROM

Merke hele raden

SKIFT+MELLOMROM

Merke hele arket

KOMMANDO + A

Velge bare celler som vises

KOMMANDO + SKIFT + * (stjerne)

Velge bare den aktive cellen når flere celler er valgt

SKIFT+DELETE

Utvide utvalget ett skjermbilde ned

SKIFT+PGDN

Utvide utvalget ett skjermbilde opp

SKIFT+PGUP

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter
og vise plassholdere for objekter

KONTROLL + 6

Aktivere muligheten til å utvide et utvalg
ved hjelp av piltastene

F8

Legg til et annet celleområde i valget

SKIFT+F8

Velge gjeldende matrise, som er matrisen den
aktive cellen tilhører

CTRL + /

Merke celler i en rad som ikke samsvarer med verdien
i den aktive cellen i den raden.
Du må velge raden, og starte med den aktive cellen.

CTRL + \

Bare velge celler som det refereres direkte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + [

Velge alle celler som det refereres direkte eller indirekte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + {

Bare velge celler med formler som henviser direkte til den aktive cellen

KONTROLL + ]

Velge alle celler med formler som henviser direkte eller indirekte til den aktive cellen

CTRL + SKIFT + }

Til toppen av siden

Bruke diagrammer

Merknad: Merknad: Hvis en funksjonstast ikke fungerer som forventet, trykker du FN-tasten i tillegg til funksjonstasten. Hvis du ikke vil trykke FN-tasten hver gang, kan du endre systemvalgene i Apple. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur. Deretter velger du avmerkingsboksen for Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

Hvis du vil

Tastetrykk

Sette inn et nytt diagramark. *

F11

Bla gjennom diagramobjektutvalget

En piltast

Til toppen av siden

** Denne snarveien er i konflikt med en standard Mac OS-tastetilordning. Hvis du vil bruke denne snarveien, må du endre innstillingene for Mac-tastatur. Gå til Apple > Systemvalg > Tastatur >Snarveier. Klikk Mission Control, og klikk deretter for å fjerne Vis skrivebord-alternativet.

Sortere, filtrere og bruke pivottabellrapporter

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Sorter

KOMMANDO + SKIFT + R

Legge til eller fjern et filter

KOMMANDO + SKIFT + F
eller
CTRL + SKIFT + L

Vise hurtigmenyen for Filter-liste eller Pivottabell-sidefelt
for den valgte cellen

ALT + PIL NED

Til toppen av siden

Disponere data

Hvis du vil

Tastetrykk

Vise eller skjule disposisjonssymboler

CTRL + 8

Skjule de merkede radene

CTRL + 9

Vise de merkede radene

CTRL + SKIFT + innledende parentes ( ( )

Skjule de merkede kolonnene

CTRL + NULL

Vise de merkede kolonnene

CTRL + SKIFT + avsluttende parentes ( ) )

Til toppen av siden

Arbeide i vinduer

For å

Trykk

Utvide eller minimere båndet

KOMMANDO + TILVALG + R

Bytte til fullskjermvisning

KOMMANDO + KONTROLL+ F

Gå til det neste programmet

KOMMANDO + TAB

Gå til det forrige programmet

KOMMANDO + SKIFT + TAB

Lukke det aktive arbeidsbokvinduet

KOMMANDO + W

Kopiere bildet på skjermen og lagre det i en
skjermbildefil på skrivebordet.

KOMMANDO + SKIFT + 3

minimere det aktive vinduet

CTRL + F9

Maksimere eller gjenopprette det aktive vinduet

CTRL + F10
eller
KOMMANDO + F10

Skjule Excel.

KOMMANDO +H

Til toppen av siden

Arbeide i dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste tekstboks

TAB

Flytte til forrige boks, alternativ, kontroll eller kommando

SKIFT+TAB

Avslutte en dialogboks, eller avbryte en handling

ESC

Utføre handlingen som er tilordnet standardkommandoknappen
(knappen med fet ramme, ofte OK-knappen)

ENTER

Avbryte kommandoen og lukke

ESC

Relatert informasjon

Tilgjengelighet i Excel 2016 for Mac

Hurtigtaster som er oppført i dette emnet refererer til et norsk tastatur. Det kan være at taster på andre tastaturoppsett ikke samsvarer nøyaktig med tastene på et norsk tastatur. Hurtigtaster for bærbare datamaskiner kan også variere.

Noen funksjonshurtigtaster kan være i konflikt med standardinnstillinger for taster i Mac OS X versjon 10.3 eller senere. Hvis du vil bruke dem, må du endre innstillingene for funksjonstaster. Klikk SystemvalgApple-menyen. Under Maskinvare klikker du Tastatur > Tastatur og merker deretter av Bruk alle F1, F2, osv. som standard funksjonstaster.

For å

Trykk

Åpne Formelverktøy

SKIFT + F3
eller
FN+ SKIFT + F3

Gjenta siste Søk-handling (Søk etter neste)

SKIFT + F4
eller
FN+ SKIFT + F4

Lukke vinduet.

KOMMANDO + F4
eller
FN + KOMMANDO + F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søk.

SKIFT + F5

Flytte til neste rute i en arbeidsbok som er delt

F6

Flytte til forrige rute i en arbeidsbok som er delt

SKIFT+F6

Flytte til neste arbeidsbokvindu

KOMMANDO + F6

Flytte til forrige arbeidsbokvindu

KOMMANDO + SKIFT + F6

kjøre stavekontroll

F7
eller
FN + F7

Legge til i utvalget

SKIFT+F8

Vise dialogboksen Makro

TILVALG + F8
eller
FN + TILVALG + F8

Beregne alle ark i alle åpne arbeidsbøker.

F9

Beregne det aktive arket.

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Sette inn et nytt diagramark.

F11

Sette inn et nytt ark.

SKIFT+F11

Sette inn et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11
eller
FN + KOMMANDO + F11

Vise dialogboksen Lagre som.

F12

Vise dialogboksen Åpne.

KOMMANDO + F12
eller
FN + KOMMANDO + F12

Til toppen av siden

Flytte og rulle i et ark eller en arbeidsbok

For å

Trykk

gå én celle opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Flytte til kanten av gjeldende dataområde

CTRL + piltast

Flytte til begynnelsen av raden

HOME

Flytte til begynnelsen av arket

CTRL + HOME

Flytte til siste celle i bruk på arket, som er cellen i skjæringspunktet mellom kolonnen lengst til høyre og den nederste raden (nederst i høyre hjørne), eller cellen vis-a-vis grunnbunken, som vanligvis er A1

CTRL + END

Flytte ett skjermbilde nedover

PGDN

Flytte ett skjermbilde oppover

PGUP

Flytte ett skjermbilde til høyre

TILVALG + PGDN

Flytte ett skjermbilde til venstre

TILVALG + PGUP

Flytte til neste ark i arbeidsboken

CTRL + PGDN

Flytte til forrige ark i arbeidsboken

CTRL + PGUP

Flytte til neste arbeidsbok eller vindu

CTRL + TAB

Flytte til forrige arbeidsbok eller vindu

CTRL + SKIFT + TAB

Flytte til neste rute i en arbeidsbok som er delt

F6

Flytte til forrige rute i en arbeidsbok som er delt

SKIFT+F6

Rulle for å vise den aktive cellen

CTRL + DEL

Vise dialogboksen Gå til

CTRL + G

Vise dialogboksen Søk.

KOMMANDO + F

Gjenta siste Søk-handling (samme som Søk etter neste)

KOMMANDO + G

Flytte mellom ulåste celler i et beskyttet ark

TAB

Til toppen av siden

Forhåndsvise og skrive ut

For å

Trykk

Vise dialogboksen Skriv ut

KOMMANDO + P

Skrive inn data i et ark

For å

Trykk

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte fremover i utvalget

ENTER

Starte en ny linje i samme celle

CTRL + TILVALG + ENTER

Fylle ut det valgte celleområdet med teksten du skriver inn

CTRL + ENTER

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte bakover i utvalget

SKIFT + ENTER

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til høyre i utvalget

TAB

Fullføre en registrering av data i cellen og flytte til venstre i utvalget

SKIFT+TAB

Avbryte registrering av data i cellen

ESC

Slette tegnet til venstre for innsettingspunktet eller slette utvalget

SLETT

Slette tegnet til høyre for innsettingspunktet eller slette utvalget

Slett

Slette tekst til slutten av linjen

CTRL + Slett

Flytte ett tegn opp, ned, til venstre eller til høyre

En piltast

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

gjenta siste handling

KOMMANDO + Y

Redigere en cellemerknad

SKIFT+F2

Fylle nedover.

CTRL + D

Fyll mot høyre

CTRL + R

Definere et navn

CTRL + L

Til toppen av siden

Arbeide i celler eller formellinjen

For å

Trykk

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

CTRL + SKIFT + ENTER

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Sette inn en hyperkobling

KOMMANDO + K

Redigere den aktive cellen og plassere innsettingspunktet på slutten av linjen

CTRL + U

Åpne Formelverktøy

SKIFT + F3
eller
FN+ SKIFT + F3

Beregne alle ark i alle åpne arbeidsbøker

KOMMANDO + =

Beregne det aktive arket

KOMMANDO + SKIFT + =

Starte en formel

=

Veksle formelreferansestilen mellom absolutt, relativ og blandet

KOMMANDO + T

Sette inn Autosummer-formelen

KOMMANDO + SKIFT + T

Skrive inn datoen

CTRL + SEMIKOLON (;)

Angi klokkeslettet

KOMMANDO + SEMIKOLON (;)

Kopiere verdien fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + SKIFT + TOMMEMERKE (")

Veksle mellom å vise celleverdier og celleformler

CTRL + J

Kopiere en formel fra cellen over den aktive cellen til cellen eller formellinjen

CTRL + APOSTROF (')

Vise Autofullfør-listen

CTRL + TILVALG + PIL NED

Definere et navn

CTRL + L

Til toppen av siden

Formatering og redigering av data

For å

Trykk

Vise dialogboksen Stil

KOMMANDO + SKIFT + L

Vise dialogboksen Formater celler

KOMMANDO + 1

Bruke standard tallformat

CTRL + SKIFT + ~

Bruke valutaformatet med to desimaler (negative tall vises i rødt med parentes)

CTRL + SKIFT + $

Bruke prosentformatet uten desimaler

CTRL + SKIFT + %

Bruke tallformatet Eksponentielt med to desimaler

CTRL + SKIFT + ^

Bruke datoformatet med dag, måned og år

CTRL + SKIFT + #

Bruke klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM

CTRL + SKIFT + @

Bruke tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn og minustegn (-) for negative verdier

CTRL + SKIFT + !

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene

KOMMANDO + TILVALG + NULL

Legge til en kantlinje til høyre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL HØYRE

Legge til en kantlinje til venstre for utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL VENSTRE

Legge til en kantlinje over utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL OPP

Legge til en kantlinje under utvalget

KOMMANDO + TILVALG + PIL NED

Fjerne kantlinjer

KOMMANDO + TILVALG + BINDESTREK

Bruke eller fjerne fet formatering

KOMMANDO + B

Bruke eller fjerne kursiv formatering

KOMMANDO + I

Bruke eller fjerne understreking

KOMMANDO + U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering

KOMMANDO + SKIFT + X

Skjule rader

CTRL + 9

Vis rader

CTRL + SKIFT + (

Skjule kolonner

CTRL + NULL

Ta frem kolonner

CTRL + SKIFT + )

Legge til eller fjerne skyggeskriftstil

KOMMANDO + SKIFT + W

Legge til eller fjerne konturskriftstil

KOMMANDO + SKIFT + D

Redigere den aktive cellen

CTRL + U

Avbryte en inntasting i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive cellen og deretter tømme den, eller slette det foregående tegnet i den aktive cellen når du redigerer celleinnholdet

SLETT

Lime inn tekst i den aktive cellen

KOMMANDO + V

Fullføre en registrering av data i cellen

ENTER

Legge inn en formel som en matriseformel

CTRL + SKIFT + ENTER

Vise Formelverktøy etter at du har skrevet inn et gyldig funksjonsnavn i en formel

CTRL + A

Til toppen av siden

Arbeide med et utvalg

For å

Trykk

Kopiere utvalget

KOMMANDO + C

Klippe ut utvalget

KOMMANDO + X

Lime inn utvalget

KOMMANDO + V

Fjerne innholdet i utvalget

SLETT

Slette utvalget

CTRL + BINDESTREK

Kopiere tekst eller grafikk til utklippsboken

CTRL + TILVALG + C

Lim inn i utklippsboken

CTRL + TILVALG + V

angre den siste handlingen

KOMMANDO + Z

Flytte fra øverst til nederst i utvalget (ned), eller i retningen som er valgt i Rediger i dialogboksen Innstillinger (Excel-menyen, Innstillinger-kommandoen)

ENTER

Flytte fra nederst til øverst i utvalget (opp), eller i den motsatte retningen av den som er valgt i Rediger i dialogboksen Innstillinger (Excel-menyen, Innstillinger-kommandoen)

SKIFT + ENTER

Flytte fra venstre til høyre i utvalget, eller flytte ned én celle hvis bare én kolonne er valgt

TAB

Flytte fra høyre til venstre i utvalget, eller flytte opp én celle hvis bare én kolonne er valgt

SKIFT+TAB

Flytte med klokken til neste hjørne av utvalget

CTRL + PUNKTUM

Sette inn grafikk ved hjelp av medieleseren

KOMMANDO + CTRL + M

Til toppen av siden

Merke celler, kolonner eller rader

For å

Trykk

Utvide utvalget med én celle

SKIFT+ piltast

Utvide utvalget til siste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen

KOMMANDO + SKIFT + piltast

Utvide utvalget til begynnelsen av raden

SKIFT+HOME

Utvide utvalget til begynnelsen av arket

CTRL + SKIFT + HOME

Utvide utvalget til siste celle som brukes på arket (nederst i høyre hjørne)

CTRL + SKIFT + END

Merke hele kolonnen

CTRL + MELLOMROM

Merke hele raden

SKIFT+MELLOMROM

Merke hele arket

KOMMANDO + A

Velge bare den aktive cellen når flere celler er valgt

SKIFT+DELETE

Utvide utvalget ett skjermbilde ned

SKIFT+PGDN

Utvide utvalget ett skjermbilde opp

SKIFT+PGUP

Veksle mellom å skjule objekter, vise objekter og vise plassholdere for objekter

KONTROLL + 6

Vise eller skjule standardverktøylinjen

CTRL + 7

Aktivere muligheten til å utvide et utvalg ved hjelp av piltastene

F8

Legge til et annet område av celler til utvalget, eller bruke piltastene til å flytte til starten av området du vil legge til, og deretter trykke F8 og piltastene for å velge neste område

SKIFT+F8

Velge gjeldende matrise, som er matrisen den aktive cellen tilhører

CTRL + /

Merke celler i en rad som ikke samsvarer med verdien i den aktive cellen i den raden. Du må velge raden, og starte med den aktive cellen.

CTRL + \

Bare velge celler som det refereres direkte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + [

Merke celler i en kolonne som ikke samsvarer med verdien i den aktive cellen i den kolonnen. Du må velge kolonnen, og starte med den aktive cellen.

CTRL + |

Velge alle celler som det refereres direkte eller indirekte til i formler i utvalget

CTRL + SKIFT + {

Bare velge celler med formler som henviser direkte til den aktive cellen

KONTROLL + ]

Velge alle celler med formler som henviser direkte eller indirekte til den aktive cellen

CTRL + SKIFT + }

Bare velge synlige celler i gjeldende utvalg

KOMMANDO + SKIFT + Z

Til toppen av siden

Diagrammer

For å

Trykk

Sette inn et nytt diagramark.

F11

Bla gjennom diagramobjektutvalget

En piltast

Til toppen av siden

Dataskjemaer

For å

Trykk

Flytte til samme felt i neste post

PIL NED

Flytte til samme felt i forrige post

PIL OPP

Flytte til neste felt du kan redigere i posten

TAB

Flytte til forrige felt du kan redigere i posten

SKIFT+TAB

Flytte til første felt i neste post

ENTER

Flytte til første felt i forrige post

SKIFT + ENTER

Flytte til samme felt 10 poster fremover

PGDN

Flytte til samme felt 10 poster bakover

PGUP

Flytte ett tegn mot venstre i et felt

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn mot høyre i et felt

PIL HØYRE

Merke tegnet til venstre

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke tegnet til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Filtre og pivottabellrapporter

For å

Trykk

Vise hurtigmenyen for Filter-liste eller Pivottabell-sidefelt for den valgte cellen

ALT + PIL NED

Til toppen av siden

Disponere data

For å

Trykk

Vise eller skjule disposisjonssymboler

CTRL + 8

Skjule de merkede radene

CTRL + 9

Vise de merkede radene

CTRL + SKIFT + (

Skjule de merkede kolonnene

CTRL + NULL

Vise de merkede kolonnene

CTRL + SKIFT + )

Til toppen av siden

Verktøylinjer

For å

Trykk

Gjøre den første knappen på en flytende verktøylinje aktiv

TILVALG + F10

Når en verktøylinje er aktiv, velger du den neste knappen eller menyen på verktøylinjen

TAB

Når en verktøylinje er aktiv, velger du den forrige knappen eller menyen på verktøylinjen

SKIFT+TAB

Utføre handlingen som er tilordnet den merkede knappen

ENTER

Til toppen av siden

Windows

For å

Trykk

Utvide eller minimere båndet

KOMMANDO + TILVALG + R

Gå til det neste programmet

KOMMANDO + TAB

Gå til det forrige programmet

KOMMANDO + SKIFT + TAB

Lukke det aktive arbeidsbokvinduet

KOMMANDO + W

Gjenopprette størrelsen på det aktive arbeidsbokvinduet

KOMMANDO + F5

Flytte til neste rute i en arbeidsbok som er delt

F6

Flytte til forrige rute i en arbeidsbok som er delt

SKIFT+F6

Gå til neste arbeidsbokvindu

KOMMANDO + F6

Gå til forrige arbeidsbokvindu

KOMMANDO + SKIFT + F6

Kopiere bilde av skjermen til utklippstavlen

KOMMANDO + SKIFT + 3

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen (etter å trykke og slippe tastekombinasjonen, klikker du vinduet du vil ta et bilde av).

KOMMANDO + SKIFT + 4

Til toppen av siden

Dialogbokser

For å

Trykk

Flytte til neste tekstboks

TAB

Flytte til forrige boks, alternativ, kontroll eller kommando

SKIFT+TAB

Avslutte en dialogboks, eller avbryte en handling

ESC

Bytte til neste fane.

CTRL + TAB

Bytte til forrige fane.

CTRL + SKIFT + TAB

Utføre handlingen som er tilordnet standardkommandoknappen
(knappen med fet ramme, ofte OK-knappen)

ENTER

Avbryte kommandoen og lukke

ESC

Visste du at?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den nyeste versjonen av Office, kan du prøve dette nå:

Prøv Office 365 eller den siste versjonen av Excel

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Funksjoner i Excel (etter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×