Hurtigtaster i Excel 2010 for Windows

Denne artikkelen beskriver hurtigtaster, funksjonstaster og noen andre vanlige hurtigtaster for Excel 2010. Dette omfatter hurtigtastene du kan bruke til å få tilgang til båndet.

Merknad: Hvis du bruker Microsoft Excel Starter 2010, må du være oppmerksom på at det ikke er støtte for alle funksjonene som er oppført for Excel, i Excel Starter 2010.

I denne artikkelen

Tastaturtilgang til båndet

Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten

Funksjonstaster

Andre nyttige hurtigtaster

Tastaturtilgang til båndet

Hvis du er nybegynner i bruk av båndet, kan informasjonen i denne delen hjelpe deg til å forstå hurtigtastmodellen for båndet. Båndet kommer med nye snarveier kalt tastetips. Du viser tastetips ved å trykke ALT.

Tastetips vises på båndet

Hvis du vil vise en fane på båndet, trykker du tasten for fanen, for eksempel bokstaven N for Sett inn-fanen eller M for Formler-fanen. Dermed vises alle tastetips-merkene for knappene i denne fanen. Deretter trykker du tasten for ønsket knapp.

Fungerer de gamle hurtigtastene fortsatt?

Hurtigtaster som begynner med CTRL, fungerer fortsatt i Excel 2010. Du kan for eksempel fortsatt bruke CTRL+C til å kopiere til utklippstavlen og CTRL+V til å lime inn fra utklippstavlen.

De fleste gamle ALT+meny-snarveiene fungerer også fortsatt. Du må imidlertid huske hele snarveien siden det ikke vises noen påminnelser på skjermen om hvilke bokstaver du skal trykke. Du kan for eksempel prøve å trykke ALT og deretter en av de gamle menytastene: R (Rediger), V (Visning), I (Sett inn) og så videre. Det vises en melding om at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft Office. Hvis du vet hele tastesekvensen, er det bare å starte kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Tips!:  Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Tastatursnarveier – Ctrl-taster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

CTRL+PGUP

Bytter mellom regnearkfaner fra venstre mot høyre.

CTRL+PGDN

Bytter mellom regnearkfaner fra høyre mot venstre.

CTRL+SKIFT+(

Ta frem skjulte rader i det merkede området.

CTRL+SKIFT+&

Legger til en kantlinje rundt de merkede cellene.

CTRL+SKIFT_

Fjerner kantlinjen fra de merkede cellene.

CTRL+SKIFT+~

Bruker standard tallformat.

CTRL+SKIFT+$

Bruker valutaformatet med to desimaler (negative tall i parentes).

CTRL+SKIFT+%

Bruker prosentformatet uten desimaler.

CTRL+SKIFT+^

Bruker tallformatet Eksponentielt med to desimaler.

CTRL+SKIFT+#

Bruker datoformatet med dag, måned og år.

CTRL+SKIFT+@

Bruker klokkeslettformatet med time og minutt og AM eller PM.

CTRL+SKIFT+!

Bruker tallformatet med to desimaler, tusenskilletegn, og minustegn (-) for negative verdier.

CTRL+SKIFT+*

Merker det gjeldende området rundt den aktive cellen (dataområdet som er omgitt av tomme rader og tomme kolonner).

Merker hele pivottabellrapporten i en pivottabell.

CTRL+SKIFT+:

Setter inn gjeldende klokkeslett.

CTRL+SKIFT+"

Kopierer verdien fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+SKIFT+Pluss (+)

Viser dialogboksen Sett inn for å sette inn tomme celler.

CTRL+Minus (-)

Viser dialogboksen Slett for å slette de merkede cellene.

CTRL+;

Setter inn gjeldende dato.

CTRL+`

Bytter mellom å vise celleverdier og formler i regnearket.

CTRL+'

Kopierer en formel fra cellen over den aktive cellen, til cellen eller formellinjen.

CTRL+1

Viser dialogboksen Formater celler.

CTRL+2

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+3

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+4

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+5

Bruker eller fjerner gjennomstreking.

CTRL+6

Bytter mellom å skjule objekter og vise objekter.

CTRL+8

Viser eller skjuler disposisjonssymboler.

CTRL+Ø

Skjuler de merkede radene.

CTRL+Æ

Skjuler de merkede kolonnene.

CTRL+A

Merker hele regnearket.

Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+A gjeldende område. Trykk CTRL+A én gang til hvis du vil merke hele regnearket.

Viser dialogboksen Funksjonsargumenter når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+SKIFT+A setter inn argumentnavn og parenteser når innsettingspunktet står til høyre for et funksjonsnavn i en formel.

CTRL+F

Bruker eller fjerner fet formatering.

CTRL+C

Kopierer de merkede cellene.

Ctrl+D

Bruker kommandoen Fyll ned til å kopiere innholdet og formatet i den øverste cellen i et merket område til cellene under.

CTRL+B

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Søk valgt.

SKIFT+F5 viser også denne kategorien, mens SKIFT+F4 gjentar siste Søk-handling.

CTRL+SKIFT+F åpner dialogboksen Formater celler, med Skrift-fanen valgt.

CTRL+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboksen.

CTRL+H

Viser dialogboksen Søk og erstatt, med kategorien Erstatt valgt.

CTRL+K

Bruker eller fjerner kursiv formatering.

CTRL+I

Viser dialogboksen Sett inn hyperkobling for nye hyperkoblinger, eller dialogboksen Rediger hyperkobling for valgte eksisterende hyperkoblinger.

CTRL+L

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+N

Oppretter en ny, tom arbeidsbok.

CTRL+O

Viser dialogboksen Åpne for å åpne eller søke etter en fil.

CTRL+SKIFT+O merker alle celler som inneholder merknader.

CTRL+P

Viser fanen Skriv ut i Microsoft Office Backstage-visning.

CTRL+SKIFT+P åpner dialogboksen Formater celler, med Skrift-fanen valgt.

CTRL+R

Bruker kommandoen Fyll mot høyre til å kopiere innholdet og formatet i den venstre cellen i et merket område til cellene til høyre.

Ctrl+S

Lagrer den aktive filen med gjeldende filnavn, plassering og filformat.

CTRL+T

Viser dialogboksen Opprett tabell.

CTRL+U

Bruker eller fjerner understreking.

CTRL+SKIFT+U veksler mellom å vise og skjule formellinjen.

CTRL+V

Setter inn innholdet på utklippstavlen ved innsettingspunktet og erstatter et eventuelt merket område. Bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold.

CTRL+ALT+V viser dialogboksen Lim inn utvalg. Den er bare tilgjengelig etter at du har klippet ut eller kopiert et objekt, tekst eller celleinnhold i et regenark eller i et annet program.

CTRL+W

Lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

CTRL+X

Klipper ut de merkede cellene.

CTRL+Y

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

CTRL+Z

Bruker kommandoen Angre til å gjøre om den siste kommandoen, eller til å slette den siste inntastingen.

Tips!: Hurtigtastene CTRL+E og CTRL+Q er foreløpig ikke tilordnet noe.

Til toppen av siden

Tips!:  Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Tastatursnarveier – funksjonstaster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

F1

Viser oppgaveruten Hjelp for Excel.

CTRL+F1 viser eller skjuler båndet.

ALT+F1 genererer et innebygd diagram av dataene i gjeldende område.

ALT+SKIFT+F1 setter inn et nytt regneark.

F2

Redigerer den aktive cellen og plasserer innsettingspunktet på slutten av celleinnholdet. Flytter også innsettingspunktet til formellinjen når redigering i en celle er deaktivert.

SKIFT+F2 legger til eller redigerer en cellemerknad.

CTRL+F2 viser forhåndsvisning av utskriftsområdet på fanen Skriv ut i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Lim inn navn. Bare tilgjengelig hvis det allerede er navn i arbeidsboken.

SKIFT+F3 viser dialogboksen Sett inn funksjon.

F4

Gjentar om mulig siste kommando eller handling.

Når en cellereferanse eller et område merkes i en formel, veksler F4 mellom alle de forskjellige kombinasjonen av absolutte og relative referanser.

CTRL+F4 lukker det valgte arbeidsbokvinduet.

ALT+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

CTRL+F5 gjenoppretter størrelsen på det valgte arbeidsbokvinduet.

F6

Bytter mellom regnearket, båndet, oppgaveruten og zoomekontrollene. I et regneark som er delt (Visning-menyen, Behandle dette vinduet, Frys, kommandoen Del vindu), inkluderer F6 de delte rutene ved bytting mellom ruter og båndområdet.

SKIFT+F6 bytter mellom regnearket, zoomekontrollene, oppgaveruten og båndet.

CTRL+F6 bytter til neste arbeidsbokvindu når mer enn ett arbeidsbokvindu er åpent.

F7

Viser dialogboksen Stavekontroll for å stavekontrollere det aktive regnearket eller det merkede området.

CTRL+F7 utfører kommandoen Flytt i arbeidsbokvinduet når vinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ENTER når du er ferdig, eller ESC for å avbryte.

F8

Aktiverer eller deaktiverer utvidelsesmodus. I utvidelsesmodus vises Utvidet merking på statuslinjen, og piltastene utvider det merkede området.

SKIFT+F8 gjør det mulig å legge til ikke-sammenhengende celler eller områder i et område av celler ved hjelp av piltastene.

CTRL+F8 utfører kommandoen Størrelse (på systemmenyen for arbeidsbokvinduet) når en arbeidsbok ikke er maksimert.

ALT+F8 viser dialogboksen Makro for å opprette, kjøre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker.

SKIFT+F9 beregner det aktive regnearket.

CTRL+ALT+F9 beregner alle regneark i alle åpne arbeidsbøker, uansett om de er endret eller ikke siden forrige beregning.

CTRL+ALT+SKIFT+F9 kontrollerer avhengige formler på nytt og beregner deretter alle celler i alle åpne arbeidsbøker, inkludert celler som ikke er merket for nødvendig beregning.

CTRL+F9 minimerer et arbeidsbokvindu til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetips. (Du kan gjøre det samme ved å trykke ALT.)

SKIFT+F10 viser hurtigmenyen for et merket element.

ALT+SKIFT+F10 viser menyen eller meldingen for Feilkontroll-knappen.

CTRL+F10 maksimerer eller gjenoppretter det valgte arbeidsbokvinduet.

F11

Lager et diagram av dataene i gjeldende område i et separat diagramark.

SKIFT+F11 setter inn et nytt regneark.

ALT+F11 åpner Microsoft Visual Basic for Applications Editor, der du kan opprette en makro ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Viser dialogboksen Lagre som.

Til toppen av siden

Merknad:  Last ned eller skriv ut et hurtigreferansekort: Tastatursnarveier – diverse. (PDF)

Tast

Beskrivelse

ALT

Viser tastetipsene (nye snarveier) på båndet.

Eksempler:

ALT, W, P viser regnearket i sideoppsettvisning.

ALT, W, L viser regnearket i normalvisning.

ALT, W, I viser regnearket i sideskiftvisning.

PILTASTER

Går én celle opp, ned, til venstre eller til høyre i et regneark.

CTRL+PILTAST går til kanten av gjeldende dataområde i et regneark.

SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet med én celle.

CTRL+SKIFT+PILTAST utvider det merkede celleområdet til siste ikke-tomme celle i samme kolonne eller rad som den aktive cellen, eller til neste ikke-tomme celle hvis den neste cellen er tom.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE velger kategorien til venstre eller høyre når båndet er merket. Når en undermeny er åpen eller merket, bytter disse piltastene mellom hovedmenyen og undermenyen. Når en båndkategori er merket, bytter tastene mellom knappene i kategorien.

PIL NED eller PIL OPP merker neste eller forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen. Når en båndkategori er merket, kan du gå opp eller ned i kategorigruppen med disse tastene.

I en dialogboks flytter piltastene mellom alternativer i en åpen rullegardinliste, eller mellom alternativer i en gruppe med alternativer.

PIL NED eller ALT+PIL NED åpner en valgt rullegardinliste.

TILBAKE

Sletter ett tegn til venstre på formellinjen.

Fjerner også innholdet i den aktive cellen.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til venstre for innsettingspunktet.

DELETE

Fjerner celleinnholdet (data og formler) i merkede celler uten at det påvirker celleformater eller -merknader.

I celleredigeringsmodus slettes tegnet til høyre for innsettingspunktet.

END

END aktiverer Slutt på modus. I Slutt på modus kan du deretter trykke en piltast for å flytte til neste celle som ikke er tom, i samme kolonne eller rad som den aktive cellen. Hvis cellene er tomme, flytter du til siste celle i raden eller kolonnen når du trykker END fulgt av en piltast.

END velger også den siste kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+END går til den siste cellen i et regneark, til den nederste brukte raden i den brukte kolonnen som er lengst til høyre. Hvis markøren står på formellinjen, flytter CTRL+END markøren til slutten av teksten.

CTRL+SKIFT+END utvider det merkede celleområdet til den sist brukte cellen i regnearket (nedre høyre hjørne). Hvis markøren står på formellinjen, merker CTRL+SKIFT+END all tekst på formellinjen fra markørposisjonen til slutten av linjen uten at det påvirker høyden på formellinjen.

ENTER

Fullfører en celleinntasting fra cellen eller formellinjen og merker cellen under (som standard).

I et dataskjema flytter ENTER til første felt i neste post.

Åpner en valgt meny (trykk F10 for å aktivere menylinjen) eller utfører handlingen for en valgt kommando.

I en dialogboks utføres handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med fet ramme, ofte OK-knappen).

ALT+ENTER starter en ny linje i samme celle.

CTRL+ENTER fyller det valgte celleområdet med gjeldende inntasting.

SKIFT+ENTER fullfører en celleinntasting og merker cellen over.

ESC

Avbryter en inntasting i cellen eller på formellinjen.

Lukker også en åpen meny eller undermeny, dialogboks eller meldingsvindu.

Den lukker også fullskjermmodus når denne modusen er brukt, og returnerer til normal skjermmodus for å vise båndet og statuslinjen på nytt.

HOME

Går til begynnelsen av en rad i et regneark.

Går til cellen i øvre venstre hjørne av vinduet når SCROLL LOCK er på.

Velger den første kommandoen på menyen når en meny eller undermeny er åpen.

CTRL+HOME går til begynnelsen av et regneark.

CTRL+SKIFT+HOME utvider det merkede celleområdet til begynnelsen av regnearket.

PGDN

Går ett skjermbilde ned i et regneark.

ALT+PGDN går ett skjermbilde til høyre i et regneark.

CTRL+PGDN går til neste ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGDN merker gjeldende og neste ark i en arbeidsbok.

PGUP

Går ett skjermbilde opp i et regneark.

ALT+PGUP går ett skjermbilde til venstre i et regneark.

CTRL+PGUP går til forrige ark i en arbeidsbok.

CTRL+SKIFT+PGUP merker gjeldende og forrige ark i en arbeidsbok.

MELLOMROM

I en dialogboks utføres handlingen for den valgte knappen, eller det merkes av for eller merket fjernes i en avmerkingsboks.

CTRL+MELLOMROM merker en hel kolonne i et regneark.

SKIFT+MELLOMROM merker en hel rad i et regneark.

CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker hele regnearket.

  • Hvis regnearket inneholder data, merker CTRL+SKIFT+MELLOMROM gjeldende område. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en gang til for å merke gjeldende område og dets sammendragsrader. Trykk CTRL+SKIFT+MELLOMROM en tredje gang for å merke hele regnearket.

  • CTRL+SKIFT+MELLOMROM merker alle objektene i et regneark når et objekt er merket.

ALT+MELLOMROM viser systemmenyen for Excel-vinduet.

TAB

Går én celle til høyre i et regneark.

Flytter mellom ulåste celler i et beskyttet regneark.

Går til neste alternativ eller alternativgruppe i en dialogboks.

SKIFT+TAB går til forrige celle i et regneark, eller til forrige alternativ i en dialogboks.

CTRL+TAB bytter til neste kategori i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB bytter til forrige kategori i en dialogboks.

Til toppen av siden

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-forumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? I så fall kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Hurtigtaster i Excel 2016 for Windows

Hurtigtaster i Excel 2013 for Windows

Hurtigtaster i Excel 2007 for Windows

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!