Hurtigtaster for bruk ved oppretting av presentasjoner i PowerPoint 2010

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Viktig informasjon angående bruk av hurtigtaster

Hurtigtastene som beskrives i dette hjelpeemnet, er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, er atskilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker én tast etterfulgt av en annen tast, er atskilt med komma (,).

Trykk TAB for å merke Vis alt, og trykk ENTER og deretter CTRL+P hvis du vil skrive ut dette emnet.

Elektronisk hjelp

Hurtigtaster til bruk i Hjelp-vinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til all hjelp i Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I hjelpevinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

F1

Lukke hjelpevinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til hjelp og fremgangsmåter for PowerPoint og

ALT+HOME

Merke neste element i hjelpevinduet.

TAB

Merke forrige element i hjelpevinduet.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for det merkede elementet.

ENTER

Velge henholdsvis neste eller forrige element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

TAB, SKIFT+TAB

Henholdsvis utvide eller skjule valgt element i inndelingen Bla gjennom Hjelp for PowerPoint i hjelpevinduet.

ENTER

Merk den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP, PGDN

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette forutsetter at Hjelp-vinduet er det aktive vinduet (klikk i Hjelp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Merknad: Hvis markøren ikke er i gjeldende emne i Hjelp, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingstilstanden. Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.

F6 (til fokus er på boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter), TAB, PIL NED

Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter. Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.

F6

Bytte mellom områder i hjelpevinduet, for eksempel bytte mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ordene det skal søkes etter og listen Søk.

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige element i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL OPP, PIL NED

Henholdsvis vise eller skjule det valgte elementet i en innholdsfortegnelse i trevisning.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB, TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB, TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Kringkaste den åpne presentasjonen til en ekstern målgruppe ved hjelp av PowerPoint-webprogrammet.

CTRL+F5

Flytte til den neste ppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med klokken). Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.

Merknad: Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke F6, kan du trykke ALT for å plassere fokus på båndet og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6

Flytte til en rute fra en annen rute i programvinduet (mot klokken).

SKIFT+F6

Bytte til neste PowerPoint-vindu når flere PowerPoint-vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige PowerPoint-vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Merknad: Markøren må være i en tekstboks for å kunne bruke disse snarveiene.

Hvis du vil

Trykk

Endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Endre skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+P

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte ett avsnitt ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytte til neste plassholder for tittel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Søke og erstatte

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Søk.

CTRL+F

Åpne dialogboksen Erstatt.

CTRL+H

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide i tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle.

TAB

Flytte til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til neste rad.

PIL NED

Flytte til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Starte et nytt avsnitt.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Få tilgang til og bruke oppgaveruter

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en ppgaverute fra en annen rute i programvinduet. (Det kan hende du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Velge henholdsvis neste eller forrige alternativ i oppgaveruten når en oppgaverute er aktivert.

TAB, SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten.

CTRL+PIL NED

Flytte mellom valg på en valgt undermeny. Flytte mellom bestemte alternativer i en gruppe alternativer i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OPP

Åpne valgt meny eller utføre handlingen som er tilordnet valgt knapp.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en hurtigmeny eller åpne en rullegardinmeny for det merkede gallerielementet.

SKIFT+F10

Velge henholdsvis første eller siste kommando på menyen eller undermenyen når en meny eller undermeny vises.

HOME, END

Rulle henholdsvis opp eller ned i den valgte gallerilisten.

PGUP, PGDN

Flytte til toppen eller bunnen av den valgte gallerilisten.

HOME, END

Lukke en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM, C

Åpne utklippstavlen.

ALT+H, F, O

Endre størrelse på en oppgaverute

 1. Trykk CTRL+MELLOMROM i ppgaverute for å vise en meny med tilleggskommandoer.

 2. Bruk PIL NED til å merke kommandoen Størrelse, og trykk deretter ENTER.

 3. Bruk piltastene til å endre størrelsen på oppgaveruten. Bruk CTRL+piltastene til å endre størrelsen med én piksel om gangen.

Når du er ferdig med å endre størrelsen, trykker du ESC.

Bruke dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Gå til neste alternativ eller alternativgruppe.

TAB

Gå til forrige alternativ eller alternativgruppe.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori i en dialogboks. (En kategori må allerede være valgt i en åpen dialogboks.)

PIL NED

Bytte til forrige kategori i en dialogboks. (En kategori må allerede være valgt i en åpen dialogboks.)

PIL OPP

Åpne en valgt rullegardinliste.

PIL NED, ALT+PIL NED

Åpne listen hvis den er lukket, og flytt til et alternativ i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe.

PIL OPP, PIL NED

Utføre handlingen som er tilordnet til valgt knapp. Merke av for eller fjerne merket for valgt alternativ.

MELLOMROM

Velge et alternativ. Merke av for eller fjerne merket for et alternativ.

Den understrekede bokstaven i et alternativ

Utføre handlingen som er tilordnet en standardknapp i en dialogboks.

ENTER

Lukke en valgt rullegardinliste. Avbryte en kommando og lukke en dialogboks.

ESC

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er en tom boks der du kan skrive inn eller lime inn tekst, for eksempel brukernavnet ditt eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av teksten.

HOME

Gå til slutten av teksten.

END

Flytte ett tegn til henholdsvis venstre eller høyre.

PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke fra markøren til begynnelsen av oppføringen.

SKIFT+HOME

Merke fra markøren til slutten av oppføringen.

SKIFT+END

Bruke dialogboksene Åpne og Lagre som

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Åpne

ALT+F og deretter O

Åpne dialogboksen Lagre som

ALT+F og deretter A

Flytte mellom alternativer i en åpen rullegardinliste eller mellom alternativer i en alternativgruppe

Piltaster

Vise en hurtigmeny for et merket element, for eksempel en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellom alternativer eller områder i dialogboksen.

TAB

Åpne rullegardinmenyen for filbaner

F4 eller ALT+Ø

Oppdatere fillisten.

F5

Navigere på båndet

Få tilgang til alle kommandoene med noen få tastetrykk

 1. Trykk ALT.

  Et tastetips vises over hver funksjon som er tilgjengelig i den gjeldende visningen.

  Hurtigtaster i kategorien Fil

 2. Trykk bokstaven som vises i tastetipset over funksjonen du vil bruke.

 3. Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis for eksempel kategorien Hjem er aktiv og du trykker N, vises kategorien Sett inn sammen med tastetipsene for gruppene i kategorien.

 4. Fortsett å trykke bokstaver til du trykker bokstaven for kommandoen eller kontrollen du vil bruke. I noen tilfeller må du først trykke bokstaven for gruppen som inneholder kommandoen. Hvis kategorien Hjem er aktiv, vil for eksempelvis ALT+H, F, S føre deg til Størrelse-listen i Skrifter-gruppen.

  Hvis du vil avbryte handlingen du utfører, og skjule tastetipset, trykker du ALT.

Endre fokus på tastaturet uten å bruke musen

En annen måte du kan bruke tastaturet til å arbeide med båndet på, er å flytte fokus mellom kategoriene og kommandoene til du finner funksjonen du vil bruke. I tabellen nedenfor vises noen måter å flytte fokus på tastaturet uten å bruke musen.

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive kategorien i båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Trykk en av disse tastene på nytt for å gå tilbake til dokumentet og avbryte tilgangstastene.

Flytte henholdsvis til venstre eller høyre til en annen kategori på båndet.

F10 for å velge den aktive kategorien og deretter PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Skjule eller vise båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for den valgte kommandoen.

SKIFT+F10

Flytte fokus for å velge hvert av følgende områder i vinduet:

 • Aktiv kategori på båndet

 • Alle åpne oppgaveruter

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover.

TAB, SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE, PIL HØYRE

Aktivere valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne valgt meny eller galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Aktivere en kommando eller kontroll på båndet, slik at du kan endre en verdi.

ENTER

Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet. (Hvis det ikke er noe hjelpeemne knyttet til den valgte kommandoen, vises et generelt hjelpeemne om programmet i stedet.)

F1

Vanlige oppgaver i Microsoft Office PowerPoint

Flytte mellom ruter

Hvis du vil

Trykk

Flytte med klokken blant ruter i normalvisning.

F6

Flytte mot klokken blant ruter i normalvisning.

SKIFT+F6

Bytte mellom kategoriene Lysbilder og Disposisjon i rutene Disposisjon og Lysbilder i normalvisning

CTRL+SKIFT+TAB

Arbeide i en disposisjon

Hvis du vil

Trykk

Heve et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senke et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytte valgte avsnitt opp.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytte valgte avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vise overskrift på nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Vise tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Arbeide med figurer, bilder, bokser, objekter og WordArt

Sette inn figurer

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N, S og H for å velge Figurer.

 2. Bruk piltastene til å bla gjennom kategoriene med figurer, og merk ønsket figur.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn figuren du merket.

Sette inn en tekstboks

 1. Trykk og slipp ALT, deretter N og deretter X.

 2. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn tekstboksen.

Sette inn et objekt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter Y1 og J for å velge Objekt.

 2. Bruk piltastene til å flytte gjennom objektene.

 3. Trykk CTRL+ENTER for å sette inn ønsket objekt.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT og deretter N og W for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

Merke figurer

Hvis markøren står i teksten, trykker du ESC.

 • Hvis du vil merke én figur, trykker du TAB for å bla fremover (eller SKIFT+TAB for å bla bakover) i objektene til skaleringshåndtaket vises på objektet du vil merke.

 • Hvis du vil merke flere elementer, bruker du valgruten.

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder og WordArt-objekter

 • Hvis du vil gruppere figurer, bilder eller WordArt-objekter, merker du elementene du vil gruppere, og deretter trykker du CTRL+G.

 • Hvis du vil dele opp en gruppe, merker du gruppen, og deretter trykker du CTRL+SHIFT+G.

Vise eller skjule rutenett eller støttelinjer

Hvis du vil

Trykk

Vise eller skjule rutenettet.

SKIFT+F9

Vise eller skjule støttelinjer.

ALT+F9

Kopiere attributtene til en figur

 1. Merk figuren med attributtene du vil kopiere.

  Hvis du merker en figur med tekst, kopieres utseendet og stilen på teksten i tillegg til attributtene til figuren.

 2. Trykk CTRL+SKIFT+C for å kopiere objektattributtene.

 3. Trykk TAB-tasten eller SKIFT+TAB for å merke objektet du vil kopiere attributtene til.

 4. Trykk CTRL+SKIFT+V.

Merke tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke én linje opp (med markøren i begynnelsen av en linje).

SKIFT+PIL OPP

Merke én linje ned (med markøren i begynnelsen av en linje).

SKIFT+PIL NED

Merke et objekt (når teksten inne i objektet er merket)

ESC

Merke et annet objekt (når ett objekt er merket).

TAB eller SKIFT+TAB til det aktuelle objektet er merket

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merke alle objekter.

CTRL+A (i kategorien Lysbilder)

Merke alle lysbilder.

CTRL+A (i Lysbildesortering)

Merke all tekst.

CTRL+A (i kategorien Disposisjon)

Slette og kopiere tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

DEL

Slette ett ord til høyre.

Merknad: Markøren må være mellom ord for å gjøre dette.

CTRL+DEL

Klippe ut merket objekt eller tekst.

CTRL+X

Kopiere merket objekt eller tekst.

CTRL+C

Lime inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst.

CTRL+V

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Kopiere bare formatering.

CTRL+SHIFT+C

Lime inn bare formatering.

CTRL+SHIFT+V

Åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte til slutten av en linje.

END

Flytte til begynnelsen av en linje.

HOME

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte ett avsnitt ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytte til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis det er den siste plassholderen på et lysbilde, settes det inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Flytte til gjenta den sistesøkehandlingen.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytte til neste celle.

TAB

Flytte til forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til neste rad.

PIL NED

Flytte til forrige rad.

PIL OPP

Sette inn en tabulator i en celle.

CTRL+TAB

Starte et nytt avsnitt.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i tabellen.

TAB på slutten av siste rad

Redigere et koblet eller innebygd objekt

 1. Trykk TAB eller SKIFT+TAB for å velge ønsket objekt.

 2. Trykk SKIFT+F10 for å velge hurtigmenyen.

 3. Bruk PIL NED til Regneark-objekt velges, trykk PIL HØYRE for å velge Rediger, og trykk ENTER.

  Merknad: Navnet på kommandoen på hurtigmenyen avhenger av type innebygd eller koblet objekt. Et innebygd Microsoft Office Excel-regneark har for eksempel kommandoen Regneark-objekt, mens en innebygd Microsoft Office Visio-tegning har kommandoen Visio-objekt.

Formatere og justere tegn og avsnitt

Endre skriften eller skriftstørrelsen

Merknad: Du må først merke teksten du vil endre, for å bruke disse hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Redusere skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+<

Bruke tegnformater

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+T

Endre bokstavtypen til setning, små bokstaver eller store bokstaver.

SKIFT+F3

Bruke fet formatering.

CTRL+F

Bruke understreking.

CTRL+U

Bruke kursiv formatering.

CTRL+K

Bruke senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+I

Kopiere tekstformater

Hvis du vil

Trykk

Kopiere formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Justere avsnitt

Hvis du vil

Trykk

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejustere et avsnitt.

CTRL+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Kjøre en presentasjon

Du kan bruke følgende hurtigtaster mens du kjører presentasjonen i lysbildefremvisning.

Hurtigtaster for lysbildefremvisning

Hvis du vil

Trykk

Starte en presentasjon fra begynnelsen.

F5

Utføre neste animasjon eller gå til neste lysbilde.

N, ENTER, PGDN, PIL HØYRE, PIL NED eller MELLOMROM

Utføre forrige animasjon eller gå tilbake til forrige lysbilde.

P, PGUP, PIL VENSTRE, PIL OPP eller TILBAKE

Gå til lysbilde nummer

tall+ENTER

Vise et tomt, svart lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, svart lysbilde.

B eller PUNKTUM

Vise et tomt, hvitt lysbilde eller gå tilbake til presentasjonen fra et tomt, hvitt lysbilde.

W eller KOMMA

Stoppe en automatisk presentasjon eller starte den på nytt.

S

Avslutte en presentasjon.

ESC eller BINDESTREK

Slette merknader på skjermen.

E

Gå til neste lysbilde, hvis neste lysbilde er skjult.

H

Angi nye tidsberegninger under innøving.

T

Bruke opprinnelige tidsberegninger under innøving.

O

Bruke museklikk til å gå videre under innøving.

M

Spille inn lysbildekommentar og tidsberegning på nytt.

R

Gå tilbake til første lysbilde.

Trykk og hold nede høyre og venstre museknapp i 2 sekunder

Vise eller skjule pilpekeren.

A eller =

Endre pekeren til en penn.

CTRL+P

Endre pekeren til en pil.

CTRL+A

Endre pekeren til et viskelær.

CTRL+E

Vise eller skjule håndskriftsmarkering.

CTRL+M

Skjule pekeren og navigeringsknappen øyeblikkelig.

CTRL+H

Skjule pekeren og navigeringsknappen om 15 sekunder.

CTRL+U

Vise dialogboksen Alle lysbilder

CTRL+S

Vise oppgavelinjen på datamaskinen

CTRL+T

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Gå til første eller neste hyperkobling på et lysbilde.

TAB

Gå til siste eller forrige hyperkobling på et lysbilde.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER mens en hyperkobling er merket

Mediehurtigtaster under presentasjoner

Hvis du vil

Trykk

Stoppe medieavspilling

ALT+Q

Veksle mellom avspilling og pause.

ALT+P

Gå til neste bokmerke

ALT+END

Gå til forrige bokmerke

ALT+HOME

Øke lydvolumet

ALT+PIL OPP

Redusere lydvolumet

ALT+PIL NED

Søke fremover

ALT+SKIFT+PGDN

Søke bakover

ALT+SKIFT+PGUP

Dempe lyden

ALT+U

Du kan trykke F1 under presentasjonen hvis du vil vise en liste over kontrollene.

Bla gjennom webpresentasjoner

Følgende taster gjelder når du skal vise webpresentasjonen i Microsoft Internet Explorer 4.0 eller senere.

Hvis du vil

Trykk

Flytte fremover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

TAB

Flytte bakover via hyperkoblingene i webpresentasjonen, adresselinjen og koblingslinjen.

SKIFT+TAB

Utføre museklikkfunksjonen på den merkede hyperkoblingen.

ENTER

Gå til neste lysbilde.

MELLOMROM

Bruke valgrutefunksjonen

Bruk følgende hurtigtaster i valgruten.

Starte valgruten, trykk ALT, og deretter H, og deretter S, og deretter L og deretter P.

Hvis du vil

Trykk

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

PIL OPP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

PIL VENSTRE

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

PIL HØYRE

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

* (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

+ (bare på det numeriske tastaturet)

Skjule en fokusert gruppe.

- (bare på det numeriske tastaturet)

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

CTRL+SKIFT+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i valgruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB

Skjule alle grupper.

Merknad: Fokus må være i trevisningen i valgruten for å bruke denne snarveien.

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i Office PowerPoint 2007, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne-tillegg for PowerPoint.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×