Hurtigtaster for Microsoft Word 2016 for Windows

Denne artikkelen viser alle hurtigtastene for Microsoft Word 2016. Hurtigtastene i denne artikkelen refererer til amerikansk tastaturoppsett. Det kan være at taster på andre tastaturoppsett ikke samsvarer nøyaktig med tastene på et amerikansk tastatur.

Merknad: Hvis en hurtigtast krever at du trykker to eller flere taster samtidig, er tastene adskilt med et plusstegn (+). Hvis du må trykke en tast rett etter en annen, er tastene adskilt med et komma (,).

I denne artikkelen

Vanlige hurtigtaster

Navigere i båndet ved bare å bruke tastaturet

Endre tastaturfokuset uten å bruke musen

Hurtigtastreferanse for Microsoft Word

Referanse for funksjonstaster

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i Microsoft Word.

Hvis du vil

Trykker du

Gå til Fortell meg hva du vil gjøre

ALT+U

Åpne

CTRL+O

Lagre

CTRL+S

Lukk

CTRL+W

Klippe ut

CTRL+X

Kopiere

CTRL+C

Lime inn

CTRL+V

merke alt

CTRL+A

Bruke fet

CTRL+F

Bruke kursiv

CTRL+K

Understreke

CTRL+U

Redusere skriftstørrelsen med ett punkt

CTRL+7

Øke skriftstørrelsen med ett punkt

CTRL+8

Midtstille tekst

CTRL+E

Venstrejustere tekst

CTRL+L

Høyrejustere tekst

CTRL+R

Avbryte

ESC

Angre

CTRL+Z

Gjøre om

CTRL+Y

Zoome

ALT+N, D, O og bla deretter i dialogboksen Zoom til verdien du ønsker.

Navigere i båndet ved å bruke bare tastaturet

Båndet er stripen øverst i Word, sortert etter kategorier. Hver fane viser et annet bånd. Båndene består av grupper, og hver gruppe inneholder én eller flere kommandoer. Du kan få tilgang til alle kommandoer i Word ved å bruke hurtigtaster.

Merknad: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi tilgangstaster for disse kategoriene.

Det er to måter å navigere kategoriene i båndet på:

 • For å gå til båndet, trykker du Alt og deretter bruker du pil høyre- og pil venstre-tastene for å bytte mellom faner.

 • Hvis du vil gå direkte til en bestemt fane på båndet, bruk én av tilgangstastene

Hvis du vil

Trykker du

Hvis du vil bruke Backstage-visningen, kan du åpne Fil-siden.

ALT+F

For å bruke temaer, farger og effekter, for eksempel sidekantlinjer, åpner du Utforming-fanen.

ALT+G

For å bruke vanlige formateringskommandoer, avsnittsstiler eller Finn-verktøyet, åpner du Hjem-fanen.

ALT+H

For å administrere utskriftsflettingsoppgaver, eller for å arbeide med konvolutter og etiketter, åpner du Masseutsendelse-fanen.

ALT+M

For å sette inn tabeller, bilder og figurer, topptekster eller tekstbokser, åpner du Sett inn-fanen.

ALT+K

For å arbeide med sidemarger, sideretning, innrykk og avstand, åpner du Oppsett-fanen.

ALT+P

For å skrive inn et søkeord for innhold i Hjelp, åpner du «Fortell meg det»-boksen på båndet.

ALT+U, og skriv deretter inn søkeordet

For å bruke stavekontrollen, angi korrekturspråk eller for å spore og se gjennom endringer i dokumentet, åpner du Se gjennom-fanen.

ALT+O

For å legge til en innholdsfortegnelse, fotnoter eller en tabell med sitater, åpner du Referanser-fanen.

ALT+S

For å velge en dokumentvisning eller -modus, for eksempel lesemodus eller disposisjonsvisning, åpner du Visning-fanen. Du kan også angi zoom-forstørrelse og administrere flere vinduer med dokumenter.

ALT+N

Bruke kommandoene på et bånd med tastaturet

 • Hvis du vil flytte til listen over båndfaner, trykker du Alt. Hvis du vil gå direkte til en fane, trykker du en hurtigtast.

 • Hvis du vil flytte til båndet, trykk Pil ned-tasten. (JAWS refererer til denne handlingen som en flytting til det nedre båndet.)

 • Hvis du vil flytte mellom kommandoer, trykker du Tab-tasten eller Skift+Tab.

 • Hvis du vil flytte i gruppen som er valgt, trykker du pil ned-tasten.

 • Hvis du vil flytte mellom grupper på et bånd, trykker du CTRL+Pil høyre eller CTRL+Pil venstre.

 • Kontroller på båndet aktiveres på forskjellige måter, avhengig av typen kontroll:

  • Hvis den valgte kommandoen er en knapp, trykker du MELLOMROM eller ENTER for å aktivere den.

  • Hvis den valgte kommandoen er en delt knapp (det vil si en knapp som åpner en meny med flere alternativer), trykker du Alt+Pil ned for å aktivere den. Bla gjennom alternativene. For å velge det gjeldende alternativet, trykker du MELLOMROM eller ENTER.

  • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel skrift-listen), trykk Pil ned-tasten for å åpne listen. For å flytte mellom elementer, kan du deretter bruke pil opp- eller pil ned-tasten.

  • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykker du MELLOMROM eller ENTER for å velge kommandoen. Deretter kan du bla gjennom elementene.

Tips!: I gallerier med mer enn én rad med elementer flytter Tab-tasten fra begynnelsen til slutten av gjeldende rad, og når den kommer til slutten av raden flyttes den til begynnelsen av neste rad. Når du trykker på høyre piltast på slutten av gjeldende rad, flytter markøren tilbake til begynnelsen av gjeldende rad.

Bruke tilgangstaster når du kan se tastetipsene

Slik bruker du en tilgangstast:

 1. Trykk ALT.

 2. Trykk bokstaven som vises i det firkantede tastetipset du ser over båndkommandoen du vil bruke.

Avhengig av hvilken bokstav du trykker, kan det vises flere tastetips. Hvis du for eksempel trykker ALT+F, åpnes Office Backstage på informasjonssiden som har et annet sett med tastetips. Hvis du deretter trykker ALT på nytt, vises tastetipsene om navigering på denne siden.

Endre fokus på tastaturet ved hjelp av tastaturet uten å bruke musen

Tabellen nedenfor viser noen måter å flytte tastaturfokus på, kun ved bruk av tastaturet.

Hvis du vil

Trykker du

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

TAB eller SKIFT+TAB

Flytte fokus til hver kommando på båndet henholdsvis fremover eller bakover.

TAB eller SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

PIL NED, PIL OPP, PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Vise hurtigmenyen for et valgt element.

SKIFT+F10

Flytte fokuset til en annen rute i vinduet, for eksempel Formater bilde-ruten, grammatikkruten eller valgruten.

F6

Aktivere en valgt kommando eller kontroll på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne en valgt meny eller et valgt galleri på båndet.

MELLOMROM eller ENTER

Fullføre endring av en verdi i en kontroll på båndet, og flytte fokus tilbake til dokumentet.

ENTER

Hurtigtastreferanse for Microsoft Word

Opprette og redigere dokumenter

Opprette, vise og lagre dokumenter

Hvis du vil

Trykker du

Opprette et nytt dokument.

CTRL+N

Åpne et dokument.

CTRL+O

Lukke et dokument.

CTRL+W

Dele dokumentvinduet.

ALT+CTRL+D

Fjerne deling av dokumentvinduet.

ALT+SKIFT+C eller ALT+CTRL+D

Lagre et dokument.

CTRL+S

Arbeide med nettinnhold

Hvis du vil

Trykker du

Sett inn en hyperkobling.

ALT+CTRL+K

Gå tilbake én side.

ALT+PIL VENSTRE

Gå frem én side.

ALT+PIL HØYRE

Oppdatere.

F9

Skrive ut og forhåndsvise dokumenter

Hvis du vil

Trykker du

Skrive ut et dokument.

CTRL+P

Bytte til forhåndsvisning.

ALT+CTRL+I

Flytte rundt på forhåndsvisningssiden når det er zoomet inn.

Piltastene

Flytte én forhåndsvisningsside om gangen når det er zoomet ut.

PAGE UP eller PAGE DOWN

Flytte til første forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+HOME

Flytte til siste forhåndsvisningsside når det er zoomet ut.

CTRL+END

Kontrollere stavemåte og se gjennom endringer i et dokument

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn en kommentar (i oppgaveruten Revisjon).

ALT+O, N, Y

Aktivere eller deaktivere sporing av endringer.

CTRL+SKIFT+E

Lukke korrekturvinduet hvis det er åpent.

ALT+SKIFT+C

Velge Se gjennom-fanen på båndet.

ALT+O, og deretter PIL NED for å flytte til kommandoer på denne fanen.

Velge Stavekontroll og grammatikk

ALT+O, 6

Finne, erstatte og gå til bestemte elementer i dokumentet

Hvis du vil

Trykker du

Åpne søkeboksen i oppgaveruten Navigasjon.

CTRL+B

Erstatte tekst, bestemt formatering og bestemte elementer.

CTRL+H

Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, en grafikk eller et annet sted.

CTRL+G

Bytte mellom de fire siste stedene du har redigert.

ALT+CTRL+Z

Flytte rundt i et dokument ved hjelp av tastaturet

Flytting

Trykker du

Ett tegn mot venstre

PIL VENSTRE

Ett tegn mot høyre

PIL HØYRE

Ett ord mot venstre

CTRL+PIL VENSTRE

Ett ord mot høyre

CTRL+PIL HØYRE

Ett avsnitt opp

CTRL+PIL OPP

Ett avsnitt ned

CTRL+PIL NED

Én celle mot venstre (i en tabell)

SKIFT+TAB

Én celle mot høyre (i en tabell)

TAB

Opp én linje

PIL OPP

Ned én linje

PIL NED

Til slutten av en linje

END

Til begynnelsen av en linje

HOME

Til øverst i vinduet

ALT+CTRL+PGUP

Til nederst i vinduet

ALT+CTRL+PGDN

Opp ett skjermbilde (rulling)

PGUP

Ned ett skjermbilde (rulling)

PGDN

Til øverst på neste side

CTRL+PGDN

Til øverst på forrige side

CTRL+PGUP

Til slutten av et dokument

CTRL+END

Til begynnelsen av et dokument

CTRL+HOME

Til en tidligere endring

SKIFT+F5

Til stedet der du arbeidet da dokumentet sist ble lukket (etter at du har åpnet et dokument)

SKIFT+F5

Sette inn eller merke innholdsfortegnelse, fotnoter og sitater

Hvis du vil

Trykker du

Merke en oppføring i innholdsfortegnelsen.

ALT+SKIFT+O

Merke en oppføring i kildelisten (sitat).

ALT+SKIFT+I

Merke et stikkord.

ALT+SKIFT+X

Sette inn en fotnote.

ALT+CTRL+F

Sette inn en sluttnote.

ALT+CTRL+S

Gå til neste fotnote (i Word 2016).

ALT+SKIFT+>

Gå til forrige fotnote (i Word 2016).

ALT+SKIFT+<

Gå til Fortell meg hva du vil gjøre og Smartoppslag (i Word 2016).

ALT+U

Arbeide med dokumenter i ulike visninger

Word tilbyr flere forskjellige visninger av et dokument. Hver visning gjør det enklere å utføre visse oppgaver. Lesemodus gjør det for eksempel mulig å vise to sider av dokumentet side ved side, og å gå til neste side ved hjelp av en pilnavigasjon.

Bytte til en annen visning av dokumentet

Hvis du vil

Trykker du

Bytte til Lesemodusvisning

ALT+N, G

Bytte til utskriftsoppsettvisning.

ALT+CTRL+P

Bytte til disposisjonsvisning.

ALT+CTRL+O

Bytte til kladdevisning.

ALT+CTRL+N

Arbeide med overskrifter i disposisjonsvisning

Disse snarveiene gjelder bare hvis dokumentet er i disposisjonsvisning.

Oppgave

Tastetrykk

Hev nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Senke nivå ned til brødtekst.

CTRL+SKIFT+N

Flytt opp valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Vise tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN

Vise eller skjule all tekst eller alle overskrifter.

ALT+SKIFT+A

Vise eller skjule tegnformatering.

Skråstrek (/) på det numeriske tastaturet

Vis den første linjen med tekst eller all tekst.

ALT+SKIFT+L

Vise alle overskrifter med stilen Overskrift 1.

ALT+SKIFT+1

Vise alle overskrifter opp til Overskrift n.

ALT+SKIFT+N

Sette inn et tabulatortegn.

CTRL+TAB

Navigere i Lesemodusvisning

Hvis du vil

Trykker du

Gå til begynnelsen av dokumentet.

HOME

Gå til slutten av dokumentet.

END

Gå til side n.

n (n er sidetallet du vil gå til), ENTER

Avslutte lesemodus.

ESC

Redigere og flytte tekst og grafikk

Merke tekst og grafikk

Merke tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren

Utvide et merket område

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere utvidelsesmodus.

F8

Merke nærmeste tegn.

F8, og trykk deretter PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Øke størrelsen på et merket område.

F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning, og så videre)

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Deaktivere utvidelsesmodus.

ESC

Utvide det merkede området ett tegn mot høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Utvide det merkede området ett tegn mot venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Utvide et merket område til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Utvide et merket område til slutten av en linje.

SKIFT+END

Utvide et merket område til begynnelsen av en linje.

SKIFT+HOME

Utvide et merket område én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område til slutten av et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Utvide et merket område til begynnelsen av et avsnitt.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Utvide et merket område ett skjermbilde ned.

SKIFT+PGDN

Utvide et merket område ett skjermbilde opp.

SKIFT+PGUP

Utvide et merket område til begynnelsen av et dokument.

CTRL+SKIFT+HOME

Utvide et merket område til slutten av et dokument.

CTRL+SKIFT+END

Utvide et merket område til slutten av et vindu.

ALT+CTRL+SKIFT+PGDN

Utvide et merket område til hele dokumentet.

CTRL+A

Merke en loddrett tekstblokk.

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Utvide et merket område til et bestemt sted i et dokument.

F8+piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Slette tekst og grafikk

Hvis du vil

Tastetrykk

Slett ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slett ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slett ett tegn til høyre

DEL

Slett ett ord til høyre.

CTRL+DEL

Klippe ut valgt tekst til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Klipp ut til innsamlingslageret. (Innsamlingslageret er en funksjon som lar deg samle grupper med tekst fra ulike plasseringer og lime dem inn i et annet sted).

CTRL+F3

Kopiere og flytte tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Office-utklippstavlen

Trykk ALT+H for å flytte til fanen Hjem, og trykk deretter Q,F.

Kopiere merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+C

Klippe ut merket tekst eller grafikk til Office-utklippstavlen.

CTRL+X

Lime inn det siste elementet på Office-utklippstavlen.

CTRL+V

Flytte tekst eller grafikk én gang.

F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)

Kopiere tekst eller grafikk én gang.

SKIFT+F2 (flytt deretter markøren og trykk ENTER)

Åpne dialogboksen Opprett ny byggeblokk når tekst eller et objekt er merket.

ALT+F3

Vise hurtigmenyen som er tilknyttet byggeblokken, for eksempel et SmartArt-grafikkobjekt, når du merker den.

SKIFT+F10

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lime inn innhold fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Kopiere topptekst eller bunntekst som ble brukt i forrige del av dokumentet.

ALT+SKIFT+R

Redigere og navigere i tabeller

Merke tekst og grafikk i en tabell

Hvis du vil

Trykker du

Merke innholdet i neste celle.

TAB

Merke innholdet i forrige celle.

SKIFT+TAB

Utvide et merket område til tilstøtende celler.

Hold nede SKIFT, og trykk en piltast gjentatte ganger

Merke en kolonne.

Bruk piltastene til å flytte til øverste eller nederste celle i kolonnen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Trykk SKIFT+ALT+PGDN hvis du vil merke kolonnen fra topp til bunn.

 • Trykk SKIFT+ALT+PGUP hvis du vil merke kolonnen fra bunn til topp.

Merke en hel rad

Bruk piltastene til å flytte til slutten av raden, enten den første cellen (lengst til venstre) i raden eller til den siste cellen (lengst til høyre) i raden.

 • Trykk SKIFT+ALT+END fra den første cellen i raden for å merke raden fra venstre mot høyre.

 • Trykk SKIFT+ALT+HOME fra den siste cellen i raden for å merke raden fra høyre mot venstre.

Utvide et merket område (eller en blokk).

CTRL+SKIFT+F8, og bruk deretter piltastene. Trykk ESC for å gå ut av merkemodus

Merke en hel tabell.

ALT+5 på det numeriske tastaturet (med Num Lock av)

Flytte rundt i en tabell

Flytting

Trykker du

Til neste celle i en rad

TAB

Til forrige celle i en rad

SKIFT+TAB

Til første celle i en rad

ALT+HOME

Til siste celle i en rad

ALT+END

Til første celle i en kolonne

ALT+PGUP

Til siste celle i en kolonne

ALT+PGDN

Til forrige rad

PIL OPP

Til neste rad

PIL NED

Rad opp

ALT+SKIFT+PIL OPP

Rad ned

ALT+SKIFT+PIL NED

Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell

Slik setter du inn:

Trykker du

Nye avsnitt i en celle

ENTER

Sette inn tabulatortegn i en celle

CTRL+TAB

Formatere tegn og avsnitt

Formatere tegn

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre tegnformateringen.

CTRL+D

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Formatere alle bokstaver som store bokstaver.

CTRL+SKIFT+A

Bruk fet formatering.

CTRL+F

Bruk understreking.

CTRL+U

Understreke ord, men ikke mellomrom.

CTRL+SKIFT+W

Bruke dobbel understreking.

CTRL+SKIFT+D

Bruke skjult tekstformatering.

CTRL+SKIFT+H

Bruk kursiv formatering.

CTRL+K

Formatere bokstaver til kapitéler.

CTRL+SKIFT+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN

Fjerne manuell tegnformatering.

CTRL+MELLOMROM

Endre merket område til skriften Symbol.

CTRL+SKIFT+Q

Endre skriften eller størrelsen på den

Hvis du vil

Tastetrykk

Åpne dialogboksen Skrift for å endre skriften.

CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+>

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SHIFT+<

Øke skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+8

Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt.

CTRL+7

Kopiere formatering

Hvis du vil

Trykker du

Kopiere formatering fra tekst.

CTRL+SKIFT+C

Bruke kopiert formatering på tekst.

CTRL+SKIFT+V

Endre avsnittsjustering

Hvis du vil

Trykker du

Bytte mellom midtstilt og venstrejustert for et avsnitt.

CTRL+E

Bytte mellom blokkjustert og venstrejustert formatering av et avsnitt.

CTRL+J

Bytte mellom høyrejustert og venstrejustert formatering av et avsnitt.

CTRL+R

Venstrejuster et avsnitt.

CTRL+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Opprette et hengende innrykk.

CTRL+T

Redusere et hengende innrykk.

CTRL+SKIFT+T

Fjerne avsnittsformatering.

CTRL+Q

Kopiere og se gjennom tekstformater

Hvis du vil

Trykker du

Vise tegn som ikke skrives ut.

CTRL+SKIFT+8 (stjernen på det numeriske tastaturet virker ikke)

Se gjennom tekstformatering.

SKIFT+F1 (deretter klikker du teksten som du vil se gjennom formateringen til)

Kopier formateringer.

CTRL+SKIFT+C

Lim inn formateringer.

CTRL+SKIFT+V

Angi linjeavstand

Hvis du vil

Trykker du

Bruke enkel linjeavstand.

CTRL+1

Bruke dobbel linjeavstand.

CTRL+2

Bruke halvannen linjeavstand.

CTRL+5

Legge til eller fjerne én linjeavstand foran et avsnitt.

CTRL+0 (null)

Bruke stiler på avsnitt

Hvis du vil

Trykker du

Åpne oppgaveruten Bruk stiler.

CTRL+SKIFT+S

Åpne oppgaveruten Stiler.

ALT+CTRL+SKIFT+S

Starte Autoformat.

CTRL+I

Bruke stilen Normal.

CTRL+SKIFT+N

Bruke stilen Overskrift 1.

ALT+1

Bruke stilen Overskrift 2.

ALT+2

Bruke stilen Overskrift 3.

ALT+3

Lukke oppgaveruten Stiler

 1. Hvis oppgaveruten Stiler ikke er merket, trykker du F6 for å merke den.

 2. Trykk CTRL+MELLOMROM.

 3. Bruk piltastene til å velge Lukk, og trykk deretter ENTER.

Sette inn spesialtegn

Oppgave

Trykker du

Et felt

CTRL+F9

Sette inn et linjeskift

SKIFT+ENTER

Sette inn et sideskift

CTRL+ENTER

Sette inn et spalteskift

CTRL+SKIFT+ENTER

Sette inn en lang tankestrek

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

Sette inn en kort tankestrek

CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

Sette inn en myk bindestrek

CTRL+BINDESTREK

Sette inn en hard bindestrek

CTRL+SKIFT+BINDESTREK

Sette inn et hardt mellomrom

CTRL+SKIFT+MELLOMROM

Sette inn symbolet for opphavsrett

ALT+CTRL+C

Sette inn symbolet for registrert varemerke

ALT+CTRL+R

Sette inn symbolet for varemerke

ALT+CTRL+T

Sette inn en ellipse

ALT+CTRL+PUNKTUM

Sette inn et enkelt innledende anførselstegn

CTRL+`(enkelt anførselstegn), `(enkelt anførselstegn)

Sette inn et enkelt avsluttende anførselstegn

CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Sette inn typografisk innledende anførselstegn

Hold ALT nede og trykk 0174 på det numeriske tastaturet

Sette inn typografisk avsluttende anførselstegn

Hold ALT nede og trykk 0175 på det numeriske tastaturet

Sette inn en Autotekst-oppføring

ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når Skjermtips vises)

Sette inn tegn ved hjelp av tegnkoder

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn Unicode-tegnet for den angitte Unicode-tegnkoden (heksadesimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet ( Euro-symbol ), skriver du inn 20AC, holder nede ALT og trykker X.

Tegnkoden, ALT+X

Finne ut hva Unicode-tegnkoden er for det merkede tegnet

ALT+X

Sette inn ANSI-tegnet for den angitte ANSI-tegnkoden (desimal). Hvis du for eksempel vil sette inn eurosymbolet, holder du nede ALT og trykker 0128 på det numeriske tastaturet.

ALT+tegnkoden (på det numeriske tastaturet)

Sette inn og redigere objekter

Sette inn et objekt

 1. Trykk ALT, K og deretter OB for å åpne dialogboksen Objekt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk PIL NED for å velge en objekttype, og trykk deretter ENTER for å opprette et objekt.

  • Trykk CTRL+TAB hvis du vil bytte til fanen Opprett fra fil, trykk TAB, og skriv deretter inn filnavnet på objektet du vil sette inn, eller bla gjennom til filen.

Redigere et objekt

 1. Når markøren står til venstre for objektet i dokumentet, merker du objektet ved å trykke SKIFT+PIL HØYRE.

 2. Trykk Skift+F10.

 3. Trykk TAB for å velge objektnavn, og trykk ENTER to ganger.

Sette inn SmartArt-grafikk

 1. Trykk og slipp ALT, K og deretter M for å velge SmartArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket type grafikk.

 3. Trykk TAB, og bruk deretter piltastene til å merke grafikken du vil sette inn.

 4. Trykk ENTER.

Sette inn WordArt

 1. Trykk og slipp ALT, K og deretter W, 2 for å velge WordArt.

 2. Bruk piltastene til å velge ønsket WordArt-stil, og trykk deretter ENTER.

 3. Skriv inn ønsket tekst.

 4. Trykk ESC for å merke WordArt-objektet, og bruk deretter piltastene til å flytte objektet.

 5. Trykk ESC på nytt for å gå tilbake til dokumentet.

Utskriftsfletting og felter

Merknad: Du må trykke ALT+M eller klikke Masseutsendelser for å bruke disse hurtigtastene.

Utføre en utskriftsfletting

Hvis du vil

Trykker du

Forhåndsvise en utskriftsfletting.

ALT+SKIFT+K

Flette et dokument.

ALT+SKIFT+N

Skrive ut flettet dokument.

ALT+SKIFT+M

Redigere et utskriftsflettet datadokument.

ALT+SKIFT+E

Sette inn et flettefelt.

ALT+SKIFT+F

Arbeide med felter

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn et DATE-felt.

ALT+SKIFT+D

Sette inn et LISTNUM-felt.

ALT+CTRL+L

Sette inn et PAGE-felt.

ALT+SKIFT+P

Sette inn et TIME-felt.

ALT+SKIFT+T

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Microsoft Word.

CTRL+SKIFT+F7

Oppdatere valgte felter.

F9

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Bytte mellom en valgt feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Gå til neste felt.

F11

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Låse et felt.

CTRL+F11

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Språklinje

Angi korrekturspråk

Hvert dokument har et standardspråk. Det er vanligvis samme standardspråk som datamaskinens operativsystem. Hvis dokumentet imidlertid også inneholder ord eller uttrykk på et annet språk, er det lurt å angi korrekturspråket for disse ordene. Dette gjør det ikke bare mulig å kontrollere stavemåte og grammatikk for disse uttrykkene, det gjør det også mulig for hjelpeteknologier som skjermlesere å håndtere dem.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne dialogboksen Angi korrekturspråk

ALT+O, 8, U

Se gjennom listen over korrekturspråk

PIL NED

Angi standardspråk

ALT+O, 8, N

Slå på østasiatisk IME (Input Method Editor)

Hvis du vil

Trykker du

Aktivere eller deaktivere japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

ALT+~

Aktivere eller deaktivere koreansk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

Høyre ALT

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor) på 101-tastatur.

CTRL+MELLOMROM

Referanse for funksjonstaster

Funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Få hjelp eller gå til Office.com.

F1

Flytte tekst eller grafikk.

F2

Gjenta siste handling.

F4

Velge kommandoen Gå til (fanen Hjem).

F5

Gå til neste rute eller ramme.

F6

Velge kommandoen Stavekontroll (fanen Se gjennom).

F7

Utvide et merket område.

F8

Oppdatere de merkede feltene.

F9

Vise tastetips.

F10

Gå til neste felt.

F11

Velge kommandoen Lagre som.

F12

SKIFT+funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Starte kontekstsensitiv Hjelp eller vise formatering.

SKIFT+F1

Kopiere tekst.

SKIFT+F2

Endre bokstavtypen.

SKIFT+F3

Gjenta handlingen Søk eller Gå til.

SKIFT+F4

Flytte til siste endring.

SKIFT+F5

Gå til forrige rute eller ramme (etter at du har trykt F6).

SKIFT+F6

Velge kommandoen Synonymordbok (gruppen Korrektur på fanen Se gjennom).

SKIFT+F7

Redusere størrelsen på et merket område.

SKIFT+F8

Bytte mellom en feltkode og dens resultater.

SKIFT+F9

Vise en hurtigmeny.

SKIFT+F10

Gå til forrige felt.

SKIFT+F11

Velge kommandoen Lagre.

SKIFT+F12

CTRL+funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Vise eller skjule båndet.

CTRL+F1

Velge kommandoen Forhåndsvisning.

CTRL+F2

Klippe ut til innsamlingslageret.

CTRL+F3

Lukke vinduet.

CTRL+F4

Gå til neste vindu.

CTRL+F6

Sette inn et tomt felt.

CTRL+F9

Maksimere dokumentvinduet.

CTRL+F10

Låse et felt.

CTRL+F11

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+F12

CTRL+SKIFT+funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Sette inn innholdet fra innsamlingslageret.

CTRL+SKIFT+F3

Redigere et bokmerke.

CTRL+SKIFT+F5

Gå til forrige vindu.

CTRL+SKIFT+F6

Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument fra Word.

CTRL+SKIFT+F7

Utvide et merket område eller en blokk.

CTRL+SKIFT+F8, og trykk deretter en piltast

Koble fra et felt.

CTRL+SKIFT+F9

Låse opp et felt.

CTRL+SKIFT+F11

Velge kommandoen Skriv ut.

CTRL+SKIFT+F12

ALT+funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Gå til neste felt.

ALT+F1

Opprette en ny Byggeblokk.

ALT+F3

Avslutt Word.

ALT+F4

Gjenopprette størrelsen på programvinduet.

ALT+F5

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til dokumentet (for dialogbokser som har støtte for denne funksjonen).

ALT+F6

Søke etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

ALT+F7

Kjøre en makro.

ALT+F8

Bytte mellom alle feltkodene og deres resultater.

ALT+F9

Vis Utvalg-oppgaveruten.

ALT+F10

Vise Microsoft Visual Basic-kode.

ALT+F11

ALT+SKIFT+funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Gå til forrige felt.

ALT+SKIFT+F1

Velge kommandoen Lagre.

ALT+SKIFT+F2

Kjøre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene.

ALT+SKIFT+F9

Vise en meny eller melding for en tilgjengelig handling.

ALT+SKIFT+F10

Velge Innholdsfortegnelse-knappen i Innholdsfortegnelse-beholderen når beholderen er aktiv.

ALT+SKIFT+F12

CTRL+ALT+funksjonstaster

Hvis du vil

Trykker du

Vise Microsoft Systeminformasjon.

CTRL+ALT+F1

Velge kommandoen Åpne.

CTRL+ALT+F2

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×