Hurtigtaster for Microsoft Office InfoPath

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I dette hjelpeemnet beskrives hurtigtaster for vanlige oppgaver i Microsoft Office InfoPath 2007, for eksempel oppgaver ved utforming av skjemamaler. Disse hurtigtastene refererer til det norske tastaturoppsettet. Taster på andre tastaturoppsett tilsvarer kanskje ikke tastene på det norske tastaturet.

Hurtigtaster der du trykker to eller flere taster samtidig, vises i listen skilt med et plusstegn (+). Hurtigtaster der du trykker en tast etterfulgt av en annen tast, vises i listen skilt med komma (,).

Hvis du vil skrive ut dette emnet, trykker du TAB-tasten for å velge Vis alt, trykker ENTER og trykker deretter CTRL+P.

I denne artikkelen

Utforme skjemamaler

Få hjelp

I hjelpevinduet

Ved hjelp av menyer, verktøylinjer og oppgaveruter

Bruke dialogbokser

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Utforme skjemamaler

Utvikle skjemamaler

Hvis du vil

Trykk

Utforme en ny skjemamal.

CTRL+SKIFT+D

Merknad: Hvis dialogboksen Komme i gang er åpen, trykker du TAB-tasten til Utform en skjemamal er valgt, og deretter trykker du ENTER.

Åpne dialogboksen Åpne i utformingsmodus.

CTRL+O eller CTRL+F12

Vise oppgaveruten Utformingsoppgaver.

ALT+U

Forhåndsvise gjeldende skjemamal.

CTRL+SKIFT+B

Søke etter et ord eller en setning.

CTRL+B

Erstatte et ord eller en setning.

CTRL+H

Klippe ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopiere merket tekst eller element.

CTRL+C

Lime inn tekst eller element.

CTRL+V

Skrive ut gjeldende skjemamal.

CTRL+P

Vise egenskaper for den valgte kontrollen.

ALT+ENTER

Sette inn en kontroll.

ALT+I, O

Velge forrige kontroll.

CTRL+< (mindre enn-tegnet) eller SKIFT+TAB

Velge den neste kontrollen.

CTRL+> (større enn-tegnet) eller TAB

Åpne Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SKIFT+F11

Åpne webområdet for Microsoft Office Developer Center i en webleser.

ALT+H, I

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+K

Gå til begynnelsen av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Gå til slutten av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Gå en linje opp eller ned i tekst, grafikk eller felt.

SKIFT+PIL OPP eller SKIFT+PIL NED

Sette inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Sette inn eurosymbolet.

CTRL+ALT+E

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk

Fjerne all formatering.

CTRL+MELLOMROM

Bruke eller fjerne fet formatering fra den merkede teksten.

CTRL+F

Bruke eller fjerne kursiv formatering fra den merkede teksten.

CTRL+K

Bruke eller fjerne understreking på merket tekst.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstreking på merket tekst.

ALT+SKIFT+K

Bruke eller fjerne hevet skrift fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne senket skrift fra den merkede teksten.

CTRL+LIKHETSTEGN

Bruke eller fjerne normalstilen fra den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+N

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 1 fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+1

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 2 fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+2

Bruke eller fjerne stilen Overskrift 3 fra den merkede teksten.

ALT+CTRL+3

Bruke eller fjerne formatering av punktlister fra det merkede avsnittet.

CTRL+SKIFT+L

Sette inn et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+M

Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Justere det merkede avsnittet.

CTRL+J

Høyrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+R

Midtstille det merkede avsnittet.

CTRL+E

Venstrejustere det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+KOMMA

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Åpne oppgaveruten Skrift.

CTRL+D

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Sette inn en gjentatt tabell.

ALT+I, G

Endre bredden på kolonnen til venstre for kantlinjen uten å endre bredden på andre kolonner.

Hold nede SKIFT mens du drar i kantlinjen på kolonnen.

Endre høyden på raden over eller under kantlinjen uten å endre høyden på andre rader.

Merknad: For rader som har minimumshøyden, endrer denne snarveien høyden på raden over kantlinjen. Radens minimumshøyde avgjøres av flere fakturer, inkludert om raden inneholder tekst eller kontroller.

Hold nede SKIFT mens du drar i kantlinjen på raden.

Endre størrelse på alle merkede rader eller kolonner til samme høyde eller bredde.

Hold nede ALT mens du drar i kantlinjen på raden eller kolonnen.

Flytte til neste eller forrige celle i en tabell.

TAB eller SKIFT+TAB
TAB legger til en ny rad i en tabell hvis du trykker tasten når markøren er i den siste cellen i siste rad.

Merke eller oppheve merkingen av en tabellcelle.

F2

Korrigeringene og lagre endringer

Hvis du vil

Trykk

Søk etter neste stavefeil eller grammatiske feil.

Merknad: Det må være merket av for Fortløpende stavekontroll (trykk ALT+E og deretter A).

ALT+F7

Lagre eller publisere gjeldende skjemamal.

Merknad: Denne snarveien åpner en dialogboks som gir deg valget mellom å lage og publisere skjemamalen. Hvis du vil skjule denne dialogboksen i fremtiden, vises dialogboksen Lagre som når du trykker du ALT+SKIFT+F2.

ALT+SKIFT+F2

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Lagre gjeldende skjemamal.

SKIFT+F12

Forhåndsvise en skjemamal før utskrift

Hvis du vil

Trykk

Vise dialogboksen Forhåndsvisning.

ALT+F, F

Flytte til neste side.

ALT+PIL HØYRE

Flytte til forrige side.

ALT+PIL VENSTRE

Zoome inn for å få et nærbilde av skjemamalen.

ALT+LIKHETSTEGN

Zoome ut for å se mer av skjemamalen med redusert størrelse.

ALT+BINDESTREK

Til toppen av siden

Få hjelp

Bruk i hjelpevinduet

Hjelp-vinduet gir tilgang til alt innhold i Hjelp for Microsoft Office. Hjelp-vinduet viser emner og annet innhold i Hjelp.

I Hjelp-vinduet

Hvis du vil

Trykk

Åpne hjelpevinduet.

F1

Lukke hjelpevinduet.

ALT+F4

Bytte mellom hjelpevinduet og det aktive programmet.

ALT+TAB

Gå tilbake til hjemmesiden for Hjelp for InfoPath 2007 og forklaring.

ALT+HOME

Merke det neste elementet.

TAB

Merke det forrige elementet.

SKIFT+TAB

Utføre standardhandlingen for valgt element.

ENTER

Merke henholdsvis neste eller forrige element i delen Bla gjennom Hjelp.

TAB eller SKIFT+TAB

I delen Bla gjennom Hjelp henholdsvis vise eller skjule det merkede elementet.

ENTER

Merk den neste skjulte teksten eller hyperkoblingen, inkludert Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Merke den forrige skjulte teksten eller hyperkoblingen.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for valgt Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller hyperkobling.

ENTER

Gå tilbake til forrige emne i Hjelp (Tilbake-knappen).

ALT+PIL VENSTRE eller TILBAKE

Gå frem til neste emne i Hjelp (Frem-knappen).

ALT+PIL HØYRE

Rulle henholdsvis litt opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PIL OPP, PIL NED

Rulle henholdsvis mye opp eller ned i gjeldende emne i Hjelp.

PGUP eller PGDN

Vise en meny med kommandoer for Hjelp-vinduet. Dette krever at Hjelp-vinduet har aktivt fokus (trykk F1).

SKIFT+F10

Stoppe den siste handlingen (Stopp-knappen).

ESC

Oppdatere vinduet (Oppdater-knappen).

F5

Skrive ut gjeldende hjelpeemne.

Merknad: Hvis gjeldende emne i Hjelp ikke er det aktive vinduet, trykker du F6 og deretter CTRL+P.

CTRL+P

Endre tilkoblingsstatusen.

F6, PIL NED

Skrive inn tekst i boksen Skriv inn ord det skal søkes etter.

F6, PIL NED (trykk flere ganger)

Bytte mellom områder i Hjelp-vinduet, for eksempel bytte mellom verktøylinjen, boksen Skriv inn ord det skal søkes etter og Søk-listen.

F6

Merke henholdsvis neste eller forrige element i innholdsfortegnelsen i trevisning.

PIL OPP eller PIL NED

Henholdsvis vise eller skjule merket element i innholdsfortegnelsen i trevisning.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Merke neste hyperkobling, eller velge Vis alt eller Skjul alt øverst i emnet.

TAB

Merke forrige hyperkobling.

SKIFT+TAB

Utføre handlingen for den valgte hyperkoblingen, Vis alt eller Skjul alt.

ENTER

Skrive ut gjeldende emne i Hjelp.

CTRL+P

Skrive inn et spørsmål

Før du kan skrive inn et spørsmål, må du merke av for Skriv spørsmål for hjelp.

hvordan

 1. Trykk Alt hvis du vil velge menylinjen.

 2. Trykk TAB flere ganger til markøren vises i boksen Skriv spørsmål for hjelp.

 3. Skriv inn spørsmålet ditt.

 • Hvis du vil sende et spørsmål du har skrevet inn i boksen Skriv spørsmål for hjelp, trykker du ENTER.

Til toppen av siden

Bruke menyer, verktøylinjer og oppgaveruter

Åpne og bruke menyen og verktøylinjer

Du må merke verktøylinjen før du kan flytte eller endre størrelsen på den.

hvordan

 1. Trykk Alt hvis du vil velge menylinjen.

 2. Trykk CTRL+TAB gjentatte ganger for å velge en verktøylinje.

 3. Trykk CTRL+MELLOMROM for å vise menyen Alternativer for verktøylinje.

 4. Trykk F eller S for å velge kommandoen Flytt eller Størrelse.

Hvis du vil

Trykk

Flytte en verktøylinje.

CTRL+piltastene

Fristille en verktøylinje.

PIL NED (trykk flere ganger)

Forankre en verktøylinje loddrett på venstre eller høyre side på skjermen.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE (trykk flere ganger)

Aktiverer menylinjen, eller lukker en åpen meny og undermeny samtidig.

ALT eller F10

Velge en oppgaverute eller verktøylinje etter at du har trykket F10 eller ALT for å aktivere menylinjen. Hvis du trykker tastene gjentatte ganger, flytter du fokus blant de åpne verktøylinjene, menylinjene og oppgaverutene.

CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB

Velge neste knapp eller meny på verktøylinjen når en verktøylinje eller menylinje er valgt.

TAB eller PIL HØYRE

Velge forrige knapp eller meny på verktøylinjen når en verktøylinje eller menylinje er valgt.

SKIFT+TAB eller PIL VENSTRE

Åpne valgt meny, eller utfør handlingen for valgt knapp eller kommando.

ENTER

Viser hurtigmenyen for det valgte elementet.

SKIFT+F10

Vis tittellinjen til hurtigmenyen.

ALT+MELLOMROM

Velge neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

PIL NED

Velge forrige kommando når en meny eller undermeny er åpen.

PIL OPP

Merke menyen til venstre. Bytte mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen.

PIL VENSTRE

Merke menyen til høyre. Bytte mellom hovedmenyen og undermenyen når en undermeny er åpen.

PIL HØYRE

Velge den første kommandoen på menyen eller undermenyen.

HOME

Velge den siste kommandoen på menyen eller undermenyen.

END

Lukke en åpen meny. Lukk bare undermenyen når en undermeny er åpen.

ESC

Åpne valgt meny.

SKIFT+PIL NED

Vise alle kommandoene når en forkortet meny er åpen.

CTRL+PIL NED

Bytte mellom oppgaveruten og den aktive skjemamalen.

F6

Velge neste element i oppgaveruten.

TAB

Velge forrige element i oppgaveruten.

SKIFT+TAB

Merknad: Du kan bruke tastaturet til å velge en hvilken som helst kommando på menylinjen. Trykk ALT for å aktivere menylinjen. Trykk den understrekede bokstaven i navnet på menyelementet som inneholder kommandoen du vil bruke.

Åpne og bruke oppgaveruter

Før du kan arbeide med en oppgaverute, må du åpne den og merke den.

hvordan

 1. Trykk CTRL+F1 for å åpne en oppgaverute.

 2. Trykk F6 for å aktivere menylinjen.

 3. Trykk CTRL+MELLOMROM for å vise menyen med oppgaverutealternativer.

 4. Trykk F eller S for å velge kommandoen Flytt eller Størrelse.

Hvis du vil

Trykk

Vise oppgaveruten Utformingsoppgaver.

ALT+U

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning med solen). Det kan bli nødvendig å trykke F6 flere ganger.

Merknad: Hvis du ikke får vist ønsket oppgaverute ved å trykke F6, kan du prøve å trykke ALT for å flytte fokus til menylinjen, og deretter trykke CTRL+TAB for å gå til oppgaveruten.

F6

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute i programvinduet (i retning mot klokken).

SKIFT+F6

Endre størrelse på en oppgaverute (etter at du har valgt kommandoen Størrelse).

Piltaster

Flytte en oppgaverute (etter at du har valgt kommandoen Flytt).

Piltaster

Åpne oppgaveruten eller skjul gjeldende oppgaverute.

CTRL+F1

Gå fra det aktive programvinduet til en oppgaverute. (Du må kanskje trykke F6 flere ganger.)

F6

Flytter til en oppgaverute hvis en meny eller verktøylinje er aktiv. (Det kan bli nødvendig å trykke CTRL+TAB flere ganger.)

CTRL+TAB

Åpne menyen med oppgaverutealternativer.

CTRL+MELLOMROM

Lukke en meny som er åpen, eller gå tilbake til skjemamalen.

ESC

Merke neste alternativ i en oppgaverute når oppgaveruten er aktiv.

TAB

Merke forrige alternativ i en oppgaverute når oppgaveruten er aktiv.

SKIFT+TAB

Flytte opp mellom valgene på en aktiv undermeny, eller flytte mellom alternativer i en alternativgruppe.

PIL OPP

Flytte ned mellom valgene på en aktiv undermeny, eller flytte mellom alternativer i en alternativgruppe.

PIL NED

Åpne valgt meny, eller utfør handlingen som er tilordnet valgt knapp.

ENTER

Åpne en hurtigmeny i en skjemamal, eller åpne en rullegardinmeny for den merkede oppgaveruten.

SKIFT+F10

Merke første kommando på en meny eller undermeny når menyen/undermenyen vises.

HOME

Merke siste kommando på en meny eller undermeny når menyen/undermenyen vises.

END

Gå til begynnelsen av den valgte oppgaverutelisten.

CTRL+HOME

Gå til slutten av den valgte oppgaverutelisten.

CTRL+END

Til toppen av siden

Bruke dialogbokser

Få tilgang til og velge alternativer i dialogbokser

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Åpne i utformingsmodus.

CTRL+O eller CTRL+F12

Flytte fra en åpen dialogboks tilbake til skjemamalen for dialogbokser som støtter denne virkemåten.

ALT+F6

Gå til neste alternativ.

TAB

Gå til forrige alternativ.

SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori.

CTRL+TAB

Bytte til forrige kategori.

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte til neste kategori.

TAB

Merknad: Når kategorien er valgt, bruker du piltastene til å flytte til kategorinavnet du vil ha.

Bytte til forrige kategori.

SKIFT+TAB

Merknad: Når kategorien er valgt, bruker du piltastene til å flytte til kategorinavnet du vil ha.

Flytte mellom alternativer i en liste eller gruppe av alternativer.

Piltaster

Utføre handlingen som er tilordnet den aktive knappen, eller merke av for eller fjerne merket for den aktive avmerkingsboksen.

MELLOMROM

Åpne listen hvis den er lukket, og flytte til et bestemt alternativ i listen.

Første bokstav i et alternativ i en rullegardinliste

Velge et alternativ, eller merke av eller fjerne merket for en avmerkingsboks.

Alt+ understreket bokstav i et alternativ

Åpne den merkede rullegardinlisten.

PIL NED

Lukke den aktive rullegardinlisten, eller avbryte en kommando og deretter lukke dialogboksen.

ESC

Kjøre valgt kommando.

ENTER

Gå til forrige mappe.

ALT+1

Åpne mappen som ligger ett nivå over den valgte mappen.

ALT+2

Slette den merkede mappen eller filen.

ALT+3

Opprette en ny undermappe i mappen som er åpen.

ALT+4

Bytte mellom visningene Miniatyrbilder, Side ved side, Ikoner, Liste, Detaljer, Egenskaper og Forhåndsvisning.

ALT+5

Vise en hurtigmeny for den merkede mappen eller filen.

SKIFT+F10

Åpne Søk i-listen eller Lagre i-listen (kalles Adresselinje i Windows Vista).

F4

Oppdatere mappen og fillisten i dialogboksen Åpne, Åpne i utformingsmodus eller Lagre som.

F5

Bruke redigeringsbokser i dialogbokser

En redigeringsboks er et felt du kan skrive eller lime inn informasjon i, for eksempel brukernavn eller banen til en mappe.

Hvis du vil

Trykk

Gå til begynnelsen av teksten.

HOME

Gå til slutten av teksten.

END

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre.

SKIFT+PIL HØYRE

Merke eller oppheve merking ett ord til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke eller oppheve merking ett ord til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av teksten.

SKIFT+HOME

Merke alt fra innsettingspunktet til slutten av teksten.

SKIFT+END

Til toppen av siden

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Vise og bruke vinduer

Hvis du vil

Trykk

Bytte til neste vindu.

ALT+TAB

Bytte til forrige vindu.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vinduet.

CTRL+W eller CTRL+F4

Gjenopprette størrelsen på det aktive vinduet etter minimering eller maksimering.

CTRL+F5

Bytte til neste vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+F6

Bytte til forrige vindu når flere vinduer er åpne.

CTRL+SKIFT+F6

Aktivere kommandoen Flytt (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å flytte vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F7

Aktivere kommandoen Størrelse (på systemmenyen for vinduet) så lenge dokumentvinduet ikke er maksimert. Bruk piltastene til å endre størrelse på vinduet, og trykk ESC når du er ferdig.

CTRL+F8

Minimere et vindu til et ikon (fungerer bare i enkelte Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere eller gjenopprette et valgt vindu som har fått ny størrelse.

CTRL+F10

Kopiere et bilde av skjermen til utklippstavlen.

PRINTSCRN

Kopiere et bilde av det aktive vinduet til utklippstavlen.

ALT+PRINTSCRN

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte én linje opp.

PIL OPP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Gå til slutten av linjen.

END

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytte ett avsnitt ned.

CTRL+PIL NED

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×