Hente data fra Analysis Services

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Analysis Services gir dimensjonale data som passer bra til datautforskning i pivottabeller og Power View-rapporter. Du kan hente Analysis Services-data fra:

 • OLAP-kuber på en flerdimensjonal Analysis Services-server.

 • Tabellmodeller på en Analysis Services-tabellserver.

 • Hvis arbeidsboken inneholder en datamodell i Excel-arbeidsbøker i SharePoint 2010 eller nyere.

Du kan analysere data fra en ekstern Analysis Services-datakilde ved hjelp av en Internett-tilkobling. Når du pivoterer, deler opp og filtrerer en rapport, spør Excel Analysis Services etter dataene du ba om. Denne måten å analysere data på krever en Internett-tilkobling til datakilden.

En alternativ fremgangsmåte er å arbeide frakoblet. Du kan arbeide i frakoblet modus ved å importere data til arbeidsboken slik at både data- og rapportvisualiseringer er selvstendige og fullt bærbare i en enkelt fil. Hvis du importerer data, bør du vite at dette medfører nye krav, inkludert Power Pivot-tillegget, noe kunnskap om MDX og tilstrekkelig diskplass til å lagre større arbeidsbøker. Denne artikkelen forklarer hvordan du importerer data fra forskjellige Analysis Services-datakilder.

Excel-arbeidsbøker som du lagrer i SharePoint eller Office 365 er underlagt en Maksimal filstørrelse. Ved hjelp av veiviseren Import av tabell i tillegget Power Pivot, kan du selektivt importere tabeller, kolonner og rader for å redusere samlet filstørrelse. Hvis arbeidsboken er for stor til å vise i Excel Online, kan du åpne den i Excel på i stedet.

Office 365 forbyr dataoppdatering mot eksterne datakilder, inkludert Analysis Services-løsninger som kjører på servere i et nettverk. Hvis kravene omfatter oppdaterbare data, velger du SharePoint eller bruker en delt nettverksfil i stedet.

I denne artikkelen

Forutsetninger

Koble til en kube, tabellmodell eller Power Pivot datamodell

Importere data fra en kube

Importere data fra en tabellmodell

Importere data fra en arbeidsbokdatamodell i SharePoint

Oppdatere data fra en ekstern Analysis Services-database

Forutsetninger

Analysis Services-kuber må være versjon SQLServer 2005 eller senere.

Analysis Services-tabellmodelldatabaser finnes bare i SQL Server 2012 eller senere.

Du må vite hvordan du kobler til en Analysis Services-database. Kontakt administratoren av Analysis Services-databasen for å fastslå server- og databasenavnet og hvilken legitimasjon du må bruke.

For å kunne importere data til en datamodell må du ha Power Pivot-tillegget som følger med Office Professional Plus. Det kan også hende at du må vite hvordan du skriver en MDX-spørring som henter dataene du vil bruke. Alternativer til å skrive MDX-spørringen omfatter et spørreverktøy du kan bruke til å velge hvilke mål, dimensjonsattributter og hierarkier du vil analysere.

Du trenger ikke være MDX-ekspert for å koble til en pivottabell eller et pivotdiagram interaktivt via Excel. Excel kobler til en hel OLAP-kube eller tabellmodell.

Filstørrelser vil være større enn du kanskje er vant til. For å sammenligne kan en arbeidsbok som bruker en datatilkobling, lett falle under 100 kilobyte, mens samme arbeidsbok med importerte data kan være ti ganger større. Hvis diskplass er et problem, må du frigjøre plass til større filer.

Power Pivot arbeidsbøker som du bruker som datakilder kan publisere til SharePoint 2010 eller nyere. SharePoint-området må kjøre på en annen datamaskin enn den du bruker til å opprette en rapport. Du må ha visningstillatelse på SharePoint-området til å rapportere mot arbeidsbøker i SharePoint.

Koble til en kube, tabellmodell eller Power Pivot-datamodell

Den enkleste måten å analysere data i en Analysis Services-kube eller -modell på er å konfigurere en tilkobling til en ekstern database. Pivottabellen eller -rapporten har en direkte tilkobling til datakilden. Hver gang du drar et felt til et verdi-, rad-, kolonne- eller filterområde i en feltliste, bygger Excel en spørring og sender den til Analysis Services.

Det har sine fordeler å ha en direkte tilkobling til dataene du analyserer. Du kan utføre frihåndsanalyser. Legg til et felt i en pivottabell eller -rapport, så gir Analysis Services tilbake dataene du ba om. En feltliste som er koblet til Analysis Services, inkluderer alle objektene i en kube eller modell, og du trenger derfor ikke skrive MDX for å hente de ønskede dataene.

Blant ulempene er avhengigheten av en servertilkobling. Hvis serveren er nede, eller du vil arbeide frakoblet, stopper datainteraksjonen helt.

Til toppen av siden

Importere data fra en kube

Alle data i en SQL Server Analysis Services-database kan kopieres til en datamodell i Excel. Du kan trekke ut hele eller deler av en dimensjon, eller hente slicer og aggregater fra kuben, for eksempel salgssummen, måned fra måned og gjeldende år.

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du bruker tillegget og MDX til å hente et delsett med data fra en tradisjonell kube i en Analysis Service-forekomst. MDX brukes alltid når du bygger en spørring ved hjelp av Power Pivot-tillegget.

I denne fremgangsmåten brukes eksempeldatabasen Adventure Works DW Multidimensional 2012 til å forklare hvordan du importerer et delsett av en kube. Hvis du har tilgang til en Analysis Services-server med eksempeldatabasen Adventure Works DW Multidimensional 2012, kan du følge denne fremgangsmåten for å lære å importere data fra Analysis Services.

 1. I Power Pivot-vinduet klikker du Hent eksterne data > Fra database > Fra Analysis Services eller Power Pivot.

 2. I Koble til Microsoft SQL Server Analysis Services under Server- eller filnavn skriver du inn navnet på datamaskinen som kjører Analysis Services.

 3. Klikk nedpilen til høyre for Databasenavn-listen, og velg en Analysis Services-database fra listen. Hvis du for eksempel har tilgang til eksempeldatabasen Adventure Works DW Multidimensional 2012, velger du Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Klikk Test tilkobling for å bekrefte at Analysis Services-serveren er tilgjengelig.

 5. Klikk Neste.

 6. På siden Angi en MDX-spørring klikker du Utform for å åpne MDX-spørringsutformeren.

  I dette trinnet drar du alle mål, dimensjonsattributter, hierarkier og beregnede medlemmer som du vil importere, til det store spørringsutformingsområdet.

  Velg minst ett mål og én eller flere dimensjoner.

  Hvis du har en MDX-setning fra før som du vil bruke, limer du inn setningen i tekstboksen og klikker Valider for å kontrollere at setningen fungerer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker utformeren, kan du se MDX-spørringsutformer for Analysis Services (Power Pivot).

  I denne fremgangsmåten gjør du følgende ved å bruke Adventure Works-eksempelkuben som eksempel:

  1. I Metadata-ruten utvider du Mål, og deretter utvider du Salgssammendrag.

  2. Dra Gjennomsnittlig salgsbeløp inn i den store utformingsruten.

  3. I Metadata-ruten utvider du Produkt-dimensjonen.

  4. Dra Produktkategorier til venstre for Gjennomsnittlig salgsbeløp i det store utformingsområdet.

  5. I Metadata-ruten utvider du Dato-dimensjonen, og deretter utvider du Kalender.

  6. Dra Dato.Kalenderår til venstre for Kategori i det store utformingsområdet.

  7. Du kan eventuelt legge til et filter for å importere et delsett av dataene. I ruten øverst til høyre i utformeren drar du Dato til dimensjonsfeltet for å angi Dimensjon. Under Hierarki velger du Dato.Kalenderår. For Operator velger du Ikke lik, for Filteruttrykk klikker du nedpilen og velger CY 2009 og CY 2010.

   Dette oppretter et filter for kuben, slik at du kan utelate verdiene for 2009.

 7. Klikk OK, og gå gjennom MDX-spørringen som ble opprettet av spørringsutformeren.

 8. Skriv inn et egendefinert navn på datasettet. Navnet vil bli brukt som tabellnavn i datamodellen. Hvis du ikke tilordner et nytt navn, lagres spørringsresultatene som standard i en ny tabell med navnet Spørring.

 9. Klikk Fullfør.

 10. Når innlastingen av dataene er ferdig, klikker du Lukk.

Alle data som du importerer fra en kubedatabase, flates ut. I modellen vises dataene som én enkelt tabell som inneholder alle kolonnene du angav i spørringen. Hvis du definerer en spørring som henter mål langs flere dimensjoner, vil dataene bli importert med hver dimensjon i en egen kolonne.

Når du har importert dataene i datamodellen, kan du kontrollere datatypen for kolonner som inneholder numeriske eller økonomiske data. Hvis Power Pivot finner tommer verdier i en kolonne, endres datatypen til tekst. Du kan kontrollere og endre datatypen ved å merke hver kolonne og vise Datatype i Formatering-gruppen på båndet. Du kan bruke Datatype-alternativet til å rette datatypen hvis de numeriske eller økonomiske dataene tilordnes til feil type.

Hvis du vil bruke dataene i en pivottabell, kan du bytte tilbake til Excel:

 1. Klikk Sett inn > Tabell > Pivottabell.

 2. Klikk Bruk en ekstern datakilde, og klikk deretter Velg tilkoblinger.

 3. Klikk Tabeller.

 4. Under Datamodell for denne arbeidsboken velger du tabellen du akkurat har importert.

Til toppen av siden

Importere data fra en tabellmodell

Følgende fremgangsmåte beskriver dataimport ved å bruke tabelldatabasen som et eksempel. Du kan følge med ved å bruke eksemplet, Adventure Works Tabular Model SQL 2012, som kjører på en Analysis Services-tabellserver.

 1. Kontroller at tabelldatabasen inneholder minst ett mål. Importen vil mislykkes hvis databasen mangler mål. Hvis du bruker eksempelløsningen, inneholder den mål.

 2. I Power Pivot-vinduet klikker du Hent eksterne data > Fra database > Fra Analysis Services eller Power Pivot.

 3. I Koble til Microsoft SQL Server Analysis Services under Server- eller filnavn skriver du inn navnet på datamaskinen som kjører Analysis Services.

 4. Klikk nedpilen til høyre for Databasenavn-listen, og velg en Analysis Services-database fra listen. Hvis du for eksempel har tilgang til eksempeldatabasen AW Internet Sales Tabular Model, velger du Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Klikk Test tilkobling for å bekrefte at Analysis Services-serveren er tilgjengelig.

 6. Klikk Neste.

 7. På siden Angi en MDX-spørring klikker du Utform for å åpne MDX-spørringsutformeren.

  I dette trinnet drar du alle mål, kolonner og hierarkier som du vil importere, til det store spørringsutformingsområdet.

  Hvis du har en MDX-setning fra før som du vil bruke, limer du inn setningen i tekstboksen og klikker Valider for å kontrollere at setningen fungerer. Hvis du vil ha mer informasjon om utformeren, kan du se MDX-spørringsutformer for Analysis Services (Power Pivot).

  I denne fremgangsmåten gjør du følgende ved å bruke eksempelmodellen som eksempel:

  1. I Metadata-ruten utvider du Mål, og deretter utvider du Internett-salg.

  2. Dra Internett-salg totalt inn i den store utformingsruten.

  3. Utvid Produkt-tabellen.

  4. Bla ned til bunnen av listen og dra Kategori til venstre for Internett-salg totalt i det store utformingsområdet. Dette er et hierarki, så det vil returnere alle feltene i hierarkiet.

  5. Utvid Dato-tabellen.

  6. Dra Kalenderår til venstre for Kategori i det store utformingsområdet.

  7. Utvid Salgsdistrikt.

  8. Dra Salgdistrikt/område til filterområdet øverst i utformeren. Velg Australia i filteruttrykket.

   MDX-spørring til eksempeltabelldatabase

 8. Klikk OK, og gå gjennom MDX-spørringen som ble opprettet av spørringsutformeren.

 9. Skriv inn et egendefinert navn på datasettet. Navnet vil bli brukt som tabellnavn i datamodellen. Hvis du ikke tilordner et nytt navn, lagres spørringsresultatene som standard i en ny tabell med navnet Spørring.

 10. Klikk Fullfør.

 11. Når innlastingen av dataene er ferdig, klikker du Lukk.

Når du har importert dataene i datamodellen, kan du kontrollere datatypen for kolonner som inneholder numeriske eller økonomiske data. Hvis Power Pivot finner tommer verdier i en kolonne, endres datatypen til tekst. Du kan kontrollere og endre datatypen ved å merke hver kolonne og vise Datatype i Formatering-gruppen på båndet. Du kan bruke Datatype-alternativet til å rette datatypen hvis de numeriske eller økonomiske dataene tilordnes til feil type.

Hvis du vil bruke dataene i en pivottabell, kan du bytte tilbake til Excel:

 1. Klikk Sett inn > Tabell > Pivottabell.

 2. Klikk Bruk en ekstern datakilde, og klikk deretter Velg tilkoblinger.

 3. Klikk Tabeller.

 4. Under Datamodell for denne arbeidsboken velger du tabellen du akkurat har importert.

Til toppen av siden

Importere data fra en arbeidsbokdatamodell i SharePoint

SharePoint må kanskje ekstra programvare for å laste inn dataene. Hvis du bruker SharePoint 2010, må du ha Power Pivot for SharePoint 2010. SharePoint 2013 eller nyere inneholder derimot innebygde funksjonaliteten for lasting og spørring en datamodell. Hvis du bruker SharePoint, må du be administratoren SharePoint om Excel Services er aktivert og konfigurert for BI arbeidsmengden.

 1. I Power Pivot-vinduet klikker du Hent eksterne data > Fra database > Fra Analysis Services eller Power Pivot.

 2. På siden Koble til Microsoft SQL Server Analysis Services under Egendefinert tilkoblingsnavn skriver du inn et beskrivende navn på datatilkoblingen. Ved å bruke beskrivende navn på tilkoblingen er det enklere å huske hvordan tilkoblingen brukes.

 3. Under Server- eller filnavn skriver du inn nettadressen for den publiserte XLSX-filen. For eksempel http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Obs!: Du kan ikke bruke en lokal Excel-arbeidsbok som datakilde. Arbeidsboken må være publisert på et SharePoint-nettsted.

 4. Klikk Test tilkobling for å bekrefte at arbeidsboken er tilgjengelig på SharePoint.

 5. Klikk Neste.

 6. Klikk Utforming.

 7. Bygg spørringen ved å dra mål, dimensjonsattributter eller hierarkier til det store utformingsområdet. Du kan også bruke filterruten øverst til høyre til å velge et delsett med data for importen.

 8. Klikk OK.

 9. Klikk Valider.

 10. Klikk Fullfør.

Power Pivot-data kopieres til datamodellen og lagres i et komprimert format. Når dataene er importert, lukkes tilkoblingen til arbeidsboken. Hvis du vil kjøre en ny spørring mot de opprinnelige dataene, kan du oppdatere arbeidsboken i Excel.

Til toppen av siden

Oppdatere data fra en ekstern Analysis Services-database

Klikk Data > Tilkoblinger > Oppdater alt i Excel for å koble til en Analysis Services-database og oppdatere dataene i arbeidsboken.

Oppdatering vil oppdatere enkeltceller og legge til rader som er introdusert i den eksterne databasen etter den forrige importen. Bare rader og eksisterende kolonner blir oppdatert. Hvis du vil legge til en ny kolonne i modellen, må du importere den ved hjelp av fremgangsmåten som er beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Oppdatering kjører spørringen som brukes til å importere dataene, på nytt. Hvis datakilden ikke lenger er på samme plassering, eller hvis tabellene eller kolonnene er fjernet eller gitt nytt navn, vil oppdateringen mislykkes, men du vil fremdeles ha dataene du importerte tidligere. Hvis du vil vise spørringen som brukes under dataoppdateringen, klikker du Power Pivot > Behandle for å åpne Power Pivot-vinduet. Klikk Utforming > Egenskaper for tabell for å vise spørringen.

Analysis Services bruker Windows-brukerkontoen din til å lese data fra databasene. Før du kunne importere data, måtte en databaseadministrator gi Windows-brukerkontoen lesetillatelse på databasen. Disse samme tillatelsene brukes også for å oppdatere data. Hvis andre vil oppdatere dataene, må også de ha lesetillatelse på databasen.

Husk at bestemmer hvordan du deler arbeidsboken om oppdatering av data kan forekomme. Du kan ikke oppdatere data i en arbeidsbok som er lagret på Office 365 i Office 365. På SharePoint Server 2013 eller nyere, kan du planlegge uovervåket dataoppdatering på serveren, men dette krever at Power Pivot for SharePoint er installert og konfigurert i SharePoint-miljøet. Ta kontakt med SharePoint-administratoren for å finne ut om planlagt dataoppdatering er tilgjengelig.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×