Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Excel 2016 med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å gjøre grunnleggende oppgaver i Excel 2016. Start appen og opprett en ny arbeidsbok der du kan sette inn dataene dine. Opprett enkle formler, sorter eller filtrer dataene og legg til diagrammer for å vise hva dataene betyr.

Kommentarer: 

I dette emnet

Starte Excel

Gjør ett av følgende for å starte Excel 2016:

 • Trykk på Windows-logotasten, skriv inn «Excel» og trykk på ENTER.

 • Naviger til Excel 2016-arbeidsboken du vil åpne på enheten eller fillagringsplassen du bruker, og trykk på ENTER. Arbeidsboken åpnes i Excel.

Lage en ny arbeidsbok

Excel-filer kalles arbeidsbøker. Hver arbeidsbok inneholder ark, vanligvis kalt regneark eller arbeidsark. Du kan legge til så mange ark du vil i en arbeidsbok, eller du kan opprette nye arbeidsbøker for å holde dataene atskilt.

 1. I Excel kan du begynne å opprette en ny arbeidsbok ved å trykke ALT+F, N.

 2. Hvis du vil åpne en tom arbeidsbok, kan du trykke L.

Skrive inn dataene

Når du skriver inn data i arket, arbeider du med rader, kolonner og celler. Celler refereres etter plasseringen i raden og kolonnen på arket, så celle A1 er den første raden i kolonne A. På et nytt ark er celle A1 standardvalget.

 1. Trykk piltastene for å merke en tom celle der du vil begynne å legge inn data. Når du flytter til celler i arbeidsboken og bruker JAWS, kan du høre cellereferansen og innholdet i cellen. Når du velger en tom celle, vil du for eksempel høre «Tom, G4.» I Skjermleser kan du høre cellereferansen, men ikke innholdet i cellen.

 2. Skriv inn tekst eller et tall i cellen.

 3. Hvis du vil skrive inn innholdet i cellen og flytte til neste celle i kolonnen, trykker du ENTER. Trykk deretter TAB for å flytte til neste celle i raden. Du kan også bruke piltastene.

Bruke Autosummer for å legge inn data

Du kan bruke Autosummer-funksjonen til å legge sammen tall som du har skrevet inn i regnearket.

 1. Merk cellen der du vil legge inn totalen. Dette er vanligvis til høyre for eller under tallene du legger til.

 2. Hvis du vil sette inn Autosummer-funksjonen i cellen, trykker du ALT+H, U og deretter S.

  Tips!: Du kan endre hvilke celler som er valgt for Autosummer-funksjonen. Når du skal velge celleområdet du vil legge til, holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene.

 3. Når du har bekreftet at Autosummer-funksjonen oppretter en formel for cellene du vil ha, trykker du ENTER. Autosummer legger sammen tallene i de merkede cellene, og totalen går i den merkede cellen.

 4. Hvis du vil høre resultatet av beregningen av Autosummer, går du tilbake til cellen som inneholder Autosummer-funksjonen. Du hører tallet, faktumet at dette er et resultat av en formel og cellereferansen, for eksempel «538, har formel, G6. "

Lage en enkel formel

Du kan angi enkle formler for å legge til, trekke fra, gange eller dele tallene i arket. Du oppretter en formel ved å kombinere cellereferanser (for eksempel B4 eller D6) som inneholder tallene du vil beregne med den matematiske operatoren. Operatorene er plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (-) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon og skråstrek (/) for divisjon.

 1. Merk cellen der du vil legge inn resultatet av formelen. Dette er vanligvis til høyre for eller under tallene du beregner.

 2. Skriv inn likhetstegnet (=). En Excel-formel starter alltid med et likhetstegn.

 3. Hvis du vil opprette en formel, skriver du inn en kombinasjon av cellereferanser (for eksempel B4 eller D6) og matematiske operatorer. For eksempel =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 eller =B4/B5.

  Tips!: Hvis du vil gjøre raske beregninger, i stedet for cellereferanser, kan du skrive inn tall i en formel, for eksempel =20+10, =20-10, =20*10 eller =20/10.

 4. Trykk Enter. Tallene beregnes, og resultatet går i den merkede cellen.

  Tips!: Trykk CTRL+ENTER hvis du vil at markøren skal bli i den aktive cellen.

Bruke et tallformat

Du kan skille mellom ulike typer tall ved å legge til et tallformat, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. Merk cellene som inneholder tallene du vil formatere.

 2. Trykk ALT+H, N for å åpne kombinasjonsboksen for tallformat.

 3. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å bla gjennom tilgjengelige tallformater.

  Tips!: Hvis tallformatet du ønsker, ikke er i denne listen, for eksempel Spesial eller Egendefinerte, kan du avslutte listen over tallformater ved å trykke ESC. Du åpner Tall-fanen i dialogboksen Formater celler ved å trykke ALT+H, O og deretter E. Trykk TAB for å bla gjennom listen over tilgjengelige tallformater, og trykk deretter PIL NED eller PIL OPP.

 4. Hvis du vil bruke et valgt tallformat for de merkede cellene, trykker du ENTER.

Filtrere eller sortere data i en tabell

Når du oppretter en tabell fra dataene i et ark, kan du analysere dataene på en rekke måter, inkludert hurtigfiltrering eller -sortering.

 1. Når du skal velge en gruppe med data du ønsker å analysere som en tabell, merker du først den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT og trykker på piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe celler). Når du har merket cellegruppen, kan du høre cellereferansen og innholdet i den første cellen i området og deretter cellereferansen og innholdet i den siste cellen i området. (I Skjermleser hører du cellereferansen og innholdet i den første cellen i området.)

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Trykk T for å gå til Tabeller-fanen.

 4. Du kan velge Tabell-rutenettet ved å trykke TAB-tasten og deretter ENTER. De merkede dataene er formatert som en tabell. Kolonneoverskrifter legges til, og radene blir formatert i skiftende farger.

 5. Filtrer tabellen etter innholdet i en kolonne.

  1. Gå til overskriften for kolonnen som inneholder dataene du vil filtrere etter.

  2. Velg pilen i kolonneoverskriften.

  3. Deretter trykker du TAB-tasten til du hører «Velg alle, merket.»

  4. For å fjerne merkingen av boksen trykker du MELLOMROM-tasten.

  5. Trykk PIL NED for å bla gjennom filtervalgene, og trykk MELLOMROM-tasten for å merke avmerkingsboksene som inneholder dataene du vil filtrere etter. Trykk Enter.

  6. Hvis du vil fjerne filteret og vise alle dataene igjen, gjentar du trinn a–c. Hvis du vil merke av for Velg alle-boksen, trykker du MELLOMROM-tasten. Trykk Enter.

 6. Sortere tabellen

  1. Gå til overskriften for kolonnen du vil sortere tabellen etter.

  2. Velg pilen i kolonneoverskriften.

  3. Hvis du vil velge Sorter fra minste til største (for tall) eller Sorter A til Å (for tekst), trykker du S. Hvis du vil velge Sorter fra største til minste eller Sorter Å til A, trykker du O.

Beregne tall i en tabell

Med hurtiganalyseverktøy kan du raskt beregne tallene. Uavhengig om du trenger en sum, et gjennomsnitt eller et antall, viser Excel beregningsresultatet rett under eller ved siden av tallene i hele tabellen.

 1. Hvis du vil velge en gruppe med data du vil beregne som en tabell, kan du merke den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe med celler).

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Hvis du vil gå til Totaler-fanen, trykker du O og deretter TAB.

 4. Hvis du vil bla gjennom alternativene for beregning, deriblant Summer, Gjennomsnitt, Antall, % totalt og Løpende, for enten vannrette eller loddrette data, trykker du PIL HØYRE.

 5. Velg et alternativ for beregningen, og trykk ENTER. Den valgte gruppen med data beregnes slik du har angitt.

 6. Hvis du vil høre resultatene, merker du cellene med formlene én etter én. Du hører resultatet av formelen, faktumet at cellen inneholder en formel og cellereferansen.

Formatere eller utheve dataene som en tabell

Betinget formatering eller sparkline-grafikk kan utheve de viktigste dataene eller vise datatrender. Bruk hurtiganalyseverktøyet for å bruke disse uthevingene raskt.

 1. Hvis du vil velge en gruppe med data du vil utheve med betinget formatering eller sparkline-grafikk, merker du den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe med celler).

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Trykk F for å gå til Formatering-fanen. Trykk S for å gå til Sparkline-grafikk-menyen. Trykk TAB for å gå til fanealternativene.

 4. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom alternativene for celleformatering eller sparkline-grafikk. Formateringsalternativer for tall omfatter Datastolper, Farge, Ikonsett med mer. Alternativer for tekst for tekstformatering omfatter Tekst inneholder, Duplikatverdier, Unike verdier, Lik og Fjern formatering. Alternativer for Sparkline-grafikk inkluderer Linje, Kolonne og Vinning/tap og er bare tilgjengelig når tallene er merket.

 5. Velg et alternativ for formatering eller sparkline-grafikk, og trykk ENTER. Den valgte gruppen med data formateres slik du har angitt.

Vise dataene i et diagram

Hurtiganalyseverktøyet anbefaler et bestemt diagram og oppretter raskt en visuell fremstilling av dataene.

 1. Hvis du vil velge en gruppe med tall og etiketter som du vil skal representeres som et diagram, merker du den første cellen. Deretter holder du nede SKIFT-tasten og trykker piltastene for å flytte til den siste cellen med data (vanligvis motsatt hjørne av en gruppe med celler).

 2. Trykk CTRL+Q for å åpne hurtiganalyseverktøyet.

 3. Hvis du vil gå til Diagrammer-fanen, trykker du C og deretter TAB.

 4. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom alternativene for diagrammer.

 5. Velg diagramtypen du vil bruke, og trykk ENTER. Diagrammet som representerer den valgte gruppen, legges til i regnearket som et innebygd objekt.

Merknad: Lær flere måter å opprette et diagram på i Excel 2016 for Windows.

Lagre arbeidet

 1. Trykk på CTRL+S. Hvis dette er første gang du lagrer denne arbeidsboken i Backstage-visningen for Lagre som du akkurat åpnet, må du velge plasseringen du vil lagre den på og gi den et navn.

 2. Trykk TAB for å gå til stedene du kan velge mellom for Lagre som.

 3. Trykk PIL NED eller PIL OPP for å velge lagringsplassering for arbeidsboken, for eksempel OneDrive eller Denne PC-en. Eller, hvis du vil åpne dialogboksen Lagre som, går du til Bla gjennom og trykker ENTER.

 4. Hvis du vil gå til en mappe innenfor det valgte lagringsstedet, trykker du TAB. Hvis du vil gå til en mappe som er høyere i hierarkiet, velger du Opp ett nivå. Hvis du vil gå til listen over mapper, trykker du TAB gjentatte ganger. Trykk TAB-tasten eller piltastene for å flytte gjennom listen. Trykk ENTER for å velge en mappe.

 5. Bruk TAB for å gå til boksen Skriv inn filnavnet her, og skriv inn et navn på arbeidsboken.

 6. Bruk TAB for å gå til Lagre-knappen, og trykk ENTER.

Skriv ut jobben

 1. Hvis du vil åpne Backstage-visningen Skriv ut, trykker du CTRL+P.

 2. Bla gjennom utskriftsinnstillingene, inkludert Egenskaper for utskrift, Skriv ut på én side, Stående retning, Vanlige marger og Utskriftsformat. Hvis du vil endre en innstilling du har valgt, trykker du ENTER. Hvis du vil velge en annen innstilling, trykker du PIL NED eller PIL OPP og deretter ENTER.

 3. Når utskriftsinnstillingene er slik du vil ha dem, velger du Skriv ut trykker SKIFT+TAB til du hører «Skriv ut». Trykk Enter. Skriveren vil da skrive ut arbeidsboken.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette en arbeidsbok i Excel

Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster for Excel for Windows

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×