Grunnleggende oppgaver i Excel 2010

Komme i gang med Office 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Excel 2010.

I denne artikkelen

Hva er Excel?

Søke etter og bruke en mal

Opprett en ny arbeidsbok

Lagre en arbeidsbok

Skrive inn data i et regneark

Formatere tall

Bruke cellekantlinjer

Opprett en Excel-tabell

Bruke cellebakgrunn

Filtrere data

Sortere data

Lage en formel

Lage et diagram av dataene

Skrive ut et regneark

Aktivere og bruke et tillegg

Hva er Excel?

Excel er et regnearkprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruke Excel til å opprette og formatere arbeidsbøker (en samling med regneark) for å analysere data og ta mer veloverveide forretningsbeslutninger. Mer spesifikt kan du bruke Excel til å føre oversikt over data, bygge modeller for dataanalyse, skrive formler for å utføre beregninger på disse dataene, pivotere data på mange forskjellige måter og presentere data i mange forskjellige diagrammer med et profesjonelt utseende.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over vanlige scenarioer ved bruk av Excel.

Situasjon

Beskrivelse

Eksempler

Regnskap

Du kan bruke de kraftige beregningsfunksjonene i Excel til mange regnskapsskjemaer.

 • Kontantstrømoppstilling

 • Selvangivelsen

 • Resultatregnskap

Fakturering og salg

Excel er nyttig for administrasjon av fakturerings- og salgsdata, og du kan enkelt opprette skjemaene du trenger.

 • Salgsfaktura

 • Følgeseddel for arbeidsordre

 • Innkjøpsordre

Budsjetter

Du kan opprette alle typer budsjetter i Excel uansett om behovene dine er personlige eller bedriftsrelaterte.

 • Markedsføringsplan

 • Budsjett for et arrangement

 • Pensjonsbudsjett

Planlegging

Excel er et flott verktøy for å opprette profesjonelle planer eller nyttige planleggere.

 • Ukentlig timeplan

 • Plan for markedsundersøkelse

 • Oversikt over skatter og avgifter ved årets slutt

 • Planlegginsverktøy for å organisere måltider, fester eller ferier

Rapportering

Du kan opprette ulike typer rapporter i Excel som gjenspeiler dataanalysene eller oppsummere dataene dine.

 • Rapporter som måler prosjektytelse

 • Rapporter som viser avvik mellom beregnede og faktiske resultater

 • Rapporter for prognosedata

sporing

Du kan bruke Excel til å holde orden på data i en timeliste eller en liste.

 • Timeliste for å spore arbeid

 • Lagerliste for å spore utstyr

Bruk av kalendere

Siden arbeidsområdet i Excel er som et rutenett, egner det seg bra for å lage alle typer kalendere.

 • Akademisk kalender for å spore aktiviteter i et skoleår

 • Kalender for regnskapsår for å spore forretningshendelser og milepæler

Søke etter og bruke en mal

I Excel 2010 kan du bruke innebygde maler eller dine egne tilpassede maler, og du kan søke blant mange forskjellige maler på Office.com. Office.com inneholder et stort utvalg av populære Excel-maler, inkludert budsjetter.

Slik finner du en mal i Excel 2010:
 1. Velg Fil > Ny.

 2. Gjør ett av følgende under Tilgjengelige maler:

  • Hvis du vil bruke en mal som du nylig har brukt, på nytt, klikker du Nylige maler og deretter malen du vil bruke. Deretter klikker du Opprett.

  • Hvis du vil bruke en av dine egne maler som du allerede har installert, klikker du Mine maler og velger malen du vil bruke. Deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil søke etter en mal på Office.com, klikker du en malkategori under Office.com-maler og velger malen du vil bruke. Deretter klikker du Last ned for å laste ned malen fra Office.com til datamaskinen.

Merknad   Du kan også søke etter maler på Office.com fra Excel. Skriv inn ett eller flere søkeord i boksen Søk etter maler på Office.com, og klikk deretter pilknappen for å søke.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du søker etter og bruker maler, kan du se Opprette en ny arbeidsbok.

Opprett en ny arbeidsbok

 1. Velg Fil > Ny.

 2. Velg Tom arbeidsbok under Tilgjengelige maler.

 3. Velg Opprett.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en arbeidsbok, kan du se Lage en ny arbeidsbok.

Lagre en arbeidsbok

 1. Velg Fil > Lagre som.

 2. Velg Excel-arbeidsbok fra Filtype-listen i dialogboksen Lagre som

 3. Skriv inn et navn på arbeidsboken i Filnavn-boksen.

 4. Velg Lagre når du er ferdig.

Dialogboksen Lagre som i Excel

Skrive inn data i et regneark

 1. Velg cellen der du vil skrive inn data.

 2. Skriv inn dataene i cellen.

 3. Trykk ENTER eller TAB for å gå til neste celle.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver inn data, kan du se Skrive inn data i et regneark.

Formatere tall

 1. Merk cellene du vil formatere.

 2. Velg dialogboksvelgeren ved siden av Tall i Tall-gruppen på Hjem-fanen (eller bare trykk CTRL+1).
  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 3. Klikk formatet du ønsker å bruke, i Kategori-listen, og juster deretter innstillingene etter behov. Hvis du for eksempel bruker valutaformatet, kan du velge et annet valutasymbol, vise flere eller færre desimaler eller endre hvordan negative tall vises.
  Dialogboksen Formater celler

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer tall og tilgjengelige tallformater, kan du se Formatere tall i et regneark.

Bruke cellekantlinjer

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil legge til en kantlinje for.

 2. Klikk pilen ved siden av Kantlinjer i Skrift-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter kantlinjestilen du vil bruke.

  Båndet i Excel

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker formatering på et regneark, kan du se Formatere et regneark.

Opprett en Excel-tabell

 1. Merk celleområdet som du vil ta med i tabellen, i et regneark. Cellene kan være tomme eller inneholde data.

 2. Velg Formater som tabell i Stiler-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter tabellstilen du vil bruke.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Hvis det merkede området inneholder data du vil vise som tabelloverskrifter, velger du Tabellen har overskrifter i dialogboksen Formater som tabell.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en tabell, kan du se Opprette en Excel-tabell.

Bruke cellebakgrunn

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil bruke cellebakgrunn på.

 2. Velg pilen ved siden av Fyllfarge Knapp i Skrift-gruppen på Hjem-fanen, og velg deretter fargen du vil bruke, under Temafarger eller Standardfarger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker formatering på et regneark, kan du se Formatere et regneark.

Filtrere data

 1. Merk dataene du vil filtrere.

 2. Klikk Filtrer i gruppen Sorter og filtrerData-fanen.

  Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

 3. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften for å vise en liste der du kan angi filtervalg.

 4. Hvis du vil velge etter verdier, fjerner du merket for (Merk alt) i listen. Da fjernes merket i alle avmerkingsboksene. Deretter merker du av for bare de verdiene du vil se, og klikker OK for å se resultatene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer data, kan du se Filtrere data med et autofilter.

Sortere data

Sortere dataene raskt
 1. Merk et dataområde, for eksempel A1:L5 (flere rader og kolonner) eller C1:C80 (én enkelt kolonne). Området kan omfatte titler du har opprettet for å identifisere kolonner eller rader.

 2. Velg en enkeltcelle i kolonnen du vil sortere.

 3. Klikk A til Å-kommandoen i Excel som sorterer A til Å eller fra minste til største tall for å sortere stigende (fra A til Å eller fra minste til største tall).

  Sorter-knappen i gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen i Excel

 4. Klikk Kommandoen Å til A i Excel som sorterer fra Å til A eller fra største til minste tall for å sortere synkende (fra Å til A eller fra største til minste tall).

Sortere etter bestemte kriterier
 1. Merk en enkelt celle i området du vil sortere.

 2. Klikk Sorter i gruppen Sorter og filtrerData-fanen.

  Sorter-kommandoen i gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen i Excel

  Dialogboksen Sorter vises.

 3. Velg den første kolonnen du vil sortere etter, i Sorter etter-listen.

 4. Velg enten Verdier, Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon fra Sorter etter-listen.

 5. Velg rekkefølgen du vil bruke på sorteringen, fra Rekkefølge-listen: alfabetisk eller numerisk stigende eller synkende (det vil si A til Å eller Å til A for tekst eller lavere til høyere eller høyere til lavere for tall).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sorterer data, kan du se Sortere data ved hjelp av et autofilter.

Lage en formel

 1. Skriv inn et likhetstegn (=) i en celle for å starte på formelen.

 2. Skriv inn en kombinasjon av tall og operatorer, for eksempel 3+7.

 3. Bruk musen til å velge andre celler (sette inn en operatør mellom dem). Velg for eksempel B1 og skriv deretter inn et plusstegn (+), velg C1 og skriv inn +, og velg deretter D1.

 4. Trykk ENTER når du har skrevet inn hele formelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager en formel, kan du se Lage en formel.

Lage et diagram av dataene

 1. Merk dataene du vil lage et diagram av.

 2. Klikk diagramtypen du vil bruke, i Diagrammer-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter en diagramundertype.
  Båndet i Excel

 3. Bruk Diagramverktøy til å legge til diagramelementer, for eksempel titler og dataetiketter, og til å endre diagrammets utforming, oppsett eller format.
  Diagramverktøy

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et diagram, kan du se Lage et diagram av dataene.

Skrive ut et regneark

 1. Velg regnearket, eller merk regnearkene du vil forhåndsvise.

 2. Velg Fil > Skriv ut. (Du kan også trykke CTRL+P.)

  Merknad  Med mindre du har konfigurert Excel til å skrive ut på en fargeskriver, vises forhåndsvisningsvinduet i svart-hvitt uansett om regnearkene inneholder farger eller ikke.

 3. Hvis du vil forhåndsvise neste og forrige side, velger du Neste side og Forrige side nederst i forhåndsvisningsvinduet.

 4. Slik angir du utskriftsalternativer:

  • Hvis du vil bytte skriver, bruker du rullegardinlisten under Skriver, og deretter velger du skriveren du vil bruke.

  • Hvis du vil endre utskriftsformatet, for eksempel endre papirretningen, sidestørrelsen og sidemargene, velger du alternativene du vil bruke, under Innstillinger.

  • Hvis du vil skalere hele regnearket slik at det får plass på én utskrevet side, klikker du alternativet du ønsker, i rullegardinlisten over skaleringsalternativer under Innstillinger.

 5. Gjør ett av følgende hvis du vil skrive ut arbeidsboken:

  • Hvis du vil skrive ut en del av regnearket, velger du regnearket og merker dataområdet du vil skrive ut.

  • Hvis du vil skrive ut hele regnearket, velger du regnearket for å aktivere det.

 6. Klikk Skriv ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut, kan du se Skrive ut et regneark.

Aktivere og bruke et tillegg

 1. Velg AlternativerFil-fanen, og velg deretter kategorien Tillegg.

 2. Kontroller at det er merket av for Excel-tillegg i Behandle-boksen nesten nederst i dialogboksen Alternativer for Excel, og klikk deretter Start.

 3. Merk av for tilleggene du vil bruke, i dialogboksen Tillegg, og klikk deretter OK.

  Hvis du får en melding om at Excel ikke kan kjøre et tillegg, og at det må installeres, klikker du Ja for å installere tillegget.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tillegg, kan du se Hurtigstart: aktivere og bruke et tillegg.

Gjelder for: Excel 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk