Grunnleggende oppgaver i Excel 2010

Komme i gang med Office 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Excel 2010.

I denne artikkelen

Hva er Excel?

Finne og bruke en mal

Opprette en ny arbeidsbok

Lagre en arbeidsbok

Skrive inn data i et regneark

Formatere tall

Bruke cellekantlinjer

Opprett en Excel-tabell

Bruke cellebakgrunn

Filtrere data

Sortere data

Lage en formel

Lage et diagram av dataene

Skrive ut et regneark

Aktivere og bruke et tillegg

Hva er Excel?

Excel er et regnearkprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruke Excel til å opprette og formatere arbeidsbøker (en samling av regneark) for å analysere data og ta mer veloverveide forretningsbeslutninger. Du kan særlig bruke Excel til å spore data, bygge modeller for å analysere data, skrive formler for å utføre beregninger på dataene, fokusere data på mange måter og presentere data i en rekke diagrammer med profesjonelt utseende.

Tabellen nedenfor oppsummerer vanlige scenarier for bruk av Excel.

Scenario

Beskrivelse

Eksempler

Regnskap

Du kan bruke de kraftige beregningsfunksjonene i Excel i mange regnskapsrapporter.

 • Kontantstrømoppstilling

 • Resultatregnskap

 • Resultatregnskap

Fakturering og salg

Excel er nyttig for å behandle fakturering og salgsdata, og du kan enkelt opprette skjemaene du trenger.

 • Salgsfaktura

 • Følgeseddel for arbeidsordre

 • Innkjøpsordre

Budsjettering

Uansett om behovene dine er personlige eller bedriftsrelaterte, kan du opprette alle typer budsjetter i Excel.

 • Markedsføringsplan

 • Arrangementsbudsjett

 • Pensjonsbudsjett

Planlegging

Excel er et glimrende verktøy for å lage profesjonelle planer eller nyttige planleggere.

 • Ukentlig timeplan

 • Plan for markedsundersøkelse

 • Oversikt over skatter og avgifter ved årets slutt

 • Planleggingsverktøy for å organisere måltider, fester eller ferier

Rapportering

Du kan opprette forskjellige typer rapporter i Excel som gjenspeiler dataanalysen eller oppsummerer dataene.

 • Rapporter som måler prosjektytelse

 • Rapporter som viser avviket mellom forventede og faktiske resultater

 • Rapporter for prognosedata

Sporing

Du kan bruke Excel til å holde orden på data i en timeliste eller annen liste.

 • Timeliste for arbeid

 • Lagerliste for å spore utstyr

Bruke kalendere

På grunn av det rutenettaktige arbeidsområdet, er det enkelt å lage alle typer kalendere i Excel.

 • Akademisk kalender for å spore aktiviteter i et skoleår

 • Kalender for regnskapsår for å spore forretningshendelser og milepæler

Finne og bruke en mal

Excel 2010 gjør at du kan bruke innebygde maler eller dine egne tilpassede maler, og du kan søke blant mange forskjellige maler på Office.com. Office.com inneholder et stort utvalg av populære Excel-maler, inkludert budsjetter.

Slik finner du en mal i Excel 2010
 1. Velg Fil > Ny.

 2. Under Tilgjengelige maler gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke om igjen en mal som du nylig har brukt, klikk Nylig brukte maler, klikk malen du vil bruke, og klikk deretter Opprett.

  • Hvis du bruker din egen mal som du allerede har installert, klikker du Mine maler, velger malen du vil bruke og klikker deretter OK.

  • Hvis du vil søke etter en mal på Office.com, under Office.com-maler, klikker du en malkategori, velger malen du vil bruke og klikker deretter Last ned for å laste ned malen fra Office.com til datamaskinen.

Merknad:  Du kan også søke etter maler på Office.com fra Excel. I Søk etter maler på Office.com-boksen skriver du inn ett eller flere søkeord, og deretter klikker du pilknappen for å søke.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner og bruker maler, se Opprette en ny arbeidsbok.

Lage en ny arbeidsbok

 1. Velg Fil > Ny.

 2. Under Tilgjengelige maler velger du Tom arbeidsbok.

 3. Velg Opprett.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en arbeidsbok, se Opprette en ny arbeidsbok.

Lagre en arbeidsbok

 1. Velg Fil > Lagre som.

 2. I Lagre som-dialogboksen, i listen Lagre som filtype, velger du Excel-arbeidsbok

 3. I Filnavn-boksen skriver du inn et navn på arbeidsboken.

 4. Velg Lagre for å fullføre.

Dialogboksen Lagre som i Excel

Skrive inn data i et regneark

 1. Merk cellen der du vil legge inn data.

 2. Skriv inn dataene i cellen.

 3. Trykk ENTER eller TAB for å gå til neste celle.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver inn data, se Skrive inn data i et regneark.

Formatere tall

 1. Merk cellene du vil formatere.

 2. Hjem-fanen, i Tall-gruppen, velger du Dialogboksvelger ved siden av Tall (eller trykker ganske enkelt CTRL+1).
  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 3. I Kategori-listen klikker du formatet du ønsker å bruke, og justerer deretter innstillingene etter behov. Hvis du for eksempel bruker valutaformatet, kan du velge et annet valutasymbol, vise flere eller færre desimalplasser eller endre hvordan negative tall vises.
  Dialogboksen Formater celler

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer tall og tilgjengelige tallformater, se Formatere tall i et regneark .

Bruke cellekantlinjer

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil legge til en kantlinje for.

 2. Hjem-fanen, i Skrift-gruppen, klikker du pilen ved siden av Kantlinjer og klikker deretter kantlinjestilen du vil bruke.

  Båndet i Excel

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker formatering på et regneark, se Formatere et regneark.

Opprett en Excel-tabell

 1. Merk celleområdet som du vil ta med i tabellen, i et regneark. Cellene kan være tomme eller inneholde data.

 2. Hjem-fanen, i Stiler-gruppen, velger du Formater som tabell, og deretter velger du tabellstilen du vil bruke.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Hvis det merkede området inneholder data som du vil vise som tabelloverskrifter, merker du Tabellen har overskrifter i Formater som tabell-dialogboksen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en tabell, se Opprette en Excel-tabell.

Bruke cellebakgrunn

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil bruke cellebakgrunn på.

 2. Hjem-fanen, i Skrift-gruppen, velger du pilen ved siden av Fyllfarge Knapp , og deretter klikker du Temafarger eller Standardfarger og velger fargen du vil bruke.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker formatering på et regneark, se Formatere et regneark.

Filtrere data

 1. Merk dataene du vil filtrere

 2. Data-fanen i Sorter og filtrer-gruppen klikker du Filter.

  Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

 3. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften for å vise en liste der du kan angi filtervalg.

 4. Hvis du vil velge etter verdier, fjerner du (Merk alt)-merket fra listen. Dette fjerner merkene fra alle avmerkingsboksene. Velg deretter bare verdiene du vil se, og klikk OK for å se resultatene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer data, se Filtrere data ved hjelp av et AutoFilter.

Sortere data

Slik sorterer du dataene raskt
 1. Merk et dataområde, for eksempel A1:L5 (flere rader og kolonner) eller C1:C80 (én enkelt kolonne). Området kan omfatte titler du har opprettet for å identifisere kolonner eller rader.

 2. Velg en enkeltcelle i kolonnen du vil sortere.

 3. Klikk A til Å-kommandoen i Excel som sorterer A til Å eller fra minste til største tall for å sortere stigende (fra A til Å eller fra minste til største tall).

  Sorter-knappen i gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen i Excel

 4. Klikk Kommandoen Å til A i Excel som sorterer fra Å til A eller fra største til minste tall for å sortere synkende (fra Å til A eller fra største til minste tall).

Sortere etter bestemte kriterier
 1. Merk en enkelt celle i området du vil sortere.

 2. Data-fanen, i Sorter og Filtrer-gruppen, velger du Sorter.

  Sorter-kommandoen i gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen i Excel

  Dialogboksen Sorter vises.

 3. Velg den første kolonnen du vil sortere etter, i Sorter etter-listen.

 4. Velg enten Verdier, Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon fra Sorter etter-listen.

 5. Velg rekkefølgen du vil bruke på sorteringen, fra Rekkefølge-listen: alfabetisk eller numerisk stigende eller synkende (det vil si A til Å eller Å til A for tekst eller lavere til høyere eller høyere til lavere for tall).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sorterer data, se Sortere data ved hjelp av et AutoFilter.

Lage en formel

 1. Skriv inn et likhetstegn (=) i en celle for å starte på formelen.

 2. Skriv inn en kombinasjon av tall og operatorer, for eksempel 3+7.

 3. Bruk musen til å velge andre celler (sette inn en operatør mellom dem). Velg for eksempel B1 og skriv deretter inn et plusstegn (+), velg C1 og skriv inn +, og velg deretter D1.

 4. Trykk Enter når du har skrevet inn hele formelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en formel, se Opprette en formel.

Lage et diagram av dataene

 1. Merk dataene du vil lage et diagram av.

 2. Sett inn-fanen, i Diagrammer-gruppen, klikker du diagramtypen du vil bruke, og deretter klikker du en diagramundertype.
  Båndet i Excel

 3. Bruk Diagramverktøy til å legge til diagramelementer, for eksempel titler og dataetiketter, og til å endre utforming, oppsett eller format på diagrammet.
  Diagramverktøy

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et diagram, kan du se Lage diagram av dataene.

Skrive ut et regneark

 1. Merk regnearket eller merk regnearkene du vil forhåndsvise.

 2. Velg Fil > Skriv ut. (Du kan også trykke CTRL+P.)

  Merknad: Forhåndsvisningsvinduet vises i svart-hvitt, uansett om regnearkene inneholder farger, med mindre du er konfigurert til å skrive ut på en fargeskriver.

 3. Hvis du vil forhåndsvise neste og forrige side, går du nederst i forhåndsvisningsvinduet og velger Neste side og Forrige side.

 4. Hvis du vil angi utskriftsalternativer, gjør du følgende:

  • Hvis du vil endre skriveren, bruker du rullegardinlisten under Skrivere og velger skriveren du vil bruke.

  • Hvis du vil endre utskriftsformatet, for eksempel endre papirretningen, sidestørrelsen og sidemargene, velger du alternativene du vil bruke, under Innstillinger.

  • Hvis du vil skalere hele regnearket for å få plass på én utskrevet side, går du til Innstillinger og klikker alternativet du vil bruke, på rullegardinlisten for skalaalternativer.

 5. Hvis du vil skrive ut arbeidsboken, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive ut en del av regnearket, velger du regnearket, og deretter merker du dataområdet du vil skrive ut.

  • Hvis du vil skrive ut hele regnearket, merker du regnearket for å aktivere det.

 6. Klikk Skriv ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut, se Skrive ut et regneark.

Aktivere og bruke et tillegg

 1. Fil-fanen velger du Alternativer, og deretter velger du Tillegg-kategorien.

 2. Kontroller at det er merket av for Excel-tillegg i Behandle-boksen nesten nederst i dialogboksen Alternativer for Excel, og klikk deretter Start.

 3. I dialogboksen for Tillegg velger du avmerkingsboksene for tilleggene du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Hvis du får en melding om at Excel ikke kan kjøre dette tillegget, og at det må installeres, klikker du Ja for å installere tillegget.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tillegg, se Hurtigstart: Aktivere og bruke et tillegg.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×