Gjøre sammendragsdata enklere å lese ved å bruke en krysstabellspørring

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du vil gjøre sammendragsdata enklere å lese og forstå i Access, kan du vurdere å bruke en krysstabellspørring. Krysstabellspørringer beregner en sum, gjennomsnitt eller annen mengdefunksjon, og deretter grupperer resultatet etter to sett med verdier, ett sett på siden dataarket og andre sett langs toppen. Klikk Opprett på båndet, og klikk deretter Spørringsveiviser i spørringer-gruppen. Dobbeltklikk Spørringsveiviser for Krysstabell i dialogboksen Ny spørring.

Hvis ett sett med overskrifter inneholder datoverdier, vil veiviseren også hjelpe deg med å gruppere postene etter standardintervaller, for eksempel måneder eller kvartaler.

I denne artikkelen

Oversikt

Opprette en krysstabellspørring ved hjelp av veiviseren for krysstabellspørring

Opprette en krysstabellspørring i utformingsvisning

Opprette en krysstabellspørring i SQL-visning

Bruke områder eller intervaller for overskrifter

Be om en parameter å begrense radoverskrifter

Erstatte nullverdier med nuller

Tips for krysstabellspørringer

Merknad: Krysstabellspørringer er ikke tilgjengelige i en Access-webdeler og støttes bare delvis i en Webdatabase: de kan ikke brukes av en hvilken som helst webobjekter.

Oversikt

Krysstabellspørringer er en type utvalgsspørring. Når du kjører en krysstabellspørring, vise resultatene i et dataark med en annen struktur fra andre typer dataark.

Strukturen i en krysstabellspørring kan gjøre det enklere å lese enn en enkel select-spørring som viser de samme dataene, som vist i illustrasjonen nedenfor.

En utvalgsspørring og en krysstabellspørring viser samme data

1. Denne utvalgsspørringen grupperer sammendragsdata loddrett etter ansatt og kategori.

2. en krysstabellspørring kan vise de samme dataene, men grupperer dataene både vannrett og loddrett slik at dataarket kan være mer kompakt og enklere å lese.

Når du oppretter en krysstabellspørring, angir du hvilke felt som inneholder radoverskrifter, hvilket felt som inneholder kolonneoverskrifter og hvilket felt som inneholder verdiene du vil summere. Du kan bruke bare ett felt når du angir kolonneoverskrifter og verdier som skal summeres. Du kan bruke opptil tre felt når du angir radoverskrifter.

Du kan også bruke et uttrykk til å lage radoverskrifter, kolonneoverskrifter eller verdier som skal summeres. Se SQL-mengdefunksjoner for mer informasjon.

Diagram for en krysstabellspørring

1. Én, to eller tre kolonner på denne siden inneholder radoverskrifter. Navnene på feltene som du bruker som radoverskrifter, vises i den øverste raden i disse kolonnene.

2. Radoverskriftene vises her. Antallet rader i dataarket for krysstabellspørringen kan vokse raskt når du bruker flere enn ett radoverskriftsfelt, fordi hver kombinasjon av radoverskrifter vises.

3. Kolonnene på denne siden inneholder kolonneoverskriftene og sammendragsverdiene. Legg merke til at navnet på kolonneoverskriftsfeltet ikke vises på dataarket.

4. Sammendragsverdier vises her.

Metoder for å opprette krysstabellspørringen

Bruk veiviseren for krysstabellspørring    Veiviseren for krysstabellspørring er vanligvis den raskeste og enkleste måten å opprette en krysstabellspørring. Det gjør mesteparten av arbeidet for deg, men det finnes noen alternativer som veiviseren ikke tilbyr.

Veiviseren har disse fordelene:

 • Det er enkelt å bruke. Starte veiviseren for å bruke den, og besvare en rekke veiledende spørsmål.

 • Det kan automatisk gruppere datoer i intervaller. Hvis du bruker et felt som inneholder dato/klokkeslett data for kolonneoverskrifter, veiviseren også bidrar du gruppere datoene i intervaller, for eksempel måneder eller kvartaler.

  Tips!: Hvis du vil bruke verdier fra et dato/klokkeslett-felt for kolonneoverskrifter, men ønsker å gruppere datoene i intervaller som veiviseren ikke inneholder, for eksempel regnskapsåret eller biennium, ikke bruk veiviseren til å opprette spørringen. I stedet opprette krysstabellspørringen i utformingsvisning, og bruke et uttrykk til å opprette intervallene.

 • Det kan brukes som utgangspunkt. Du kan bruke veiviseren til å opprette den grunnleggende krysstabellspørringen du vil bruke, og deretter finjustere utformingen av spørringen ved hjelp av utformingsvisning.

Ved hjelp av veiviseren, kan du imidlertid:

 • Bruk mer enn én tabell eller spørring som en postkilde.

 • Bruke en uttrykk til å opprette felt.

 • Legge til en parameterledetekst.

 • Angi en liste over faste verdier som skal brukes som kolonneoverskrifter.

  På siste trinnet i veiviseren, kan du velge å endre spørringen i utformingsvisning. Dette lar deg legge til spørringen utformingselementer som veiviseren ikke støtter, for eksempel flere postkilder.

Arbeide i utformingsvisning     Utformingsvisning gir deg mer kontroll over i Spørringsutforming. Den støtter funksjoner som ikke er tilgjengelige i veiviseren.

Vurder å bruke utformingsvisning til å opprette krysstabellspørringen Hvis du vil:

 • Ha mer kontroll over prosessen. Veiviseren gjør noen avgjørelser for deg.

 • Bruke mer enn én tabell eller spørring som postkilde.

 • Legge til en parameterledetekst i spørringen.

 • Bruke uttrykk som felt i spørringen.

 • Angi en liste over faste verdier som skal brukes som kolonneoverskrifter.

 • Øve på å bruke utformingsrutenett.

Skrive en spørring i SQL-visning    Du kan skrive en krysstabellspørring i SQL-visning hvis du foretrekker. Du kan imidlertid angi datatyper for parametere ved hjelp av SQL-visning. Hvis du vil bruke en parameter i krysstabellspørringen, må du angi datatypen parameter ved å endre spørringen i utformingsvisning.

Tips!: Husk – du er ikke begrenset til å bruke bare én metode for å opprette en krysstabellspørring. Du kan bruke veiviseren for å opprette spørringen, og deretter bruke utformingsvisning til å endre spørringsutformingen.

Til toppen av siden

Opprette en krysstabellspørring ved hjelp av veiviseren for krysstabellspørring

Ved hjelp av veiviseren for krysstabellspørring krever at du bruker en enkel tabell eller spørring som postkilde for krysstabellspørringen. Hvis én enkelt tabell ikke har alle dataene du vil inkludere i krysstabellspørringen, starter du ved å opprette en utvalgsspørring som returnerer dataene du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en utvalgsspørring, kan du se delen Se også.

I dette eksemplet skal vi opprette en krysstabellspørring ved hjelp av produkter-tabellen fra eksempeldatabasen. Vi vil vise antall hvor mange produkter i hver kategori fra alle leverandører.

 1. Klikk Spørringsveiviser i spørringer-gruppen i kategorien Opprett. Legg merke til at hvis du bruker Access 2007, klikker du Opprett > andre > Spørringsveiviseren.

  Spørring-gruppen på Access-båndet viser to alternativer: Spørringsveiviser og Spørringsutforming
 2. Klikk Veiviser for krysstabellspørringer i dialogboksen Ny spørring, og klikk deretter OK.

  Veiviseren for krysstabellspørringer starter.

 3. Velg tabellen eller spørringen som du vil bruke til å opprette en krysstabellspørring, på den første siden i veiviseren. I dette eksemplet velger du produkter -tabellen, og klikk deretter Neste.

  I veiviseren for krysstabellspørring, velger du en tabell eller spørring.
 4. Velg feltet som inneholder verdiene du vil bruke som radoverskrifter, på neste side. Du kan velge opptil tre felt skal brukes som kilder for radoverskrifter, men jo færre radoverskrifter du bruker, jo enklere dataarket for krysstabellspørringen blir å lese. Hvis du velger flere felt til å angi radoverskrifter, der for å velge feltene av standardrekkefølgen som resultatene er sortert.

  I dette eksemplet velger Leverandør IDs.Value , og klikk deretter knappen merket med en symbol for >. Legg merke til at Access viser feltnavnet langs venstre side av eksempel spørringen forhåndsvisningen nederst i dialogboksen. Klikk Neste å fortsette.

  Velg et felt til å vise som radoverskrifter i veiviseren for krysstabellspørring.
 5. Velg feltet som inneholder verdiene du vil bruke som kolonneoverskrifter, på neste side. Generelt, bør du velge et felt som inneholder noen verdier for å unngå resultatene lett å lese. Hvis du for eksempel være ved hjelp av et felt med bare noen mulige verdier (for eksempel kjønn) bedre å bruke et felt som kan inneholde mange forskjellige verdier (for eksempel alder).

  Hvis feltet du vil bruke for kolonneoverskrifter, har datatypen dato/klokkeslett, legger veiviseren til et trinn som lar deg angi hvordan du grupperer datoene i intervaller, for eksempel måneder eller kvartaler.

  I dette eksemplet velger kategori , og Legg merke til at Access viser eksempel kategorinavnene langs toppen av eksempel spørringen forhåndsvisningen nederst i dialogboksen. Klikk Neste å fortsette.

  Velg et felt til å vise som radoverskrifter i veiviseren for krysstabellspørring.
 6. Hvis du velger et dato-/klokkeslettfelt for kolonneoverskrifter, vil den neste siden av veiviseren be deg om å angi intervallet som skal brukes til å gruppere datoene. Du kan angi År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato/klokkeslett. Hvis du ikke velger et dato-/klokkeslettfelt for kolonneoverskrifter, hopper veiviseren over denne siden.

 7. Velg et felt og en funksjon som skal brukes til å beregne sammendragsverdier på neste side. Datatypen for feltet som du velger bestemmer hvilke funksjoner er tilgjengelige.

  Merk av for eller fjern merket for Ja, ta med radsummer på samme side for å inkludere eller utelate radsummer.

  Hvis du inkluderer radsummene, har krysstabellspørringen en ekstra radoverskrift som bruker samme felt og funksjon som feltverdien. Hvis du inkluderer en radsum, settes det inn en ekstra kolonne som oppsummerer de gjenværende kolonnene. Hvis for eksempel krysstabellspørringen beregner gjennomsnittsalder etter sted og kjønn (med kolonneoverskrifter for kjønn), beregner tilleggskolonnen gjennomsnittsalderen etter sted, på tvers av alle kjønn.

  I dette eksemplet Velg ID i felt-boksen og Antall i boksen funksjoner for å sikre at Access telle antall produkter i hver skjæringspunktet mellom leverandør og kategori. La merket av for Ja, ta med radsummer. Access vil opprette en kolonne som summerer antall produkter fra hver leverandør. Klikk Neste å fortsette.

  Velg et felt og -funksjonen til å beregne i veiviseren for krysstabellspørring.
 8. Skriv inn et navn for spørringen på den siste siden i veiviseren, og deretter angir du om du vil vise resultatene eller endre spørringsutformingen.

  Du kan endre funksjonen som brukes til å produsere radsummer ved å redigere krysstabellspørringen i utformingsvisning.

 9. Hvis du har gikk gjennom i dette eksemplet bruker produkttabellen fra Gastronor-databasen, viser krysstabellspørringen listen over leverandørnavn som rader, produktkategorinavnene som kolonner og antall hvor mange produkter i hver skjæringspunktet.

  En krysstabellspørring vist i dataarkvisning med supppliers og produktet kategorier.

Til toppen av siden

Ved hjelp av utformingsvisning til å opprette krysstabellspørringen, kan du bruke så mange postkilder (tabeller og spørringer) som du vil bruke. Men kan du holde utformingen enkel ved først å opprette en utvalgsspørring som returnerer alle dataene du vil bruke, og deretter bruke spørringen som bare postkilden for krysstabellspørringen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en utvalgsspørring, kan du se delen Se også.

Når du bygger en krysstabellspørring i utformingsvisning, bruker du Totalt - og Krysstabell-raden i utformingsrutenettet til å angi hvilke feltverdier som skal bli kolonneoverskrifter, hvilke feltverdier som skal bli radoverskrifter, og hvilke feltverdier som skal beregnes i form av summering, gjennomsnitt, antall eller på annen måte.

Deler av en krysstabellspørring vist i utformingsvisning

1. Innstillingene i disse radene bestemmer om feltet er en radoverskrift, kolonneoverskrift eller sammendragsverdi.

2. Denne innstillingen viser feltverdiene som radoverskrifter.

3. Denne innstillingen viser feltverdiene som kolonneoverskrifter.

4. Disse innstillingene viser sammendragsverdiene.

Opprette spørringen

 1. Klikk på Spørringsutforming i Spørringer-gruppen på Opprett-fanen. Merk at hvis du bruker Access 2007, klikker du på Opprett > Andre > Spørringsutforming.

  Spørring-gruppen på Access-båndet viser to alternativer: Spørringsveiviser og Spørringsutforming
 2. Dobbeltklikk hver tabell eller spørring som du vil bruke som en postkilde, i dialogboksen Vis tabell.

  Hvis du bruker mer enn én postkilde, må du kontrollere at tabellene eller spørringene sammenføyes på felt som er felles. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du deltar tabeller og spørringer, kan du se Se også-delen.

 3. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 4. Klikk Krysstabell i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

 5. Dobbeltklikk hvert felt du vil bruke som en kilde for radoverskrifter, i utformingsvinduet for spørringen. Du kan velge så mange som tre felt for radoverskrifter.

 6. Velg Radoverskrift i Krysstabell-raden for hvert radoverskriftsfelt i utformingsrutenettet for spørringen.

  Du kan skrive inn et uttrykk i Vilkår-raden for å begrense resultatene for dette feltet. Du kan også bruke Sorter-raden til å angi en sorteringsrekkefølge for et felt.

 7. Dobbeltklikk feltet du vil bruke som kilden til kolonneoverskrifter, i utformingsvinduet for spørringen. Du kan bare velge ett felt for kolonneoverskrifter.

 8. Velg Kolonneoverskrift i Krysstabell-raden for kolonneoverskriftfeltet i utformingsrutenettet for spørringen.

  Du kan angi et uttrykk i Vilkår-raden for å begrense resultatene for kolonneoverskriftsfeltet. Bruk av et vilkårsuttrykk med kolonneoverskriftsfeltet begrenser imidlertid ikke antall kolonner som returneres av krysstabellspørringen. I stedet begrenser den hvilke kolonner som inneholder data. Anta for eksempel at du har et kolonneoverskriftsfelt med tre mulige verdier: rød, grønn og blå. Hvis du bruker vilkåret ='blå' på kolonneoverskriftsfelt, vil krysstabellspørringen fremdeles vise en kolonne for rød og en kolonne for grønn, men bare kolonnen for blå inneholder data.

  Hvis du vil begrense verdiene som vises som kolonneoverskrifter, kan du angi en liste over faste verdier ved hjelp av spørringens Kolonneoverskrifter -egenskap. For mer informasjon, kan du se neste del.

 9. Dobbeltklikk feltet du vil bruke til å beregne sammendragsverdier, i utformingsvinduet for spørringen. Du kan velge bare ett felt skal brukes for sammendragsverdier.

 10. Velg en mengdefunksjon som skal brukes til å beregne verdiene i utformingsrutenettet for spørringen, i Totalt-raden for sammendragsverdifeltet.

 11. Velg Verdi i Krysstabell-raden for sammendragsverdifeltet.

  Du kan ikke angi vilkår for eller sortere på et sammendragsverdifelt.

 12. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

Angi faste verdier for kolonneoverskrifter

Hvis du vil angi faste verdier du vil bruke for kolonneoverskrifter, kan du angi spørringens Kolonneoverskrifter-egenskap.

 1. Åpne krysstabellspørringen i utformingsvisning.

 2. Hvis egenskapssiden ikke vises, trykker du F4 for å vise den.

 3. Kontroller at Type utvalg er Spørringsegenskaper i kategorien Generelt på egenskapssiden. Hvis ikke, klikker du et tomt område over utformingsrutenettet for spørringen.

 4. Angi en kommadelt liste over verdier du vil bruke som kolonneoverskrifter i egenskapsarket i egenskapen Kolonneoverskrifter i kategorien Generelt.

  Enkelte tegn (for eksempel de fleste skilletegn) er ikke tillatt i kolonneoverskrifter. Hvis du bruker disse tegnene i listen over verdier, erstattes hvert slikt tegn med et understrekingstegn (_).

SQL-syntaks for en krysstabellspørring

En krysstabellspørring uttrykkes i SQL som en TRANSFORM-setningen. TRANSFORM-setningen har følgende syntaks:

TRANSFORM mengdefunksjon
valguttrykk
PIVOT pivotfelt [IN (verdi1[, verdi2[,...]])]

TRANSFORM-uttrykket har følgende deler:

Del

Beskrivelse

mengdefunksjon

En SQL-mengdefunksjon som opererer på de valgte dataene.

valguttrykk

Et SELECT-uttrykk

pivotfelt

Feltet eller uttrykk du vil bruke til å opprette kolonneoverskrifter i resultatsettet for spørringen.

verdi1, verdi2

Faste verdier som brukes til å opprette kolonneoverskrifter.

SQL-visning begrense ikke antall tabeller eller spørringer som du kan bruke som postkilder for en krysstabellspørring. Men du kan bidra til at utformingen enkel ved å opprette en utvalgsspørring som returnerer alle dataene du vil bruke i krysstabellspørringen, og bruke som Velg spørring som postkilde. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en utvalgsspørring, kan du se delen Se også.

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 3. Klikk Vis i visninger-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter SQL-visning.

 4. Skriv eller Lim inn følgende SQL objektkategorien SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. På den første linjen etter TRANSFORMERE, skriver du inn et uttrykk som skal brukes til å beregne sammendragsverdier; for eksempel Sum([Amount]).

  Hvis du bruker mer enn én tabell eller spørring som postkilde, kan du ta med navnet på tabellen eller spørringen som en del av hver feltnavnet. Hvis du for eksempel Sum ([utgifter]. [ Amount]).

 6. Skriv inn en liste over felt eller uttrykk i feltet du vil bruke for radoverskrifter etter VELGER, på den andre linjen. Skille listeelementene ved å bruke komma; Hvis du for eksempel [budsjettet]. [Dept_ID], [Utgifter]. [Type].

 7. På tredje linje etter fra, skriver du inn en liste over tabellene eller spørringene som du bruker som postkilder; for eksempel- budsjett, utgifter.

 8. På den fjerde linjen etter GROUP BY, Skriv inn samme liste over felt som du brukte i SELECT-setningsdelen, i trinn 6.

 9. På den femte linjen etter PIVOT, Skriv inn et feltnavn eller uttrykk som du vil bruke for kolonneoverskrifter; Hvis du for eksempel PIVOT [budsjettet]. [ Jar].

Hvis du vil legge til en sorteringsrekkefølge i en krysstabellspørring i SQL-visning, kan du bruke en ORDER BY-setningsdel.

 1. Sette inn en linje mellom setningsdelen GROUP BY og PIVOT-setningsdel.

 2. Skriv inn ORDER BY etterfulgt av et mellomrom på den nye linjen.

 3. Skriv inn feltnavnet eller uttrykket du vil sortere etter; Hvis du for eksempel ORDER BY [utgifter]. [Expense_Class]

  Som standard sorterer en ORDER BY-setningsdel verdier i stigende rekkefølge. Hvis du vil sortere i synkende rekkefølge, skriver du inn DESC etter feltnavnet eller uttrykket.

 4. Hvis du vil sortere etter en ekstra felt eller et uttrykk, skriver du inn et komma, og skriv deretter flere feltnavnet eller uttrykket. Sortering oppstår i rekkefølgen som felt eller uttrykk som vises i ORDER BY-setningsdelen.

 • På slutten av PIVOT-setningsdel i SQL-visning i krysstabellspørringen, skriver du inn i, etterfulgt av en kommadelt liste over verdier (omsluttet med parentes) Hvis du vil bruke som kolonneoverskrifter. Hvis du for eksempel tommer (2007, 2008, 2009, 2010) produserer fire kolonneoverskrifter: 2007, 2008, 2009, 2010.

Hvis du angir en fast verdi som ikke svarer til en feltverdi fra pivot-feltet, blir som faste verdier en kolonneoverskrift for en tom kolonne.

 1. Sette inn en ny linje etter FROM-setningsdelen i SQL-visning i krysstabellspørringen.

 2. Skriv inn hvor etterfulgt av et vilkår for feltet.

  Hvis du vil bruke flere vilkår, kan du bruke og og eller operatorer til å utvide WHERE-setningsdelen. Du kan også bruke parenteser til å gruppere vilkår i logiske sett.

Noen ganger i stedet for hver verdi for et felt for rad- eller kolonneoverskriftene, vil du gruppere verdiene i et felt i områder, og deretter bruke disse områdene for rad- eller kolonneoverskriftene. Tenk deg at du bruker et "alder-felt for kolonneoverskrifter. I stedet for en kolonne for hver alder, kan du foretrekker å bruke kolonner som representerer alder områder.

Du kan bruke IIf-funksjonen i et uttrykk til å opprette områder som skal brukes for rad- eller kolonneoverskriftene.

Tips!: Hvis du vil opprette intervaller med et dato-/klokkeslettfelt, bør du vurdere å bruke veiviseren for krysstabellspørringer. Med veiviseren kan du gruppere datoer i intervallene År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato/klokkeslett. Hvis du ikke vil bruke noen av disse intervallene, bør du opprette krysstabellspørringen i utformingsvisning, og deretter bruke teknikken som beskrives i denne delen for å opprette intervallene du vil bruke.

 1. Åpne krysstabellspørringen i utformingsvisning.

 2. Høyreklikk en tom kolonne i utformingsrutenettet for spørringen i Felt-raden, og klikk deretter Zoom på hurtigmenyen.

 3. Skriv inn et feltalias, etterfulgt av et kolon (:) i Zoom-boksen.

 4. Skriv inn IIf().

 5. Skriv inn et sammenligningsuttrykk som definerer det første området med feltverdier, inne i parentesene etter IIf.

  Anta for eksempel at du oppretter områder for et Alder-felt, og du vil at hvert område skal være tjue år. Sammenligningsuttrykket for det første området er [Alder]<21.

 6. Skriv inn et komma etter sammenligningsuttrykket, og skriv deretter inn et navn på området i anførselstegn. Navnet du oppgir, er krysstabelloverskriften for verdier som faller innenfor området.

  For eksempel etter [Alder] < 21, Skriv inn et komma og deretter "0-20 år".

 7. Skriv inn et komma etter områdenavnet (utenfor anførselstegnene), og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette et nytt område, skriver du inn IIf() , og deretter gjentar du trinn 5, 6 og 7.

  • For det siste området skriver du inn bare et navn på området.

   For eksempel kan et fullstendig nestet IIf-uttrykk som skiller et Alder-felt i områder på tjue år, se slik ut (linjeskift ble tilføyd for å gjøre det enklere å lese):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Merknad: Når uttrykket evalueres, stoppes evalueringen så snart en av IIf-setningene evalueres til sann. Du trenger ikke å angi den nedre delen av hvert område fordi enhver verdi som er under den nedre delen av et angitt område, allerede er evaluert som sann.

 8. Velg Grupper etter i Totalt-raden i utformingsrutenettet for spørringen.

 9. Angi om du vil bruke områdene som radoverskrifter eller kolonneoverskrifter, i Krysstabell-rader. Husk at du kan angi fra én til tre radoverskrifter og én kolonneoverskrift.

Du vil kanskje at krysstabellspørringen skal be om inndata når den kjøres. Anta for eksempel at du bruker flere radoverskrifter, og en av dem er Land/område. I stedet for alltid å vise data for hvert land eller område, vil du kanskje at spørringen skal be om et navn, og deretter vise data i henhold til brukerens inndata.

Du kan legge til en parameterledetekst i alle radoverskriftsfelt.

Merknad: Du kan også legge til en parameterledetekst en kolonneoverskriftfeltet, men dette vil ikke begrense kolonnene som vises.

 1. Åpne krysstabellspørringen i utformingsvisning.

 2. Skriv inn spørsmålsteksten i hakeparenteser i Vilkår-raden for radoverskriftsfeltet der du vil be brukeren om inndata. Spørsmålsteksten vises som en ledetekst når spørringen kjøres.

  Hvis du for eksempel skriver inn [Hvilket land eller område?] i Vilkår-raden, vil det vises en dialogboks med spørsmålet "Hvilket land eller område?", en boks for inndata og en OK-knapp når spørringen kjøres.

  Tips!: Hvis du vil parameter for å være fleksibel, sammenkjede uttrykket med jokertegn, ved å bruke Like -operatoren. Hvis du for eksempel i stedet for å bruke [hvilke land eller region?] som vilkår, kan du bruke som [hvilke land eller region?] & "*" å gjøre parameteren samsvarer med et større område av inndata. Bruker som endres ikke utseendet på parameterledeteksten.

 3. Klikk Parametere i Vis/skjul-gruppen i kategorien Utforming.

 4. Skriv inn den samme parameterledeteksten som du brukte i Vilkår-raden, i Parametere-kolonnen i dialogboksen Spørringsparametere. Ta med hakeparentesene, men ikke ta med sammenskrevne jokertegn eller operatoren Like.

 5. Velg datatypen for parameteren i Datatype-kolonnen. Datatypen bør tilsvare datatypen for radoverskriftsfeltet.

Hvis feltet du bruker til å beregne sammendragsverdier i krysstabellspørringen, inneholder nullverdier, ignoreres disse verdiene av enhver mengdefunksjon du bruker. For enkelte mengdefunksjoner kan dette påvirke resultatene. Hvis du for eksempel vil beregne et gjennomsnitt, legger du til alle verdiene og deler resultatet med antall verdier. Men hvis feltet inneholder eventuelle nullverdier, telles ikke disse nullverdiene som en del av antallet verdier.

I noen tilfeller foretrekker du kanskje å erstatte eventuelle nullverdier med nuller, slik at verdiene vil bli telt under mengdeberegninger. Du kan bruke Nz-funksjonen til å erstatte nullverdier med nuller.

Syntaksen for Nz

Nz ( variant [, verdihvisnull ] )

Syntaksen for Nz-funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

Variant

Obligatorisk. En variabel av datatype Variant.

verdihvisnull

Valgfritt (hvis ikke det brukes i en spørring). En Variant-datatype som inneholder en verdi som skal returneres hvis variant-argumentet er Null. Dette argumentet gir deg muligheten til å returnere en annen verdi enn null eller en tom streng.

Merknad: Hvis du bruker Nz-funksjonen i et uttrykk eller en spørring uten at du bruker verdihvisnull-argumentet, blir resultatet en tom streng i feltene som inneholder Null-verdier.

 1. Høyreklikk Verdi-feltet i utformingsrutenettet for spørringen mens spørringen er åpen i utformingsvisning.

 2. Klikk Zoom på hurtigmenyen.

 3. Omslutt feltnavnet eller uttrykket med parenteser i Zoom-boksen, og skriv deretter inn Nz foran parentesene.

 4. Skriv inn 0 rett innenfor høyre parentes.

  Hvis du for eksempel har brukt Nz med et felt kalt Timer tapt til å gjøre nullverdier til nuller, vil det ferdige uttrykket se slik ut:

Nz([Hours Lost], 0)

 • Gjør det enkelt    Krysstabellspørringer kan bli vanskelige å lese etter hvert som antallet radkombinasjoner vokser. Ikke bruk flere radoverskrifter enn du trenger.

 • Vurder å bygge krysstabellspørringen trinnvis    Ikke begrens deg selv til å bruke bare tabeller. Ofte kan du starte ved å bygge en totalverdispørring, og deretter bruke spørringen som postkilde for en krysstabellspørring.

 • Velg kolonneoverskriftsfeltet nøye    Krysstabelldataark pleier å være enklere å lese når antallet kolonneoverskrifter forblir forholdsvis lavt. Når du har identifisert feltene som du vil bruke som overskrifter, bør du vurdere å bruke feltet med færrest forskjellige verdier til å lage kolonneoverskrifter. Hvis for eksempel spørringen beregner en verdi etter alder og kjønn, kan du vurdere å bruke kjønn som kolonneoverskrifter i stedet for alder, fordi kjønn vanligvis har færre verdier enn alder.

 • Bruke en delspørring i en WHERE-setningsdel    Du kan bruke en delspørring som en del av en WHERE-setningsdel i en krysstabellspørring.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Opprette en enkel utvalgsspørring

Føye sammen tabeller og spørringer

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×