GetObject, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Funksjonen, metoden, objektet eller egenskapen som er beskrevet i dette emnet er deaktivert hvis Microsoft Jet Expression Service kjører i sandkassemodus, som hindrer evaluering av potensielt usikre uttrykk. Hvis du vil ha mer informasjon om sandkassemodus, kan du søke etter "sandkassemodus" i Hjelp.

Returnerer en referanse til et objekt i en ActiveX-komponent.

Syntaks

GetObject ([bane ] [, klasse ] )

Syntaksen for GetObject -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

bane

Valgfritt. Variant (Streng). Den fullstendige banen og navnet på filen som inneholder objektet som skal hentes. Hvis bane utelates, kreves klassen .

Klassen

Valgfritt. Variant (Streng). En streng som representerer klasse for objektet.


Klassen argument bruker syntaksen programnavn.Objekttype og har følgende deler:

Del

Beskrivelse

programnavn

Obligatorisk. Variant (Streng). Navnet på programmet som leverer objektet.

Objekttype

Obligatorisk. Variant (Streng). Typen eller klassen for objektet som skal opprettes.


Kommentarer

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Bruk GetObject -funksjonen til å få tilgang til en ActiveX-objekt fra en fil og tilordne objektet til et objektvariabel. Bruke Set -setningen til å tilordne objektet som returneres av GetObject til objektvariabelen. Eksempel:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Når denne koden kjøres, startes programmet som er knyttet til angitt bane , og objektet i den angitte filen er aktivert.

Hvis bane er en tom streng (""), returnerer GetObject ny objektforekomst av den angitte typen. Hvis argumentet bane utelates, returnerer GetObject et aktivt objekt for den angitte typen. Hvis det finnes ingen objekter av den angitte typen, oppstår det en feil.

Enkelte programmer kan du aktivere en del av en fil. Legge til et utropstegn (!) på slutten av filnavnet, og følg den med en streng som identifiserer delen av filen du vil aktivere. For informasjon om hvordan du oppretter denne strengen, kan du se dokumentasjonen for programmet som opprettet objektet.

Du kan for eksempel har flere lag til en tegning lagret i en fil i et tegneprogram. Du kan bruke følgende kode til å aktivere et lag i en tegning kalt SCHEMA.CAD:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Hvis du ikke angir objektets klasse, bestemmer automatisering programmet til å starte og objektet du vil aktivere, basert på filnavnet du oppgir. Enkelte filer kan imidlertid støtter mer enn én klassen for objektet. En tegning kan for eksempel støtte tre forskjellige typer objekter: et Application -objekt, et tegnet objekt og en verktøylinje -objekt, som er en del av samme fil. Bruk valgfrie klasse -argumentet til å angi hvilket objekt i en fil du vil aktivere. Eksempel:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

I eksemplet er FIGMENT navnet på et tegnet program og DRAWING er ett av objekttyper den støtter.

Når et objekt er aktivert, refererer du det i koden ved hjelp av objektvariabel du definert. I eksemplet ovenfor du tilgang til egenskaper og metoder for det nye objektet ved å bruke objekt variable MyObject. Eksempel:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Obs!: Bruk funksjonen GetObject når det er en forekomst av objektet, eller hvis du vil opprette objektet med en fil som allerede er åpen. Hvis det ikke er noen gjeldende forekomst, og du ikke vil at objektet i gang med en fil åpen, kan du bruke funksjonen CreateObject .

Hvis et objekt har registrert seg selv som et objekt én forekomst, opprettes bare én forekomst av objektet, uansett hvor mange ganger CreateObject utføres. Med et objekt med enkel forekomst, returnerer GetObject alltid samme forekomst når kalt med tom streng ("") syntaksen, og forårsaker en feil hvis argumentet bane utelates. Du kan ikke bruke GetObject til å hente en referanse til en klasse som er opprettet med Visual Basic.

Eksempel

Dette eksemplet brukes GetObject -funksjonen til å hente en referanse til et bestemt Microsoft Office Excel 2007 regneark (MyXL). Regnearkets programmet egenskap brukes til å vise Excel, lukker du den og så videre. Ved hjelp av to API-kall leter DetectExcel Sub -prosedyre slår for Excel, og hvis det kjører, den settes inn i tabellen for å kjøre objektet. Første anropet til GetObject forårsaker en feil hvis Microsoft Excel ikke allerede kjører. I eksemplet forårsaker feil GetObject er satt til True. Andre anropet til GetObject angir en fil som skal åpnes. Hvis Excel ikke allerede kjører, andre samtalen starter den, og returnerer en referanse til regnearket representeres av den angitte filen GetObject. Filen må finnes i den angitte plasseringen. Ellers genereres Visual Basic-feil feil automatisering. Deretter gjør eksempelkoden både Excel og vinduet som inneholder det angitte regnearket synlig. Lukk Excel bruker Excel kjører, koden programobjektetpartenest -metoden. Hvis programmet allerede kjørte, blir ikke gjort forsøk å lukke den. Selve referansen frigis ved å angi det ingenting.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×