Komme i gang

Fylle ut data automatisk i regnearkceller

Fylle ut data automatisk i regnearkceller

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I stedet for å legge inn data i et regneark manuelt, kan du bruke Autofyll-funksjonen til å fylle celler med data som følger et mønster eller som er basert på data i andre celler.

Denne artikkelen beskriver ikke hvordan du legger inn data manuelt eller legger inn data samtidig i flere regneark. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger inn data manuelt, kan du se artikkelen Legge inn data i regnearkceller manuelt.

Automatisk gjenta verdier som allerede finnes i kolonnen

Hvis de første tegnene du skriver inn i en celle er identiske med tegnene i en eksisterende oppføring i samme kolonne, legges de manglende tegnene inn automatisk. Det er bare oppføringer som inneholder tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, som automatisk kan fullføres i Microsoft Excel. Oppføringer som bare inneholder tall, datoer eller klokkeslett, fullføres ikke automatisk.

Gjør ett av følgende når Excel fullfører det du begynte å skrive inn:

 • Du godtar en foreslått oppføring ved å trykke ENTER.

  Den fullførte oppføringen vil være nøyaktig lik den eksisterende oppføringen med hensyn til store og små bokstaver.

 • Hvis du automatisk vil erstatte tegnene som ble lagt inn, fortsetter du å skrive.

 • Hvis du vil slette tegnene som ble lagt inn automatisk, trykker du TILBAKE.

Obs!: 

 • Excel kan bare fullføre en oppføring når markøren er plassert ved slutten av innholdet i gjeldende celle.

 • Excel baserer listen med potensielle Autofullfør-oppføringer på kolonnen som inneholder den aktiv celle. Oppføringer som gjentas i en rad, fullføres ikke automatisk.

Aktivere eller deaktivere automatisk fullføring av celleverdier

Hvis du ikke vil at Excel skal fullføre celleverdiene automatisk, kan du deaktivere funksjonen.

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Avansert, og merk av for eller fjern merket for Aktiver Autofullfør for celleverdier under Redigeringsalternativer for å aktivere eller deaktivere automatisk fullføring av celleverdier.

Fylle ut data i tilstøtende celler ved å bruke fyllhåndtaket

Hvis du raskt vil fylle ut flere typer dataserier, kan du merke cellene og dra fyllhåndtak Fyllhåndtak . Hvis du vil bruke fyllhåndtaket, merker du cellene du vil bruke som grunnlag for utfylling av flere celler, og deretter drar du fyllhåndtaket på tvers eller ned cellene du vill fylle ut.

Fyllhåndtaket vises som standard, men du kan skjule det, eller vise det hvis det er skjult|.

Når du har trykket i fyllhåndtakket, vises Autofyllalternativer-knappen. Hvis du ikke vil vise Autofyllalternativer-knappen hver gang du drar fyllhåndtaket, kan du deaktivere den. Hvis Autofyllalternativer-knappen ikke vises når du drar fyllhåndtaket, kan du aktivere den.

Vise eller skjule fyllhåndtaket

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Avansert, og merk av for eller fjern merket for Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler under Redigeringsalternativer for å vise eller skjule fyllhåndtaket.

 3. Hvis du vil unngå å erstatte eksisterende data når du drar fyllhåndtaket, må du kontrollere at det er merket av for Advarsel før celler overskrives. Hvis du ikke vil se en melding om overskriving av celler som ikke er tomme, kan du fjerne merket for dette alternativet.

Dra fyllhåndtaket for å fylle ut data i tilstøtende celler

 1. Merk cellene som inneholder dataene du vil fylle ut i tilstøtende celler.

 2. Dra fyllhåndtaket over cellene du vil fylle.

 3. Hvis du vil endre hvordan du fyller ut utvalget, klikker du Autofyllalternativer Knapp , og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

  Du kan for eksempel velge å fylle ut bare celleformater ved å klikke Fyll bare formatering, eller du kan velge å fylle ut bare innholdet i en celle ved å klikke Fyll uten formatering.

Obs!: Hvis du drar fyllhåndtaket opp eller til venstre for et merket område, og stopper i de merkede cellene uten å gå forbi den første kolonnen eller den øverste raden i området, slettes dataene i det merkede området. Du må dra fyllhåndtaket ut av det merkede området før du slipper museknappen.

Aktivere eller deaktivere Autofyllalternativer

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Velg Avansert, og merk deretter av eller fjern merket for Vis knappen for innlimingsalternativer når innhold limes inn under Klipp ut, kopier og lim inn for å slå dette alternativet på eller av.

Fylle ut data i tilstøtende celler ved å bruke Fyll-kommandoen

Du kan bruke Fyll-kommandoen til å fylle den aktive cellen eller et merket område med innholdet fra en tilstøtende celle eller område.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil fylle den aktive cellen med innholdet fra en tilstøtende celle, merker du en tom celle som er under, til høyre for, over eller til venstre for cellen som inneholder dataene du vil bruke til å fylle ut den tomme cellen.

  • Hvis du vil fylle flere tilstøtende celler, merker du cellen med innholdet du vil fylle, og de tilstøtende cellene du vil fylle med innholdet.

 2. Klikk Fyll i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Ned, Høyre, Opp eller Venstre

Båndet i Excel

Hurtigtast    Hvis du hurtig vil fylle ut en celle med innholdet i en tilstøtende celle, kan du trykke CTRL+D for å fylle ut fra cellen over, eller CTRL+R for å fylle ut fra cellen til venstre.

Fylle ut formler i tilstøtende celler

 1. Merk cellen som inneholder formelen du vil fylle ut i tilstøtende celler.

 2. Dra fyllhåndtak Fyllhåndtak over cellene du vil fylle.

 3. Hvis du vil velge hvordan du fyller ut utvalget, klikker du Autofyllalternativer Knapp , og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

  Obs!: Hvis automatisk beregning av arbeidsboken ikke er aktivert, beregnes ikke formlene på nytt når du fyller cellene. Gjør følgende for å kontrollere beregningsalternativene for arbeidsboken:

 4. Klikk fanen Fil.

 5. Klikk Alternativer under Excel, og klikk deretter fanen Formler.

 6. Se under Beregningsalternativer under Beregning av arbeidsbok.

  • Automatisk    Formler beregnes automatisk på nytt.

  • Automatisk unntatt for datatabeller    Formuler beregnes på nytt med mindre formelen er i en datatabell.

  • Manuell    Formler beregnes aldri automatisk på nytt.

  • Beregn arbeidsboken på nytt før lagring    Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Beregning av arbeidsbok er angitt til Manuell. Hvis du merker av for dette alternativet, beregnes ikke formler automatisk på nytt før du lagrer arbeidsboken. Vær oppmerksom på at flere andre handlinger kan føre til at arbeidsboken lagres, for eksempel bruk av kommandoen Send til.

   Obs!: 

   • Du kan også fylle ut den aktive cellen med formelen til en tilstøtende celle ved hjelp av kommandoen Fyll (under Redigering-gruppen på fanen Hjem) eller ved å trykke CTRL+D for å fylle ut en celle under eller CTRL+R for å fylle ut en celle til høyre for cellen som inneholder formelen.

   • Du kan automatisk fylle ut en formel nedover, for alle tilstøtende celler den gjelder for, ved å dobbeltklikke fyllhåndtaket i den første cellen som inneholder formelen. Cellene A1:A15 og B1:B15 inneholder for eksempel tall, og du skriver inn formelen =A1+B1 i celle C1. Hvis du vil kopiere denne formelen til celle C2:C15, merker du celle C1 og dobbeltklikker fyllhåndtaket.

Fylle ut en serie med tall, datoer eller andre innebygde serieelementer

Du kan raskt fylle ut celler i et område med en serie med tall eller datoer, eller med en innebygd serie for dager, ukedager, måneder eller år, ved å bruke fyllhåndtaket eller Fyll-kommandoen.

Fylle celler med en serie ved å bruke fyllhåndtaket

 1. Merk den første cellen i området du vil fylle ut.

 2. Skriv inn startverdien for serien.

 3. Skriv inn en verdi i den neste cellen for å etablere et mønster.

  Hvis du for eksempel vil ha serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du inn 1 og 2 i de to første cellene. Hvis du vil ha serien 2, 4, 6, 8..., skriver du inn 2 og 4. Hvis du vil ha serien 2, 2, 2, 2..., kan du la den andre cellen være tom.

 4. Merk cellen eller cellene som inneholder startverdiene.

 5. Dra fyllhåndtaket Fyllhåndtak over området du vil fylle ut.

  Hvis du vil fylle med økende verdier, drar du nedover eller mot høyre. Hvis du vil fylle med synkende verdier, drar du oppover eller mot venstre.

  Obs!: 

 6. Du kan også angi typen serie ved å bruke den høyre museknappen til å dra fyllhåndtaket over området, og deretter velge den riktige kommandoen på hurtigmeny. Hvis startverdien for eksempel er datoen jan. 2007, klikker du Fyll måneder hvis du vil legge inn serien feb. 2007, mar. 2007 osv., eller Fyll år hvis du vil legge inn serien jan. 2007, jan. 2008 osv.

 7. Hvis utvalget inneholder tall, kan du styre hvilken type serie du vil opprette.

 8. Du kan undertrykke Autofyll for en serie ved å holde ned CTRL mens du drar fyllhåndtaket til et utvalg på to eller flere celler. De merkede verdiene kopieres deretter til de tilstøtende cellene, og en serie utvides ikke.

Fylle celler med en serie ved å bruke Fyll-kommandoen

 1. Merk den første cellen i området du vil fylle ut.

 2. Skriv inn startverdien for serien.

 3. Klikk Fyll i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Serie.

  Båndet i Excel

 4. Klikk ett av følgende alternativer under Type:

  • Lineær    Oppretter en serie som beregnes ved å legge til verdien i Intervallverdi-boksen i hver celle etter tur.

  • Vekst    Oppretter en serie som beregnes ved å multiplisere verdien i Intervallverdi-boksen i hver celle etter tur.

  • Dato    Oppretter en serie som fyller ut datoverdier trinnvist med verdien i Intervallverdi-boksen og er avhengig av enheten som er angitt under Datoenhet.

  • Autofyll    Oppretter en serie som gir samme resultat som å dra fyllhåndtaket.

 5. Hvis du vil opprette et mønster for serien, skriver du inn verdien du vil bruke i boksene Trinnverdi og Stoppverdi.

Eksempler på serier du kan fylle ut

Når du fyller ut en serie, utvides utvalgene slik det er vist i følgende tabell. I denne tabellen er elementer som er skilt med komma, i individuelle, tilstøtende celler i regnearket.

Startutvalg

Utvidet serie

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Man

Ti, On, To,...

Mandag

Tirsdag, Onsdag, Torsdag,...

Jan

Feb, Mar, Apr,...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan,...

Jan.07, Apr.07

Jul.07, Okt.07, Jan.08,...

15. jan, 15. apr

15. jul, 15. okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

01. jan, 01. mar

01. mai, 01. jul, 01. sep,...

3. kv (eller 3. kvartal eller K3)

4. kv, 1. kv, 2. kv,...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,...

1. periode

2. periode, 3. periode,...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3,...

Fylle ut data ved hjelp av en egendefinert fyllserie

Hvis du vil gjøre det enklere å legge inn en bestemt datasekvens (for eksempel en liste med navn eller salgsregioner), kan du opprette en egendefinert fyllserie. En egendefinert fyllserie kan være basert på en liste med eksisterende elementer i et regneark, eller du kan skrive inn listen fra begynnelsen. Du kan ikke redigere eller slette en innebygd fyllserie (for eksempel en fyllserie for måneder og dager), men du kan redigere eller slette en egendefinert fyllserie.

Obs!: En egendefinert liste kan bare inneholde tekst eller en blanding av tekst og tall.

Bruke en egendefinert fyllserie basert på en eksisterende liste med elementer

 1. I regnearket merker du listen med elementer som du vil bruke i fyllserien.

 2. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 3. Klikk Avansert, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Generelt.

 4. Kontroller at cellereferansen for listen med elementer du merket, vises i boksen Importer liste fra celler, og klikk deretter Importer.

  Elementene i listen du merket, legges til i boksen Egendefinerte lister.

 5. Velg OK to ganger.

 6. I regnearket klikker du en celle, og deretter skriver du inn elementet i den egendefinerte fyllserien du vil bruke til å starte listen.

 7. Dra fyllhåndtak Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

Bruke en egendefinert fyllserie basert på en ny liste med elementer

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Avansert, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Generelt.

 3. I boksen Egendefinerte lister klikker du NY LISTE, og deretter skriver du inn oppføringene i Listeelementer-boksen, og starter med den første oppføringen.

 4. Trykk ENTER etter hver oppføring.

 5. Når listen er fullført, klikker du Legg til, og deretter klikker du OK to ganger.

 6. I regnearket klikker du en celle, og deretter skriver du inn elementet i den egendefinerte fyllserien du vil bruke til å starte listen.

 7. Dra fyllhåndtaket Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

Redigere eller slette en egendefinert fyllserie

 1. Velg fanen Fil, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk fanen Avansert, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Generelt.

 3. Merk listen du vil redigere eller slette, i boksen Egendefinerte lister, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere fyllserien, foretar du de ønskede endringene i boksen Listeelementer, og klikker deretter Legg til.

  • Hvis du vil slette fyllserien, klikker du Slett.

Denne artikkelen beskriver ikke hvordan du legger inn data manuelt eller legger inn data samtidig i flere regneark. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger inn data manuelt, kan du se artikkelen Legge inn data i regnearkceller manuelt.

Automatisk gjenta verdier som allerede finnes i kolonnen

Hvis de første tegnene du skriver inn i en celle er identiske med tegnene i en eksisterende oppføring i samme kolonne, legges de manglende tegnene inn automatisk. Det er bare oppføringer som inneholder tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, som automatisk kan fullføres i Microsoft Excel. Oppføringer som bare inneholder tall, datoer eller klokkeslett, fullføres ikke automatisk.

Gjør ett av følgende når Excel fullfører det du begynte å skrive inn:

 • Du godtar en foreslått oppføring ved å trykke ENTER.

  Den fullførte oppføringen vil være nøyaktig lik den eksisterende oppføringen med hensyn til store og små bokstaver.

 • Hvis du automatisk vil erstatte tegnene som ble lagt inn, fortsetter du å skrive.

 • Hvis du vil slette tegnene som ble lagt inn automatisk, trykker du TILBAKE.

Obs!: 

 • Excel kan bare fullføre en oppføring når markøren er plassert ved slutten av innholdet i gjeldende celle.

 • Excel baserer listen med potensielle Autofullfør-oppføringer på kolonnen som inneholder den aktiv celle. Oppføringer som gjentas i en rad, fullføres ikke automatisk.

Deaktiver automatisk fullføring av celleverdier

Hvis du ikke vil at Excel skal fullføre celleverdiene automatisk, kan du deaktivere funksjonen.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Excel.

 3. Klikk Avansert, og merk av for eller fjern merket for Aktiver Autofullfør for celleverdier under Redigeringsalternativer for å aktivere eller deaktivere automatisk fullføring av celleverdier.

Bruke fyllhåndtaket til å fylle ut data

Hvis du raskt vil fylle ut flere typer dataserier, kan du merke cellene og dra fyllhåndtak Fyllhåndtak . Hvis du vil bruke fyllhåndtaket, merker du cellene du vil bruke som grunnlag for utfylling av flere celler, og deretter drar du fyllhåndtaket på tvers eller ned cellene du vill fylle ut.

Vise eller skjule fyllhåndtaket

Fyllhåndtaket vises som standard, men du kan skjule det, eller vise det hvis det er skjult|.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Excel.

 3. Klikk Avansert, og merk av for eller fjern merket for Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler under Redigeringsalternativer for å skjule eller vise fyllhåndtaket.

 4. Hvis du vil unngå å erstatte eksisterende data når du drar fyllhåndtaket, må du kontrollere at det er merket av for Advarsel før celler overskrives. Hvis du ikke vil se en melding om overskriving av celler som ikke er tomme, kan du fjerne merket for dette alternativet.

Bruke Autofyll-alternativer til å endre hvordan utvalget fylles

Når du drar fyllhåndtaket, vil Autofyllalternativer-knappen Knapp vises slik at du kan endre hvordan det merkede området er fylt ut. Du kan for eksempel velge å fylle ut bare celleformater ved å klikke Bare fyllformatering, eller du kan velge å fylle ut bare innholdet i en celle ved å klikke Fyll uten formatering.

Aktivere eller deaktivere Autofyllalternativer

Hvis du ikke vil vise Autofyllalternativer-knappen hver gang du drar fyllhåndtaket, kan du deaktivere den. Hvis Autofyllalternativer-knappen ikke vises når du drar fyllhåndtaket, kan du aktivere den.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Excel.

 3. Velg Avansert, og merk deretter av eller fjern merket for Vis knappen for innlimingsalternativer når innhold limes inn under Klipp ut, kopier og lim inn.

Fylle ut data i tilstøtende celler ved å bruke Fyll-kommandoen

Du kan bruke Fyll-kommandoen til å fylle den aktive cellen eller et merket område med innholdet fra en tilstøtende celle eller område, eller du kan raskt fylle tilstøtende celle ved å dra fyllhåndtak Fyllhåndtak .

Fylle den aktive cellen med innholdet fra en tilstøtende celle

 1. Merk en tom celle som er under, til høyre for, over eller til venstre for cellen som inneholder dataene du vil bruke til å fylle ut den tomme cellen.

 2. Klikk Fyll i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Ned, Høyre, Opp eller Venstre

Båndet i Excel

Tips!: Hvis du raskt vil fylle en celle med innholdet fra en tilstøtende celle, kan du trykke CTRL+D for å fylle ut fra cellen over, eller CTRL+R for å fylle ut fra cellen til venstre. Hvis du vil fylle en celle med innholdet fra en celle under den (det vil si å fylle opp), kan du klikke Fyll og deretter Opp i Redigering-gruppen på Hjem-fanen. Hvis du vil fylle en celle med innholdet fra en celle til høyre (fylle venstre), kan du klikke Fyll og deretter Venstre i Redigering-gruppen på Hjem-fanen.

Dra fyllhåndtaket for å fylle ut data i tilstøtende celler

 1. Merk cellene som inneholder dataene du vil fylle ut i tilstøtende celler.

 2. Dra fyllhåndtaket over cellene du vil fylle.

 3. Hvis du vil endre hvordan du fyller ut utvalget, klikker du Autofyllalternativer Knapp , og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

Obs!: Hvis du drar fyllhåndtaket opp eller til venstre for et merket område, og stopper i de merkede cellene uten å gå forbi den første kolonnen eller den øverste raden i området, slettes dataene i det merkede området. Du må dra fyllhåndtaket ut av det merkede området før du slipper museknappen.

Fylle ut formler i tilstøtende celler

 1. Merk cellen som inneholder formelen du vil fylle ut i tilstøtende celler.

 2. Dra fyllhåndtak Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

 3. Hvis du vil velge hvordan du fyller ut utvalget, klikker du Autofyllalternativer Knapp , og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

  Obs!: Hvis automatisk beregning av arbeidsboken ikke er aktivert, beregnes ikke formlene på nytt når du fyller cellene. Gjør følgende for å kontrollere beregningsalternativene for arbeidsboken:

 4. Klikk fanen Fil.

 5. Klikk Alternativer under Excel, og klikk deretter fanen Formler.

 6. Se under Beregningsalternativer under Beregning av arbeidsbok.

  • Automatisk    Formler beregnes automatisk på nytt.

  • Automatisk unntatt for datatabeller    Formuler beregnes på nytt med mindre formelen er i en datatabell.

  • Manuell    Formler beregnes aldri automatisk på nytt.

  • Beregn arbeidsboken på nytt før lagring    Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Beregning av arbeidsbok er angitt til Manuell. Hvis du merker av for dette alternativet, beregnes ikke formler automatisk på nytt før du lagrer arbeidsboken. Vær oppmerksom på at flere andre handlinger kan føre til at arbeidsboken lagres, for eksempel bruk av kommandoen Send til.

Tips

 • Du kan også fylle den aktive cellen med formelen til en tilstøtende celle ved hjelp av kommandoen Fyll (i Redigering-gruppen på Hjem-fanen), eller ved å trykke CTRL+D for å fylle ut en celle under eller CTRL+R for å fylle ut en celle til høyre for cellen som inneholder formelen.

 • Du kan automatisk fylle ut en formel nedover, for alle tilstøtende celler den gjelder for, ved å dobbeltklikke fyllhåndtaket i den første cellen som inneholder formelen. Cellene A1:A15 og B1:B15 inneholder for eksempel tall, og du skriver inn formelen =A1+B1 i celle C1. Hvis du vil kopiere denne formelen til celle C2:C15, merker du celle C1 og dobbeltklikker fyllhåndtaket.

Fylle ut en serie med tall, datoer eller andre innebygde serieelementer

Du kan raskt fylle ut celler i et område med en serie med tall eller datoer, eller med en innebygd serie for dager, ukedager, måneder eller år, ved å bruke fyllhåndtak.

 1. Merk den første cellen i området du vil fylle ut.

 2. Skriv inn startverdien for serien.

 3. Skriv inn en verdi i den neste cellen for å etablere et mønster.

  Hvis du for eksempel vil ha serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du inn 1 og 2 i de to første cellene. Hvis du vil ha serien 2, 4, 6, 8..., skriver du inn 2 og 4. Hvis du vil ha serien 2, 2, 2, 2..., kan du la den andre cellen være tom.

Flere eksempler på serier du kan fylle ut

Når du fyller ut en serie, utvides utvalgene slik det er vist i følgende tabell. I denne tabellen er elementer som er skilt med komma, i individuelle, tilstøtende celler i regnearket.

Startutvalg

Utvidet serie

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Man

Ti, On, To,...

Mandag

Tirsdag, Onsdag, Torsdag,...

Jan

Feb, Mar, Apr,...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan,...

Jan.07, Apr.07

Jul.07, Okt.07, Jan.08,...

15. jan, 15. apr

15. jul, 15. okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

01. jan, 01. mar

01. mai, 01. jul, 01. sep,...

3. kv (eller 3. kvartal eller K3)

4. kv, 1. kv, 2. kv,...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,...

1. periode

2. periode, 3. periode,...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3,...

 1. Merk cellen eller cellene som inneholder startverdiene.

 2. Dra fyllhåndtaket Fyllhåndtak over området du vil fylle ut.

  Hvis du vil fylle med økende verdier, drar du nedover eller mot høyre. Hvis du vil fylle med synkende verdier, drar du oppover eller mot venstre.

Tips

 • Du kan også angi typen serie ved å bruke den høyre museknappen til å dra fyllhåndtaket over området, og deretter velge den riktige kommandoen på hurtigmeny. Hvis startverdien for eksempel er datoen jan. 2007, klikker du Fyll måneder hvis du vil legge inn serien feb. 2007, mar. 2007 osv., eller Fyll år hvis du vil legge inn serien jan. 2007, jan. 2008 osv.

 • Hvis utvalget inneholder tall, kan du styre hvilken type serie du vil opprette.

Fylle celler med en tallserie

 1. Klikk Fyll i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Serie.

  Båndet i Excel

 2. Klikk ett av følgende alternativer under Type:

  • Lineær    Oppretter en serie som beregnes ved å legge til verdien i Intervallverdi-boksen i hver celle etter tur.

  • Vekst    Oppretter en serie som beregnes ved å multiplisere verdien i Intervallverdi-boksen i hver celle etter tur.

  • Dato    Oppretter en serie som fyller ut datoverdier trinnvist med verdien i Intervallverdi-boksen og er avhengig av enheten som er angitt under Datoenhet.

  • Autofyll    Oppretter en serie som gir samme resultat som å dra fyllhåndtaket.

 3. Du kan undertrykke Autofyll for en serie ved å holde nede CTRL mens du drar fyllhåndtaket til et utvalg på to eller flere celler. De merkede verdiene kopieres deretter til de tilstøtende cellene, og Excel utvider ikke en serie.

Fylle ut data ved hjelp av en egendefinert fyllserie

Hvis du vil gjøre det enklere å legge inn en bestemt datasekvens (for eksempel en liste med navn eller salgsregioner), kan du opprette en egendefinert fyllserie. En egendefinert fyllserie kan være basert på en liste med eksisterende elementer i et regneark, eller du kan skrive inn listen fra begynnelsen. Du kan ikke redigere eller slette en innebygd fyllserie (for eksempel en fyllserie for måneder og dager), men du kan redigere eller slette en egendefinert fyllserie.

Obs!: En egendefinert liste kan bare inneholde tekst eller en blanding av tekst og tall. For en egendefinert liste som inneholder bare tall, for eksempel 0 til 100, må du først opprette en liste med tall som er formatert som tekst.

Formatere tall som tekst

 1. Merk nok celler for listen over tallene du vil formatere som tekst.

 2. Klikk pilen på Tallformat-boksen i Tall-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Tekst.

Båndet i Excel

Tips!: Du må kanskje klikke Flere tallformater for å se Tekst-formatet i listen.

 1. I de formaterte cellene skriver du inn listen med tall.

Bruke en egendefinert fyllserie basert på en eksisterende liste med elementer

 1. I regnearket merker du listen med elementer som du vil bruke i fyllserien.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Alternativer under Excel.

 4. Klikk Avansert, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Generelt.

 5. Kontroller at cellereferansen for listen med elementer du merket, vises i boksen Importer liste fra celler, og klikk deretter Importer.

  Elementene i listen du merket, legges til i boksen Egendefinerte lister.

 6. Velg OK to ganger.

 7. I regnearket klikker du en celle, og deretter skriver du inn elementet i den egendefinerte fyllserien du vil bruke til å starte listen.

 8. Dra fyllhåndtak Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

Bruke en egendefinert fyllserie basert på en ny liste med elementer

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Excel.

 3. Klikk Avansert, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Generelt.

 4. I boksen Egendefinerte lister klikker du NY LISTE, og deretter skriver du inn oppføringene i Listeelementer-boksen, og starter med den første oppføringen.

 5. Trykk ENTER etter hver oppføring.

 6. Når listen er fullført, klikker du Legg til, og deretter klikker du OK to ganger.

 7. I regnearket klikker du en celle, og deretter skriver du inn elementet i den egendefinerte fyllserien du vil bruke til å starte listen.

 8. Dra fyllhåndtaket Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

Redigere eller slette en egendefinert fyllserie

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Excel.

 3. Klikk fanen Avansert, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Generelt.

 4. Merk listen du vil redigere eller slette, i boksen Egendefinerte lister, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere fyllserien, foretar du de ønskede endringene i boksen Listeelementer, og klikker deretter Legg til.

  • Hvis du vil slette fyllserien, klikker du Slett.

Til toppen av siden

I stedet for å legge inn data i et regneark manuelt, kan du bruke Autofyll-funksjonen til å fylle celler med data som følger et mønster eller som er basert på data i andre celler. Denne artikkelen beskriver ikke hvordan du skriver inn data manuelt eller legger inn data i flere regneark samtidig. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver inn data manuelt, kan du se artikkelen Legge inn data manuelt.

Automatisk gjenta verdier som allerede finnes i kolonnen

Hvis de første tegnene du skriver inn i en celle er identiske med tegnene i en eksisterende oppføring i samme kolonne, legges de manglende tegnene inn automatisk. Det er bare oppføringer som inneholder tekst eller en kombinasjon av tekst og tall, som automatisk kan fullføres i Microsoft Excel. Oppføringer som bare inneholder tall, datoer eller klokkeslett, fullføres ikke automatisk.

Gjør ett av følgende når Excel fullfører det du begynte å skrive inn:

 • Du godtar en foreslått oppføring ved å trykke ENTER.

  Den fullførte oppføringen vil være nøyaktig lik den eksisterende oppføringen med hensyn til store og små bokstaver.

 • Hvis du automatisk vil erstatte tegnene som ble lagt inn, fortsetter du å skrive.

 • Hvis du vil slette tegnene som ble lagt inn automatisk, trykker du TILBAKE.

Obs!: 

 • Excel kan bare fullføre en oppføring når markøren er plassert ved slutten av innholdet i gjeldende celle.

 • Excel baserer listen med potensielle Autofullfør-oppføringer på kolonnen som inneholder den aktiv celle. Oppføringer som gjentas i en rad, fullføres ikke automatisk.

Deaktiver automatisk fullføring av celleverdier

Hvis du ikke vil at Excel skal fullføre celleverdiene automatisk, kan du deaktivere funksjonen.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Avansert, og merk av for eller fjern merket for Aktiver Autofullfør for celleverdier under Redigeringsalternativer for å aktivere eller deaktivere automatisk fullføring av celleverdier.

Bruke fyllhåndtaket til å fylle ut data

Hvis du raskt vil fylle ut flere typer dataserier, kan du merke cellene og dra fyllhåndtak Fyllhåndtak . Hvis du vil bruke fyllhåndtaket, merker du cellene du vil bruke som grunnlag for utfylling av flere celler, og deretter drar du fyllhåndtaket på tvers eller ned cellene du vill fylle ut.

Vise eller skjule fyllhåndtaket

Fyllhåndtaket vises som standard, men du kan skjule det, eller vise det hvis det er skjult|.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Avansert, og merk av for eller fjern merket for Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler under Redigeringsalternativer for å skjule eller vise fyllhåndtaket.

 3. Hvis du vil unngå å erstatte eksisterende data når du drar fyllhåndtaket, må du kontrollere at det er merket av for Advarsel før celler overskrives. Hvis du ikke vil se en melding om overskriving av celler som ikke er tomme, kan du fjerne merket for dette alternativet.

Bruke Autofyll-alternativer til å endre hvordan utvalget fylles

Når du drar fyllhåndtaket, vil Autofyllalternativer-knappen Knapp vises slik at du kan endre hvordan det merkede området er fylt ut. Du kan for eksempel velge å fylle ut bare celleformater ved å klikke Bare fyllformatering, eller du kan velge å fylle ut bare innholdet i en celle ved å klikke Fyll uten formatering.

Aktivere eller deaktivere Autofyllalternativer

Hvis du ikke vil vise Autofyllalternativer-knappen hver gang du drar fyllhåndtaket, kan du deaktivere den. Hvis Autofyllalternativer-knappen ikke vises når du drar fyllhåndtaket, kan du aktivere den.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Velg Avansert, og merk deretter av eller fjern merket for Vis knappen for innlimingsalternativer under Klipp ut, kopier og lim inn.

Fylle ut data i tilstøtende celler ved å bruke Fyll-kommandoen

Du kan bruke Fyll-kommandoen til å fylle den aktive cellen eller et merket område med innholdet fra en tilstøtende celle eller område, eller du kan raskt fylle tilstøtende celle ved å dra fyllhåndtak Fyllhåndtak .

Fylle den aktive cellen med innholdet fra en tilstøtende celle

 1. Merk en tom celle som er under, til høyre for, over eller til venstre for cellen som inneholder dataene du vil bruke til å fylle ut den tomme cellen.

 2. Klikk Fyll i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Ned, Høyre, Opp eller Venstre

  Båndet i Excel

Tips!: Hvis du raskt vil fylle en celle med innholdet fra en tilstøtende celle, kan du trykke CTRL+D for å fylle ut fra cellen over, eller CTRL+R for å fylle ut fra cellen til venstre. Hvis du vil fylle en celle med innholdet fra en celle under den (det vil si å fylle opp), kan du klikke Fyll og deretter Opp i Redigering-gruppen på Hjem-fanen. Hvis du vil fylle en celle med innholdet fra en celle til høyre (fylle venstre), kan du klikke Fyll og deretter Venstre i Redigering-gruppen på Hjem-fanen.

Dra fyllhåndtaket for å fylle ut data i tilstøtende celler

 1. Merk cellene som inneholder dataene du vil fylle ut i tilstøtende celler.

 2. Dra fyllhåndtaket over cellene du vil fylle.

 3. Hvis du vil endre hvordan du fyller ut utvalget, klikker du Autofyllalternativer Knapp , og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

Obs!: Hvis du drar fyllhåndtaket opp eller til venstre for et merket område, og stopper i de merkede cellene uten å gå forbi den første kolonnen eller den øverste raden i området, slettes dataene i det merkede området. Du må dra fyllhåndtaket ut av det merkede området før du slipper museknappen.

Fylle ut formler i tilstøtende celler

 1. Merk cellen som inneholder formelen du vil fylle ut i tilstøtende celler.

 2. Dra fyllhåndtak Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

 3. Hvis du vil velge hvordan du fyller ut utvalget, klikker du Autofyllalternativer Knapp , og deretter klikker du alternativet du vil bruke.

Obs!: Hvis automatisk beregning av arbeidsboken ikke er aktivert, beregnes ikke formlene på nytt når du fyller cellene. Gjør følgende for å kontrollere beregningsalternativene for arbeidsboken:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter fanen Formler.

 2. Se under Beregningsalternativer under Beregning av arbeidsbok.

  • Automatisk    Formler beregnes automatisk på nytt.

  • Automatisk unntatt for datatabeller    Formuler beregnes på nytt med mindre formelen er i en datatabell.

  • Manuell    Formler beregnes aldri automatisk på nytt.

  • Beregn arbeidsboken på nytt før lagring    Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis Beregning av arbeidsbok er angitt til Manuell. Hvis du merker av for dette alternativet, beregnes ikke formler automatisk på nytt før du lagrer arbeidsboken. Vær oppmerksom på at flere andre handlinger kan føre til at arbeidsboken lagres, for eksempel bruk av kommandoen Send til.

Tips

 • Du kan også fylle ut den aktive cellen med formelen til en tilstøtende celle ved hjelp av kommandoen Fyll (på Hjem-fanen i Redigering-gruppen), eller ved å trykke CTRL+D for å fylle ut en celle under eller CTRL+R for å fylle ut en celle til høyre for cellen som inneholder formelen.

 • Du kan automatisk fylle ut en formel nedover, for alle tilstøtende celler den gjelder for, ved å dobbeltklikke fyllhåndtaket i den første cellen som inneholder formelen. Cellene A1:A15 og B1:B15 inneholder for eksempel tall, og du skriver inn formelen =A1+B1 i celle C1. Hvis du vil kopiere denne formelen til celle C2:C15, merker du celle C1 og dobbeltklikker fyllhåndtaket.

Fylle ut en serie med tall, datoer eller andre innebygde serieelementer

Du kan raskt fylle ut celler i et område med en serie med tall eller datoer, eller med en innebygd serie for dager, ukedager, måneder eller år, ved å bruke fyllhåndtak.

 1. Merk den første cellen i området du vil fylle ut.

 2. Skriv inn startverdien for serien.

 3. Skriv inn en verdi i den neste cellen for å etablere et mønster.

  Hvis du for eksempel vil ha serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du inn 1 og 2 i de to første cellene. Hvis du vil ha serien 2, 4, 6, 8..., skriver du inn 2 og 4. Hvis du vil ha serien 2, 2, 2, 2..., kan du la den andre cellen være tom.

  Flere eksempler på serier du kan fylle ut

  Når du fyller ut en serie, utvides utvalgene slik det er vist i følgende tabell. I denne tabellen er elementer som er skilt med komma, i individuelle, tilstøtende celler i regnearket.

Startutvalg

Utvidet serie

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Man

Ti, On, To,...

Mandag

Tirsdag, Onsdag, Torsdag,...

Jan

Feb, Mar, Apr,...

Jan, Apr

Jul, Okt, Jan,...

Jan.07, Apr.07

Jul.07, Okt.07, Jan.08,...

15. jan, 15. apr

15. jul, 15. okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

01. jan, 01. mar

01. mai, 01. jul, 01. sep,...

3. kv (eller 3. kvartal eller K3)

4. kv, 1. kv, 2. kv,...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA,...

1. periode

2. periode, 3. periode,...

Produkt 1

Produkt 2, Produkt 3,...

 1. Merk cellen eller cellene som inneholder startverdiene.

 2. Dra fyllhåndtaket Fyllhåndtak over området du vil fylle ut.

  Hvis du vil fylle med økende verdier, drar du nedover eller mot høyre. Hvis du vil fylle med synkende verdier, drar du oppover eller mot venstre.

Tips

 • Du kan også angi typen serie ved å bruke den høyre museknappen til å dra fyllhåndtaket over området, og deretter velge den riktige kommandoen på hurtigmeny. Hvis startverdien for eksempel er datoen jan. 2007, klikker du Fyll måneder hvis du vil legge inn serien feb. 2007, mar. 2007 osv., eller Fyll år hvis du vil legge inn serien jan. 2007, jan. 2008 osv.

 • Hvis utvalget inneholder tall, kan du styre hvilken type serie du vil opprette.

  Fylle celler med en tallserie

  1. Klikk Fyll i Redigering-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Serie.

   Båndet i Excel

  2. Klikk ett av følgende alternativer under Type:

   • Lineær    Oppretter en serie som beregnes ved å legge til verdien i Intervallverdi-boksen i hver celle etter tur.

   • Vekst    Oppretter en serie som beregnes ved å multiplisere verdien i Intervallverdi-boksen i hver celle etter tur.

   • Dato    oppretter en serie som fyller ut datoverdier trinnvis etter verdien i Intervallverdi-boksen og er avhengig av enheten som er angitt under Datoenhet.

   • Autofyll    Oppretter en serie som gir samme resultat som å dra fyllhåndtaket.

 • Du kan undertrykke Autofyll for en serie ved å holde nede CTRL mens du drar fyllhåndtaket til et utvalg på to eller flere celler. De merkede verdiene kopieres deretter til de tilstøtende cellene, og Excel utvider ikke en serie.

Fylle ut data ved hjelp av en egendefinert fyllserie

Hvis du vil gjøre det enklere å legge inn en bestemt datasekvens (for eksempel en liste med navn eller salgsregioner), kan du opprette en egendefinert fyllserie. En egendefinert fyllserie kan være basert på en liste med eksisterende elementer i et regneark, eller du kan skrive inn listen fra begynnelsen. Du kan ikke redigere eller slette en innebygd fyllserie (for eksempel en fyllserie for måneder og dager), men du kan redigere eller slette en egendefinert fyllserie.

Obs!: En egendefinert liste kan bare inneholde tekst eller en blanding av tekst og tall. For en egendefinert liste som inneholder bare tall, for eksempel 0 til 100, må du først opprette en liste med tall som er formatert som tekst.

Formatere tall som tekst

 1. Merk nok celler for listen over tallene du vil formatere som tekst.

 2. Klikk pilen på Tallformat-boksen i Tall-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter Tekst.

  Båndet i Excel

  Tips!: Du må kanskje klikke Mer for å se Tekst-formatet i listen.

 3. I de formaterte cellene skriver du inn listen med tall.

Bruke en egendefinert fyllserie basert på en eksisterende liste med elementer

 1. I regnearket merker du listen med elementer som du vil bruke i fyllserien.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 3. Klikk Populær, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Beste alternativer for arbeid med Excel.

 4. Kontroller at cellereferansen for listen med elementer du merket, vises i boksen Importer liste fra celler, og klikk deretter Importer.

  Elementene i listen du merket, legges til i boksen Egendefinerte lister.

 5. Velg OK to ganger.

 6. I regnearket klikker du en celle, og deretter skriver du inn elementet i den egendefinerte fyllserien du vil bruke til å starte listen.

 7. Dra fyllhåndtak Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

Bruke en egendefinert fyllserie basert på en ny liste med elementer

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Populær, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Beste alternativer for arbeid med Excel.

 3. I boksen Egendefinerte lister klikker du NY LISTE, og deretter skriver du inn oppføringene i Listeelementer-boksen, og starter med den første oppføringen.

  Trykk ENTER etter hver oppføring.

 4. Når listen er fullført, klikker du Legg til, og deretter klikker du OK to ganger.

 5. I regnearket klikker du en celle, og deretter skriver du inn elementet i den egendefinerte fyllserien du vil bruke til å starte listen.

 6. Dra fyllhåndtaket Fyllhåndtak over cellene du vil fylle ut.

Redigere eller slette en egendefinert fyllserie

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Populær-kategorien, og klikk deretter Rediger egendefinerte lister under Beste alternativer for arbeid med Excel.

 3. Merk listen du vil redigere eller slette, i boksen Egendefinerte lister, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere fyllserien, foretar du de ønskede endringene i boksen Listeelementer, og klikker deretter Legg til.

  • Hvis du vil slette fyllserien, klikker du Slett.

Til toppen av siden

Visste du at?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den nyeste versjonen av Office, kan du prøve dette nå:

Prøv Office 365 eller den siste versjonen av Excel

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×