Funksjoner i Excel (etter kategori)

Regnearkfunksjoner kategoriseres etter funksjonalitet. Hvis du vet hvilken kategori funksjonen hører under, kan du klikke kategorien.

Tips!    Du kan også søke på siden ved å trykke CTRL+F og skrive de første bokstavene i funksjonen eller ordet som beskriver det du leter etter. Deretter klikker du Neste.

I denne artikkelen

Kompatibilitetsfunksjoner

Kubefunksjoner

Databasefunksjoner

Dato- og tidsfunksjoner

Tekniske funksjoner

Økonomiske funksjoner

Informasjonsfunksjoner

Logiske funksjoner

Oppslags- og referansefunksjoner

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Statistiske funksjoner

Tekstfunksjoner

Brukerdefinerte funksjoner som installeres med tilleggsprogrammer

Nettfunksjoner

Kompatibilitetsfunksjoner

Viktig   Alle disse funksjonene er erstattet med nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Funksjonene er fremdeles bakoverkompatible, men du bør likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden de kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjonene, kan du se Statistiske funksjoner (referanse).

Funksjon

Beskrivelse

BETA.FORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

INVERS.BETA.FORDELING (funksjon)

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

KJI.FORDELING (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

INVERS.KJI.FORDELING (funksjon)

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

KJI.TEST (funksjon)

Utfører testen for uavhengighet

KONFIDENS (funksjon)

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

KOVARIANS (funksjon)

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

GRENSE.BINOM (funksjon)

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

EKSP.FORDELING (funksjon)

Returnerer eksponentialfordelingen

FFORDELING (funksjon)

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

FFORDELING.INVERS (funksjon)

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

FTEST (funksjon)

Returnerer resultatet av en F-test

GAMMAFORDELING (funksjon)

Returnerer gammafordelingen

GAMMAINV (funksjon)

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

LOGINV (funksjon)

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunksjonen

LOGNORMFORD (funksjon)

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

MODUS (funksjon)

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

NEGBINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NORMALFORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORMINV (funksjon)

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORMSFORDELING (funksjon)

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORMSINV (funksjon)

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

PERSENTIL (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PROSENTDEL (funksjon)

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

POISSON (funksjon)

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

KVARTIL (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett

RANG (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

STDAV (funksjon)

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAVP (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

TFORDELING (funksjon)

Returnerer en Student t-fordeling

TINV (funksjon)

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

TTEST (funksjon)

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

VARIANS (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg

VARIANSP (funksjon)

Beregner varians basert på hele populasjonen

WEIBULL.FORDELING (funksjon)

Returnerer Weibull-fordelingen

ZTEST (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Til toppen av siden

Kubefunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

KUBEKPIMEDLEM (funksjon)

Returnerer egenskapen for en viktig ytelsesindikator (KPI), og viser KPI-navnet i cellen. En KPI er en målbar enhet, for eksempel månedlig bruttoinntjening eller kvartalsvis inntjening per ansatt, og brukes til å overvåke ytelsen i en organisasjon.

KUBEMEDLEM (funksjon)

Returnerer et medlem eller en tuppel fra kuben. Brukes til å validere at medlemmet eller tuppelen finnes i kuben.

KUBEMEDLEMEGENSKAP (funksjon)

Returnerer verdien til en medlemsegenskap fra kuben. Brukes til å validere at et medlemsnavn finnes i kuben, og til å returnere den angitte egenskapen for dette medlemmet.

KUBERANGERTMEDLEM (funksjon)

Returnerer det n-te, eller rangerte, medlemmet i et sett. Brukes til å returnere ett eller flere elementer i et sett, for eksempel den beste selgeren eller de 10 beste studentene.

KUBESETT (funksjon)

Definerer et beregnet sett av medlemmer eller tuppeler ved å sende et settuttrykk til kuben på serveren, noe som oppretter settet og deretter returnerer dette settet til Microsoft Office Excel.

KUBESETTANTALL (funksjon)

Returnerer antallet elementer i et sett.

KUBEVERDI (funksjon)

Returnerer en aggregert verdi fra kuben.

Til toppen av siden

Databasefunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

DGJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet av merkede databaseposter

DANTALL (funksjon)

Teller celler som inneholder tall i en database

DANTALLA (funksjon)

Teller celler som ikke er tomme i en database

DHENT (funksjon)

Trekker ut fra en database en post som oppfyller angitte vilkår

DSTØRST (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien fra merkede databaseposter

DMIN (funksjon)

Returnerer minimumsverdien fra merkede databaseposter

DPRODUKT (funksjon)

Multipliserer verdiene i et bestemt felt med poster som oppfyller vilkårene i en database

DSTDAV (funksjon)

Estimerer standardavviket basert på et utvalg av merkede databaseposter

DSTAVP (funksjon)

Beregner standardavviket basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

DSUMMER (funksjon)

Legger til tallene i feltkolonnen med poster, i databasen som oppfyller vilkårene

DVARIANS (funksjon)

Estimerer variansen basert på et utvalg av merkede databaseposter

DVARIANSP (funksjon)

Beregner variansen basert på at merkede databaseposter utgjør hele populasjonen

Til toppen av siden

Dato- og tidsfunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

DATO (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato

DATOVERDI (funksjon)

Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer

DAG (funksjon)

Konverterer et serienummer til en dag i måneden

DAGER (funksjon)

Returnerer antall dager mellom to datoer

DAGER360 (funksjon)

Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager

DAG.ETTER (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen

MÅNEDSSLUTT (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder

TIME (funksjon)

Konverterer et serienummer til en time

ISOUKENR (funksjon)

Returnerer nummeret for ISO-ukenummeret for året for en bestemt dato

MINUTT (funksjon)

Konverterer et serienummer til et minutt

MÅNED (funksjon)

Konverterer et serienummer til en måned

NETT.ARBEIDSDAGER (funksjon)

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer

NETT.ARBEIDSDAGER.INTL (funksjon)

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

NÅ (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett

SEKUND (funksjon)

Konverterer et serienummer til et sekund

TID (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett

TIDSVERDI (funksjon)

Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer

IDAG (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato

UKEDAG (funksjon)

Konverterer et serienummer til en ukedag

UKENR (funksjon)

Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år

ARBEIDSDAG (funksjon)

Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager

ARBEIDSDAG.INTL (funksjon)

Returnerer serienummeret til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager ved hjelp av parametere for å indikere hvilke og hvor mange dager som er helgedager

ÅR (funksjon)

Konverterer et serienummer til et år

ÅRDEL (funksjon)

Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato

Til toppen av siden

Tekniske funksjoner

Funksjon

Beskrivelse

BESSELI (funksjon)

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)

BESSELJ (funksjon)

Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)

BESSELK (funksjon)

Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)

BESSELY (funksjon)

Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)

BINTILDES (funksjon)

Konverterer et binært tall til et desimaltall

BINTILHEKS (funksjon)

Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall

BINTILOKT (funksjon)

Konverterer et binært tall til et oktaltall

BITOG (funksjon)

Returnerer en bitvis OG for to tall.

BITVFORSKYV (funksjon)

Returnerer et verdinummer forskjøvet til venstre av størrelse_forskyvning-biter

BITELLER (funksjon)

Returnerer en bitvis ELLER for to tall.

BITHFORSKYV (funksjon)

Returnerer et verdinummer forskjøvet til høyre av størrelse_forskyvning-biter

BITEKSKLUSIVELLER (funksjon)

Returnerer en bitvis eksklusiv ELLER for to tall

KOMPLEKS (funksjon)

Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall

KONVERTER (funksjon)

Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet

DESTILBIN (funksjon)

Konverterer et desimaltall til et binærtall

DESTILHEKS (funksjon)

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall

DESTILOKT (funksjon)

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall

DELTA (funksjon)

Undersøker om to verdier er like

FEILF (funksjon)

Returnerer feilfunksjonen

FEILF.PRESIS (funksjon)

Returnerer feilfunksjonen

FEILFK (funksjon)

Returnerer den komplementære feilfunksjonen

FEILFK.PRESIS (funksjon)

Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig

GRENSEVERDI (funksjon)

Tester om et tall er større enn en terskelverdi

HEKSTILBIN (funksjon)

Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall

HEKSTILDES (funksjon)

Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet

HEKSTILOKT (funksjon)

Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall

IMABS (funksjon)

Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall

IMAGINÆR (funksjon)

Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall

IMARGUMENT (funksjon)

Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer

IMKONJUGERT (funksjon)

Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall

IMCOS (funksjon)

Returnerer cosinus til et komplekst tall

IMCOSH (funksjon)

Returnerer hyperbolsk cosinus til et komplekst tall

IMCOT (funksjon)

Returnerer cotangenten for et komplekst tall

IMCSC (funksjon)

Returnerer cosekant for et komplekst tall

IMCSCH (funksjon)

Returnerer hyperbolsk cosekant for et komplekst tall

IMDIV (funksjon)

Returnerer kvotienten til to komplekse tall

IMEKSP (funksjon)

Returnerer eksponenten til et komplekst tall

IMLN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall

IMLOG10 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall

IMLOG2 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall

IMOPPHØY (funksjon)

Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens

IMPRODUKT (funksjon)

Returnerer produktet av 2–255 komplekse tall

IMREELL (funksjon)

Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall

IMSEC (funksjon)

Returnerer sekant for et komplekst tall

IMSECH (funksjon)

Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall

IMSIN (funksjon)

Returnerer sinus til et komplekst tall

IMSINH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall

IMROT (funksjon)

Returnerer kvadratroten av et komplekst tall

IMSUB (funksjon)

Returnerer differansen mellom to komplekse tall

IMSUMMER (funksjon)

Returnerer summen av komplekse tall

IMTAN (funksjon)

Returnerer tangent for et komplekst tall

OKTTILBIN (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et binært tall

OKTTILDES (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et desimaltall

OKTTILHEKS (funksjon)

Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

Til toppen av siden

Økonomiske funksjoner

Funksjon

Beskrivelse

PÅLØPT.PERIODISK.RENTE (funksjon)

Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente

PÅLØPT.FORFALLSRENTE (funksjon)

Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall

AMORDEGRC (funksjon)

Returnerer avskrivningen for hver regnskapsperiode ved hjelp av en avskrivingskoeffisient

AMORLINC (funksjon)

Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode

OBLIG.DAGER.FF (funksjon)

Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER (funksjon)

Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen

OBLIG.DAGER.NF (funksjon)

Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato

OBLIG.DAGER.EF (funksjon)

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer etter oppgjørsdatoen

OBLIG.ANTALL (funksjon)

Returnerer antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen

OBLIG.DAG.FORRIGE (funksjon)

Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen

SAMLET.RENTE (funksjon)

Returnerer den kumulative renten som er betalt mellom to perioder

SAMLET.HOVEDSTOL (funksjon)

Returnerer den kumulative hovedstolen som er betalt for et lån mellom to perioder

DAVSKR (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode, foretatt med fast degressiv avskrivning

DEGRAVS (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en metode som du selv angir

DISKONTERT (funksjon)

Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir

DOLLARDE (funksjon)

Konverterer en valutapris uttrykt som en brøk, til en valutapris uttrykt som et desimaltall

DOLLARBR (funksjon)

Konverterer en valutapris uttrykt som et desimaltall, til en valutapris uttrykt som en brøk

VARIGHET (funksjon)

Returnerer årlig varighet for et verdipapir med renter som betales periodisk

EFFEKTIV.RENTE (funksjon)

Returnerer den effektive årlige rentesatsen

SLUTTVERDI (funksjon)

Returnerer fremtidig verdi for en investering

SVPLAN (funksjon)

Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt en serie med sammensatte rentesatser

RENTESATS (funksjon)

Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir

RAVDRAG (funksjon)

Returnerer betalte renter på en investering for en gitt periode

IR (funksjon)

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer

ER.AVDRAG (funksjon)

Beregner renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode

MVARIGHET (funksjon)

Returnerer Macauleys modifiserte varighet for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på kr 100,00

MODIR (funksjon)

Returnerer internrenten der positive og negative kontantstrømmer finansieres med forskjellige satser

NOMINELL (funksjon)

Returnerer årlig nominell rentesats

PERIODER (funksjon)

Returnerer antall perioder for en investering

NNV (funksjon)

Returnerer netto nåverdi for en investering, basert på en serie periodiske kontantstrømmer og en rentesats

AVVIKFP.PRIS (funksjon)

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKFP.AVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde første periode

AVVIKSP.PRIS (funksjon)

Returnerer pris pålydende $100 for et verdipapir med en odde siste periode

AVVIKSP.AVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastingen for et verdipapir med en odde siste periode

PVARIGHET (funksjon)

Returnerer antall perioder som kreves av en investering for å nå en bestemt verdi

AVDRAG (funksjon)

Returnerer periodisk betaling for en annuitet

AMORT (funksjon)

Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode

PRIS (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning

PRIS.DISKONTERT (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for et diskontert verdipapir

PRIS.FORFALL (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall

NÅVERDI (funksjon)

Returnerer nåverdien av en investering

RENTE (funksjon)

Returnerer rentesatsen per periode for en annuitet

MOTTATT.AVKAST (funksjon)

Returnerer summen som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir

REALISERT.AVKASTNING (funksjon)

Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

LINAVS (funksjon)

Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum i én periode

ÅRSAVS (funksjon)

Returnerer årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode

TBILLEKV (funksjon)

Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon

TBILLPRIS (funksjon)

Returnerer prisen per pålydende kr 100 for en statsobligasjon

TBILLAVKASTNING (funksjon)

Returnerer avkastningen til en statsobligasjon

VERDIAVS (funksjon)

Returnerer avskrivningen for et aktivum i en angitt periode eller delperiode, ved hjelp av degressiv avskrivning

XIR (funksjon)

Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

XNNV (funksjon)

Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke nødvendigvis er periodiske

AVKAST (funksjon)

Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente

AVKAST.DISKONTERT (funksjon)

Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, for eksempel en statskasseveksel

AVKAST.FORFALL (funksjon)

Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato

Til toppen av siden

Informasjonsfunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

CELLE (funksjon)

Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle

Merknad    Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel Web App.

FEIL.TYPE (funksjon)

Returnerer et tall som svarer til en feiltype

INFO (funksjon)

Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø

Merknad    Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel Web App.

ERTOM (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er tom

ERF (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T

ERFEIL (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi

ERPARTALL (funksjon)

Returnerer SANN hvis tallet er et partall

ERFORMEL (funksjon)

Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel

ERLOGISK (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi

ERIT (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T

ERIKKETEKST (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst

ERTALL (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er et tall

ERODDETALL (funksjon)

Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall

ERREF (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en referanse

ERTEKST (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er tekst

N (funksjon)

Returnerer en verdi som er konvertert til et tall

IT (funksjon)

Returnerer feilverdien #I/T

ARK (funksjon)

Returnerer arknummeret til det refererte arket

ANTALL.ARK (funksjon)

Returnerer antall ark i en referanse

VERDITYPE (funksjon)

Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

Til toppen av siden

Logiske funksjoner

Funksjon

Beskrivelse

OG (funksjon)

Returnerer SANN hvis alle argumentene er lik SANN

USANN (funksjon)

Returnerer den logiske verdien USANN

HVIS-funksjon

Angir en logisk test som skal utføres

HVISFEIL (funksjon)

Returnerer en verdi du angir hvis en formel evaluerer til en feil. Ellers returnerer den resultatet av formelen.

HVIS.IT (funksjon)

Returnerer verdien du angir hvis uttrykket løses til #I/T. Hvis ikke returneres resultatet av uttrykket

IKKE (funksjon)

Reverserer logikken til argumentet

ELLER (funksjon)

Returnerer SANN hvis ett eller flere argumenter er lik SANN

SANN (funksjon)

Returnerer den logiske verdien SANN

EKSKLUSIVELLER (funksjon)

Returnerer en logisk eksklusiv ELLER av alle argumentene.

Til toppen av siden

Oppslags- og referansefunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

ADRESSE (funksjon)

Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle i et regneark

OMRÅDER (funksjon)

Returnerer antall områder i en referanse

VELG (funksjon)

Velger en verdi fra en liste med verdier

KOLONNE (funksjon)

Returnerer kolonnenummeret for en referanse

KOLONNER (funksjon)

Returnerer antall kolonner i en referanse

FORMELTEKST (funksjon)

Returnerer formelen på angitt referanse som tekst

HENTPIVOTDATA (funksjon)

Returnerer data som er lagret i en pivottabellrapport

FINN.KOLONNE (funksjon)

Leter i den øverste raden i en matrise og returnerer verdien for den angitte cellen.

HYPERKOBLING (funksjon)

Oppretter en snarvei eller et hopp som åpner et dokument som er lagret på en nettverksserver, et intranett eller Internett

INDEKS (funksjon)

Bruker en indeks til å velge en verdi fra en referanse eller matrise

INDIREKTE (funksjon)

Returnerer en referanse angitt av en tekstverdi

SLÅ.OPP (funksjon)

Slår opp verdier i en vektor eller matrise

SAMMENLIGNE (funksjon)

Slår opp verdier i en referanse eller matrise

FORSKYVNING (funksjon)

Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse

RAD (funksjon)

Returnerer radnummeret for en referanse

RADER (funksjon)

Returnerer antall rader i en referanse

RTD (funksjon)

Henter sanntidsdata fra et program som støtter automatisering

TRANSPONER (funksjon)

Returnerer transponeringen av en matrise

FINN.RAD (funksjon)

Leter i den første kolonnen i en matrise og flytter bortover raden for å returnere verdien til en celle

Til toppen av siden

Matematikk- og trigonometrifunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

ABS (funksjon)

Returnerer absoluttverdien til et tall

ARCCOS (funksjon)

Returnerer arcus cosinus til et tall

ARCCOSH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall

ACOT (funksjon)

Returnerer arccotangent for et tall

ACOTH (funksjon)

Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall

MENGDE (funksjon)

Returnerer en mengde i en liste eller database

ARABISK (funksjon)

Konverterer et romertall til et vanlig tall, som et tall.

ARCSIN (funksjon)

Returnerer arcus sinus til et tall

ARCSINH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall

ARCTAN (funksjon)

Returnerer arcus tangens til et tall

ARCTAN2 (funksjon)

Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater

ARCTANH (funksjon)

Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall

GRUNNTALL (funksjon)

Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med angitt rot (grunntall)

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)

Runder av et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK (funksjon)

Runder av et tall opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS (funksjon)

Avrunder et tall til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes opp uavhengig av tallets fortegn.

KOMBINASJON (funksjon)

Returnerer antall kombinasjoner for ett gitt antall objekter

KOMBINASJONA (funksjon)

Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer

COS (funksjon)

Returnerer cosinus til et tall

COSH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall

COT (funksjon)

Returnerer cotangent for en vinkel

COTH (funksjon)

Returnerer hyperbolsk cotangent for et tall

CSC (funksjon)

Returnerer cosekant for en vinkel

CSCH (funksjon)

Returnerer hyperbolsk cosekant for en vinkel

DESIMAL (funksjon)

Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall

GRADER (funksjon)

Konverterer radianer til grader

AVRUND.TIL.PARTALL (funksjon)

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et partall

EKSP (funksjon)

Returnerer e opphøyd i en angitt potens

FAKULTET (funksjon)

Returnerer fakultet til et tall

DOBBELFAKT (funksjon)

Returnerer et talls doble fakultet

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK (funksjon)

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (funksjon)

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum. Tallet avrundes ned uavhengig av tallets fortegn.

SFF (funksjon)

Returnerer høyeste felles divisor

HELTALL (funksjon)

Avrunder et tall nedover til nærmeste heltall

ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM (funksjon)

Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.

MFM (funksjon)

Returnerer minste felles multiplum

LN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen til et tall

LOG (funksjon)

Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall

LOG10 (funksjon)

Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall

MDETERM (funksjon)

Returnerer matrisedeterminanten til en matrise

MINVERS (funksjon)

Returnerer den inverse matrisen til en matrise

MMULT (funksjon)

Returnerer matriseproduktet av to matriser

REST (funksjon)

Returnerer resten fra en divisjon

MRUND (funksjon)

Returnerer et tall avrundet til det ønskede multiplum

MULTINOMINELL (funksjon)

Returnerer det multinominelle for et sett med tall

MENHET (funksjon)

Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon

AVRUND.TIL.ODDETALL (funksjon)

Runder av et tall oppover til nærmeste heltall som er et oddetall

PI (funksjon)

Returnerer verdien av pi

OPPHØYD.I (funksjon)

Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens

PRODUKT (funksjon)

Multipliserer argumentene

KVOTIENT (funksjon)

Returnerer heltallsdelen av en divisjon

RADIANER (funksjon)

Konverterer grader til radianer

TILFELDIG (funksjon)

Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1

TILFELDIGMELLOM (funksjon)

Returnerer et tilfeldig tall innenfor et angitt område

ROMERTALL (funksjon)

Konverterer vanlige tall til romertall, som tekst

AVRUND (funksjon)

Avrunder et tall til et angitt antall sifre

AVRUND.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

AVRUND.OPP (funksjon)

Runder av et tall oppover, bort fra null

SEC (funksjon)

Returnerer sekant for en vinkel

SECH (funksjon)

Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel

SUMMER.REKKE (funksjon)

Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen

FORTEGN (funksjon)

Returnerer fortegnet for et tall

SIN (funksjon)

Returnerer sinus til en gitt vinkel

SINH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske sinus til et tall

ROT (funksjon)

Returnerer en positiv kvadratrot

ROTPI (funksjon)

Returnerer kvadratroten av (tall * pi)

DELSUM (funksjon)

Returnerer en delsum i en liste eller database

SUMMER (funksjon)

Legger sammen argumentene

SUMMERHVIS (funksjon)

Legger sammen cellene angitt ved et gitt vilkår

SUMMER.HVIS.SETT (funksjon)

Legger sammen cellene i et område som oppfyller flere vilkår

SUMMERPRODUKT (funksjon)

Returnerer summen av produktene av tilsvarende matrisekomponenter

SUMMERKVADRAT (funksjon)

Returnerer kvadratsummen av argumentene

SUMMERX2MY2 (funksjon)

Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERX2PY2 (funksjon)

Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser

SUMMERXMY2 (funksjon)

Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser

TAN (funksjon)

Returnerer tangens for et tall

TANH (funksjon)

Returnerer den hyperbolske tangens for et tall

AVKORT (funksjon)

Korter av et tall til et heltall

Til toppen av siden

Statistiske funksjoner

Funksjon

Beskrivelse

GJENNOMSNITTSAVVIK (funksjon)

Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen

GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet for argumentene

GJENNOMSNITTA (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet for argumentene, inkludert tall, tekst og logiske verdier

GJENNOMSNITTHVIS (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk gjennomsnitt) av alle cellene i et område som oppfyller et bestemt vilkår

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT (funksjon)

Returnerer gjennomsnittet (aritmetisk median) av alle celler som oppfyller flere vilkår

BETA.FORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

BETA.INV (funksjon)

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

BINOM.FORDELING.OMRÅDE (funksjon)

Returnerer sannsynligheten for et forsøk ved hjelp av en binomisk fordeling

BINOM.INV (funksjon)

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

KJIKVADRAT.FORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.FORDELING.H (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

KJIKVADRAT.INV (funksjon)

Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet

KJIKVADRAT.INV.H (funksjon)

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

KJIKVADRAT.TEST (funksjon)

Utfører testen for uavhengighet

KONFIDENS.NORM (funksjon)

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

KONFIDENS.T (funksjon)

Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling

KORRELASJON (funksjon)

Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett

ANTALL (funksjon)

Teller hvor mange tall som er i argumentlisten

ANTALLA (funksjon)

Teller hvor mange verdier som er i argumentlisten

TELLBLANKE (funksjon)

Teller antall tomme celler i et område.

ANTALL.HVIS (funksjon)

Teller antall celler i et område som oppfyller gitte vilkår

ANTALL.HVIS.SETT (funksjon)

Teller antallet ikke-tomme celler i et område som oppfyller flere vilkår

KOVARIANS.P (funksjon)

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

KOVARIANS.S (funksjon)

Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett

AVVIK.KVADRERT (funksjon)

Returnerer summen av kvadrerte avvik

EKSP.FORDELING (funksjon)

Returnerer eksponentialfordelingen

F.FORDELING (funksjon)

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.FORDELING.H (funksjon)

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

F.INV (funksjon)

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.INV.H (funksjon)

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

F.TEST (funksjon)

Returnerer resultatet av en F-test

FISHER (funksjon)

Returnerer Fisher-transformasjonen

FISHERINV (funksjon)

Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen

PROGNOSE (funksjon)

Returnerer en verdi langs en lineær trend

FREKVENS (funksjon)

Returnerer en frekvensdistribusjon som en loddrett matrise

GAMMA (funksjon)

Returnerer verdien for Gamma-funksjonen

GAMMA.FORDELING (funksjon)

Returnerer gammafordelingen

GAMMA.INV (funksjon)

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

GAMMALN (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)

GAMMALN.PRESIS (funksjon)

Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)

GAUSS (funksjon)

Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK (funksjon)

Returnerer den geometriske middelverdien

VEKST (funksjon)

Returnerer verdier langs en eksponentiell trend

GJENNOMSNITT.HARMONISK (funksjon)

Returnerer den harmoniske middelverdien

HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

SKJÆRINGSPUNKT (funksjon)

Returnerer skjæringspunktet til den lineære regresjonslinjen

KURT (funksjon)

Returnerer kurtosen til et datasett

N.STØRST (funksjon)

Returnerer den n-te største verdien i et datasett

RETTLINJE (funksjon)

Returnerer parameterne til en lineær trend

KURVE (funksjon)

Returnerer parameterne til en eksponentiell trend

LOGNORM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

LOGNORM.INV (funksjon)

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen

STØRST (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste

MAKSA (funksjon)

Returnerer maksimumsverdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MEDIAN (funksjon)

Returnerer medianen til tallene som er gitt

MIN (funksjon)

Returnerer minimumsverdien i en argumentliste

MINA (funksjon)

Returnerer den minste verdien i en argumentliste, inkludert tall, tekst og logiske verdier

MODUS.MULT (funksjon)

Returnerer en vertikal matrise av verdien som forekommer hyppigst, eller gjentatte verdier i en matrise eller et dataområde

MODUS.SNGL (funksjon)

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

NEGBINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NORM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORM.INV (funksjon)

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORM.S.FORDELING (funksjon)

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORM.S.INV (funksjon)

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

PEARSON (funksjon)

Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson

PERSENTIL.EKS (funksjon)

Returnerer det n-te persentilet av verdiene i et område, der n er i området 0..1, eksklusiv

PERSENTIL.INK (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PROSENTDEL.EKS (funksjon)

Returnerer prosentdelen til en verdi (0..1, eksklusiv) i et datasett

PROSENTDEL.INK (funksjon)

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

PERMUTER (funksjon)

Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter

PERMUTASJONA (funksjon)

Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter (med repetisjoner) som kan velges fra det totale antallet objekter

PHI (funksjon)

Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling

POISSON.FORDELING (funksjon)

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

SANNSYNLIG (funksjon)

Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser

KVARTIL.EKS (funksjon)

Returnerer kvartilen av datasettet, basert på persentilverdiene fra 0..1, eksklusiv

KVARTIL.INK (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett

RANG.GJSN (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RANG.EKV (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

RKVADRAT (funksjon)

Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)

SKJEVFORDELING (funksjon)

Returnerer skjevheten i en fordeling

SKJEVFORDELING.P (funksjon)

Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi

STIGNINGSTALL (funksjon)

Returnerer stigningstallet for den lineære regresjonslinjen

N.MINST (funksjon)

Returnerer den n-te minste verdien i et datasett

NORMALISER (funksjon)

Returnerer en normalisert verdi

STDAV.P (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

STDAV.S (funksjon)

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAVVIKA (funksjon)

Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STDAVVIKPA (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

STANDARDFEIL (funksjon)

Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen

T.FORDELING (funksjon)

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.2T (funksjon)

Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen

T.FORDELING.H (funksjon)

Returnerer en Student t-fordeling

T.INV (funksjon)

Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene

T.INV.2T (funksjon)

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

T.TEST (funksjon)

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

TREND (funksjon)

Returnerer verdier langs en lineær trend

TRIMMET.GJENNOMSNITT (funksjon)

Returnerer den interne middelverdien til et datasett

VARIANS.P (funksjon)

Beregner varians basert på hele populasjonen

VARIANS.S (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg

VARIANSA (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier

VARIANSPA (funksjon)

Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier

WEIBULL.DIST.N (funksjon)

Returnerer Weibull-fordelingen

Z.TEST (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Til toppen av siden

Tekstfunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

STIGENDE (funksjon)

Endrer fullbreddes (dobbeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn

BAHTTEKST (funksjon)

Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet ß (baht)

TEGNKODE (funksjon)

Returnerer tegnet som svarer til kodenummeret

RENSK (funksjon)

Fjerner alle tegn som ikke kan skrives ut, fra teksten

KODE (funksjon)

Returnerer en numerisk kode for det første tegnet i en tekststreng

KJEDE.SAMMEN (funksjon)

Slår sammen flere tekstelementer til ett tekstelement

DBCS (funksjon)

Endrer halvbreddes (enkeltbyte) engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til fullbreddes (dobbeltbyte) tegn

VALUTA (funksjon)

Konverterer et tall til tekst, og bruker valutaformatet $ (dollar)

EKSAKT (funksjon)

Kontrollerer om to tekstverdier er like

FINN, FINNB (funksjoner)

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller mellom store og små bokstaver)

FASTSATT (funksjon)

Formaterer et tall som tekst med et bestemt antall desimaler

VENSTRE og VENSTREB (funksjoner)

Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekstverdi

LENGDE og LENGDEB (funksjoner)

Returnerer antall tegn i en tekststreng

SMÅ (funksjon)

Konverterer tekst til små bokstaver

DELTEKST og DELTEKSTB (funksjoner)

Returnerer et angitt antall tegn fra en tekststreng, og begynner fra posisjonen du angir

TALLVERDI (funksjon)

Konverterer tekst til tall uavhengig av nasjonale innstillinger

FURIGANA (funksjon)

Trekker ut fonetiske tegn (furigana) fra en tekststreng

STOR.FORBOKSTAV (funksjon)

Gir den første bokstaven i hvert ord i en tekstverdi stor forbokstav

ERSTATT og ERSTATTB (funksjoner)

Erstatter tegn i en tekst

GJENTA (funksjon)

Gjentar tekst et gitt antall ganger

HØYRE og HØYREB (funksjon)

Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekstverdi

SØK og SØKB (funksjoner)

Finner en tekstverdi inne i en annen (skiller ikke mellom store og små bokstaver)

BYTT.UT (funksjon)

Bytter ut gammel tekst med ny tekst i en tekststreng

T (funksjon)

Konverterer argumentene til tekst

TEKST (funksjon)

Formaterer et tall og konverterer det til tekst

TRIMME (funksjon)

Fjerner mellomrom fra tekst

UNICODETEGN (funksjon)

Returnerer Unicode-tegnet som den gitte numeriske verdien refererer til

UNICODE (funksjon)

Returnerer tallet (kodepunktet) som tilsvarer det første tegnet i teksten

STORE (funksjon)

Konverterer tekst til store bokstaver

VERDI (funksjon)

Konverterer et tekstargument til et tall

Til toppen av siden

Brukerdefinerte funksjoner som installeres med tilleggsprogrammer

Hvis du installerer tilleggsprogrammer som inneholder funksjoner, blir disse tilleggs- eller automatiseringsfunksjonene tilgjengelige på fanen Brukerdefinert i dialogboksen Sett inn funksjon.

Merknad    Brukerdefinerte (UDFer) funksjoner er ikke tilgjengelige i Excel Web App.

Funksjon

Beskrivelse

ANROP (funksjon)

Kaller en prosedyre i et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller i en koderessurs

EUROKONVERTERING (funksjon)

Konverterer et tall til euro, konverterer et tall fra euro til en eurovaluta, eller konverterer et tall fra én eurovaluta til en annen ved å bruke euroen som et mellomledd (triangulering)

REGISTRER.ID (funksjon)

Returnerer identifikasjonsnummeret til et dynamisk koblingsbibliotek (DLL) eller en tidligere registrert koderessurs

SQL.REQUEST (funksjon)

Kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark, returnerer deretter resultatet som en matrise uten behov for makroprogrammering

Til toppen av siden

Nettfunksjoner

Funksjon

Beskrivelse

ENCODEURL (funksjon)

Returnerer en URL-kodet streng

FILTRERXML (funksjon)

Returnerer spesifikke data fra XML-innhold ved å bruke den angitte xpath-banen

NETTJENESTE (funksjon)

Returnerer data fra en nettjeneste

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2013, Excel OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk