Forstå tilgangsnivåer i SharePoint

Etter at du har opprettet et SharePoint-område, kan du enten gi eller begrense tilgang til området og dets innhold for brukerne. Du kan for eksempel gi tilgang til bare teamet ditt, eller du kan gi tilgang til alle sammen med enkelte redigeringsbegrensninger. Den enkleste måten å arbeide med tillatelser på er å bruke standard gruppe- og tillatelsesnivåer, som dekker de fleste scenarier. Du kan, ved behov, angi finkornete tillatelser som strekker seg utenfor standardnivåene. Denne artikkelen beskriver de ulike tillatelsene og tillatelsesnivåene, hvordan SharePoint-grupper og tillatelser arbeider sammen og hvordan tillatelser forgreiner seg gjennom en områdesamling.

Obs!: Ønsker du å gå direkte til fremgangsmåten for hvordan du endrer eller angir tillatelsesnivåer. Se Opprette og redigere tilgangsnivåer.

Hvis du ønsker en visuell oversikt, kan du se videoen: Forstå tillatelser i SharePoint.

Hvis du arbeider på et område, arbeider du i en områdesamling. Hvert område er i en områdesamling, som er en gruppe områder under et overordnet område. Det overordnede området kalles rotområdet for områdesamlingen.

Følgende illustrasjon av en områdesamling viser et enkelt hierarki med områder, lister og listeelementer. Tillatelsesomfangene er nummerert, med start på det bredeste nivået som tillatelser kan angis på, og med slutt på det smaleste nivået (ett enkelt element i en liste).

Grafikk som viser omfanget for SharePoint-sikkerhet for nettsted, sekundært nettsted, liste og element.

Arv

Et viktig konsept man må forstå er tillatelsesarv. Alle områdene og innholdet i en samling arver tillatelsesinnstillingene til rotområdet eller det overordnede området. Når du tilordner unike tillatelser til områder, biblioteker og elementer, arver ikke disse elementene lenger tillatelser fra sitt overordnede område. Her får du mer informasjon om hvordan tillatelser fungerer i hierarkiet:

 • En administrator for områdesamlinger konfigurerer tillatelser for det overordnede området eller rotområdet for hele samlingen.

 • Hvis du er en områdeeier, kan du endre tillatelsesinnstillinger for område. Det betyr at området ikke lenger arver tillatelser.

 • Lister og biblioteker arver tillatelser fra området de tilhører. Hvis du er områdeier, kan du stoppe tillatelsesarv, og endre tillatelsesinnstillingene for listen eller biblioteket.

 • Listeelementer og bibliotekfiler arver tillatelser fra overordnet liste eller bibliotek. Hvis du har kontroll over en liste eller et bibliotek, kan du stoppe tillatelsesarv og endre tillatelsesinnstillingene direkte for det angitte elementet.

  Det er viktig å vite at en bruker kan avbryte standard tillatelsesarv for et liste- eller bibliotekelement ved å dele et dokument eller element med noen som ikke har tilgang. I slike tilfeller stanser SharePoint automatisk arv i dokumentet.

Med Standard tilgangsnivåer kan du raskt og enkelt tilordne vanlige tilgangsnivåer for én bruker eller en rekke brukere.

Du kan foreta endringer på ethvert tilgangsnivå, bortsett fra Full kontroll og Begrenset tilgang. I tabellen nedenfor ser du en mer detaljert beskrivelse av begge.

Tilgangsnivå

Beskrivelse

Full kontroll

Inneholder alle tilgjengelige SharePoint-tillatelser. Dette tilgangsnivået er som standard tilordnet til Eiere-gruppen. Du kan ikke tilpasse eller slette det.

Utforming

Opprette lister og dokumentbiblioteker, redigere sider og bruke temaer, kantlinjer og stilark på området. Det er ingen SharePoint-gruppe som tilordnes dette tilgangsnivået automatisk.

Redigere

Legge til, redigere og slette lister samt vise, legge til, oppdatere og slette listeelementer og dokumenter. Dette tilgangsnivået er som standard tilordnet til Medlemmer-gruppen.

Bidra

Vise, legge til, oppdatere og slette listeelementer og dokumenter

Lese

Vise sider og elementer i eksisterende lister og dokumentbiblioteker, og laste ned dokumenter.

Begrenset tilgang

Med Begrenset tilgang kan en bruker eller gruppe bla gjennom til en side eller bibliotek for å få tilgang til et spesifikt innholdselement, så fremt de har tillatelse til å åpne eller redigere elementer på området eller i biblioteket. Dette nivået er automatisk tilordnet av SharePoint når du gir tilgang til ett spesifikt element. Du kan ikke tilordne tillatelsen Begrenset tilgang direkte til en bruker eller gruppe personlig. Når du tilordner tillatelser for redigering eller visning til ett enkelt element, er det i stedet SharePoint som tilordner Begrenset tilgang til andre nødvendige plasseringer. Det være seg området eller biblioteket, hvor dette spesifikke elementet befinner seg.

Godkjenne

Redigere og godkjenne sider, listeelementer og dokumenter. Som standard har gruppen Godkjennere denne tillatelsen.

Behandle hierarki

Opprette områder og redigere sider, listeelementer og dokumenter. Dette tilgangsnivået tilordnes som standard til gruppen Hierarkioverordnede.

Begrenset lesing

Vise sider og dokumenter, men ikke historiske versjoner eller brukertillatelser.

Bare vise

Vise sider, elementer og dokumenter. Alle dokumenter som har filbehandling på serversiden, kan vises i nettleseren, men ikke lastes ned. Filtyper som ikke har filbehandling på serversiden (kan ikke åpnes i nettleseren), for eksempel videofiler, PDF-filer og PNG-filer, kan fortsatt lastes ned.

Sikkerhetsmerknad: Office 365-abonnementer oppretter en sikkerhetsgruppe som kalles «Alle bortsett fra eksterne brukere», som inneholder alle personer du legger til i Office 365-katalogen (med unntak av personer du legger til eksplisitt som eksterne brukere). Denne sikkerhetsgruppen legges automatisk til i gruppen Medlemmer, slik at brukere i Office 365 har tilgang til og kan redigere SharePoint Online-området. Office 365-abonnementer oppretter i tillegg en sikkerhetsgruppe som kalles Firmaadministratorer, som inneholder Office 365-administratorer (for eksempel globale administratorer og faktureringsadministratorer). Denne sikkerhetsgruppen legges til i gruppen for administratorer for områdesamling.

Tilgangsnivåer fungerer sammen med SharePoint-grupper. En SharePoint-gruppe er et sett med brukere som alle har samme tilgangsnivå.

Måten dette fungerer på er at du samler sammen relaterte tillatelser i et tilgangsnivå. Deretter tilordner du det tilgangsnivået i en SharePoint-gruppe.

Dialogboksen Områdetillatelser under Nettstedsinnstillinger/Brukere og tillatelser/Områdetillatelser

Hver type SharePoint-område inneholder som standard bestemte SharePoint-grupper. Et gruppeområde inneholder for eksempel automatisk gruppene Eiere, Medlemmer og Besøkende. Et portalområde for publisering inneholder disse gruppene og flere andre, for eksempel Godkjennere, Utformere, Hierarkioverordnede og så videre. Når du oppretter et område, blir det automatisk opprettet et forhåndsdefinert sett med SharePoint-grupper for dette området i blir det automatisk SharePoint. I tillegg kan en SharePoint-administrator definere egendefinerte grupper og tilgangsnivåer.

Hvis du vil ha mer informasjon om SharePoint-grupper, kan du se Forstå SharePoint-grupper.

SharePoint-grupper og tilgangsnivåer som inkluderes som standard på området, kan variere basert på følgende:

 • Malen du velger for området

 • Om området er et internt eller offentlig område

 • Om en SharePoint-administrator opprettet et unikt tillatelsessett på området som har et bestemt formål, for eksempel Søk

Tabellen nedenfor inneholder beskrivelse av standard tilgangsnivåer og tilknyttede tillatelser for tre standardgrupper: Besøkende, Medlemmer og Eiere.

Gruppe

Tillatelsesnivå

Besøkende

Lese    Dette nivået omfatter disse tillatelsene:

 • Åpne

 • Vise elementer, versjoner, sider og programsider

 • Bla gjennom brukeropplysninger

 • Opprette varsler

 • Bruke selvbetjent områdeoppretting

 • Bruke eksterne grensesnitt

 • Bruke funksjoner for klientintegrasjon

Medlemmer

Rediger    Dette nivået omfatter alle tillatelsene i Lese pluss følgende:

 • Vise, legge til, oppdatere og slette elementer

 • Legge til, redigere og slette lister

 • Slette versjoner

 • Bla gjennom mapper

 • Redigere personlige brukeropplysninger

 • Behandle personlige visninger

 • Legge til, oppdatere eller fjerne personlige nettdeler

Eiere

Full kontroll   Dette nivået omfatter alle tilgjengelige SharePoint-tillatelser

Områdetillatelser gjelder generelt over et helt SharePoint-område. Tabellen nedenfor inneholder beskrivelse av tillatelser som gjelder for områder, og viser tilgangsnivåene som bruker dem.

Tillatelse

Full kontroll

Utforming

Redigere

Bidra

Lese

Begrenset tilgang

Godkjenne

Behandle hierarki

Begrenset lesing

Bare vise

Behandle tillatelser

X

X

Vise Web Analytics-data

X

X

Opprette sekundære områder

X

X

Behandle område

X

X

Legge til og tilpasse sider

X

X

X

Bruke temaer og kantlinjer

X

X

Bruke stilark

X

X

Opprette grupper

X

Bla gjennom mapper

X

X

X

X

X

X

Bruke selvbetjent områdeoppretting

X

X

X

X

X

X

X

X

Vise sider

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liste opp tillatelser

X

X

Bla gjennom brukeropplysninger

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Behandle varsler

X

X

Bruke eksterne grensesnitt

X

X

X

X

X

X

X

X

Bruke funksjoner for klientintegrasjon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Åpne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Redigere personlige brukeropplysninger

X

X

X

X

X

X

Listetillatelser gjelder for innhold i lister og biblioteker. Tabellen nedenfor inneholder beskrivelser av tillatelser som gjelder for lister og biblioteker, og viser tilgangsnivåene som bruker dem.

Tillatelse

Full kontroll

Utforming

Redigere

Bidra

Lese

Begrenset tilgang

Godkjenne

Behandle hierarki

Begrenset lesing

Bare vise

Administrere lister

X

X

X

X

Overstyre utsjekking

X

X

X

X

Legge til elementer

X

X

X

X

X

X

Redigere elementer

X

X

X

X

X

X

Slette elementer

X

X

X

X

X

X

Vise elementer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Godkjenne elementer

X

X

X

Åpne elementer

X

X

X

X

X

X

X

X

Vise versjoner

X

X

X

X

X

X

X

X

Slette versjoner

X

X

X

X

X

X

Opprette varsler

X

X

X

X

X

X

X

X

Vise programsider

X

X

X

X

X

X

X

X

Personlige tillatelser gjelder for innhold som hører til én bruker. Tabellen nedenfor inneholder beskrivelse av tillatelser som gjelder for personlige visninger og nettdeler, og viser tilgangsnivåene som bruker dem.

Tillatelse

Full kontroll

Utforming

Redigere

Bidra

Lese

Begrenset tilgang

Godkjenne

Behandle hierarki

Begrenset lesing

Bare vise

Behandle personlige visninger

X

X

X

X

X

X

Legge til / fjerne personlige nettdeler

X

X

X

X

X

X

Oppdatere personlige nettdeler

X

X

X

X

X

X

SharePoint-tillatelser kan være avhengige av andre SharePoint-tillatelser. Du må for eksempel kunne åpne et element for å kunne vise det. Dette betyr at tillatelsen Vis elementer er avhengig av tillatelsen Åpne.

Når du velger en SharePoint-tillatelse som er avhengig av en annen, velges den tilknyttede tillatelsen automatisk i SharePoint. Likeledes, når du fjerner en SharePoint-tillatelse, blir eventuelle SharePoint-tillatelser som er avhengige av den, fjernet i SharePoint. Når du for eksempel fjerner Vise elementer, blir Administrere lister automatisk (du kan ikke administrere en liste hvis du ikke kan vise et element) fjernet i SharePoint.

Tips!: Den eneste SharePoint-tillatelsen uten avhengighet er Åpne. Alle andre SharePoint-tillatelser er avhengig av den. Du kan teste et egendefinert tilgangsnivå ved å fjerne avmerkingen for Åpne. Dermed fjernes alle andre tillatelser.

Avsnittene nedenfor inneholder tabeller med beskrivelse av SharePoint-tillatelser for hver tillatelseskategori. Tabellen viser de avhengige tillatelsene.

Områdetillatelser og avhengige tillatelser

Tabellen nedenfor inneholder beskrivelser av tillatelser som gjelder for områder, og viser tillatelsene som er avhengige av dem.

Tillatelse

Beskrivelse

Avhengige tillatelser

Behandle tillatelser

Opprett og endre tilgangsnivåer på området, og tilordne tillatelser til brukere og grupper.

Godkjenn elementer, Liste opp tillatelser, Åpne

Vise Web Analytics-data

Vise rapporter om bruk av området.

Godkjenn elementer, Åpne

Opprette sekundære områder

Opprette sekundære områder som gruppeområder, arbeidsområder for møter og dokumentarbeidsområder.

Vise sider, Åpne

Behandle område

Utfør alle administrasjonsoppgaver for området, som inkluderer behandling av innhold.

Vise sider, Åpne

Legge til og tilpasse sider

Legg til, endre eller slett HTML-sider eller nettdelsider, og rediger området med et redigeringsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services.

Vise elementer, Bla gjennom mapper, Vise sider, Åpne

Bruke temaer og kantlinjer

Bruk et tema eller kantlinjer på hele området.

Vise sider, Åpne

Bruke stilark

Bruk et stilark (CSS-fil) på området.

Vise sider, Åpne

Opprette grupper

Opprette en gruppe med brukere som kan brukes hvor som helst i områdesamlingen.

Vise sider, Åpne

Bla gjennom mapper

List opp filer og mapper på et område ved hjelp av et grensesnitt som SharePoint Designer eller Web DAV.

Vise sider, Åpne

Bruke selvbetjent områdeoppretting

Opprett et område ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting.

Vise sider, Åpne

Vise sider

Vis sider på et område.

Åpne

Liste opp tillatelser

List opp tillatelser for området, listen, mappen, dokumentet eller listeelementet.

Vise elementer, Åpne elementer, Vise versjoner, Bla gjennom mapper, Vise sider, Åpne

Bla gjennom brukeropplysninger

Vis informasjon om brukere av området.

Åpne

Behandle varsler

Behandle varsler for alle brukere av området.

Vise elementer, Opprette varsler, Vise sider, Åpne

Bruke eksterne grensesnitt

Bruk grensesnittene SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV eller SharePoint Designer til å få tilgang til området.

Åpne

Åpne*

Åpne et område, en liste eller en mappe for å få tilgang til elementer i beholderen.

Ingen avhengige tillatelser

Redigere personlige brukeropplysninger

Tillat at en bruker endrer personlig informasjon, for eksempel ved å legge til et bilde.

Bla gjennom brukeropplysninger, Åpne

Listetillatelser og avhengige tillatelser

Tabellen nedenfor inneholder beskrivelse av tillatelser som gjelder for lister og biblioteker, og viser tillatelsene som er avhengige av dem.

Tillatelse

Beskrivelse

Avhengige tillatelser

Administrere lister

Opprett og slett lister, legg til eller fjerne kolonner i en liste, og legg til eller fjern fellesvisninger for en liste.

Vise elementer, Vise sider, Åpne, Behandle personlige visninger

Overstyre utsjekking

Forkast eller sjekk inn et dokument som er sjekket ut til en annen bruker.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Legge til elementer

Legg til elementer i lister, legg til dokumenter i dokumentbiblioteker, og legg til kommentarer i nettdiskusjoner.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Redigere elementer

Rediger elementer i lister, rediger dokumenter i dokumentbiblioteker, rediger kommentarer i nettdiskusjoner i dokumenter, og tilpass nettdelsider i dokumentbiblioteker.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Slette elementer

Slett elementer fra en liste, dokumenter fra et dokumentbibliotek og kommentarer for nettdiskusjoner fra dokumenter.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Vise elementer

Vis elementer i lister, dokumenter i dokumentbiblioteker og kommentarer i nettdiskusjoner.

Vise sider, Åpne

Godkjenne elementer

Godkjenn en underordnet versjon av et listeelement eller dokument.

Redigere elementer, Vise elementer, Vise sider, Åpne

Åpne elementer

Vis kilden for dokumenter med filbehandling på serversiden.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Vise versjoner

Vis tidligere versjoner av et listeelement eller dokument.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Slette versjoner

Slett tidligere versjoner av et listeelement eller dokument.

Vise elementer, Vise versjoner, Vise sider, Åpne

Opprette varsler

Opprett e-postvarsler.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Vise programsider

Vis dokumenter og visninger i en liste eller et dokumentbibliotek.

Åpne

Personlige tillatelser og avhengige tillatelser

Tabellen nedenfor inneholder beskrivelse av tillatelser som gjelder for personlige visninger og nettdeler, og viser tillatelsene som er avhengige av dem.

Tillatelse

Beskrivelse

Avhengige tillatelser

Behandle personlige visninger

Opprett, endre og slett personlige visninger for lister.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Legge til / fjerne personlige nettdeler

Legg til eller fjern personlige nettdeler på en nettdelside.

Vise elementer, Vise sider, Åpne, Oppdatere personlige nettdeler

Oppdatere personlige nettdeler

Oppdatere nettdeler slik at de viser personlig informasjon.

Vise elementer, Vise sider, Åpne

Låsemodus for brukertillatelse for begrenset tilgang er en funksjon i områdesamlingen som du kan bruke til å sikre publiserte områder. Når låsemodus er aktivert, reduseres finkornede tillatelser for tillatelsesnivået begrenset tilgang. Følgende tabell viser standardtillatelsene på tillatelsesnivået begrenset tilgang og de reduserte tillatelsene når låsemodus er slått på.

Tillatelse

Begrenset tilgang — standard

Begrenset tilgang — låsemodus

Listetillatelser: Vise programsider

X

Områdetillatelser: Bla gjennom brukeropplysninger

X

X

Områdetillatelser: Bruke eksterne grensesnitt

X

Områdetillatelser: Bruke funksjoner for klientintegrasjon

X

X

Områdetillatelser: Åpne

X

X

Låsemodus er aktivert som standard for alle publiseringsområder, også om en eldre mal for publiseringsområder er brukt på områdesamlingen. Låsemodus er den anbefalte konfigurasjonen hvis omfattende sikkerhet på områdene dine er et krav.

Hvis du deaktiverer låsemodus for begrenset tilgang i områdesamlingen, kan brukere i tillatelsesnivået «begrenset tilgang» (for eksempel anonyme brukere) få tilgang til bestemte områder av området.

Nå som du har lært om tillatelser, arv og tilgangsnivåer, kan det være greit å planlegge strategien slik at du kan angi retningslinjer for brukerne, minimere vedlikehold og sikre samsvar med organisasjonens retningslinjer for datastyring. Du kan få tips til hvordan du planlegger strategien din ved å se Planlegge tillatelsesstrategien.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×