Filtrere data i et område eller en tabell

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Filtrering av data er en rask og enkel metode for å finne og arbeide med et delsett av data i et celleområde eller en tabell. Du kan for eksempel filtrere for å se bare de verdiene du angir, filtrerer for å se høyeste eller laveste verdier, eller filtrere raskt for å se dupliserte verdier.

Når du har filtrert data i et celleområde eller en tabell, kan du enten bruke et filter på nytt for å få oppdaterte resultater, eller fjerne et filter for å vise alle dataene på nytt.

Hva vil du gjøre?

Lære mer om filtrering

Filtrere tekst

Filtrere tall

Filtrere datoer eller klokkeslett

Filtrere etter høyeste eller lavest tall

Filtrere etter over eller under gjennomsnittlige tall

Filtrere etter tomme celler eller celler som ikke er tomme

Filtrere etter cellefarge, skriftfarge eller ikonsett

Filtrere etter merking

Fjerne et filter

Lære mer om filtrering

Kom raskt i gang med å filtrere ved å merke minst én celle i et område eller i en Excel-tabell, og klikk deretter Filter-knappen (gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data).

Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

Filtrerte data viser bare radene som oppfyller kriterier du angir, og skjuler radene du vil vise. Når du filtrerer data, kan du kopiere, finne, redigere, formatere, diagram og skrive ut delsettet med filtrerte data uten å omorganisere eller flytte den.

Du kan også filtrere mer enn én kolonne. Filtre legges til hverandre, som betyr at hvert nye filter er basert på det gjeldende filteret, noe som dermed reduserer undersettet med data som vises.

Obs!    Når du bruker dialogboksen Søk for å søke etter filtrerte data, søkes det bare dataene som vises; data som ikke vises, ikke inngår i søket. Hvis du vil søke i alle dataene, kan du fjerne alle filtre.

De tre filtertypene

Ved hjelp av autofilter kan du opprette tre typer filter: Etter en liste med verdier, etter et format eller etter vilkår. Hver av disse filtertypene utelukker hverandre for hvert celleområde eller hver kolonnetabell. Du kan for eksempel filtrere etter cellefarge eller etter en liste med tall, men ikke begge, og du kan filtrere etter ikon eller etter et egendefinert filter, men ikke begge.

Bruke et filter på nytt

Du kan finne ut om det er brukt et filter, ved å se hvilket ikon som finnes i kolonneoverskriften:

 • En rullegardinpilen Pil for rullegardinliste for filter betyr at filtrering er aktivert, men ikke brukt.

  Tips!    Når du holder pekeren over overskriften i en kolonne med filtrering aktivert, men ikke brukt, vises et skjermtips (Som viser alle).

 • Et Filter-knappen Ikon for brukt filter betyr at et filter er brukt.

  Tips!    Når du holder pekeren over overskriften i en filtrert kolonne, viser et skjermtips filteret er brukt på denne kolonnen, for eksempel "Er lik en rød cellefarge" eller "Større enn 150".

Når du bruker et filter på nytt, kan det vises ulike resultater av følgende årsaker:

 • Data er lagt til, slettet fra eller endret i celleområdet eller tabellkolonnen.

 • Filteret er et dynamisk dato- og klokkeslettfilter, for eksempel I dag, Denne uken eller Året så langt.

 • Verdier som er returnert av en formel, er endret, og regnearket er omberegnet.

Ikke bland lagringsformater

Du får de beste resultatene ved ikke å blande lagringsformater, for eksempel tekst og tall eller tall og dato i samme kolonne, fordi bare en type filterkommando er tilgjengelig for hver kolonne. Hvis det er en blanding av lagringsformater i en kolonne, er kommandoen som vises, det lagringsformatet som forekommer oftest. Hvis for eksempel kolonnen inneholder tre verdier som er lagret som tall og fire som tekst, vises filterkommandoen Tekstfiltre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konvertere tall som er lagret som tekst, til tall og Konvertere datoer som er lagret som tekst, til datoer.

Til toppen av siden

Filtrere tekst

Å velge verdier fra en liste og å søke er den raskeste måten å filtrere på. Når du klikker pilen i en kolonne der filtrering er aktivert, vises alle verdiene i denne kolonnen i en liste. I illustrasjonen nedenfor vises tre metoder for rask filtrering av data.

Filtrere data

1. Bruke Søk-boksen til å skrive inn tekst eller tall som det skal søkes etter

2. Merke og fjerne merket for avmerkingsbokser for å vise verdier som finnes i datakolonnene

3. Bruke avanserte vilkår til å finne verdier som tilfredsstiller bestemte vilkår

 1. Gjør ett av følgende:

  Filtrer et celleområde   

  1. Merk et celleområde som inneholder alfanumeriske data.

  2. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

   Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

   Filtrer en tabell   

  3. Kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.
  Gjør ett av følgende:

  Velge fra en liste med tekstverdier   

  1. I listen med tekstverdier merker du av for eller fjerner merket for én eller flere tekstverdier du vil filtrere etter.

   Listen med tekstverdier kan være opptil 10 000. Hvis listen er stor, fjerner du merket for (Merk alt) øverst, og deretter velger du tekstverdiene du vil filtrere etter.

   Tips!    Hvis du vil gjøre AutoFilter-menyen bredere eller lenger, klikk og dra skaleringshåndtaket nederst.

   Skrive inn vilkår i Søk-boksen   

   Det finnes en Søk-boks på Autofilter-menyen. I denne boksen kan du skrive inn tegnene du vil filtrere etter. Vær oppmerksom på at alle søkeoperasjoner i denne boksen ignorer om du skriver inn små eller store bokstaver. Hvis du for eksempel skriver T, returneres verdier som inneholder både T og t. Listen nedenfor viser en del eksempler på hvilke verdier som returneres når du skriver inn en bestemt kombinasjon av tegn.

  2. T returnerer verdier som inneholder bokstaven t i hvilken som helst posisjon.

  3. M * i boksen returnerer verdier som inneholder bokstaven "a" i den første posisjonen (for eksempel "Mary").

  4. Fire spørsmålstegn (????) returverdier som inneholder nøyaktig fire tegn, for eksempel "Mary" eller "Henrik."

  5. Jo * returnerer verdier som starter med "Jo", for eksempel "Jensen", "Joseph" eller "Johnsen."

  6. * er retuns verdier som slutter med "er," som "Bruvik" eller "Navnet Jensen".

   Opprette vilkår   

  7. Velg Tekstfiltre, og klikk deretter en av kommandoene for sammenligningsoperator, eller klikk Egendefinert filter.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter tekst som starter med et bestemt tegn, velger du Begynner med, eller hvis du vil filtrere etter tekst som har bestemte tegn hvor som helst i teksten, velger du Inneholder.

  8. I boksen til høyre i dialogboksen Egendefinert autofilter skriver du inn tekst eller velger tekstverdien på listen.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter tekst som starter med bokstaven "J", skriver du inn J. Hvis du vil filtrere etter tekst med "klokke" hvor som helst i teksten, skriver du inn klokke.

   Hvis du vil finne tekst som har noen tegn felles, men ikke andre, kan du bruke et jokertegn.

   Slik bruker du jokertegn

   Følgende jokertegn kan brukes som sammenligningsvilkår for tekstfiltre.

   Bruk

   For å finne

   ? (spørsmålstegn)

   Ett vilkårlig tegn
   J?nsen vil for eksempel finne "jensen" og "jansen"

   * (stjerne)

   Et hvilket som helst antall tegn
   *øst vil for eksempel finne "Nordøst" og "Sørøst"

   ~ (tilde) etterfulgt av ?, * eller ~

   Et spørsmålstegn, en stjerne eller et tildetegn
   fy06~? vil for eksempel finne "fy06?"

  9. Du kan eventuelt filtrere etter ett vilkår til.

   Slik legger du til et tilleggsvilkår

   1. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil filtrere tabellkolonnen eller utvalget slik at begge vilkår må være sanne, velger du Og.

    • Hvis du vil filtrere tabellkolonnen eller utvalget slik at et av eller begge vilkår kan være sanne, velger du Eller.

   2. I den andre oppføringen velger du en sammenligningsoperator, og deretter skriver du inn tekst eller velger en tekstverdi fra listen, i boksen til høyre.

  10. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

Til toppen av siden

Filtrere tall

 1. Gjør ett av følgende:

  Filtrer et celleområde   

  1. Merk et celleområde som inneholder numeriske data.

  2. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

   Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

   Filtrer en tabell   

  3. Kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder numeriske data.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Gjør ett av følgende:

  Velge fra en liste med tall   

  1. I listen med tall merker du av for eller fjerner merket for ett eller flere tall du vil filtrere etter.

   Listen med tall kan være opptil 10 000. Hvis listen er stor, fjerner du merket for (Merk alt) øverst, og deretter velger du tallene du vil filtrere etter.

   Tips!    Hvis du vil gjøre AutoFilter-menyen bredere eller lenger, klikk og dra skaleringshåndtaket nederst.

   Opprette vilkår   

  2. Velg Tallfiltre, og klikk deretter en av kommandoene for sammenligningsoperator, eller klikk Egendefinert filter.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter en lavere eller høyere tallgrense, velger du Mellom.

  3. I boksen eller boksene til høyre i dialogboksen Egendefinert autofilter skriver du inn tall eller velger tall på listen.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter et tall som er lavere enn 25 og høyere enn 50, skriver du inn 25 og 50.

  4. Du kan eventuelt filtrere etter et tilleggsvilkår.

   Slik legger du til enda et vilkår

   1. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil filtrere tabellkolonnen eller utvalget slik at begge vilkår må være sanne, velger du Og.

    • Hvis du vil filtrere tabellkolonnen eller utvalget slik at et av eller begge vilkår kan være sanne, velger du Eller.

   2. I den andre oppføringen velger du en sammenligningsoperator, og deretter skriver du inn et tall eller velger et tall fra listen, i boksen til høyre.

 4. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

Til toppen av siden

Filtrere datoer eller klokkeslett

 1. Gjør ett av følgende:

  Filtrer et celleområde   

  1. Merk et celleområde som inneholder numeriske data.

  2. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

   Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

   Filtrer en tabell   

   • Kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder datoer eller klokkeslett.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Gjør ett av følgende:

  Velge fra en liste med datoer eller klokkeslett   

  I listen med datoer eller klokkeslett merker du av for eller fjerner merket for én eller flere datoer eller klokkeslett du vil filtrere etter.

 4. Som standard er alle datoer i celleområdet eller tabellkolonnen gruppert etter et hierarki med år, måneder og dager. Hvis du merker av for eller fjerner merket for et høyere nivå i hierarkiet, velger eller opphever du valget av alle nestede datoer under dette nivået. Hvis du for eksempel velger 2006, vises månedene under 2006 og dagene vises under hver måned.

 5. Listen over verdier kan være opptil 10 000. Hvis listen over verdier er stor, fjerner du merket for (Merk alt) øverst, og velg deretter verdiene du vil filtrere etter.

  Tips    for å gjøre AutoFilter-menyen bredere eller lenger, klikk og dra skaleringshåndtaket nederst.

  Opprette vilkår   

 6. Velg Datofiltre, og gjør deretter ett av følgende:

  Fellesfilter   

  Et vanlig filter er et filter som er basert på en sammenligningsoperator.

  1. Klikk en av kommandoene for sammenligningsoperatorer (Er lik, Før, Etter eller Mellom), eller klikk Egendefinert filter.

  2. I boksen til høyre i dialogboksen Egendefinert autofilter skriver du inn en dato eller et klokkeslett, velger en dato eller et klokkeslett på listen eller klikker Kalender-knappen for å finne og legge inn en dato.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter en lavere eller høyere dato eller klokkeslett, velger du Mellom.

  3. I boksen eller boksene til høyre i dialogboksen Egendefinert autofilter skriver du inn en dato eller et klokkeslett, velger datoer eller klokkeslett på listen eller klikker Kalender-knappen for å finne og legge inn en dato.

   Hvis du for eksempel vil filtrere etter en tidligere dato enn "3/1/2006" og en senere dato enn "6/1/2006", skriver du inn 3/1/2006 og 6/1/2006. Hvis du vil filtrere etter et tidligere klokkeslett enn "8:00 AM" og et senere tidspunkt enn "12:00 PM", skriver du inn 8:00 AM og 12:00 PM.

   Dynamisk filter   

   Et dynamisk filter er et filter der vilkårene kan endre seg når du bruker filteret på nytt.

  4. Klikk en av de forhåndsdefinerte datokommandoene.

   Hvis du for eksempel vil filtrere alle datoer etter gjeldende dato, velger du I dag. Hvis du vil filtrere etter påfølgende måned, velger du Neste måned.

  5. Klikk OK.
   Notater   

 7. Kommandoene under Alle datoene i perioden-menyen, for eksempel Januar eller Kvartal 2, filtrerer etter perioden uansett hvilket år som brukes. Dette kan være nyttig når du for eksempel skal sammenligne salg etter en periode over flere år.

 8. Dette året og Året så langt er forskjellige på måten fremtidige datoer håndteres. Dette året kan returnere datoer i fremtiden for det gjeldende året, mens Året så langt bare returnerer datoer opptil og inkludert gjeldende dato.

 9. Du kan eventuelt filtrere etter et tilleggsvilkår.

  Slik legger du til enda et vilkår

  1. Gjør ett av følgende:

   • Hvis du vil filtrere tabellkolonnen eller utvalget slik at begge vilkår må være sanne, velger du Og.

   • Hvis du vil filtrere tabellkolonnen eller utvalget slik at et av eller begge vilkår kan være sanne, velger du Eller.

  2. I den andre oppføringen velger du en sammenligningsoperator, og deretter skriver du inn en dato eller et klokkeslett i boksen til høyre, velger en dato eller et klokkeslett fra listen eller klikker Kalender-knappen for å finne og legge inn en dato.

 10. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

  Merknader

 11. Alle datofiltre er basert på den gregorianske kalenderen.

 12. Regnskapsår og regnskapskvartaler starter alltid i januar i kalenderåret.

 13. Hvis du vil filtrere etter ukedagene, formaterer du cellene slik at de viser ukedagen. Hvis du vil filtrere etter ukedagen uansett dato, konverterer du dem til tekst ved hjelp av TEKST-funksjonen. TEKST-funksjonen returnerer imidlertid en tekstverdi, og filterkommandoen som vises, vil være Tekstfiltre, og ikke Datofiltre.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise datoer som ukedager.

 14. For listen med datoer nederst på Autofilter-menyen i et datofilter kan du endre den hierarkiske grupperingen med datoer til en ikke-hierarkisk liste med datoer. Du kan for eksempel filtrere etter bare tosifrede år ved å merke dem manuelt på en ikke-hierarkisk liste.

  1. Klikk kategorien Fil, klikk Alternativer, og klikk deretter Avansert.

  2. Velg en arbeidsbok under Visningsalternativer for denne arbeidsboken.

  3. Fjern merket for Grupper datoer på Autofilter-menyen.

Til toppen av siden

Filtrere etter høyeste eller lavest tall

 1. Gjør ett av følgende:

  Filtrer et celleområde   

  1. Merk et celleområde som inneholder numeriske data.

  2. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

   Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

   Filtrer en tabell   

   • Kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder numeriske data.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Velg Tallfiltre, og velg deretter Høyeste/laveste.

 4. I dialogboksen Høyeste/laveste gjør du følgende:

  1. Velg høyeste eller laveste i boksen til venstre.

  2. Skriv inn et tall i den midterste boksen.

  3. Gjør ett av følgende i boksen til høyre:

   • Hvis du vil filtrere etter tall, klikker du Elementer.

   • Hvis du vil filtrere etter prosent, klikker du Prosent.

 5. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

Merknad: Øverste og nederste verdier er basert på det opprinnelige celleområdet eller den opprinnelige tabellkolonnen, og ikke det filtrerte undersettet med data.

Til toppen av siden

Filtrere etter over eller under gjennomsnittlige tall

 1. Gjør ett av følgende:

  Filtrer et celleområde   

  1. Merk et celleområde som inneholder numeriske data.

  2. Klikk Filtrer i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

   Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

   Filtrer en tabell   

   • Kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder numeriske data.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Velg Tallfiltre, og gjør deretter et eller flere av følgende:

 4. Hvis du vil filtrere etter tall som er over gjennomsnittet, klikker du Over gjennomsnitt.

 5. Hvis du vil filtrere etter tall som er under gjennomsnittet, klikker du Under gjennomsnitt.

 6. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

Merknad: Verdier over og under gjennomsnittet er basert på det opprinnelige celleområdet eller den opprinnelige tabellkolonnen, og ikke det filtrerte undersettet med data.

Til toppen av siden

Filtrere etter tomme celler eller celler som ikke er tomme

 1. Gjør ett av følgende:

  Filtrer et celleområde   

  1. Merk et celleområde.

  2. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

   Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

   Filtrer en tabell   

   • Kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne.

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du vil filtrere etter celler som ikke er tomme, merker du avmerkingsboksen (Merk alt) i Autofilter-menyen øverst på listen med verdier, og deretter fjerner du merket i avmerkingsboksen (Tomme) nederst i listen med verdier.

  2. Hvis du vil filtrere etter celler som ikke er tomme, fjerner du merket i avmerkingsboksen (Merk alt) i Autofilter-menyen øverst på listen med verdier, og deretter fjerner du merket i avmerkingsboksen (Tomme) nederst i listen med verdier.

   Merknad: Alternativet (Tomme) er bare tilgjengelig hvis celleområdet eller tabellkolonnen inneholder minst én tom celle.

 4. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

Til toppen av siden

Filtrere etter cellefarge, skriftfarge eller ikonsett

Hvis du har manuelt eller betinget formatert et celleområde etter cellefarge eller skriftfarge, kan du også filtrere etter disse fargene. Du kan også filtrere etter et ikonsett som er opprettet via et betinget format.

 1. Gjør ett av følgende:

  Filtrer et celleområde   

  1. Merk et celleområde som inneholder formatering etter cellefarge, skriftfarge eller et ikonsett.

  2. Klikk Filtrer i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

   Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

   Filtrer en tabell   

   • Kontroller at tabellkolonnen inneholder data som er formatert etter cellefarge, skriftfarge eller et ikonsett (ingen valg kreves).

 2. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften.

 3. Velg Filtrer etter farge, og velg deretter Filtrer etter cellefarge, Filtrer etter skriftfarge eller Filtrer etter celleikon, avhengig av formattypen.

 4. Velg farge, skriftfarge eller celleikon, avhengig av formattype.

 5. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i Sorter og filtrer-gruppen i kategorien Data.

Til toppen av siden

Filtrere etter merking

Du kan raskt filtrere data med vilkår som er like innholdet i den aktive cellen.

 1. I et celleområde eller en tabellkolonne høyreklikker du en celle som inneholder verdien, fargen, skriftfargen eller ikonet du vil filtrere etter.

 2. Klikk Filtrer, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere etter tekst, tall eller dato eller klokkeslett, klikker du Filtrer etter verdi i valgt celle.

  • Hvis du vil filtrere etter cellefarge, klikker du Filtrer etter farge i valgt celle.

  • Hvis du vil filtrere etter skriftfarge, klikker du Filtrer etter skriftfarge i valgt celle.

  • Hvis du vil filtrere etter ikon, klikker du Filtrer etter ikon i valgt celle.

 3. Når du skal bruke et filter på nytt etter at du har endret dataene, klikker du en celle i området eller tabellen, og deretter klikker du Bruk på nytt i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

Til toppen av siden

Fjerne et filter

Du kan fjerne et filter for en bestemt kolonne, eller fjerne alle filtre.

Fjerne et filter for en kolonne

 • Hvis du vil fjerne et filter for én kolonne i et celleområde eller en tabell med flere kolonner, klikker du Filter-knappen Ikon for brukt filter på kolonneoverskriften, og klikk deretter Fjern Filter fra < "navn" >.

Fjerne alle filtre i et regneark, og vise alle rader på nytt

 • Klikk Fjern i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data.

  Filtrer-kommandoen i gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×