Dataanalyse

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

 • Hvis dialogboksen Dataanalyse vises, klikker du verktøyet som du vil bruke, under Analyseverktøy, og deretter klikker du OK.

 • Skriv inn de aktuelle dataene, klikk alternativene i dialogboksen for verktøyet du velger, og klikk deretter OK.

  Du får en beskrivelse av hvert verktøy ved å klikke et verktøynavn i følgende liste:

  Variansanalyse

  Analyseverktøyene i Dataanalyse inneholder ulike verktøy for å analysere varians. Verktøyet du bør bruke, avhenger av antall faktorer og antall utdrag fra populasjonen du vil teste.

  Variansanalyse: en faktor

  Dette verktøyet utfører en enkel variansanalyse av data for to eller flere utvalg. Analysen tester hypotesen at hvert utvalg er trukket fra samme underliggende sannsynlighetsfordeling, mot den alternative hypotesen at underliggende sannsynlighetsfordelinger ikke er like for alle utvalg. Hvis det bare er to utvalg, kan du bruke regnearkfunksjonen TTEST. Hvis det er mer enn to utvalg, finnes det ingen passende generalisering av TTEST, og en-faktoranalysen kan brukes i stedet.

  Variansanalyse: Dialogboksen én faktor

  Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Referansen må bestå av to eller flere tilstøtende dataområder ordnet i kolonner og rader.

  Gruppert etter      Hvis du vil angi om dataene i inndataområdet er ordnet i rader eller kolonner, klikker du Rader eller Kolonner.

  Etiketter i første rad/Etiketter i første kolonne     Hvis den første raden i inndataområdet inneholder etiketter, merker du av for Etiketter i første rad. Hvis etikettene er i den første kolonnen i inndataområdet, merker du av for Etiketter i første kolonne. Denne avmerkingsboksen er tom hvis inndataområdet ikke har etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Alfa      Angi hvilket nivå du vil evaluere de kritiske verdiene for F-statistikken på. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data eller utvides utenfor grensene for regnearket.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Variansanalyse: To-faktor med tilbakelegging

  Dette analyseverktøyet er nyttig når data kan klassifiseres etter to forskjellige dimensjoner. I et eksperiment for å måle plantehøyde, kan for eksempel plantene ha forskjellige gjødselstyper (for eksempel A, B og C) og også forskjellige temperaturer (for eksempel lav og høy). For hvert av de seks mulige gjødsel- eller temperaturparene har vi et likt antall observasjoner av plantehøyde. Ved å bruke dette dataanalyseverktøyet kan vi teste:

  • Om plantehøyden for de forskjellige gjødselstypene er trukket fra samme underliggende populasjon. Temperaturene er ikke tatt hensyn til i denne analysen.

  • Om plantehøyden for de forskjellige temperaturnivåene er trukket fra samme underliggende populasjon. Gjødselstypene blir ikke tatt hensyn til i denne analysen.

   Om det er gjort rede for virkningene av forskjellene mellom gjødselstypene i første punkt og temperaturene i andre punkt, med de seks utvalgene som representerer alle parverdiene for gjødsel eller temperatur trukket fra samme populasjon. Den alternative hypotesen er at det finnes virkninger som skyldes bestemte gjødsels -eller temperaturpar over og ovenfor forskjellene som er basert bare på gjødsel eller bare på temperatur.

   Oppsett for inndataområdet for dataanalyseverktøy

   Variansanalyse: To faktorer med tilbakelegging

   Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Referansen må bestå av to eller flere tilstøtende dataområder ordnet i kolonner og rader.

   Rader per utvalg      Angi antall rader i hvert utvalg. Hvert utvalg må inneholde samme antall rader fordi hver rad representerer en replikasjon av dataene.

   Alfa      Angi hvilket nivå du vil evaluere kritiske verdier for F-statistikken på. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

   Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Microsoft Office Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data eller utvides utenfor grensene for regnearket.

   Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

   Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

   Variansanalyse: To-faktor uten tilbakelegging

   Dette analyseverktøyet er nyttig når data klassifiseres etter to forskjellige dimensjoner, som i tilfellet i to faktorer med tilbakelegging. I dette verktøyet antas det imidlertid at det bare finnes én observasjon for hvert par (for eksempel hvert gjødsels- eller temperaturpar i det forrige eksemplet).

   Variansanalyse: To faktorer uten tilbakelegging

   Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Referansen må bestå av to eller flere tilstøtende dataområder ordnet i kolonner og rader.

   Etiketter      Denne avmerkingsboksen er tom hvis inndataområdet ikke har etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

   Alfa      Angi hvilket nivå du vil evaluere kritiske verdier for F-statistikken på. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

   Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data eller utvides utenfor grensene for regnearket.

   Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

   Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Korrelasjon

  Regnearkfunksjonene KORRELASJON og PEARSON beregner begge korrelasjonskoeffisienten mellom to målingsvariabler når målingene av hver variabel observeres for hvert av N-emnene (når en observasjon for et emne mangler, blir emnet ikke tatt hensyn til i analysen). Korrelasjonsanalyseverktøyet er spesielt nyttig når det er flere enn to målingsvariabler for hvert av N-emnene. Det gis en utdatatabell, en korrelasjonsmatrise som viser KORRELASJON-verdien (eller PEARSON-verdien) som gjelder for hvert mulige målingsvariabelpar.

  Korrelasjonskoeffisienten er som kovariansen en måling av hvor mye to målingsvariabler "varierer" sammen. I motsetning til kovariansen skaleres korrelasjonskoeffisienten slik at verdien er uavhengig av enhetene de to målingsvariablene er uttrykt i (hvis for eksempel de to målingsvariablene er vekt og høyde, forblir korrelasjonskoeffisienten uendret hvis vekten konverteres fra pund til kilogram). Verdien av alle korrelasjonskoeffisienter må være mellom eller lik -1 og +1.

  Du kan bruke korrelasjonsanalyseverktøyet til å undersøke hvert målingsvariabelpar for å avgjøre om de to målingsvariablene viser samvariasjon – det vil si om store verdier i en variabel henger sammen med store verdier i den andre (positiv korrelasjon), om små verdier i en variabel henger sammen med store verdier i den andre (negativ korrelasjon), eller om verdiene i variablene ikke er relatert til hverandre (korrelasjon nær 0 (null)).

  Dialogboksen korrelasjon

  Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Referansen må bestå av to eller flere tilstøtende dataområder ordnet i kolonner og rader.

  Gruppert etter      Hvis du vil angi om dataene i inndataområdet er ordnet i rader eller kolonner, klikker du Rader eller Kolonner.

  Etiketter i første rad/Etiketter i første kolonne     Hvis den første raden i inndataområdet inneholder etiketter, merker du av for Etiketter i første rad. Hvis etikettene er i den første kolonnen i inndataområdet, merker du av for Etiketter i første kolonne. Denne avmerkingsboksen er tom hvis inndataområdet ikke har etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Bare halve tabellen fylles i Excel fordi samsvar mellom to dataområder er uavhengig av rekkefølgen områdene behandles i. Cellene i utdatatabellen med samsvarende rad- og kolonnekoordinater inneholder verdien 1 fordi hvert datasett samsvarer nøyaktig med seg selv.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Kovarians

  Verktøyene Korrelasjon og Kovarians kan begge brukes ved samme innstillinger, når du har observert N forskjellige målingsvariabler for et sett personer. Korrelasjons- og kovariansverktøyene har begge en utdatatabell, en matrise som viser henholdsvis korrelasjonskoeffisienten eller kovariansen mellom hvert målingsvariabelpar. Forskjellen er at korrelasjonskoeffisienter er skalert til å være mellom eller lik -1 og +1. De tilsvarende kovariansene skaleres ikke. Både korrelasjonskoeffisienten og kovariansen er målinger av hvor mye to variabler "varierer" sammen.

  Med kovariansverktøyet beregnes verdien av regnearkfunksjonen KOVARIANS for hvert målingsvariabelpar (direkte bruk av KOVARIANS i stedet for verktøyet Kovarians er et fornuftig alternativ når det bare er to målingsvariabler, det vil si at N=2). Oppføringen i diagonalen i utdatatabellen for verktøyet Kovarians i rad i, kolonne i er kovariansen målingsvariabel nummer i med seg selv. Dette er bare populasjonsvariansen for variabelen slik det beregnes i regnearkfunksjonen VARIANSP.

  Du kan bruke kovariansanalyseverktøyet til å undersøke hvert målingsvariabelpar for å avgjøre om de to målingsvariablene viser samvariasjon – det vil si om store verdier i en variabel henger sammen med store verdier i den andre (positiv kovarians), om små verdier i en variabel henger sammen med store verdier i den andre (negativ kovarians), eller om verdiene i variablene ikke er relatert til hverandre (kovarians nær 0 (null)).

  Dialogboksen KOVARIANS

  Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Referansen må bestå av to eller flere tilstøtende dataområder ordnet i kolonner og rader.

  Gruppert etter      Hvis du vil angi om dataene i inndataområdet er ordnet i rader eller i kolonner, klikker du Rader eller Kolonner.

  Etiketter i første rad/Etiketter i første kolonne     Hvis den første raden i inndataområdet inneholder etiketter, merker du av for Etiketter i første rad. Hvis etikettene er i den første kolonnen i inndataområdet, merker du av for Etiketter i første kolonne. Denne avmerkingsboksen er tom hvis inndataområdet ikke har etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Bare halve tabellen fylles i Excel fordi samsvar mellom to dataområder er uavhengig av rekkefølgen områdene behandles i. Tabellens diagonal inneholder variansen for hvert område.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Deskriptiv statistikk

  Analyseverktøyet for deskriptiv statistikk genererer en rapport over univariat statistikk for data i inndataområdet. Denne rapporten gir informasjon om sentraltendens og spredning for dataene.

  Dialogboksen beskrivende statistikk

  Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Referansen må bestå av to eller flere tilstøtende dataområder ordnet i kolonner og rader.

  Gruppert etter      Hvis du vil angi om dataene i inndataområdet er ordnet i rader eller kolonner, klikker du Rader eller Kolonner.

  Etiketter i første rad/Etiketter i første kolonne     Hvis den første raden i inndataområdet inneholder etiketter, merker du av for Etiketter i første rad. Hvis etikettene er i den første kolonnen i inndataområdet, merker du av for Etiketter i første kolonne. Denne avmerkingsboksen er tom hvis inndataområdet ikke har etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Konfidensnivå for gjennomsnitt      Merkes hvis du vil inkludere en rad i utdatatabellen for konfidensnivået til gjennomsnittet. Oppgi konfidensnivået du vil bruke, i boksen. En verdi på 95 % vil for eksempel beregne konfidensnivået av gjennomsnittet med en signifikans på 5 %.

  K. største      Merkes hvis du vil inkludere en rad i utdatatabellen for største verdi nr. k for hvert dataområde. Angi tallet du vil bruke for k. Hvis du oppgir 1, inneholder denne raden maksimum for datasettet.

  K. minste      Merkes hvis du vil inkludere en rad i utdatatabellen for minste verdi nr. k for hvert dataområde. Angi tallet du vil bruke for k. Hvis du oppgir 1, inneholder denne raden minimum for datasettet.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Dette verktøyet produserer to kolonner med informasjon for hvert datasett. Den venstre kolonnen inneholder statistikketiketter, og den høyre kolonnen inneholder statistikken. Det skrives ut en tabell med to kolonner i Excel for hver kolonne eller rad i inndataområdet avhengig av hvilket alternativ du velger for Gruppert etter.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Statistikksammendrag      Merkes hvis du vil at det skal produseres ett felt for hvert av følgende statistikker i utdatatabellen: Gjennomsnitt, Standardfeil (av gjennomsnitt), Median, Modus, Standardavvik, Varians, Kurtose, Skjevhet, Område, Minimum, Maksimum, Sum, Antall, Største (nr.), Minste (nr.) og Konfidensnivå.

  Eksponentiell glatting

  Analyseverktøyet Eksponentiell glatting predikerer en verdi som er basert på prognosen for forrige periode, justert for feil i den forrige prognosen. Dette verktøyet bruker glattingskonstanten a. Størrelsen på denne konstanten avgjør i hvilken grad prognosene reagerer på feil i forrige prognose.

  Obs!: Verdier mellom 0,2 og 0,3 er fornuftige glattingskonstanter. Disse verdiene indikerer at prognosen bør justeres 20 til 30 % for feil i forrige prognose. Større konstanter gir raskere svar, men kan gi uberegnelige prognoser. Mindre konstanter kan resultere i lang ventetid på prognoseverdiene.

  Dialogboksen eksponentiell utjevning

  Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Området må inneholde en enkelt kolonne eller rad med fire eller flere celler med data.

  Glattingsfaktor      Angi dempefaktoren du vil bruke som eksponentiell glattingskonstant. Dempefaktoren er en korreksjonsfaktor som minimerer ustabiliteten til data som samles inn i en populasjon. Standard dempefaktor er 0,3.

  Obs!: Verdier mellom 0,2 og 0,3 er fornuftige glattingskonstanter. Disse verdiene indikerer at prognosen bør justeres 20 til 30 % for feil i forrige prognose. Større konstanter gir raskere svar, men kan gi uberegnelige prognoser. Mindre konstanter kan resultere i lang ventetid på prognoseverdiene.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden og kolonnen i inndataområdet inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdet ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Hvis du merker av for Standardfeil, genereres det en utdatatabell med to kolonner med standardfeilverdier i høyre kolonne. Hvis det er for lite historiske verdier til å projisere en prognose eller beregne en standardfeil, returneres feilverdien #I/T.

  Obs!: Utdataområdet må være i samme regneark som dataene som brukes i inndataområdet. Alternativene Nytt regnearklag og Ny arbeidsbok er derfor ikke tilgjengelig.

  Diagram utdata      Merkes hvis du vil generere et innebygd skjema for de faktiske verdiene og prognoseverdiene i utdatatabellen.

  Standardfeil      Merk av hvis du vil inkludere en kolonne som inneholder standardfeilverdier i utdatatabellen. Ikke merk av hvis du vil ha en utdatatabell med én kolonne uten standardfeilverdier.

  F-test: To utvalg for varianser

  Analyseverktøyet F-test: To utvalg for varianser utfører en F-test med to utvalg for å sammenligne variansen i to populasjoner.

  Du kan for eksempel bruke F-test-verktøyet for eksempler med tider i svømming for hvert av to lag. Verktøyet gir testresultatet for nullhypotese, det vil si at disse to utvalgene kommer fra fordelinger med lik varians, mot alternativet at variansen ikke er lik i underliggende fordelinger.

  Verktøyet beregner verdien f av en F-statistikk (eller F-forhold). En f-verdi nær opptil 1 beviser at underliggende populasjonsvarianser er like. Hvis f < 1 "P(F <= f) ensidig" i utdatatabellen, er sannsynligheten for å observere en verdi i F-statistikken mindre enn f når populasjonsvariansene er like, og "F-kritisk ensidig" gir kritisk verdi mindre enn 1 for valgt signifikansnivå, Alfa. Hvis f > 1, "P(F <= f) ensidig", er sannsynligheten for å observere en verdi i F-statistikken større enn f når populasjonsvariansene er like og "F-kritisk ensidig" gir kritisk verdi større enn 1 for Alfa.

  F-Test to utvalg for varianser

  Variabel 1-område      Oppgi referansen for den første kolonnen eller raden du vil analysere.

  Variabel 2-område      Oppgi referansen for den andre kolonnen eller raden du vil analysere.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdet som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdet ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Alfa      Oppgi konfidensnivået for testen. Denne verdien må være i området 0 til 1. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Fourier-analyse

  Fourier-analyseverktøyet løser problemer i lineære systemer og analyserer periodiske data ved at dataene transformeres ved hjelp av metoden "rask Fourier-transformasjon" (Fast Fourier Transform). Dette verktøyet støtter også inverse transformasjoner, der inversen av transformerte data returnerer de opprinnelige dataene.

  Inndata- og utdataområder for Fourier-analyse

  Dialogboksen Fourier-analyse

  Inndataområde      Angi referansen for området med reelle og komplekse data som du vil transformere. Komplekse data må ha formatet x+yi eller x+yj. Antall verdier i inndataområdet må være en partallspotens av 2. Hvis x er et negativt tall, må det settes en apostrof ( ' ) foran det. Maksimalt antall verdier er 4096.

  Etiketter i første rad      Merk av hvis den første raden i inndataområdet som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdet ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Invers      Hvis dette alternativet merkes, vurderes dataene i inndataområdet som transformert, og en invers transformering utføres for å returnere de opprinnelige inndataene. Hvis merket fjernes, transformeres data i inndataområdet i utdatatabellen.

  Histogram

  Analyseverktøyet for histogrammer beregner enkeltfrekvenser og kumulative frekvenser for et celleområde med data og dataintervaller. Dette verktøyet genererer data for antall forekomster av verdier i et datasett.

  I en klasse med 20 studenter kan du for eksempel være interessert i fordelingen av karakterer. En histogramtabell presenterer øvre og nedre karaktergrense, og antall karakterer mellom laveste grense og gjeldende grense. Den enkeltkarakter som forekommer hyppigst, utgjør modalverdien for dataene.

  Dialogboksen Histogram

  Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere.

  Intervall (valgfritt)      Angi cellereferansen til et område som inneholder et valgfritt sett grenseverdier som definerer intervaller. Disse verdiene må være i stigende rekkefølge. Antall datapunkter mellom gjeldende intervallnummer og tilstøtende høyere intervall ( hvis det finnes en) beregnes. Et tall telles i et bestemt intervall hvis det er lik eller mindre enn intervallnummeret ned til det siste intervallet. Alle verdier under det første intervallet telles sammen, og det samme gjøres med alle verdiene over den siste intervallverdien.

  Hvis du utelater intervall, opprettes det et sett jevnt fordelte intervaller mellom dataenes laveste og høyeste verdier.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdet som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdet ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres Excel.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Pareto (sortert histogram)      Merkes hvis du vil presentere data i utdatatabellen i synkende rekkefølge etter frekvens. Hvis du fjerner merket, presenteres dataene i stigende rekkefølge, og de tre kolonnene lengst til høyre som inneholder de sorterte dataene, utelates.

  Kumulativ prosentdel      Merkes hvis du vil generere en utdatatabellkolonne for kumulative prosenter og inkludere en kumulativ prosentlinje i histogramdiagrammet. Fjern merket for å unnlate kumulert prosent.

  Utdata som diagram      Merk av for å generere et innebygd histogramdiagram med utdatatabellen.

  Bevegelig gjennomsnitt

  Analyseverktøyet for glidende gjennomsnitt projiserer verdier i prognoseperioden, basert på gjennomsnittsverdien av variablene over et bestemt antall foregående perioder. Et glidende gjennomsnitt gir trendinformasjon som et enkelt gjennomsnitt av alle historiske verdier ville skjule. Du kan bruke dette verktøyet til å forutsi salg, til vareopptelling eller andre trender. Hver prognoseverdi er basert på følgende formel.

  Formel for å beregne bevegelig gjennomsnitt

  der:

  • N er antall tidligere perioder du vil ha med i det bevegelige gjennomsnittet

  • Aj er den faktiske verdien på tidspunkt j

  • Fj er prognoseverdien på tidspunkt j

   Glidende gjennomsnitt dialogboksen

   Inndataområde      Oppgi cellereferansen for dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne som inneholder fire eller flere celler med data.

   Etiketter i første rad      Merk av hvis den første raden i inndataområdet som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdet ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

   Intervall      Angi antall verdier du vil ta med i det bevegelige gjennomsnittet. Standardintervallet er 3.

   Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Hvis du merker av for Standardfeil, genereres det en utdatatabell med to kolonner med standardfeilverdier i høyre kolonne. Hvis det er for lite historiske verdier til å projisere en prognose eller beregne en standardfeil, returneres feilverdien #I/T.

   Utdataområdet må være i samme regneark som dataene som brukes i inndataområdet. Alternativene Nytt regnearklag og Ny arbeidsbok er derfor ikke tilgjengelig.

   Utdata som diagram      Merk av for å generere et innebygd histogramdiagram med utdatatabellen.

   Standardfeil      Merk av hvis du vil inkludere en kolonne som inneholder standardfeilverdier i utdatatabellen. Ikke merk av hvis du vil ha en utdatatabell med én kolonne uten standardfeilverdier.

  Generering av tilfeldige tall

  Analyseverktøyet Generering av tilfeldige tall fyller et område med uavhengige, tilfeldige tall, trukket fra en eller flere fordelinger. Du kan beskrive elementene i en populasjon med en sannsynlighetsfordeling. Du kan for eksempel bruke en normalfordeling til å beskrive høyden på individene i en populasjon, eller bruke en Bernoulli-fordeling med to mulige resultater til å simulere en populasjon av mynt- og kronekast.

  Dialogboksen for tilfeldige tall generering

  Antall variabler      Angi antall kolonner med verdier du vil ha i utdatatabellen. Hvis du ikke oppgir et antall, fylles alle kolonnene i utdataområdet du angir.

  Antall tilfeldige tall      Angi antall datapunkter du vil se. Hvert datapunkt vises i en rad i utdatatabellen. Angi antall datapunkter du vil se. Hvert datapunkt vises i en rad i utdatatabellen. Hvis du ikke oppgir et antall, fylles alle kolonnene i utdataområdet du angir.

  Fordeling      Klikk fordelingsmetoden du vil bruke til å opprette tilfeldige verdier.

  Uniform      Disse karakteriseres av nedre og øvre grenser. Variabler trekkes med lik sannsynlighet fra alle verdiene i området. En vanlig anvendelse bruker en uniform fordeling i området 0 til 1.

  Normal      Disse karakteriseres av en gjennomsnitt og et standardavvik. En vanlig anvendelse bruker et gjennomsnitt på 0 og et standardavvik på 1 for standard normal fordeling.

  Bernoulli      Disse karakteriseres av en sannsynlighet for vellykket utfall (p-verdi) på et gitt utvalg. Bernoulli tilfeldige variabler har verdien 0 eller 1. Du kan for eksempel trekke en uniform tilfeldig variabel i området 0 til 1. Hvis variabelen er mindre enn eller lik sannsynligheten for vellykket utfall, tilordnes den Bernoulli tilfeldige variabelen verdien 0.

  Binomisk      Disse karakteriseres av en sannsynlighet for vellykket utfall (p-verdi) for et antall forsøk. Du kan for eksempel generere Bernoulli tilfeldige variabler for antall forsøk, og summen av dette er en binom tilfeldig variabel.

  Poisson      Disse karakteriseres av en verdi, lambda, lik 1/gjennomsnitt. Poisson-fordeling brukes ofte til å karakterisere antall hendelser som skjer per tidsenhet – for eksempel gjennomsnittshastigheten biler ankommer en bomstasjon med.

  Etter mønster      Disse karakteriseres av en nedre og øvre grense, et trinn, repetisjonsgraden for verdier og en repetisjonsgrad for sekvensen.

  Diskret      Disse karakteriseres av en verdi og det tilordnede sannsynlighetsområdet. Området må inneholde to kolonner: Den venstre kolonnen inneholder verdier, og den høyre kolonnen inneholder sannsynligheter som er tilordnet med verdien i denne raden. Summen av sannsynlighetene må være 1.

  Parametere      Angi verdier for å karakterisere fordelingen som er valgt.

  Tilfeldig starttall      Angi en valgfri verdi som det genereres tilfeldige tall fra. Du kan bruke denne verdien på nytt senere til å produsere de samme tilfeldige tallene.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Rangering og persentil

  Analyseverktøyet Rangering og persentil lager en tabell med ordenstallrangering og prosentdelrangering for hver verdi i et datasett. Du kan analysere den relative rangeringen for verdier i et datasett. Dette verktøyet bruker regnearkfunksjonene RANG og PROSENTDEL. RANG gjør ikke rede for uavgjorte verdier. Hvis du vil rede for uavgjorte verdier, bruker du regnearkfunksjonen RANG sammen med korrigeringsfaktoren som er foreslått i Hjelp-filen for RANG.

  Dialogboksen rangering og persentil

  Inndataområde      Oppgi cellereferansen for regnearkdataområdet du vil analysere.

  Gruppert etter      Hvis du vil angi om dataene i inndataområdet er ordnet i rader eller i kolonner, klikker du Rader eller Kolonner.

  Etiketter i første rad/Etiketter i første kolonne     Hvis du klikker Kolonner og den første raden i inndataområdet inneholder etiketter, merker du av for Etiketter i første rad. Hvis du klikker Rader og den første kolonnen i inndataområdet som inneholder etiketter, merker du av for Etiketter i første kolonne. Fjern merket hvis inndataområdet ikke har etiketter. De riktige rad-og kolonneetiketten for utdatatabellen genereres.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Det genereres én utdatatabell for hvert datasett i inndataområdet. Hver utdatatabell inneholder fire kolonner: datapunktnummeret, datapunktverdien, datapunktrangeringen og datapunktprosentrangeringen, sortert i stigende rangrekkefølge.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Regresjon

  Analyseverktøyet Regresjon utfører lineær regresjonsanalyse ved hjelp av "minste kvadraters metode" til å tilpasse en linje til et sett observasjoner. Du kan analysere hvordan en enkelt variabel påvirkes av verdiene til en eller flere uavhengige variabler. Du kan for eksempel analysere hvordan ytelsen til en idrettsutøver påvirkes av faktorer som alder, høyde og vekt. Du kan knytte deler av prestasjonene til hver av de tre faktorene, basert på et sett prestasjonsdata, og deretter bruke resultatet til å predikere prestasjonene til en ny idrettsutøver som ikke har vært testet.

  Verktøyet Regresjon bruker regnearkfunksjonen RETTLINJE.

  Dialogboksen regresjon

  Inndata Y-område      Angi referansen for området med avhengige data. Området må bestå av en enkelt kolonne med data.

  Inndata X-område      Angi referansen for området med uavhengige data. Uavhengige data for dette området ordnes i rekkefølge i stigende rekkefølge fra venstre til høyre. Maksimum antall uavhengige variabler er 16.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdet eller -områdene inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataene ikke har etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres Excel.

  Konfidensnivå      Merk av hvis du vil ta med et ekstra nivå i sammendragsutdatatabellen. Angi konfidensnivået du vil bruke, i boksen, i tillegg til standardnivået på 95 %.

  Konstanten er null      Merk av for å tvinge regresjonslinjen til å gå gjennom origo.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. La det være minst sju kolonner for sammendragsutdatatabellen, som inkluderer en dataanalysetabell, koeffisienter, standardfeil av y-estimat, r2-verdier, antall observasjoner og standardfeil for koeffisienter.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Avvik      Merk av for å inkludere avvik i avviksutdatatabellen.

  Standardiserte avvik      Merk av for å inkludere standardiserte avvik i avviksutdatatabellen.

  Tegn avvik      Merk av for å generere et diagram for hver avhengig variabel kontra avviket.

  Tilpass tegnelinjer      Merk av for å generere et diagram for predikerte verdier kontra observerte verdier.

  Tegn normalfordeling      Merk av for å generere et diagram som tegner inn normal sannsynlighet.

  Utvalgsanalyse

  Analyseverktøyet Utvalg lager et utvalg fra en populasjon ved å behandle inndataområdet som en populasjon. Når populasjonen er for stor til at du kan behandle eller lage diagram av det, kan du bruke et representativt utvalg. Du kan også lage et utvalg som bare inneholder verdier fra en bestemt del av en syklus, hvis du tror at inndataene er periodiske. Hvis for eksempel inndataområdet inneholder salgstall for et kvartal, blir utvalgsverdiene fra samme kvartal lagt inn i utdataområdet.

  Dialogboksen utvalg

  Inndataområde      Angi referansen for dataområdet som inneholder populasjonen med verdier som du vil bruke til utvelging. Det trekkes utvalg fra den første kolonnen, deretter den andre kolonnen og så videre.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdet som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdet ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres Excel.

  Utvalgsmetode      Klikk Periodisk eller Tilfeldig for å angi utvalgsintervallet du vil bruke.

  Periode      Angi periodeintervallet som du vil utvelgingen skal skje med. Verdi nr. periode i inndataområdet og hver verdi nr. periode deretter kopieres til utdatakolonnen. Utvelgingen stopper når inndataområdet nås.

  Antall utvalg      Angi antall tilfeldige verdier du vil ha i utdatakolonnen. Hver verdi trekkes fra en tilfeldig posisjon i inndataområdet, og alle tall kan trekkes mer enn én gang.

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Data skrives i en enkelt kolonne under cellen. Hvis du velger Periodisk, blir antall verdier i utdatatabellen lik antall verdier i inndataområdet delt med utvelgingshastigheten. Hvis du velger Tilfeldig, blir antall verdier i utdatatabellen lik antall utvalg.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  T-test

  Analyseverktøyene T-test for to utvalg tester likhet i populasjonsgjennomsnittet som ligger under hvert utvalg. De tre verktøyene har forskjellige forutsetninger: at populasjonsvariansene er like, at populasjonsvariansene ikke er like, og at de to utvalgene representerer observasjoner av de samme elementene før behandling og etter behandling.

  For alle de tre verktøyene nedenfor beregnes en t-statistikkverdi, t, som vises som "t-stat" i utdatatabellene. Avhengig av dataene kan denne t-verdien være negativ eller ikke-negativ. Under forutsetningen av at de underliggende populasjonene har samme gjennomsnitt, hvis t < 0, "P(T <= t) ensidig", er sannsynligheten for at en verdi i t-statistikken vil bli observert som si være mer negativ enn t. Hvis t >=0, "P(T <= t) ensidig", er sannsynligheten for at en verdi i t-statistikken vil bli observert som er mer positiv enn t. "t-kritisk ensidig" gir en avkuttet verdi, slik at sannsynligheten for å observere en verdi i t-statistikken større enn eller lik "t-kritisk ensidig", er Alfa.

  I "P(T <= t) tosidig" er sannsynligheten for at en verdi i t-statistikken som er større i absolutt verdi enn i t, vil observeres. "P-kritisk tosidig" gir en avkuttet verdi, slik at sannsynligheten for en observert t-statistikk som er større i absolutt verdi enn "P-kritisk tosidig", er Alfa.

  T-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg

  Du kan bruke en parvis test når det dannes naturlige observasjonspar i utvalgene, for eksempel når en utvalgsgruppe testes to ganger – før og etter et eksperiment. Dette analyseverktøyet og formelen utfører en partest med to utvalg for studenter for å avgjøre om observasjoner før en behandling og observasjoner som er tatt etter en behandling kan komme fra fordelinger der populasjonen har samme gjennomsnitt. I denne t-testen antas det ikke at variansen i populasjonene er like.

  Obs!: Blant resultatene som genereres av dette verktøyet er gruppevarians, et samlet mål på spredningen av data rundt gjennomsnittet, som er utledet fra formelen nedenfor.

  Formel for å beregne gruppevarians

  t-Test: gjennomsnitt to parvise utvalg gjennomsnitt for

  Variabel 1-område      Oppgi cellereferansen for det første dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad og inneholde samme antall datapunkter som det andre området.

  Variabel 2-område      Oppgi cellereferansen for det andre dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad og inneholde samme antall datapunkter som det første området.

  Antatt gjennomsnittsavvik      Oppgi tallet du vil bruke for skiftet i utvalgsgjennomsnitt. Verdien 0 (null) angir at utvalgsgjennomsnittene med hypotese vil være like.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdene som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdene ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Alfa      Oppgi konfidensnivået for testen. Denne verdien må være i området 0 til 1. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  T-test: To utvalg med antatt like varianser

  Dette analyseverktøyet utfører en t-test med to utvalg av studenter. I denne typen t-test blir det antatt at de to datasettene kom fra fordelinger med like varianser. Testen kalles en homoskedastisk t-test. Du kan bruke denne t-testen til å avgjøre om det er sannsynlig at de to utvalgene kom fra fordelinger der populasjonen har samme gjennomsnitt.

  t-Test: to utvalg med antatt like varianser

  Variabel 1-område      Oppgi cellereferansen for det første dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad med data.

  Variabel 2-område      Oppgi cellereferansen for det andre dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad med data.

  Antatt gjennomsnittsavvik      Oppgi tallet du vil bruke for skiftet i utvalgsgjennomsnitt. Verdien 0 (null) angir at utvalgsgjennomsnittene med hypotese vil være like.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdene som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdene ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Alfa      Oppgi konfidensnivået for testen. Denne verdien må være i området 0 til 1. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  T-test: To utvalg med antatt ulike varianser

  Dette analyseverktøyet utfører en t-test for to utvalg av studenter. I denne typen t-test antas det at de to datasettene kom fra fordelinger med ulike varianser. Testen kalles en heteroskedastisk t-test. Slik som i det foregående tilfellet med lik varians, kan du bruke denne t-testen til å avgjøre om det er sannsynlig at de to utvalgene har kommet fra fordelinger der populasjonen har samme gjennomsnitt. Bruk denne testen når det er forskjellige elementer i de to utvalgene. Bruk den parvise testen som er beskrevet i følgende eksempel, når det er et enkelt sett elementer og de to utvalgene representerer målinger for hvert element før og etter en behandling.

  Formelen nedenfor brukes til å finne den statistiske verdien t.

  Formel for å beregne verdien t

  Følgende formel brukes til å beregne graden av frihet, df. Fordi resultatet av beregningen vanligvis ikke er et helt tall, rundes df-verdien av til nærmeste heltall for å få en kritisk verdi fra t-tabellen. Regnearkfunksjonen i Excel, TTEST, bruker den beregnede df-verdien uten å runde av, fordi det er mulig å beregne en verdi for TTEST uten en df med heltall. På grunn av disse forskjellige måtene å bestemme grad av frihet på, vil resultatene i TTEST og dette t-test-verktøyet være forskjellige fra tilfellet med ulik varians.

  Formel for å finne en tilnærmelse til antall frihetsgrader

  t-Test: to utvalg med antatt ulike varianser

  Variabel 1-område      Oppgi cellereferansen for det første dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad med data.

  Variabel 2-område      Oppgi cellereferansen for det andre dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad med data.

  Antatt gjennomsnittsavvik      Oppgi tallet du vil bruke for skiftet i utvalgsgjennomsnitt. Verdien 0 (null) angir at utvalgsgjennomsnittene med hypotese vil være like.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdene som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdene ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Alfa      Oppgi konfidensnivået for testen. Denne verdien må være i området 0 til 1. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Z-test

  Analyseverktøyet Z-test: Gjennomsnitt for to parvise utvalg utfører en z-test for to utvalg for gjennomsnitt med kjente varianser. Dette verktøyet brukes til å teste nullhypotesen om at det ikke er noen forskjell mellom populasjonsgjennomsnitt, enten mot en ensidig eller en tosidig alternativ hypotese. Hvis variansene er kjent, bør regnearkfunksjonen ZTEST brukes i stedet.

  Når du bruker Z-test-verktøyet, bør du være nøye på at du forstår utdataene. "P(Z <= z) ensidig" er egentlig P(Z >= ABS(z)), sannsynligheten for en z-verdi lengre fra 0 i samme retning som den observerte z-verdien når det ikke er noen forskjell mellom populasjonsgjennomsnittene. "P(Z <= z) tosidig" er egentlig P(Z >= ABS(z) or Z <= -ABS(z)), sannsynligheten for en z-verdi lengre fra 0 i hvilken som helst retning enn den observerte z-verdien når det ikke er noen forskjell mellom populasjonsgjennomsnittene. Det tosidige resultatet er bare det ensidige resultatet multiplisert med 2. Z-test-verktøyet kan også brukes i tilfellet der nullhypotesen er at det er en bestemt ikke-null-verdi for forskjellen mellom de to populasjonsgjennomsnittene. Du kan for eksempel bruke denne testen til å finne forskjellen i ytelse mellom to bilmodeller.

  z-Test: to utvalg for betyr dialogboks

  Variabel 1-område      Oppgi cellereferansen for det første dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad med data.

  Variabel 2-område      Oppgi cellereferansen for det andre dataområdet du vil analysere. Området må bestå av en enkelt kolonne eller rad med data.

  Antatt gjennomsnittsavvik      Oppgi tallet du vil bruke for skiftet i utvalgsgjennomsnitt. Verdien 0 (null) angir at utvalgsgjennomsnittene med hypotese vil være like.

  Varians for variabel 1 (kjent)      Angi den kjente populasjonsvariansen for inndataområdet for variabel 1.

  Varians for variabel 2 (kjent)      Angi den kjente populasjonsvariansen for inndataområdet for variabel 2.

  Etiketter      Merk av hvis den første raden eller kolonnen i inndataområdene som inneholder etiketter. Fjern merket hvis inndataområdene ikke inneholder etiketter. De riktige dataetikettene for utdatatabellen genereres i Microsoft Office Excel.

  Alfa      Oppgi konfidensnivået for testen. Denne verdien må være i området 0 til 1. Alfanivået er et signifikansnivå som er relatert til sannsynligheten for å ha en feil av type I (forkasting av en sann hypotese).

  Utdataområde      Angi referansen for den øverste venstre cellen i utdatatabellen. Størrelsen på utdataområdet fastslås automatisk i Excel, og det vises en melding hvis utdatatabellen vil erstatte eksisterende data.

  Nytt regnearklag      Klikk for å sette inn et nytt regneark i gjeldende arbeidsbok og lime inn resultatet ved å begynne med celle A1 i det nye regnearket. Hvis du vil gi det nye regnearket et navn, skriver du inn navnet i boksen.

  Ny arbeidsbok      Klikk for å opprette en ny arbeidsbok der resultatene legges til i en nytt regneark.

  Obs!: 

  • Dataanalysefunksjonene kan bare brukes i ett regneark om gangen. Når du utfører dataanalyser i grupperte regneark, vises resultatet i det første regnearket, mens tomme, formaterte tabeller blir vist i resten av regnearkene. Når du skal utføre dataanalyser i resten av regnearkene, må du omberegne analyseverktøyet for hvert regneark.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×