Bruke spørringer til å slette én eller flere poster fra en database

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du sletter data fra en Microsoft Office Access 2007-database ved hjelp av oppdaterings- og slettespørringer. Du bruker en oppdateringsspørring til å slette enkeltfelt fra postene i en database, og du bruker en slettespørring når du skal fjerne hele poster fra en database, inkludert nøkkelverdien som gjør posten unik. Husk at Access også har flere metoder for å slette deler av eller hele poster manuelt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sletter poster manuelt, kan du se artikkelen slette én eller flere poster fra en database.

I denne artikkelen.

Forstå hvordan du bruker spørringer til å slette data

Planlegge slettingen

Stoppe deaktivert modus for å hindre blokkering av en spørring

Slette deler av poster (ett eller flere felt)

Slette hele poster

Eksempel på vilkår for utvalgsspørringer

Forstå hvordan du bruker spørringer til å slette data

Du kan bruke to typer spørringer for å slette data fra en Access-database. Spørringen som du bruker, avhenger av typen sletting som du skal foreta.

 • Når du skal slette enkeltfelt fra postene i én eller flere tabeller, bruker du en oppdateringsspørring som endrer de eksisterende verdiene til en nullverdi (det vil si ingen data) eller en tom streng (et par doble anførselstegn uten mellomrom).

  Du bruker en oppdateringsspørring til å slette data i enkeltfelt, fordi slettespørringer sletter bare hele rader som standard. Prosessen for å bruke en oppdateringsspørring til å "slette" data følger disse grunnleggende trinnene: Opprett en utvalgsspørring, og kontroller at den returnerer bare dataene som du vil slette. Deretter konverterer du spørringen til en oppdateringsspørring, ved hjelp av en nullstreng eller en tom streng som oppdateringsverdi, og deretter kjører du spørringen til å oppdatere de eksisterende dataene.

 • Når du skal fjerne hele poster (rader), bruker du en slettespørring.

  Slettespørringer fjerner alle dataene i hvert felt som standard, samt nøkkelverdien som gjør hver post unik. Når du kjører spørringen, fjerner den alltid hele raden fra tabellen. Prosessen følger disse grunnleggende trinnene: Opprett en utvalgsspørring, kontroller at den returnerer postene som du vil slette, og konverter deretter spørringen til en slettespørring, og kjør den for å fjerne dataene.

Når du fortsetter, må du huske at hvis du vil slette postene befinner seg på "én"-siden av en én-til-mange-relasjon, må du først endre en egenskap for relasjonen før du kjører spørringen. Klargjøre for sletting av relaterte data, forklarer senere i denne artikkelen hvordan du utfører denne oppgaven. Du må gjøre flere endringer fordi som standard, Access hindrer deg i å slette data på "én"-siden av en én-til-mange-relasjon.

Hvis du trenger mer informasjon om én-til-mange-relasjoner, kan du se artiklene om databaseutforming og opprette, redigere eller slette en relasjon.

Husk at når du oppdaterer eller slette hele eller deler av en post, kan du ikke kan angre endringene, slik at du bør alltid sikkerhetskopiere dataene før du kjører en slettespørring også. Se sikkerhetskopiere databasen, senere i denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon.

Fremgangsmåtene i De følgende avsnittene forklarer hvordan du oppretter oppdateringsspørringer som fjerner data fra enkeltfelt, og hvordan du oppretter slettespørringer som sletter hele poster.

Obs!: Du bruker vanligvis oppdaterings- og slettespørringer bare når du skal endre eller fjerne store datamengder raskt. Hvis du vil fjerne et lite antall poster – et antall som du er tilfreds med å slette manuelt – kan du åpne tabellen i dataarkvisning, merke feltene eller radene som du vil slette, og deretter trykke DEL.

Hvis du vil ha mer informasjon om andre måter å slette data, kan du se artikkelen slette én eller flere poster fra en database.

Til toppen av siden

Planlegge slettingen

Prosessen for å bruke en spørring til å slette poster følger disse generelle trinnene:

 • Planlegg slettingen. Pass på at du har de nødvendige tillatelsene for å slette dataene, kontroller at alle andre brukere har lukket eventuelle objekter som bruker de involverte tabellene, og sikkerhetskopier deretter databasen.

 • Kontroller at databasen er plassert på en klarert plassering, eller at det er signert digitalt. Hvis ingen av disse betingelsene bruker, kan du velge å klarere databasen for den gjeldende økten. Husk at som standard, blokkerer Access alle redigeringsspørringer (Slett, Oppdater og lag tabell-spørringer) med mindre du først klarere databasen. For informasjon om å klarere en database, kan du se Stoppe deaktivert modus for å hindre blokkering av en spørring, senere i denne artikkelen.

 • Hvis du vil slette data fra flere tabeller og disse tabellen er relatert, aktiverer du alternativene Referanseintegritet og Slett relaterte poster gjennomgripende for hver relasjon. Dette gjør at spørringen kan slette data fra tabellene på "én"- og "mange"-sidene i relasjonen.

 • Opprett en utvalgsspørring, og legg deretter til ønskede vilkår til spørringen returnerer det riktige postsettet.

 • Hvis du vil slette enkeltfelt fra en tabell, konverterer du utvalgsspørringen til en oppdateringsspørring, skriver inn en nullstreng eller en tom streng ("") som oppdateringsvilkår og kjører spørringen.

 • Hvis du vil slette hele poster, konverterer du utvalgsspørringen til en slettespørring, og deretter kjører du spørringen.

Generelle forberedelser

Utfør de følgende oppgavene før du sletter deler av eller hele poster fra en database:

 • Kontroller at databasen ikke er skrivebeskyttet. Når du skal gjøre dette i Windows Utforsker, høyreklikker du databasefilen (ACCDB- eller MDB-filen), og deretter klikker du Egenskaper på hurtigmenyen. I dialogboksen Egenskaper kontrollerer du at det ikke er merket av for Skrivebeskyttet.

 • Bekreft at du har de nødvendige tillatelsene til å slette poster fra databasen. Hvis du ikke er sikker, kontakter du systemadministratoren eller databaseutformeren.

 • Kontakt andre brukere av databasen for å forsikre deg om at slettingen ikke vil gi uønskede konsekvenser for dem.

 • Be alle brukere av databasen om å lukke alle tabeller, skjemaer, spørringer og rapporter som bruker dataene du vil slette. Dette bidrar til å unngå brudd på låsetillatelser.

  Tips!: Hvis et stort antall brukere kobler til databasen, kan det være at du må lukke databasen og åpne den på nytt i alenemodus. Slik gjør du dette:

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappesymbol , og klikk deretter Åpne.

  2. Bla til og merk databasen, klikk pilen ved siden av Åpne-knappen, og klikk deretter Åpne i alenemodus.

   Åpne fil i alenemodus

 • Sikkerhetskopier databasen før du redigerer eller sletter poster. Noen sletteoperasjoner kan reverseres, men ved å sikkerhetskopiere kan du alltid reversere endringene.

  Ta en sikkerhetskopi av databasen

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappesymbol , pek på Behandle, og klikk Sikkerhetskopier database under Behandle denne databasen.

  2. Angi navn og plassering for sikkerhetskopien i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

   Den opprinnelige filen lukkes, en sikkerhetskopi opprettes, og deretter åpnes den opprinnelige filen på nytt.

   Hvis du vil gå tilbake til en sikkerhetskopi, lukker du den opprinnelige filen og endrer navnet på den, slik at sikkerhetskopien kan bruke navnet til originalversjonen. Tilordne navnet på originalversjonen til sikkerhetskopien, og åpne sikkerhetskopien med nytt navn i Access.

Klargjøre for sletting av relaterte data

Hvis du skal slette data i relaterte tabeller, bør du legge merke til følgende: Hvis dataene befinner seg på "mange"-siden i en én-til-mange-relasjon, kan du slette dataene uten at du trenger å endre relasjonen. Hvis dataene befinner seg på "én"-siden i en én-til-mange-relasjon, må du imidlertid først endre relasjonen. Hvis ikke, blokkerer Access slettingen.

Prosessen for å slette relaterte data følger disse generelle trinnene.

 • Bestem hvilke poster som befinner seg på "én"-siden i relasjonen, og hvilke som befinner seg på "mange"-siden.

 • Hvis du skal slette poster på "én"-siden i relasjonen og de relaterte postene på "mange"-siden, aktiverer du regelsettet for referanseintegritet, og du aktiverer gjennomgripende slettinger. Trinn i dette avsnittet forklarer referanseintegritet og hvordan du utfører begge oppgavene.

 • Hvis du skal slette poster bare på "én"-siden i relasjonen, sletter du først denne relasjonen, og deretter sletter du dataene.

  -eller-

  Hvis du skal fjerne data bare fra "mange"-siden i relasjonen, kan du opprette og kjøre slettespørringen uten at du trenger å endre relasjonen.

Trinnene i de følgende avsnittene forklarer hvordan du klargjør relaterte data for sletting.

Bestemme hvilke poster som befinner seg på "én"- og "mange"-sidene i en relasjon

 1. Velg fanen Databaseverktøy, gruppen Vis/skjul, og klikk Relasjoner.

  Kategorien Relasjoner vises med alle tabellene i databasen, samt relasjonene mellom hver tabell og alle andre tabeller. Hver relasjon vises som en linje som kobler tabellene mellom felt.

  Den følgende illustrasjonen viser en vanlig relasjon. De fleste av, kanskje alle, relasjonene i en database har en "én"-side og en "mange"-side. Relasjonsdiagrammet angir "én"-siden med tallet én (1) og "mange"-siden med uendeligsymbolet ().

  En relasjon mellom to tabeller

  Som en regel når du sletter poster på "én"-siden av relasjonen, sletter du også alle relaterte poster på "mange"-siden av relasjonen. Når du sletter poster på "mange"-siden av en relasjon, sletter du imidlertid vanligvis ikke poster på "én"-siden.

  Som standard bruker også Access et sett av regler kalt referanseintegritet. Disse reglene sikrer at sekundære nøkler i en database inneholder de riktige verdiene. En sekundær nøkkel er en kolonne der verdiene svarer til verdiene i den primære nøkkelen i en annen tabell.

  Lær mer om reglene for referanseintegritet

  • Regel 1: Du kan ikke angi en verdi i det sekundøre nøkkelfeltet for en relatert tabell med mindre denne verdien allerede finnes i den primære nøkkelen for den primære tabellen. Du kan imidlertid angi en nullverdi i det sekundære nøkkelfeltet.

  • Regel 2: Du kan ikke slette en hel post fra en primær tabell hvis samsvarende poster finnes i en relatert tabell.

   Husk at du kan omgå denne regelen ved å aktivere en egenskap i relasjonen mellom den primære og sekundære tabellen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se neste prosedyre, redigere relasjonen.

  • Regel 3: Du kan ikke endre en primær nøkkelverdi i den primære tabellen hvis denne posten har relaterte poster.

   Du kan imidlertid også unngå denne regelen ved å aktivere en egenskap i relasjonen mellom den primære og den sekundære tabellen.

   Med mindre du angir noe annet, bruker Access disse reglene hver gang du legger til, redigerer eller sletter data i databasen. Når en handling bryter en regel, viser Access en melding som den som vises i den følgende illustrasjonen, og handlingen avbrytes.

   Melding: Kan ikke endre eller slette posten

  Husk, når du går videre, at selv om Access aktiverer referanseintegritet som standard i de fleste tilfeller, må en database først innfri følgende vilkår:

  • Det samsvarende feltet fra den primære tabellen må enten være en primær nøkkel eller ha en unik indeks.

  • De relaterte feltene i den primære og relaterte tabellen må begge ha samme datatype.

   Obs!: Access har to unntak fra denne regelen. Et autonummereringsfelt kan være relatert til et tallfelt hvis tallfeltet har innstillingen Langt heltall for egenskapen FieldSize (Feltstørrelse). Hvis et autonummereringsfelt har innstillingen Replikasjons-ID for egenskapen FieldSize (Feltstørrelse) kan det også relateres til et tallfelt som har innstillingen Replikasjons-ID for egenskapen FieldSize (Feltstørrelse).

  • Begge tabellene må tilhøre samme Access-database.

   Obs!: Hvis tabellene er koblet, må de ha Access-format. Du må også åpne databasen som inneholder de koblede tabellene, og deretter aktivere referanseintegritet. Du kan ikke bruke regler om referanseintegritet for koblede tabeller fra fra databaser i andre formater, for eksempel Microsoft Office Excel 2007-arbeidsbøker. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer referanseintegritet, se trinnene i neste del.

 2. Noter navnene på tabellfeltene på hver side av relasjonen.

 3. Åpne hver tabell, og se gjennom dataene i hvert felt for å bekrefte at feltene inneholder dataene som du vil slette.

 4. La ruten Relasjoner være åpen, og gå deretter til trinnene i neste del.

Redigere relasjonen

Følg disse trinnene bare nå du skal slette data på "én"- og "mange"-sidene i en relasjon.

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, åpner du ruten Relasjoner.

  Velg fanen Databaseverktøy, gruppen Vis/skjul, og klikk Relasjoner.

 2. Høyreklikk relasjonen (linjen) som kobler tabellene som er involvert i sletteoperasjonen, og klikk deretter Redigere relasjoner på hurtigmenyen.

  Dialogboksen Redigere relasjoner vises.

 3. Kontroller at det er merket av for Gjennomfør referanseintegritet.

 4. Merk av for Slett relaterte poster gjennomgripende.

  Obs!: Inntil du deaktiverer denne egenskapen, slettes alle relaterte poster på "mange"-siden av relasjonen når du sletter en post på "én"-siden av relasjonen.

 5. Klikk OK, lukk ruten Relasjoner, og gå deretter videre til det neste settet med trinn.

Slette en relasjon

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, åpner du ruten Relasjoner.

  Velg fanen Databaseverktøy, gruppen Vis/skjul, og klikk Relasjoner.

 2. Noter feltene som er involvert i relasjonen, slik at du kan gjenopprette relasjonen når du har slettet dataene.

 3. Høyreklikk relasjonen (linjen) som kobler tabellene som er involvert i sletteoperasjonen, og klikk deretter Slett på hurtigmenyen.

  - eller -

  Merk relasjonen, og trykk DEL.

Obs!: Når du skal gjenopprette relasjonen, følger du de forrige trinnene for å åpne Relasjoner-ruten, og deretter drar du det primære nøkkelfeltet fra "én"-tabellen og slipper det på det sekundære nøkkelfeltet i "mange"-tabellen. Dialogboksen Redigere relasjoner vises. Hvis den gamle relasjonen gjennomførte referanseintegritet, velger du Gjennomfør referanseintegritet, og deretter klikker du Opprett. Ellers klikker du bare Opprett.

Til toppen av siden

Stoppe deaktivert modus for å hindre blokkering av en spørring

Hvis du åpner en database som du ikke har valgt å klarere, eller som ikke befinner seg på en klarert plassering, blokkerer Access alle redigeringsspørringer i å kjøre som standard.

Hvis du prøver å kjøre en redigeringsspørring og det virker som ingen ting skjer, kontrollerer du statuslinjen i Access for følgende melding:

Handlingen eller hendelsen ble blokkert av deaktivert modus.

Når denne meldingen vises, gjør du følgende:

Aktivere blokkert innhold

 • Klikk Alternativer i meldingsfeltet.

  Dialogboksen Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office åpnes.

 • Klikk Aktiver dette innholdet, og klikk deretter OK.

 • Kjør spørringen på nytt.

Hvis meldingsfeltet ikke vises

 • Klikk kategorien Databaseverktøy, velg gruppen Vis/skjul, og klikk Meldingsfelt.

Hvis du vil ha mer informasjon om deaktivert modus og sikkerhet for Access, kan du se artikkelen sikker en Access 2007-database.

Slette deler av poster (ett eller flere felt)

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du bruker en oppdateringsspørring til å slette deler av poster (enkeltfelt) fra tabeller på "mange"-siden av en én-til-mange-relasjon. Du kan også følge disse trinnene for å slette data fra tabeller som ikke er relatert til andre data. Husk at kjøre en oppdateringsspørring for å slette dataene endres de eksisterende verdiene til NULL eller en tom streng (et par doble anførselstegn uten mellomrom), avhengig av vilkårene du angir. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker oppdateringsspørringer, kan du se artikkelen med tittelen opprette og kjøre en oppdateringsspørring.

Opprette utvalgsspørring

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Spørringsutforming åpnes, kategorien Utforming vises, og dialogboksen Vis tabell vises.

 2. Velg tabellen som inneholder dataene som du vil slette, klikk Legg til, og klikk deretter Lukk.

  Tabellen vises som et vindu i den øverste delen av spørringsutformingsrutenettet. Vinduet viser alle feltene i tabellen. Denne illustrasjonen viser en typisk tabell i spørringsutformingen.

  En tabell i spørringsutformingen

 3. Legg til feltene som du vil sette til null, i Felt-raden i utformingen. Du kan dobbeltklikke hvert felt eller dra og slippe hvert felt.

 4. Du kan eventuelt angi vilkår for ett eller flere felt i Vilkår-raden i utformingen.

  Du kan bruke vilkår til å returnere bare postene som du vil slette. Ellers angir oppdateringsspørringen til NULL hver post i hvert felt i spørringen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker vilkår, kan du se eksempler på vilkår for utvalgsspørringer, senere i denne artikkelen.

 5. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Kontroller at spørringen returnerer postene du vil sette til null eller en tom streng. Gjenta trinn 3-5 etter behov, og endre feltene eller vilkårene til spørringen returnerer bare dataene som du vil endre.

 6. Behold spørringen åpen, og gå deretter videre til de neste trinnene.

Konvertere utvalgsspørringen til en oppdateringsspørring

 1. Klikk Utformingsvisning for å bytte fra dataarket til spørringsutforming.

 2. Klikk Oppdater i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Access endrer utvalgsspørringen til en oppdateringsspørring, skjuler raden Vis i den nedre inndelingen av utformingsrutenettet og legger til raden Oppdater til.

  I Oppdater til-raden for hvert felt, angir du NULL eller en tom streng, et par doble anførselstegn uten mellomrom mellom dem ("").

 3. Klikk Kjør Knappesymbol .

  Access ber deg om å bekrefte endringene.

  Vær helt sikker på du vil endre verdiene, og klikk deretter Ja for å endre dataene.

Til toppen av siden

Slette hele poster

Trinnene i dette avsnittet forklarer hvordan du bruker en slettespørring til å slette hele poster fra en tabell.

Opprette en utvalgsspørring

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Spørringsutforming åpnes, kategorien Utforming vises, og dialogboksen Vis tabell vises.

 2. Merk tabellen på "én"-siden av relasjonen, klikk Legg til, og klikk deretter Lukk.

  Tabellen vises som et vindu i den øverste delen av spørringsutformingsrutenettet. Vinduet viser alle feltene i tabellen. Denne illustrasjonen viser en typisk tabell i spørringsutformingen.

  En tabell i spørringsutformingen

 3. Dobbeltklikk stjernen (*) for å legge til alle feltene i tabellen i utformingsrutenettet.

  Hvis du legger til alle tabellfeltene, kan slettespørringen fjerne hele poster (rader) fra tabellen.

 4. Hvis du vil, legger du til et tabellfelt som lar deg angi kriterier.

  Anta for eksempel at en kunde går konkurs og du skal fjerne alle ventende ordrer for denne kunden. For å finne bare disse postene, legger du til feltet Kunde-ID og Ordredato i utformingsrutenettet.

 5. Hvis du utførte det forrige trinnet, angir du kriteriene i raden Kriterier i utformingsrutenettet.

  Du bruker kriterier til å returnere bare de postene som du vil slette. Ellers fjerner slettespørringen hver post i tabellen. Som en fortsettelse på det forrige trinnet angir du ID-nummeret for kunden som gikk konkurs, og datoen da kundens ordrer ble ugyldige.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker vilkår, kan du se eksempler på vilkår for utvalgsspørringer, senere i denne artikkelen.

 6. Hvis du utførte det forrige trinnet, fjerner du merket for Vis for hvert vilkårsfelt.

 7. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Bekreft at spørringen returnerer postene som du vil slette.

 8. Behold spørringen åpen, og gå deretter videre til de neste trinnene.

Konvertere utvalgsspørringen til en slette spørring og slette data

 1. Klikk Utformingsvisning for å bytte fra dataarket til spørringsutforming.

 2. Klikk Slett i Spørringstype-gruppen i kategorien Utforming.

  Access endrer utvalgsspørringen til en slettespørring, skjuler raden Vis i den nedre inndelingen av utformingsrutenettet og legger til raden Slett.

  Kontroller at raden Slett i kolonnen * (alle felt ) viser Fra. Ordet Hvor skal vises i alle kolonner som du bruker for vilkår.

 3. Kontroller at du vil slette dataene, og klikk deretter Kjør Knappesymbol .

  En melding ber deg bekrefte slettingen.

  Klikk Ja for å slette dataene.

Til toppen av siden

Eksempel på vilkår for utvalgsspørringer

Den følgende tabellen viser noen eksempelvilkår som du kan bruke i utvalgsspørringer, for å sikre at du bare sletter de riktige dataene. Du kan tilpasse disse eksemplene for bruk med dine egne data. Noen av disse eksemplene bruker jokertegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker jokertegn, kan du se artikkelen referanse til jokertegn i Access.

Kriterier

Effekt

> 234

Returnerer alle tall som er større enn 234. Hvis du vil finne alle tall som er mindre enn 234, bruker du < 234.

>= "Cajhen"

Returnerer alle postene fra Cajhen gjennom hele alfabetet.

Mellom #02.02.2007# og #01.12.2007#

Returnerer datoer fra 02.02.2007 til 01.12.2007 (ANSI-89). Hvis databasen bruker jokertegnet ANSI-92, bruker du enkle anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#). Eksempel: Mellom '02.02.2007' og '01.12.2007'

Ikke "Tyskland"

Finner alle poster der innholdet i feltet ikke er nøyaktig lik "Tyskland." Vilkåret returnerer postene som inneholder tegn i tillegg til "Tyskland," for eksempel "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Ikke "T*"

Finner alle poster unntatt poster som begynner med T. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

Not "*t"

Finner alle poster som ikke slutter på t. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

I (Canada,UK)

Finner alle poster som inneholder Canada eller Storbritannia i en liste.

Like "[A-D]*"

Finner alle poster som begynner med bokstaven A til og med D i et tekstfelt. Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegnsettet, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

Like "*ar*"

Finner alle poster som inkluderer bokstavrekkefølgen "ar". Hvis databasen bruker ANSI-92-jokertegnsettet, bruker du prosenttegnet (%) i stedet for stjernen (*).

Like "Maison Dewe?"

Finner alle poster som begynner med "Maison" og inneholder en andre streng på fem bokstaver der de første fire bokstavene er "Dewe", og den siste bokstaven er ukjent. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, bruker du understrekingstegnet (_) i stedet for spørsmålstegnet ?.

#02.02.2007#

Finner alle poster for 02.02.2007. Hvis databasen bruker jokertegnsettet ANSI-92, omslutter du datoen med enkle anførselstegn i stedet for nummertegn ('02.02.2007').

< Date() - 30

Bruker funksjonen Dato til å returnere alle datoer som er eldre enn 30 dager.

Dato()

Bruker funksjonen Dato til å returnere alle poster som inneholder dagens dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bruker funksjonene Dato og DateAdd til å returnere alle poster mellom dagens dato og tre måneder fra dagens dato.

Er null

Returnerer alle poster som inneholder en nullverdi (tom eller ikke-definert).

Is Not Null

Returnerer alle poster som inneholder en verdi (som ikke er tom).

""

Returnerer alle poster som inneholder en tom streng. Du bruker tomme strenger når du skal legge til en verdi i et obligatorisk felt, men ikke kjenner den faktiske verdien i øyeblikket. Et felt kan for eksempel kreve et faksnummer, men noen av kundene dine har kanskje ikke faksmaskiner. I dette tilfellet angir du et par doble anførselstegn uten mellomrom ("") i stedet for å angi et nummer.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×