Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Excel 2016 med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows skjermleseren, til å sortere og filtrere tabeller. Sortering av data hjelper deg med å organisere og finne dataene du trenger, og gjør analyser raskere. Filtrering av data hjelper deg med å fokusere på bestemte datasett, noe som er særlig nyttig i store regneark.

Kommentarer: 

I dette emnet

Hurtigtaster for sortering og filtrering

Denne tabellen viser hurtigtaster for sortering og filtrering.

Hvis du vil

Trykk

Filtrer et merket celleområde, eller fjern et filter i et celleområde

e

Slå av rullegardinlisten Autofilter-menyen i en kolonneoverskrift

r

Finne de høyeste eller laveste verdiene i et celleområde eller en tabell

r

Åpne rullegardinmenyen i Autofilter fra en kolonneoverskrift

Alt+Pil ned

Sorter fra minst til størst, eller fra A til Å

ALT+A, S+A eller ALT+PIL NED, S

Sorter fra størst til minst, eller Å til A

ALT+A, S+D eller ALT+PIL NED, O

Åpne Sorter-dialogboksen

ALT+A, S+S eller ALT+H, S, U

Bruke en sortering på nytt etter at du har endret dataene

CTRL+ALT+L (eller ALT+A, Y+3)

Filtrer etter farge Filtrer etter tall eller tekst

ALT+PIL NED, I

Åpne Formater celler-dialogboksen

ALT+PIL NED, F

Bruk TRIMME-funksjonen

ALT+M, T, og gå deretter til TRIMME r

Lær om sortering i Excel

Du kan sortere data etter tekst (fra A til Å eller Å til A), tall (minste til største eller fra største til minste) og datoer og klokkeslett (eldste til nyeste eller nyeste til eldste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere etter en egendefinert liste (for eksempel stor, middels og liten) eller etter format, inkludert cellefarge, skriftfarge eller ikonsett. De fleste sorteringsoperasjoner er kolonnesorteringer, men du kan også sortere etter rader.

Når du sorterer en tabell, lagrer Excel vilkårene som du brukte med arbeidsboken slik at du kan bruke den om igjen hver gang du åpner arbeidsboken. Dette er spesielt viktig for sorteringer i flere kolonner, eller for sorteringer som det tar lang tid å opprette. Dette fungerer imidlertid bare for data i tabellen og gjelder ikke bare et avgrenset celleområde. Hvis du vil lagre sorteringskriterier, slik at du med jevne mellomrom kan bruke en sortering på nytt når du åpner en arbeidsbok, er det lurt å bruke en tabell.

Slik sorterer du tekst i en tabell eller et område

Sortere tekst i en tabell

 1. Gå til overskriftsraden i tabellen.

 2. Trykk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå til kolonneoverskriften for dataene du vil sortere.

 3. Trykk ALT+PIL NED for å åpne filtermenyen, og trykk deretter TAB-tasten for å flytte inn i menyen.

 4. Alternativene som vises, avhenger av hvilken type data som finnes i kolonnen. Du kan for eksempel sortere numeriske data fra minst til størst, eller fra størst til minst. Du kan sortere alfanumeriske data fra A til Å, eller fra Å til A eller etter farge.

  Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom alternativene, og trykk ENTER for å velge et alternativ.

Sortere tekst i et område

 1. Merk en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Trykk på ALT+A. Data-fanen åpnes, og du hører «Øvre bånd, datafane». (I Skjermleser hører du «Valgt, datafane».)

  • Hvis du vil sortere i stigende alfanumerisk rekkefølge (Sorter A til Å), trykker du på S+A.

  • Hvis du vil sortere i synkende alfanumerisk rekkefølge (Sorter Å til A), trykker du på S+D.

Utføre sortering som skiller mellom store og små bokstaver

 1. Merk en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder alfanumeriske data.

 2. Trykk ALT+H, S og deretter U. Sorter-dialogboksen åpnes, og du hører «Sorteringsdialog». (I Skjermleser hører du «Sorter-, tilpass-, OK-knapp».)

 3. Tabuler til Alternativer-knappen og trykk MELLOMROM-tasten for å åpne dialogboksen for sorteringsalternativer. Du hører «Dialog for sorteringsalternativer, versalsensitiv-avmerkingsboks». (I Skjermleser hører du «Vindu for sorteringsalternativer. Versalsensitiv-avmerkingsboks".)

 4. Merk av boksen Versalsensitiv.

 5. Tabuler til OK-knappen, og trykk ENTER. Dialogboksen for sortering åpnes, og du hører «Sorteringsdialog». (I Skjermleser hører du «Sorter-, tilpass-, alternativ-knapp».)

 6. Tabuler til OK-knappen, og trykk ENTER.

Tips: 

 • Hvis kolonnen som du sorterer inneholder en blanding av tall og tekst, kan det være nødvendig å formatere hele kolonnen som tekst. Hvis ikke, vil Excel først sortere tallene som tall, og deretter sortere teksten. Hvis du vil formatere dataene, merker du alle dataene i kolonner og deretter trykker du ALT+H, F, N. Bruk PIL VENSTRE-tasten til å gå til tallfanen, deretter bruker du TAB-tasten for å gå til kategorilisten og så trykker du PIL NED-tasten til du hører «Tekst». Trykk TAB-tasten en gang til for å gå til OK-knappen, og trykk ENTER.

Tips: 

 • Når du importerer eller kopierer data fra en annen plassering, kan de ha innledende mellomrom satt inn før dataene. Navnet «Julie Simonsen» kan for eksempel være angitt som «(mellomrom) (mellomrom)Julie Simonsen».

 • Hvis du bruker en skjermleser, oppdager du kanskje ikke disse mellomrommene, fordi JAWS ikke leser tomme mellomrom i celler.

 • For å hjelpe deg med å finne dem, plasserer Excel celler med innledende mellomrom i toppen av en sortert kolonne.

Sorter tall

Sortere tall

 1. Merk en kolonne med numeriske data i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder numeriske data.

 2. Trykk på ALT+A. Data-fanen åpnes, og du hører «Øvre bånd, datafane». (I Skjermleser hører du «Valgt, datafane».)

  • Hvis du vil sortere fra minst til størst, trykker du på S+A.

  • Hvis du vil sortere fra størst til minst, trykker du på S+D.

Kontroller at tallene er lagret som tall

 1. Trykk på ALT+H, F+N. Dialogboksen Formater celler åpnes, og du hører «Dialogboksen Formater celler». (I Skjermleser hører du «Formater celler-vindu».)

 2. Hvis du vil gå til Tall-fanen, bruker du PIL VENSTRE (eller du trykker på CTRL+TAB). Du hører «Tall-fanen».

 3. Trykk TAB-tasten. Kategori-listen åpnes, og du hører «Kategori kolon listeboksen, generelt». (I Skjermleser hører du «Generelt, en av tolv».)

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Tall».

 5. For å lukke dialogboksen tabulerer du til OK-knappen og trykker ENTER.

Slik sorterer du datoer og klokkeslett

 1. Merk en kolonne med datoer eller klokkeslett i et celleområde, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne som inneholder datoer eller klokkeslett.

 2. Trykk på ALT+A. Data-fanen åpnes, og du hører «Øvre bånd, datafane». (I Skjermleser hører du «Valgt, datafane».)

  • For å sortere fra eldste til nyeste, trykk S+A.

  • Hvis du vil sortere fra nyeste til eldste, trykker du på S+D.

  • Du kan bruke en sortering på nytt etter at du har endret dataene, ved å velge en celle i området eller tabellen og så trykke på CTRL+ALT+L.

Slik sorterer du etter mer enn én kolonne

Du kan sortere etter mer enn én kolonne eller rad når du har data som du vil gruppere etter samme verdi i én kolonne eller rad, og deretter kan du sortere en annen kolonne eller rad innenfor den gruppen med like verdier. Hvis du for eksempel har en Avdeling- og en Ansatt-kolonne, kan du først sortere etter Avdeling (for å gruppere alle ansatte i samme avdeling sammen) og deretter sortere etter navn (for å sette navnene i alfabetisk rekkefølge innenfor hver avdeling). Du kan sortere etter opptil 64 kolonner.

Merknad: Resultatet blir best hvis celleområdet du sorterer har kolonneoverskrifter. Hvis du vil sortere etter rader, må du kontrollere i Sorter-dialogboksen at avmerkingsboksen Min tabell har overskrifter er tom.

 1. Velg et celleområde med to eller flere kolonner med data, eller kontroller at den aktive cellen er i en tabell med to eller flere kolonner.

 2. Trykk på ALT+A, S+S. Dialogboksen Sorter åpnes, og du hører «Dialogboksen Sorter». (I Skjermleser hører du «Sorter-, tilpass-, alternativ-knapp».)

 3. Tabuler til kombinasjonsboksen Kolonne: Sorter etter, og bruk PILTASTENE til å velge den første kolonnen du vil sortere.

 4. Du velger ønsket sortering ved å tabulere til kombinasjonsboksen Sorter på og bruke PILTASTENE.

  • Hvis du vil sortere etter tekst, tall eller dato og klokkeslett, velger du Verdier.

  • Hvis du vil sortere etter format, velger du Cellefarge-, skriftfarge- eller celleikon.

 5. Velg hvordan du vil sortere:

  • Hvis du vil sortere etter verdiene, tabulerer du til kombinasjonsboksen Rekkefølge og bruker PILTASTENE for å velge hvordan du vil sortere.

  • Hvis du vil sortere tekst og tallverdier, velger du minst til størst eller størst til minst.

  • Hvis du vil sortere basert på en egendefinert liste, velger du Egendefinert liste.

  • For å sortere etter cellefarge, skriftfarge eller celleikon, bruker du PILTASTENE til å merke området og deretter tabulerer du til Rekkefølge-kombinasjonsboksen og bruker PILTASTENE til å velge Øverst eller Nederst.

 6. Hvis du vil legge til en annen kolonne å sortere etter, tabulerer du til Legg til nivå-knappen, trykker ENTER og gjentar trinnene fra tre til og med fem.

 7. Du kan bruke en kolonnesortering på nytt etter at du har endret dataene, ved å velge en celle i området eller tabellen og deretter trykke CTRL+ALT+L. (CTRL+ALT+L bruker ikke en sortering av rader på nytt.)

Tips ved problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater når du sorterer data:

 • Kontroller om verdiene som returneres av en formel har blitt endret. Hvis dataene du har sortert inneholder én eller flere formler, kan det hende returverdiene for disse formlene endres når regnearket beregnes på nytt. I dette tilfellet må du sørge for at du bruker sorteringsfunksjonen på nytt for å få oppdaterte resultater.

 • Vis rader og kolonner før du sorterer. Skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner, og skjulte rader flyttes ikke når du sorterer rader. Før du sorterer data, er det lurt å vise de skjulte kolonnene og radene.

 • Kontroller de nasjonale innstillingene. Sorteringsrekkefølger varierer etter nasjonal innstilling. Kontroller at du har riktig nasjonal innstilling i Regionale innstillinger eller Innstillinger for region og språk i kontrollpanelet på datamaskinen.

 • Aktiver eller deaktiver overskriftsraden. Det er vanligvis best å ha en overskriftsrad når du sorterer en kolonne, for å gjøre det enklere å forstå betydningen av dataene. Som standard blir ikke verdien i overskriften inkludert i sorteringsoperasjonen. Noen ganger kan det hende at du må aktivere eller deaktivere overskriften, slik at verdien i overskriften inkluderes eller ekskluderes i sorteringsoperasjonen.

 • Hvis du vil ekskludere den første raden med data fra sorteringen fordi det er en kolonneoverskrift, trykker du ALT+H, S og deretter U. I Egendefinert sortering -boksen merker du av for Mine data har overskrifter.

 • Hvis du vil inkludere den første raden med data i sorteringen fordi det ikke er en kolonneoverskrift, trykker du ALT+H, S og deretter U. I Egendefinert sortering -boksen fjerner du avmerkingen for Mine data har overskrifter.

Slik filtrerer du data i en tabell

Når du plasserer dataene dine i en tabell, legger Excel automatisk til en Autofilter-rullegardinmeny i hver kolonneoverskrift. Du kan åpne denne menyen for raskt å filtrere. For å fjerne Autofilter-rullegardinmenyen fra en kolonneoverskrift, velger du overskriften og trykker CTRL+SKIFT+L

 1. I tabelloverskriften for kolonnen du vil filtrere trykker du ALT+PIL NED. Autofilter-rullegardinmenyen åpnes, og du hører «Skriv inn søkeord, meny». (I Skjermleser hører du «Gruppe».)

 2. Hvis kolonnen inneholder tall, bruker du PIL NED-tasten i Autofilter-menyen for å gå til Tallfiltre og trykker ENTER. Hvis kolonnen inneholder tekstoppføringer, går du til Tekstfiltre og trykker ENTER. Undermenyen åpnes, og du hører «Er lik».

 3. For å gå til ønsket filtreringsalternativ bruker du PILTASTENE og trykker ENTER. Egendefinert autofilter-dialogboksen åpnes og du hører «Tilpasses autofilter-dialog». (I Skjermleser hører du «Tilpasset autofilter-vindu».)

 4. Skriv inn eller velg filtreringsvilkårene.

  For å vise tall over en bestemt størrelse velger du Større enn eller lik, og deretter skriver du inn tallet du har i tankene i den neste kombinasjonsboksen.

  Du kan om ønskelig filtrere etter to betingelser ved å angi filtreringsbetingelser i begge settene med redigeringsbare kombinasjonsbokser, og deretter velger du Og for å kreve at begge betingelsene må sanne, eller du velger Eller for at enten den ene eller andre betingelsen skal være sann.

 5. For å lukke dialogboksen tabulerer du til OK-knappen og trykker ENTER.

Filtrere data i et område

 1. Merk cellene du vil filtrere.

 2. Trykk på CTRL+SKIFT+L. Excel legger til en Autofilter-rullegardinmeny i den første cellen i området.

 3. Merk cellen med Autofilter-rullegardinmenyen.

 4. Trykk på ALT+PIL NED. Autofilter-rullegardinmenyen åpnes, og du hører «Skriv inn søkeord, meny». (I Skjermleser hører du «Gruppe».)

 5. Bruk PILTASTENE og TAB til å gå til filtreringsalternativene du vil bruke.

 6. Når du har foretatt valgene, tabulerer du til OK-knappen og trykker ENTER.

For å fjerne filteret merker du en celle i området og deretter trykker du CTRL+SKIFT+L.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til en tittel på en tabell i Excel

Bruke en skjermleser til å opprette kolonneoverskrifter i en tabell i Excel

Hurtigtaster og funksjonstaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×