Celler

Bruke datavalidering på celler

Bruke datavalidering på celler

Du kan bruke datavalidering til å begrense datatypen eller verdiene som brukerne skriver inn i en celle. Den bruken av datavalidering som er mest vanlig er å opprette en rullegardinliste.

Last ned eksemplene våre

Last ned en eksempelarbeidsbok som inneholder alle datavaliderings-eksemplene i denne artikkelen. Følg med, eller opprett egne datavalidering-scenarier.

Last ned Excel datavaliderings-eksempler

Legge til datavalidering i en celle eller et område

Obs!: De tre første trinnene i denne delen handler om å legge til alle typer datavalidering. Trinn fire til åtte handler om hvordan du oppretter en rullegardinliste.

 1. Merk én eller flere celler å validere.

 2. Klikk Datavalidering i Dataverktøy-gruppen på fanen Data.

  Datavalidering er plassert i Data-fanen under Dataverktøy-gruppen
 3. Velg Liste i Tillat-boksen på Innstillinger-fanen.

  Innstillinger-fanen i Datavalidering-dialogboksen
 4. I Kilde-boksen skriver du inn listeverdiene, atskilt med komma. Eksempel:

  1. Hvis du vil begrense et svar til to valg (for eksempel «Har du barn?»), skriver du inn Ja, Nei.

  2. Hvis du vil begrense en leverandørs kvalitetsvurdering til tre vurderinger, skriver du inn Lav, Gjennomsnittlig, Høy.

   Obs!: Disse trinnene er vanligvis bare anbefalt for listeelementer som ikke er sannsynlig at blir endret. Hvis du har en liste som kan bli endret eller du må legge til eller fjerne elementer over tid, anbefaler vi at du følger anbefalt fremgangsmåte beskrevet nedenfor.

   Anbefalt fremgangsmåte: Du kan også opprette listeoppføringer ved å referere til et celleområde et annet sted i arbeidsboken. Den mest effektive måten er å opprette listen, for deretter å formatere den som en Excel-tabell (fra Hjem-fanen velger du Stiler > Formater som tabell > velg tabellstilen som fungerer best for deg). Deretter velger du tabellens Data Body Range, som er den delen av tabellen som bare inneholder listen din, og ikke tabelloverskriftsraden (Avdeling i dette tilfellet). Angi et navn som gir mening for deg, i navneboksen over kolonne A.

   Skriv inn et meningsfullt navn for listen i navneboksen

  I stedet for å skrive inn listeverdiene i Kilde-boksen for datavalidering, legger du nå inn navnet du nettopp anga, etterfulgt av et likhetstegn (=).

  Kommer før tabellnavnet med tegnet =

  Det beste med å bruke en tabell er at etter hvert som du legger til eller sletter elementer fra listen din, blir datavalideringslisten automatisk oppdatert.

  Obs!: Det er best å plassere listene i et eget regneark (skjult om nødvendig) slik at ingen kan redigere dem.

 5. Kontroller at det er merket av for Rullegardinmeny i celle.

  En rullegardinmeny vises ved siden av cellen
 6. Hvis du vil angi hvordan du vil håndtere tomme verdier (null), merker du av for eller fjerner merket for Ignorer tomme celler.

  Obs!: Hvis de tillatte verdiene er basert på celleområder som har er definert navn og det finnes tomme celler i dette området, kan du skrive inn enhver verdi i den validerte cellen hvis du merker av for Ignorer tomme celler. Dette gjelder også alle celler det blir referert til i valideringsformler. Hvis noen av cellene det refereres til, er tomme, kan du merke av for Ignorer tomme celler for å kunne skrive inn verdier i den validerte cellen.

 7. Test datavalideringen for å kontrollere at den fungerer på riktig måte. Prøv å skrive inn både gyldige og ugyldige data i cellene for å kontrollere at innstillingene fungerer slik hensikten er, og at meldingene vises på riktig tidspunkt.

Obs!: 

 • Etter at du har opprettet en rullegardinliste, bør du kontrollere at den fungerer slik du ønsker. Kontroller for eksempel om cellen er bred nok til å vise alle oppføringene.

 • Hvis listen med oppføringer for rullegardinlisten er i et annet regneark og du vil hindre at brukerne ser den eller foretar endringer i den, kan du skjule og beskytte dette regnearket. Hvis du vil ha mer informasjon om beskyttelse av regneark, kan du se Låse celler for å beskytte dem.

 • Fjerne datavalidering – Merk cellen eller cellene som inneholder valideringen du vil slette og gå til Data > datavalidering. I dialogboksen for datavalidering trykker du Fjern alle-knappen, og deretter OK.

Tabellen nedenfor viser andre typer datavalidering og hvordan du kan legge dem til i regnearkene.

Hvis du vil gjøre dette:

Gjør følgende:

Begrense dataoppføring til heltall innenfor grenser.

 1. Følg trinn 1–3 i Legg til datavalidering i en celle eller et område over.

 2. Velg Heltall i Tillat-listen.

 3. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke, i Data-boksen. Hvis du for eksempel vil angi en øvre og nedre grense, velger du mellom.

 4. Angi minimums- eller maksimumsverdier, eller spesielle verdier, som tillates.

  Valideringsvilkår-dialogboksen

  Du kan også angi en formel som returnerer en tallverdi.

  La oss for eksempel anta at du validerer data i celle F1. Hvis du vil angi en minimumsgrense for fradrag til to ganger antall barn i denne cellen, velger du større enn eller lik i Data-boksen, og skriver inn formelen =2*F1 i Minimum-boksen.

Begrense dataoppføring til et desimaltall innenfor grenser.

 1. Følg trinn 1–3 i Legg til datavalidering i en celle eller et område over.

 2. Velg Desimal i Tillat-boksen.

 3. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke, i Data-boksen. Hvis du for eksempel vil angi en øvre og nedre grense, velger du mellom.

 4. Angi minimums- eller maksimumsverdier, eller spesielle verdier, som tillates.

  Du kan også angi en formel som returnerer en tallverdi. Hvis du for eksempel ønsker å angi en maksimumsgrense for provisjon og bonuser på 6 % av en selgers lønn i celle E1, velger du mindre enn eller lik i Data-boksen, og angir formelen =E1*6% i Maksimum-boksen.

  Obs!: Hvis du vil la en bruker angi prosentverdier, for eksempel 20 %, velger du Desimal i Tillat-boksen, velger restriksjonstype i Data-boksen og angir minimumsverdien, maksimumsverdien eller en bestemt verdi som en desimal, for eksempel 0,2. Deretter viser du datavalideringscellen som en prosentverdi ved å merke cellen og klikke Prosentformat Knapp i Tall-gruppen på fanen Hjem.

Begrense dataoppføring til en dato innen en tidsramme.

 1. Følg trinn 1–3 i Legg til datavalidering i en celle eller et område over.

 2. Velg Dato i Tillat-boksen.

 3. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke, i Data-boksen. Hvis du for eksempel vil tillate datoer etter en bestemt dag, velger du større enn.

 4. Angi start, slutt eller sluttdatoen som tillates.

  Du kan også angi en formel som returnerer en dato. Hvis du for eksempel ønsker å angi et tidsrom mellom dagens dato og tre dager fra dagens dato, velger du mellom i Data-boksen, angir =IDAG() i Startdato-boksen, og skriver deretter inn =IDAG()+3 i Sluttdato-boksen.

  Innstillinger for valideringsvilkår for å begrense datooppføring til en bestemt tidsramme

Begrense dataoppføring til et klokkeslett innen en tidsramme.

 1. Følg trinn 1 – 3 Legg til datavalidering i en celle eller et område over.

 2. Velg Klokkeslett i Tillat-boksen.

 3. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke, i Data-boksen. Hvis du for eksempel vil tillate klokkeslett før et bestemt tidspunkt, velger du mindre enn.

 4. Skriv inn start- eller sluttklokkeslettet eller et bestemt klokkeslett som tillates. Hvis du vil angi bestemte klokkeslett, bruker du klokkeslettformatet tt:mm.

  Hvis du for eksempel har angitt celle E2 med et starttidspunkt (08:00) og celle F2 med et sluttidspunkt (17:00), og du vil begrense møtetidspunktene mellom disse tidspunktene, velger du mellom i Data-boksen, skriver inn =E2 i Starttidspunkt-boksen, og angir deretter =F2 i Sluttidspunkt-boksen.

  Innstillinger for datavalidering til å begrense tidsoppføringen innenfor en tidsramme

Begrense dataoppføring til tekst av en angitt lengde.

 1. Følg trinn 1 – 3 Legg til datavalidering i en celle eller et område over.

 2. Velg Tekstlengde i Tillat-boksen.

 3. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke, i Data-boksen. Hvis du for eksempel vil tillate opptil et bestemt antall tegn, velger du mindre enn eller lik.

 4. I dette tilfellet vi ønsker å begrense oppføringer til 25 tegn, så velg mindre enn eller lik i Data-boksen, og skriv inn 25 i Maksimal-boksen.

  Eksempel på datavalidering med begrenset tekstlengde

Beregne hva som er tillatt, basert på innholdet i en annen celle.

 1. Følg trinn 1 til 3 Legg til datavalidering i en celle eller et område ovenfor. I Tillat-boksen velger du datatypen du vil bruke.

 2. Velg hvilken type restriksjon du vil bruke, i Data-boksen.

 3. I boksen eller boksene under Data-boksen velger du cellen du vil bruke til å angi hva som er tillatt.

  Hvis du for eksempel bare vil tillate oppføringer for en konto dersom resultatet ikke overstiger budsjettet i celle E1, velger du Tillat > Heltall, data, mindre enn eller lik, og Maksimum>= =E1.

  Valideringsinnstillinger for beregning basert på et annet celleinnhold

Obs!: Følgende eksempler bruker alternativet Egendefinert der du skriver inn formler for å angi betingelser. Du trenger ikke å bekymre deg om det Data-boksen viser, fordi den blir deaktivert med egendefinerte innstillinger.

Hvis du vil sikre følgende

Skriver du inn denne formelen

Cellen som inneholder en produkt-ID (C2), starter alltid med standardprefikset «ID-» og inneholder minst ti (større enn ni) tegn.

=OG(VENSTRE(C2, 3) ="ID-",LEN(C2) > 9)

Eksempel 6: Formler innen datavalidering

Cellen som inneholder en produktnavnet (D2), inneholder bare tekst.

=ERTEKST(D2)

Eksempel 2: Formler innen datavalidering

Cellen som inneholder en persons fødselsdag (B6), må være større enn antall år som er angitt i celle B4.

=HVIS(B6<=(IDAG()-(365*B4)),SANN,USANN)

Eksempel på datavalidering for å begrense en oppføring til en minimumsalder

Alle dataene i celleområdet A2:A10 inneholder unike verdier.

= ANTALL.HVIS($A$2:$A$10,A2) = 1

Eksempel 4: Formler innen datavalidering

Obs!: Du må angi datavalideringsformelen for celle A2 først og deretter kopiere A2 til A3:A10, slik at det neste argumentet til ANTALL.HVIS samsvarer med gjeldende celle. Det er A2)=1-delen som vil bli endret til A3)=1, A4) = 1 og så videre.

Mer informasjon

Forsikre deg om at en e-postadresseoppføring i celle B4 inneholder @-symbolet.

=ERNUMMER(FINN("@",B4)

Eksempel på datavalidering for å sørge for at en e-postadresse inneholder @-symbolet

 • Hvorfor er ikke datavalideringskommandoen aktivert på båndet? Kommandoen kan være utilgjengelig fordi:

  • En Excel-tabell kan være koblet til et SharePoint-nettsted Du kan ikke legge til datavalidering i en Excel-tabell som er koblet til et SharePoint-nettsted. Hvis du vil legge til datavalidering, må du koble fra Excel-tabellen eller konvertere den til et område.

  • Det kan hende du er i ferd med å oppgi data Kommandoen for datavalidering er ikke tilgjengelig på Data-fanen når du skriver inn data i en celle. Trykk ENTER eller ESC for å fullføre innskriving av dataene.

  • Regnearket kan være beskyttet eller delt  Du kan ikke endre innstillingene for datavalidering hvis arbeidsboken er delt eller beskyttet. Du finner mer informasjon om hvordan du avslutter deling eller fjerner beskyttelse fra en arbeidsbok i Beskytte en arbeidsbok.

 • Kan jeg endre skriftstørrelsen? Nei, skriftstørrelsen er låst. Den eneste måten å endre størrelsen på, er å zoome inn på skjermen. Det gjør du i Excel-vinduet i nedre høyre hjørne. Du kan likevel bruke en ActiveX-kombinasjonsboks. Se Legg til en liste- eller kombinasjonsboks i et regneark.

 • Er det mulig å aktivere autofyll eller auto-valg for datavalidering når jeg skriver? Nei, men hvis du bruker en ActiveX-kombinasjonsboks, får du denne funksjonaliteten.

 • Kan jeg merke flere områder i en datavalideringsliste? Ikke med mindre du bruker en ActiveX-kombinasjons- eller listeboks.

 • Kan jeg velge et element i en datavalideringsliste og få den til å fylle ut en annen liste? Ja Dette kalles avhengig datavalidering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Opprette avhengige rullegardinlister.

 • Hvordan kan jeg ta bort all datavalidering i et regneark? Du kan bruke Gå til > Spesiell-dialogen. På Hjem-fanen > Rediger > Søk etter og merk (eller trykk F5 eller CTRL+G på tastaturet), deretter Spesiell > Datavalidering og velg enten Alle (for å finne alle cellene med datavalidering) eller Samme (for å finne celler som samsvarer med bestemte datavalideringsinnstillinger).

  Gå til utvalgte-dialogboksen

  Deretter åpner du dialogboksen for datavalidering (Data-fanen > Datavalidering), trykker Fjern alle-knappen, og klikker OK.

 • Kan jeg tvinge en person til å skrive inn i celle(r) med datavalidering? Nei, men du kan bruke VBA (Visual Basic for Applications) til å kontrollere om noen har gjort en oppføring etter angitte betingelser, for eksempel før de lagrer eller lukker arbeidsboken. Hvis de ikke har merket et område, kan du hindre dem i å fortsette inntil de har merket et område.

 • Hvordan kan jeg farge cellene basert på merket område i datavalideringslisten? Du kan bruke Betinget formatering. I dette tilfellet vil du bruke Formater bare celler som inneholder-alternativet.

  Formater bare celler som inneholder alternativer
 • Hvordan validerer jeg en e-postadresse? Du kan bruke Egendefinert > Formel-metoden og kontrollere om @-symbolet finnes i oppføringen. Formelen som brukes i dette tilfellet er =ERTALL(FINN("@",D2)). FINN-funksjonen søker etter @-symbolet og hvis det finner symbolet, går det tilbake til den numeriske plasseringen i tekststrengen og tillater oppføringen. Hvis symbolet ikke blir funnet, returnerer FINN med en feil og hindrer oppføringen.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Mer om datavalidering

Video: Opprette og administrere rullegardinlister

Legge til eller fjerne elementer på en rullegardinliste

Fjerne en rullegardinliste

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×