Avansert, kategori (Alternativer for Access)

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Redigering

 • ENTER-tast flytter   

  • Ikke flytt    Beholder markøren i det gjeldende feltet når du trykker ENTER.

  • Neste felt    Flytter markøren til neste felt når du trykker ENTER. Det neste feltet er plassert enten til høyre eller til venstre for det gjeldende feltet som standard, avhengig av hvordan du angir tekstretningen.

  • Neste post    Flytter markøren til det gjeldende feltet for neste post når du trykker ENTER. Den neste posten er posten rett nedenfor den gjeldende posten.

 • Virkemåte ved inngang i felt   

  Alternativene i dette avsnittet endrer virkemåten for ENTER-, TAB- og piltastene når du bruker dem til å flytte markøren fra felt til felt i kolonner og dataark.

  • Merk hele feltet    Merker hele feltet når markøren flyttes til dette feltet.

  • Gå til begynnelsen av feltet    Flytter til begynnelsen av feltet når markøren flyttes til dette feltet.

  • Gå til slutten av feltet    Flytter til slutten av feltet når markøren flyttes til dette feltet.

 • Virkemåte for piltaster   

  • Neste felt    Flytter markøren til neste felt når du trykker høyre eller venstre piltast. Hvis du vil flytte markøren innenfor tegnene i et merket felt, trykker du F2.

  • Neste tegn    Flytter markøren til neste eller forrige tegn i et felt når du trykker høyre eller venstre piltast.

  • Markøren stopper i første/siste felt    Hindrer at venstre og høyre piltast flytter markøren fra første eller siste felt i forrige eller neste post.

 • Standard virkemåte ved søk/erstatt

  Alternativene i dette avsnittet kontrollerer virkemåten for søk/erstatt-operasjoner i Microsoft Office Access 2007 og gjelder for Office Access 2007 globalt.

  • Hurtigsøk    Søkeretter i det gjeldende feltet og sammenligner hele feltet med søkestrengen.

  • Fullt søk    Søker i alle felt og sammenligner alle deler av et felt.

  • Søk etter begynnelsen av felt    Søker i det gjeldende feltet og sammenligner de innledende tegnene i feltet.

 • Bekreft

  • Postendringer    Viser en bekreftelsesmelding når du endrer en post.

  • Sletting av dokumenter    Viser en bekreftelsesmelding når du sletter et databaseobjekt.

  • Redigeringsspørringer    Viser en bekreftelsesmelding når du kjører en redigeringsspørring for tilføying, oppdatering eller en lag tabell i en redigeringsspørring mot en Access-database.

 • Standardretning

  • Venstre mot høyre    Angir at nye objekter skal vises fra venstre mot høyre, kjent blant dem som bruker engelsk og europeiske språk. Denne innstillingen viser for eksempel det første feltet i en tabell fra kolonnen lengst til venstre og legger til nye felt i høyre for kolonnen, og plasserer postnummerboksen og navigasjonsknappene i dataarkvisning i hjørnet nederst til venstre.

  • Høyre mot venstre    Angir at nye objekter skal vises fra høyre mot venstre, kjent blant dem som bruker språk fra Midt-Østen. Denne innstillingen viser for eksempel det første feltet i en tabell fra kolonnen lengst til høyre, legger til nye felt til venstre for kolonnen og plasserer postnummerboksen og navigasjonsknappene i dataarkvisning for tabeller i hjørnet nederst til høyre.

 • Standardjustering

  • Grensesnittmodus    Gjør at tegnvisningen samsvarer med brukergrensesnittspråket som er aktivert. Når brukergrensesnittspråket er et venstre-mot-høyre-språk (for eksempel norsk), venstrejusteres tegnene.

  • Tekstmodus    Justerer tekst i henhold til retningen for det første språkspesifikke tegnet. Hvis det første sterke tegnet (ikke et numerisk tegn eller et spesialtegn) for eksempel er på norsk, venstrejusteres teksten.

 • Markørbevegelse

  • Logisk    Angir at bevegelse av markøren skal følge språkretningen i den aktuelle teksten, i toveis tekst. Når du for eksempel bruker piltastene for å bevege deg gjennom arabisk, og deretter engelsk tekst i samme setning, flytter innsettingspunktet seg fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten, og begynner deretter ved tegnet lengst til venstre i det engelske ordet og fortsetter fra venstre mot høyre.

  • Visuelt    Angir at bevegelse av markøren skal gå mot tegnet som visuelt kommer etter, i toveis tekst. Når du for eksempel bruker piltastene for å bevege deg fra høyre mot venstre gjennom arabisk, og deretter engelsk tekst i samme setning, flytter innsettingspunktet seg fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten, og fortsetter deretter ved tegnet lengst til høyre i det engelske ordet og fortsetter fra høyre mot venstre.

  • IME-kontroll for dataarkDu velger dette hvis du vil sette den østasiatiske IME-modusen til "Ingen kontroll" når data registreres i tabelldataark.

  • Bruk Hijri-kalenderBaserer den underliggende datoreferansen på islamske månekalenderen. Hvis alternativet ikke er valgt, bruker databasen den gregorianske kalenderen. Access anbefaler at du velger en kalendertype første gang du oppretter en database og at du deretter aldri endrer denne innstillingen.

Vis

 • Vis dette antallet nylig brukte dokumenter    Angi eller endre antallet nylig brukte filer som vises i Åpne sist brukte Database-ruten på siden Komme i gang med Microsoft Office Access, og i listen Nylig brukte dokumenter som vises når du klikker Microsoft Office-knappen Office-knappen .

 • Statuslinje    Viser statuslinjen nederst i Access-vinduet.

 • Vis animasjoner    Aktiverer animasjonsfunksjoner, for eksempel animert innsetting av nye kolonner i dataark.

 • Vis smartflagg i dataark    Viser smartflagg i dataarkene.

 • Vis smartflagg i skjemaer og rapporter    Viser smartflagg i skjemaer og rapporter.

 • Vis i Makroutforming   

  • Navn-kolonnen    Viser kolonnen Makronavn i makroutforming. Du kan også vise eller skjule denne kolonnen ved å klikke Makronavn i gruppen Vis/skjul i kategorien Utforming. Legg merke til å hvis du deaktiverer dette alternativet, men deretter åpner en makro (i utformingsvisning) som inneholder makronavn, vil den skjulte kolonnen bli synlig. Denne innstillingen gjelder for alle databaser, men du kan bruke kommandoen Makronavn til å deaktivere denne innstillingen for den gjeldende makroen.

  • Betingelser-kolonnen    Viser kommandoen Betingelser i makroutforming. Du kan også vise eller skjule denne kolonnen ved å klikke Betingelser i gruppen Vis/skjul i kategorien Utforming. Legg merke til å hvis du deaktiverer dette alternativet, men deretter åpner en makro (i utformingsvisning) som inneholder én eller flere betingelser, vil den skjulte kolonnen bli synlig. Denne innstillingen gjelder for alle databaser, men du kan bruke kommandoen Betingelser til å deaktivere denne innstillingen for den gjeldende makroen.

Utskrift

 • Venstre marg    Endrer standard venstre marg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velger du Skriv ut, klikk Skriv ut, og klikk deretter Oppsett i dialogboksen Skriv ut.

 • Høyre marg.    Endrer standard høyre marg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen og bruke kommandoen Utskriftsformat.

 • Toppmarg    Endrer standard toppmarg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen og bruke kommandoen Utskriftsformat.

 • Bunnmarg    Endrer standard bunnmarg for dataark, moduler og nye skjemaer og rapporter. Du kan bruke verdier fra null til bredden eller høyden på én utskriftsside. Hvis du vil endre margene i eksisterende skjemaer og rapporter, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen og bruke kommandoen Utskriftsformat.

Standard

 • Vis feil i brukergrensesnitt i tillegg    Hvis du er en utvikler, merker du av for dette alternativet hvis du vil vise feil i koden for egendefinering av brukergrensesnitt. Fjern merket for alternativet hvis du vil skjule feilene.

 • Gi tilbakemelding med lyd    Spiller tilgjengelige lyder som er knyttet til programhendelser i Microsoft Office Professional 2007, som å åpne, lagre og skrive ut filer, og vise feilmeldinger. Lyder knyttet til forskjellige hendelser, kan endres i dialogboksen Lydegenskaper i Windows Kontrollpanel. Hvis du merker av eller fjerner merket for Gi tilbakemelding med lyd i et Office-program, er den på eller av i alle andre Office-programmer også. Hvis du vil endre lyden som er knyttet til en hendelse, åpner du Lyder-mappen i Windows Kontrollpanel. Datamaskinen må ha et lydkort for å kunne spille av de fleste lyder.

 • Bruk firesifret årsformat   

  • Denne databasen    Angir standard årsformat for den gjeldende åpne databasen til fore sifre (åååå).

   Merknad: Denne innstillingen erstatter innstillingen All databaser for den gjeldende åpne databasen.

  • Alle databaser    Angir standard årsformat for alle databaser til fore sifre (åååå).

 • Webalternativer    Viser dialogboksen Webalternativer. Bruk dialogboksen til å angi webalternativer for databaseobjekter. Du kan angi visningen av hyperkoblinger og fulgte hyperkoblinger i tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter.

Avansert

 • Åpne sist brukte database når Access starter    Når du velger dette alternativet, åpner Access den sist brukte databasen i stedet for å vise siden Komme i gang med Microsoft Office Access.

 • Standard åpningsmodus

  • Delt    Åpner en eksisterende database for delt bruk. Dette er standardinnstillingen.

  • Alene    Åpner en eksisterende database i alenemodus for én enkelt bruker.

 • Standard postlåsing

  • Ingen låser    Poster er åpne for redigering.

  • Alle poster    Låser alle postene i et åpent skjema eller dataark og låser poster i underliggende tabeller. Poster forblir låst så lenge du har objektene åpne.

  • Redigert post    Låser bare posten du redigerer.

 • Åpne databaser med låsing på postnivå    Angir låsing på postnivå standard for den gjeldende åpne databasen. Hvis du deaktiverer dette alternativet, angis låsing på sidenivå standard for den åpne databasen. Valget du foretar, gjelder for data i skjemaer, dataark og kode som bruker et postsettobjekt til å gjennomløpe poster i løkke. Dette alternativet gjelder ikke for redigeringsspørringer eller kode som utfører masseoperasjoner ved hjelp av SQL-setninger.

 • Tidsavbrudd for OLE/DDE (s)    Etter dette intervallet utfører Access et OLE- eller DDE-forsøk som tidligere har mislyktes, på nytt. Gyldige verdier: 0-300. Standardverdi: 30.

 • Oppdateringsintervall (s)    Etter dette antallet sekunder oppdaterer Access automatisk poster i et dataark- eller skjemavisning. Gyldige verdier: 0-32,766. Standardverdi: 60. En verdi som er lik 0, hindrer oppdatering.

 • Antall oppdateringsforsøk    Antall ganger Access forsøker å lagre en endret post som er låst av en annen bruker. Gyldige verdier: 0-10. Standardverdi: 2.

 • Oppdateringsintervall for ODBC (s)    Etter dette intervallet oppdaterer Access automatisk data samlet gjennom en ODBC-tilknytning. Denne innstillingen får bare virkning når databasen er delt på et nettverk. Gyldige verdier: 0-32,766. Standardverdi: 1500. En verdi som er lik null, hindrer oppdatering.

 • Intervall mellom oppdateringsforsøk (ms)    Etter dette antallet millisekunder prøver Access å lagre en endret post som er låst av en annen bruker. Gyldige verdier: 0-1,000. Standardverdi: 250.

 • DDE-operasjoner

  • Ignorer DDE-forespørsler    Access ignorerer DDE-forespørsler fra andre programmer.

  • Aktiver DDE-oppdatering    Angir at Access skal oppdatere DDE-koblinger basert på intervallet spesifisert i boksen Oppdateringsintervall (s).

 • Kommandolinjeargumenter    Skriv inn argumenter som skal kjøres når du starter Access eller åpner en Access-database.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×