Arbeide med innhold og struktur på et område

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du bruker siden Områdeinnhold og -struktur til å behandle både innholdet og strukturen på områdesamlingen i SharePoint. I Microsoft Office SharePoint Server 2007 genereres navigeringen dynamisk fra områdesamlingens hierarki. Dette betyr at når du endrer strukturen på området (hvis du for eksempel flytter et sekundært område), får endringen betydning for områdenavigeringen. Hvor elementet nå vises i områdenavigeringen gjenspeiler den nye plasseringen for det underliggende sekundære området. Du kan utføre flere handlinger på denne siden enn å endre strukturen på området. Du kan behandle innhold ved å utføre andre handlinger for lister og listeelementer. Du kan for eksempel sjekke ut og inn, publisere og kopiere elementer.

Viktig!: 

 • Begynnelsen i oktober 2018 områdeinnhold og struktur er blir avskrevet i SharePoint Online. Koblingen innstillinger til siden SiteManager.aspx vil bli fjernet fra SharePoint Online og direkte tilgang vil være begrenset til administratorene til mars 2019.

 • Vi anbefaler at du bruker filen Flytt og Kopier til å administrere områdeinnhold og struktur. For mer informasjon, kan du se kopiere filer og mapper mellom OneDrive og SharePoint-områder.

Grensesnittet for siden Områdeinnhold og -struktur ble utformet til å ligne Windows Utforsker, slik at det skal føles kjent for brukerne. Du kan se hierarkiet i områdesamlingen i navigeringsruten som en trevisning til venstre på siden Områdeinnhold og -struktur. Til høyre er elementene listet opp i listeruten.

Obs!: Du må ha minst bidragstillatelser for å få tilgang til siden Områdeinnhold og -struktur.

Hva vil du gjøre?

Gå til siden Områdeinnhold og -struktur

Handlinger

Merke flere elementer

Kopiere elementer

Flytte elementer

Slette elementer

Vise eller skjule relaterte ressurser

Rapporter på siden Områdeinnhold og -struktur

Vise rapporter

Gå til siden Områdeinnhold og -struktur

Du kan gå til siden Områdeinnhold og -struktur fra Områdehandlinger-menyen. Hvis du er på øverste nivå på området, vises menyelementet på Områdehandlinger-menyen. Hvis du er på et sekundært område, kan du navigere til siden Innstillinger for område og deretter navigere til siden Områdeinnhold og -struktur.

Obs!: De andre fremgangsmåtene i dette emnet antar at du vet hvordan du går til siden Områdeinnhold og -struktur ved å bruke fremgangsmåten nedenfor.

 1. Klikk Områdehandlinger, og klikk deretter Behandle innhold og struktur.

 2. Hvis Behandle innhold og struktur ikke er oppført, gjør du følgende:

  1. Velg Innstillinger for område, klikk Endre alle områdeinnstillinger, og klikk deretter Gå til innstillinger for område på øverste nivå under Administrasjon av områdesamling.

  2. Under Områdeadministrasjon klikker du Innhold og struktur.

 3. Siden Områdeinnhold og -struktur vises.

 4. For å gå tilbake til siden Innstillinger for område Klikk Innstillinger på verktøylinjen for lister, og klikk deretter Innstillinger for område.

Til toppen av siden

Handlinger

En hurtigmeny du kan bruke til å utføre vanlige handlinger, er tilgjengelig for hvert element på siden, både i navigerings- og listeruter. Fra kontekstmenyen kan du utføre vanlige Windows SharePoint Services 3.0-handlinger som du kan utføre andre steder i grensesnittet. Du kan bruke publiseringsfunksjoner, for eksempel utsjekking, forkasting av utsjekking, sending til godkjenning eller publisering av elementer. I tillegg kan du omstrukturere områdesamlingen ved å flytte, kopiere eller slette sekundære områder. Når innholdet kopieres, flyttes eller slettes, oppdateres også koblingene som er knyttet til det innholdet.

Handlingene som aktiveres for et element på siden Områdeinnhold og -struktur, er kontekstsensitive og avhenger av elementets status. Hvis et element for eksempel er sjekket ut, er ikke utsjekkingshandlingen aktivert. Handlingene som aktiveres, avhenger av sikkerhetskonteksten for gjeldende bruker. Utover det faktum at en handling aktiveres for en funksjon, avhenger handlinger som aktiveres eller til og med vises, av andre faktorer, for eksempel listetypen et element finnes i, eller om bestemte funksjoner, for eksempel publisering, er aktivert i områdesamlingen.

Handlingen for forkasting av utsjekkinger, som gjør at du kan angre utsjekking for en annen bruker på enkeltelementer eller flere elementer, gjenoppretter elementer til den statusen de hadde, da de sist ble sjekket ut. Et vanlig scenario er at en ansatt glemmer å sjekke inn filene før han drar på ferie. Sjefen kan da bruke handlingen for å forkaste utsjekkinger for å erstatte filene.

Obs!: Denne handlingen er bare tilgjengelig fra siden Behandle innhold og struktur hvis du har riktige tillatelser.

Til toppen av siden

Merke flere elementer

På siden Områdeinnhold og -struktur vil alle handlinger du kan utføre på et enkeltelement, også kunne utføres på flere elementer hvis du først merker elementene og deretter velger en handling.

 1. På siden Områdeinnhold og -struktur klikker du Merk alle elementer ved siden av Type.

  • Fjern elementene du ikke vil inkludere.

  • Hvis du vil merke et enkeltelement, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av elementet.

 2. Klikk Handlinger, og klikk deretter handlingen du vil utføre.

Til toppen av siden

Kopiere elementer

Du kan kopiere hele sekundære områder eller lister til et annet sekundært område i områdesamlingens hierarki, eller du kan kopiere individuelle listeelementer til alle kompatible lister. Du kan imidlertid ikke kopiere et listeelement i samme liste.

Etter at du har utført kopieringshandlingen, oppdateres områdenavigeringen for alle navigeringskomponenter, og områdenavigeringen vil gjenspeile at de sekundære områdene, listene eller listeelementene finnes begge steder.

 1. På siden Områdeinnhold og -struktur merker du ett eller flere elementer du vil kopiere.

 2. Klikk Handlinger og deretter Kopier.

 3. I dialogboksen Kopier velger du et mål, og deretter klikker du OK.

 4. Kilde-elementene valideres for å sikre at de er kompatible med målbeholderen. Hvis validering bestemmer:

  • Et element er kompatibelt, kopieres elementet, og siden Områdeinnhold og -struktur vises.

  • Et element ikke er kompatibelt, vises det en feilmelding, og elementet kopieres ikke.

Til toppen av siden

Flytte elementer

Du kan flytte individuelle listeelementer eller hele sekundære områder til et annet sekundært område i områdesamlingen. Et sekundært område kan flyttes til et område direkte under øverste nivå i områdesamlingens hierarki, eller under et annet sekundært område. Når du flytter et sekundært område, flyttes alt innholdet på det sekundære området. Du kan imidlertid ikke flytte bare en liste (for eksempel bare dokumentbiblioteket) til et annet sekundært område.

Når du flytter et sekundært område eller et element, oppdateres navigeringskomponentene slik at den nye plasseringen for elementet eller det sekundære området gjenspeiles i navigeringen. Dette skjer fordi navigeringen genereres dynamisk fra områdesamlingens hierarki.

Du kan bruke flyttehandlingen til effektivt å omstrukturere området. Du må kanskje gjenopprette navigeringen for området eller flytte det sekundære området for en avdeling fordi det har blitt definert til å skulle omplasseres under en annen gruppe.

 1. På siden Områdeinnhold og -struktur merker du ett eller flere elementer du vil flytte.

 2. Klikk Handlinger og deretter Flytt.

 3. I dialogboksen Flytt velger du et mål, og deretter klikker du OK.

 4. Kildeelementene valideres for å sikre at de er kompatible med målbeholderen. Hvis validering fastslår at:

  • Et element er kompatibelt, flyttes elementet, og siden Områdeinnhold og -struktur vises.

  • Et element ikke er kompatibelt, vises det en feilmelding, og elementet flyttes ikke.

Til toppen av siden

Slette elementer

Denne funksjonen gir en områdeadministrator muligheten til å omorganisere et område uten å måtte tvinge andre områdeadministratorer til å slette hvert element for seg. Hele sekundære områder eller individuelle elementer kan slettes fra områdesamlingens hierarki.

Hvis papirkurven aktiveres for området, kan listeelementer gjenopprettes etter at de har blitt slettet. Å slette et sekundært område er imidlertid en drastisk handling. Hele området slettes permanent selv om papirkurven er aktivert.

Obs!: Hvis du har til hensikt ikke å vise et sekundært område eller en side i områdenavigeringen, bør du ikke slette området. I stedet må du gå til siden Alternativer for navigering og bruke Skjul-funksjonen.

 1. På siden Områdeinnhold og -struktur i trevisning velger du det sekundære området du vil slette, og deretter klikker du pilen som vises.

 2. Klikk Slett på menyen som vises.

 3. Det vises en advarsel med meldingen Hvis du sletter de valgte områdene, slettes alt innhold og brukerinformasjon permanent. Alle sekundære områder i dette området går også tapt permanent.

 4. I advarselen klikker du Ja.

 5. Dette er en operasjon som kjører lenge, og derfor vises websiden Utfører sletting.

 6. Når slettingen er fullført, laster leseren automatisk siden Behandle innhold og struktur.

Til toppen av siden

Vise eller skjule relaterte ressurser

Bruk denne funksjonen til å avgjøre hvilke ressurser som kalles av et element. Ressurser er alle typer elementer som brukes av en side, inkludert sideoppsett, bilder, CSS-stilark, koblinger fra siden til andre sider, koblinger til siden fra områdesamlingen, og koblinger til og fra denne siden. Det er spesielt nyttig å identifisere relaterte ressurser for et element hvis du for eksempel må slette et bilde. Ved å fastslå avhengighetene for det bildet, kan du oppdatere koblingene eller ressursene etter behov.

Denne funksjonen viser bare de relaterte ressursene for ett element om gangen. Hvis du ikke har merket et element når du klikker Vis relaterte ressurser, merkes det første elementet i listen. Når du merker et annet element i listen, vises ressursene for det elementet.

Slik viser du relaterte ressurser   

 1. På siden Områdeinnhold og -struktur klikker du Vis relaterte ressurser på listeverktøylinjen.

 2. Ruten Ressurser relatert til vises.

 3. Hvis du ikke merket et element, kjøres rapporten for elementet som ville vært først hvis listen var sortert alfabetisk.

Slik skjuler du relaterte ressurser   

 1. På siden Områdeinnhold og -struktur klikker du Skjul relaterte ressurser på linjeverktøylinjen.

 2. Ruten Ressurser relatert til vises ikke.

Til toppen av siden

Rapporter på siden Områdeinnhold og -struktur

Sju rapporter er tilgjengelige når du installerer Office SharePoint Server 2007. Når du velger en rapport, returneres alle elementene som samsvarer med filteret på gjeldende område og eventuelle sekundære områder under gjeldende område.

Obs!: Hvis du vil definere beholderen for elementet i en rapport, kan du henvise til navnekolonnen, og banen til beholderen vises på statuslinjen i leseren.

Hvis du har riktige tillatelser på området, kan du opprette eller redigere rapporter for å gjøre dem spesifikke for situasjonen eller miljøet. Forfattere vil kanskje ha problemer med å finne alle sidene de arbeider med i en områdesamling. Hvis du kjører en rapport, kan den finne alle elementene, og deretter kan alle handlingene for elementene utføres på samme måte som de kan i Alle dokumenter-visningen.

Rapporter er elementer i en liste, og etter at du har opprettet en ny rapport, distribueres de derfor også automatisk. Rapporter er også listeelementer, og derfor kan de versjonskontrolleres slik at de må sjekkes før de kan redigeres.

Vise rapporter

 1. Hvis du vil vise rapporter, velger du én av følgende metoder:

  • På siden Områdeinnhold og -struktur velger du en rapport på Vis-menyen.

  • Klikk Områdehandlinger, velg Vis rapporter, og velg deretter en rapport.

 2. Rapporten åpnes på siden Områdeinnhold og -struktur.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×