Angi kostnader for ressurser

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Project 2007 beregner kostnadene for ressurser basert på flere faktorer og ressurstyper.

Hva vil du gjøre?

Innføring i angivelse av kostnader for ressurser

Angi kostnadssatser for en arbeidsressurs

Angi en kostnad per gang for en arbeidsressurs

Angi en fast kostnad for en aktivitet eller for prosjektet

Angi kostnader for en kostnadsressurs

Angi en sats for en materialressurs

Angi en kostnad per gang for en materialressurs

Innføring i hvordan du angir kostnader for ressurser

Microsoft Office Project beregner kostnader for ressurser basert på vanlig og timeprisen overtid, kostnader per gang, faste kostnader eller kostnader for kostnadsressurser (for eksempel flyreiser eller representasjon) som er tildelt til aktiviteter. Før du kan lagre endringer i kostnadsinformasjon for en virksomhetsressurs, må ressursen åpnes for redigering.

De ulike kostnadstypene fungerer på ulike måter, avhengig av om ressursen er en arbeidsressurs (en person), en materialressurs (for eksempel sement eller armert betong) eller en kostnadsressurs (for eksempel flyreiser eller representasjon). For arbeidsressurser brukes satsen per tidsenhet. For materialressurser og kostnadsressurser brukes satsen per andre angitte enheter (for eksempel tonn, mål eller enheter med en valgt valuta).

Obs!: Denne artikkelen tar ikke for seg hvordan du lager et budsjett for prosjektet ved å bruke budsjettressurser. Du finner koblinger til mer informasjon om budsjettressurser under Se også.

Til toppen av siden

Angi kostnadssatser for en arbeidsressurs

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. I Ressursnavn-feltet velger du en ressurs eller skriver inn et nytt ressursnavn.

 3. I feltene Standard timepris og Timepris for overtid skriver du inn satsene for ressursen.

  Hvis disse feltene ikke vises, trykker du TAB for å flytte til dem.

Du kan angi flere standardsatser og overtidssatser for hver ressurs:

 1. Velg ressursen, klikk Ressursinformasjon Knappesymbol , og klikk deretter kategorien kostnader.

 2. Klikk kategorien A (Standard) under Kostnadssatstabeller.

 3. Angi datoen når satsendringen skal tre i kraft, i kolonnen Gyldig fra dato.

 4. Skriv inn satsene for ressursen i kolonnene Standard timepris og Timepris for overtid.

 5. Hvis du vil angi en satsendring som finner sted på en annen dato, skriver du inn eller velger den nye datoen og den nye standard timeprisen og timeprisen for overtid i de ekstra radene på kostnadssatstabellene.

 6. Hvis du vil angi flere sett med betalingssatser for den samme ressursen, klikker du kategorien B og gjentar trinn 3-5.

Obs!: 

 • Microsoft Office Project beregner totalkostnader så snart satsbaserte ressurser, ressurser som har kostnader per bruk, og kostnadsressurser er tilordnet til aktiviteter.

 • Hvis du endrer standardsatsen til en ressurs, påvirkes også kostnadene til alle aktiviteter som er 100 prosent fullført, og der den samme ressursen fortsatt er tilordnet.

 • Når du har angitt flere satser for en enkelt ressurs ved hjelp av kostnadssatstabeller, kan du endre ressurssatsene for ressursen for en tildeling ved hjelp av en annen kostnadssatstabell. Hvis du vil endre kostnadssatstabell for en bestemt tildeling i Aktivitetsbelegg-visningen, velger du ressursen er tildelt aktiviteten, og klikk deretter Tildelingsinformasjon Knappesymbol . Klikk kostnadssatstabell du vil bruke, i listen Kostnadssatstabell.

Til toppen av siden

Angi en kostnad per bruk for en arbeidsressurs

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. Velg TabellVis-menyen, og velg deretter Oppføring.

 3. Skriv inn en kostnadsverdi i Kostnader/bruk-feltet.

  Hvis feltet ikke vises, trykker du TAB for å flytte til det.

Du kan angi flere kostnader per bruk for hver ressurs:

 1. Velg ressursen, klikk Ressursinformasjon Knappesymbol , og klikk deretter kategorien kostnader.

 2. Klikk kategorien A (Standard) under Kostnadssatstabeller.

 3. Angi datoen satsendringen trer i kraft, i kolonnen Gyldig fra dato.

 4. Skriv inn kostnaden per bruk i kolonnen Kostnader per bruk.

 5. Hvis du vil angi en kostnad per bruk som inntreffer på en annen dato, skriver du inn eller velger den nye datoen og den nye kostnaden per bruk i ekstraradene i kostnadssatstabellene.

 6. Hvis du vil angi flere sett med kostnader for den samme ressursen, klikker du kategorien B og gjentar trinn 3-5.

Microsoft Office Project kan beregne totalkostnader så snart satsbaserte ressurser, ressurser som har kostnader per bruk, og kostnadsressurser er tilordnet til aktiviteter.

Obs!: Når du har angitt flere kostnader for en enkelt ressurs ved hjelp av kostnadssatstabeller, kan du endre ressurskostnader for en tildeling ved hjelp av en annen kostnadssatstabell. Hvis du vil endre kostnadssatstabell for en bestemt tildeling i Aktivitetsbelegg-visningen, velger du ressursen er tildelt aktiviteten, og klikk deretter Tildelingsinformasjon Knappesymbol . Klikk kostnadssatstabell du vil bruke, i listen Kostnadssatstabell.

Til toppen av siden

Angi en fast kostnad for en aktivitet eller for prosjektet

Faste kostnader gjelder for en aktivitet og ikke en ressurs.

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Pek på TabellVis-menyen, og klikk deretter Kostnader.

 3. I Aktivitetsnavn-feltet merker du oppgave du vil angi en faste kostnader for.

 4. Skriv inn en kostnadsverdi i Faste kostnader-feltet.

Du kan også angi faste kostnader for hele prosjektet, som du kan velge å gjøre hvis du bare er interessert i de totale prosjektkostnadene (og ikke i kostnader på aktivitetsnivå), eller hvis du vil legge til driftsuavhengige kostnader for prosjektet (for eksempel kostnader for verktøy).

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Vis.

 2. Merk av for Prosjektsammendrag under Disposisjonsalternativer, og klikk deretter OK.

 3. I Aktivitetsnavn-feltet velger du prosjektsammendrag.

 4. Skriv inn en kostnad for prosjektet i Faste kostnader-feltet.

Til toppen av siden

Angi kostnader for en kostnadsressurs

En kostnadsressurs, kan du bruke en kostnad for en aktivitet ved å tilordne en kostnadselement (for eksempel flyreiser eller overnatting) for oppgaven. I motsetning til faste kostnader, kan du bruke en hvilken som helst antall kostnadsressurser til en aktivitet. Kostnadsressurser gir deg mer kontroll når du bruker ulike typer kostnader til aktiviteter.

Du må opprette en kostnadsressurs før du kan angi en kostnad for den:

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. Skriv inn et navn på kostnadsressursen (for eksempel overnatting) i Ressursnavn-feltet, og klikk deretter Ressursinformasjon Knappesymbol .

 3. Klikk Kostnad i Type-listen i kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon.

Når kostnadsressursen er opprettet, kan du tildele den til en aktivitet. Når kostnadsressursen er tildelt til en aktivitet, kan du angi kostnader for ressurstildelingen ved å bruke aktivitetsbeleggvisningen.

 1. Klikk AktivitetsbeleggVis-menyen.

 2. Velg aktiviteten kostnadsressursen er tilordnet til, og klikk deretter Tildelingsinformasjon Knappesymbol .

 3. Klikk kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon, og angi deretter en kostnadsverdi i Kostnad-boksen.

 4. Klikk OK.

Når en kostnad er angitt ved hjelp av en kostnadsressurs som er tilordnet en aktivitet, kan beløpet for kostnadsressursen variere avhengig av hvordan kostnadsressursen brukes.

Obs!: 

 • I motsetning til faste kostnader, opprettes kostnadsressurser som en type ressurs og tilordnes deretter en aktivitet.

 • I motsetning til arbeidsressurser kan ikke kostnadsressurser ha en kalender som er brukt. Hvis du tildeler en kostnadsressurs til en aktivitet og legge til en valutaverdi på en bestemt dato som faller utenfor aktivitetens gjeldende start eller sluttdato, justeres Project 2007 dato for å inkludere datoen for kostnadsressurstildeling. Hvis du har en aktivitet som begynner på August 1 og slutter på August 15, og du tildeler en kostnadsressurs med en verdi på $500 på August 21, justeres for eksempel sluttdatoen for aktiviteten til August 21, for å gjenspeile kostnadsressurstildeling. Denne funksjonen er inkludert i Infrastrukturoppdateringen for Project 2007.

 • Hvis du har beregnet flere verdier for en kostnadsressurs over en tidsperiode, og verdiene faktisk avvike fra estimatene, erstatter Project 2007 estimatene med de faktiske dataene. Denne kostnader ressurs virkemåten er forskjellig fra andre ressurstyper fordi kostnadsressurser ikke er knyttet til faktisk arbeid. Denne funksjonen er inkludert i Infrastrukturoppdateringen for Project 2007.

 • Valutabeløpet for kostnadsressurser er ikke avhengig av mengden arbeid som er utført på aktiviteten de er tilordnet til.

Til toppen av siden

Angi en sats for en materialressurs

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Oppføring.

 3. I Ressursnavn-felt velger du en materialressurs eller skriver inn et nytt navn på materialressursen.

 4. Gjør følgende hvis dette er en ny materialressurs:

  1. Velg Material i Type-felt.

  2. Skriv inn et navn på målenheten i Materialetikett-feltet, for eksempel lit (for "liter"), kub.m (for "kubikkmeter") eller hv (for "hver").

 5. Skriv inn en sats i feltet Standard timepris.

  Hvis feltet ikke vises, trykker du TAB for å flytte til det.

Du kan angi flere satser per materialressurs:

 1. Klikk Ressursinformasjon Knappesymbol , og klikk deretter kategorien kostnader.

 2. Klikk kategorien A (Standard) under Kostnadssatstabeller.

 3. Skriv inn en sats i kolonnen Standard timepris.

 4. I den neste raden skriver du inn en verdi eller en prosentvis endring fra den forrige satsen i kolonnen Standard timepris. Skriv for eksempel inn +10 % for å angi at satsen har økt med 10 % fra forrige sats.

 5. Angi datoen satsendringen trer i kraft, i kolonnen Gyldig fra dato.

 6. Hvis du vil angi flere sett med satser, klikker du kategorien B og gjentar trinn 3-5.

Obs!: 

 • Skriv inn materialressurssatser hvis du vil at Microsoft Office Project skal beregne materialressurskostnader basert på materialressurssatser. Hvis du for eksempel vil tildele en aktivitet til en materialressurs med navnet sement med en enhetspris på 1000 per tonn, velger du ressurstypen Material og skriver deretter inn eller velger ressursnavnet Sement, etiketten Tonn og standardsatsen på 1000.

 • Angi flere satser for en materialressurs hvis du arbeider med flere graderinger av materialer, eller hvis du må innlemme endringer i materialsatsen på bestemte datoer. Du kan for eksempel bruke kategoriene i Kostnadssatstabell til å angi satser for ulike graderinger av et teppe og til å inkludere kostnadsøkninger eller avslag som du forventer på bestemte tidspunkt under prosjektet.

Til toppen av siden

Angi en kostnad per bruk for en materialressurs

 1. Klikk RessurslisteVis-menyen.

 2. Velg TabellVis-menyen, og klikk deretter Oppføring.

 3. I Ressursnavn-feltet velger du en materialressurs eller skriver inn et nytt navn på materialressursen.

 4. Hvis dette er en ny materialressurs, velger du Material i Type-felt.

 5. Hvis dette er en ny materialressurs, skriver du inn et navn på målenheten i Materialetikett-feltet, for eksempel lit (for "liter"), kub.m (for "kubikkmeter") eller hv (for "hver").

 6. Skriv inn en kostnadsverdi i Kostnader/bruk-feltet.

  Hvis feltet ikke vises, trykker du TAB for å flytte til det.

Du kan angi flere kostnader per bruk for hver ressurs:

 1. Klikk Ressursinformasjon Knappesymbol , og klikk deretter kategorien kostnader.

 2. Hvis dette er en ny materialressurs, velger du Material i Type-boksen.

 3. Hvis dette er en ny materialressurs, skriver du inn et navn på målenheten i Materialetikett-boksen.

 4. Klikk kategorien Kostnader, og klikk deretter kategorien A (Standard) under Kostnadssatstabeller.

 5. Skriv inn en kostnadsverdi i kolonnen Kostnader per bruk.

 6. I den neste raden skriver du inn en verdi eller en prosentvis endring fra den forrige kostnaden i kolonnen Kostnader per bruk.

 7. Angi datoen kostnadsendringen trer i kraft, i kolonnen Gyldig fra dato.

 8. Hvis du vil angi flere sett med kostnader per bruk, klikker du kategorien B og gjentar trinn 5-7.

Obs!: 

 • Angi én kostnad per bruk for en materialressurs hvis du bare vil angi én kostnad per bruk for denne materialressursen, og du ikke vil innlemme fremtidige kostnadsendringer.

 • Angi flere kostnader per bruk for en materialressurs hvis du vil angi flere kostnader per bruk for denne ressursen, eller hvis du vil innlemme fremtidige materialkostnadsendringer per bruk.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×