Angi kostnader for ressurser

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Project beregner kostnader for ressurser basert på betalingssatser, gebyrer per gang, faste kostnader eller totaler for kostnadsressurser (for eksempel flyreiser eller representasjon) som er tildelt til aktiviteter.

Obs!: Før du kan lagre endringer i kostnadsinformasjon for en virksomhetsressurs, må ressursen åpnes for redigering.

Hva vil du gjøre?

Angi kostnadssatser for en arbeidsressurs

Angi en kostnad per gang for en arbeidsressurs

Angi en fast kostnad for en aktivitet eller for prosjektet

Angi kostnader for en kostnadsressurs

Angi en sats for en materialressurs

Angi en kostnad per gang for en materialressurs

Angi kostnadssatser for en arbeidsressurs

 1. Klikk RessurslisteVisning-fanen.

 2. Velg en ressurs eller skriv inn et nytt ressursnavn i Ressursnavn-feltet.

 3. I feltet Standard timepris og Timepris for overtid skriver du inn standard- og overtidssatsene.

Har satser mer kompleks enn som? Noen ganger kan ikke ett sett av ressurssatsene nok til å fange opp komplekse faktureringsoppsettene ("blandede satser").

En ressurs har for eksempel variable satser som er avhengige av:

 • typen arbeid

 • arbeidssted

 • volumrabatt som oppstår fra arbeidet

 • endring over tid

 • ressurser som brukes, for eksempel utdannet kontra talent

Du kan tilpasse disse mer komplekse faktureringsoppsettene ved hjelp av satstabell-funksjonene i Project:

 1. Dobbeltklikk ressursen for å åpne dialogboksen Ressursinformasjon, og klikk deretter kategorien kostnader.

 2. Skriv inn datoen da satsendring trer i kraft i kolonnen Gyldig fra dato under kostnadssatstabeller, på fanen A (standard).

 3. Skriv inn ressurssatsene i kolonnene Standard timepris og Timepris for overtid.

 4. Hvis du vil angi en satsendring som finner sted på en annen dato, skriver du inn eller velger den nye datoen og den nye standard timeprisen og timeprisen for overtid i de ekstra radene på kostnadssatstabellene.

 5. Hvis du vil angi flere sett med betalingssatser for samme ressurs, klikker du B-fanen, og deretter gjentar du trinn 2-4.

Obs!: 

 • Bruk kostnadssatstabeller til å gjenspeile satsendringer som starte etter en bestemt dato. Dette vil unngå gamle dataene som blir beregnet.

 • Hvis du bruker kostnadssatstabeller regelmessig, kan du legge til kolonnen Kostnadssatstabell i Aktivitetsbelegg-visningen for å se og velge satstabellen for.

 • Project beregner totalkostnader når satsbaserte ressurser, ressurser som har kostnader per bruk, og kostnadsressurser er tildelt til aktiviteter. Ressursenes belastes innstillingen har innvirkning på dette.

 • Endring av standard timepris for en ressurs påvirker kostnaden for aktiviteter som er 100% fullført og som har samme ressurs tilordnet.

 • Når du har angitt flere satser for en enkelt ressurs ved å bruke kostnadssatstabeller, kan du endre ressurssatser for denne ressursen for enhver oppgave ved å bruke en annen kostnadssatstabell. Hvis du vil endre kostnadssatstabellen for en bestemt oppgave i Aktivitetsbelegg-visningen, velger du ressursen som er tilordnet aktiviteten, og høyreklikker for å velge Informasjon. Klikk kostnadssatstabellen du vil bruke, i listen Kostnadssatstabell i Kostnader-fanen.

Angi en kostnad per gang for en arbeidsressurs

 1. Klikk RessurslisteVisning-fanen.

 2. Klikk tabeller > oppføring.

 3. Fyll ut Kostnad/Bruk-kolonnen for ressursen som har en fast avgift for hver enkelt tildeling. Ressurser kan ha en kostnad per gang i tillegg til satsbaserte betale.

Du kan angi mer enn én kostnad per gang for hver ressurs for å gjenspeile oppsett med blandede satser:

 1. Dobbeltklikk ressursen for å åpne dialogboksen Ressursinformasjon, og klikk deretter kategorien kostnader.

 2. Skriv inn datoen da satsendring trer i kraft i kolonnen Gyldig fra dato under kostnadssatstabeller, på fanen A (standard).

 3. Fyll ut kolonnen Kostnader Per Bruk.

 4. Hvis du vil angi en kostnad per bruk som finner sted på en annen dato, skriver du inn eller velger den nye datoen og den nye kostnaden per gang i de ekstra radene på kostnadssatstabellene.

 5. Hvis du vil angi flere sett med kostnader for samme ressurs, klikker du B-fanen, og deretter gjentar du trinn 2-4.

Tips!: Kostnadsbelastning-verdien er ikke spesifikk til en kostnadssatstabell siden det er en egenskap på ressursnivå.

Project kan beregne totalkostnader når satsbaserte ressurser, ressurser som har kostnader per gang, og kostnadsressurser blir tilordnet aktiviteter.

Obs!: 

 • Når du har angitt flere kostnader for en enkelt ressurs ved å bruke kostnadssatstabeller, kan du endre ressurskostnadene for enhver oppgave ved å bruke en annen kostnadssatstabell. Hvis du vil endre kostnadssatstabellen for en bestemt oppgave i Aktivitetsbelegg-visningen, velger du ressursen som er tilordnet aktiviteten, og høyreklikker for å velge Informasjon. Klikk kostnadssatstabellen du vil bruke, i listen Kostnadssatstabell i Kostnader-fanen.

 • Hvis du bruker kostnadssatstabeller regelmessig, kan du legge til kolonnen Kostnadssatstabell i Aktivitetsbelegg-visningen for å se og velge satstabellen for.

Angi en fast kostnad for en aktivitet eller for prosjektet

Faste kostnader er tilordnet til en aktivitet, og er nyttige for planlegging og oppfanging av aktivitetskostnader som oppstår i tillegg til dem som oppstår fra de tilordnede ressursene. Faste kostnader blir brukt på en aktivitet og ikke en ressurs.

 1. Klikk Gantt-diagramvisning-fanen.

 2. Klikk tabeller > kostnad.

 3. Velg aktiviteten som er en fast kostnad i Aktivitetsnavn-feltet.

 4. Skriv inn en kostnadsverdi i Faste kostnader-feltet.

Tips!:  Du kan bruke verdien Belastning av faste kostnader for å kontrollere når faste kostnader er realisert, og du kan bruke Bruke kostnadsressurs-oppgaver for mer detaljert kontroll av kostnadene.

Du kan også angi faste kostnader for hele prosjektet, for eksempel hvis du bare er interessert i generelle prosjektkostnader (og ikke kostnader på aktivitetsnivå) eller hvis du vil legge til administrasjonskostnader for prosjektet (som strømutgifter o.l.).

 1. Merk av for Prosjektsammendrag i kategorien Format.

 2. Skriv inn en kostnad for prosjektet i Faste kostnader-feltet for prosjektsammendraget.

Angi kostnader for en kostnadsressurs

En kostnadsressurs lar deg bruke en kostnad på en aktivitet ved å tilordne et kostnadselement (for eksempel kapitalforbruk på utstyr eller variable kostnader som flyreiser eller overnatting) til aktiviteten. I motsetning til faste kostnader er det ikke noen begrensning på hvor mange kostnadsressurser du kan bruke på en aktivitet. Kostnadsressurser gir deg mer kontroll når du bruker forskjellige typer kostnader på aktiviteter.

Før du skriver inn en kostnad for en kostnadsressurs, må du opprette kostnadsressursen:

 1. Klikk RessurslisteVisning-fanen.

 2. Skriv inn et navn på kostnadsressursen (for eksempel overnatting) i Ressursnavn-feltet, og høyreklikk deretter for å velge informasjon.

 3. Velg kostnad i Type-listen i dialogboksen RessursinformasjonGenerelt-fanen, og klikk deretter OK.

Når kostnadsressursen er opprettet, kan du tilordne kostnadsressursen til en aktivitet. Når kostnadsressursen er tilordnet til en aktivitet, kan du angi kostnader for ressurstilordningen ved hjelp av Aktivitetsbelegg-visningen.

 1. Klikk Aktivitetsbeleggvisning-fanen.

 2. Dobbeltklikk aktiviteten som kostnadsressursen er tilordnet til, til å åpne dialogboksen Aktivitetsinformasjon.

 3. Klikk kategorien ressurser, Skriv inn en kostnadsverdi i kostnad-feltet, og klikk deretter OK.

Når en kostnad er angitt ved hjelp av en kostnadsressurs som er tilordnet en aktivitet, kan beløpet for kostnadsressursen variere avhengig av hvordan kostnadsressursen brukes.

Obs!: 

 • I motsetning til faste kostnader, opprettes kostnadsressurser som en type ressurs og tilordnes deretter en aktivitet.

 • Til forskjell fra arbeidsressurser kan ikke en kalender brukes på kostnadsressurser. Men hvis du tilordner en kostnadsressurs til en aktivitet og legger til en valutaverdi på en dato som er utenfor en aktivitets gjeldende start- eller sluttdato, justeres start- eller sluttdatoen i Project 2010 til å inkludere datoen for den tilordnede kostnadsressursen. Hvis en aktivitet for eksempel begynner 1. august og slutter 15. august og du angir et kostnadsressursbeløp på 500 på 21. august, blir sluttdatoen for aktiviteten 21. august.

 • Hvis du har beregnet flere verdier for en kostnadsressurs over en tidsperiode, og de faktiske verdiene avvike fra estimatene, erstatter Project estimatene med de faktiske dataene. Denne kostnader ressurs virkemåten er forskjellig fra andre ressurstyper fordi kostnadsressurser ikke er knyttet til faktisk arbeid.

 • Valutabeløpet for kostnadsressurser er ikke avhengig av mengden arbeid som er utført på aktiviteten de er tilordnet til.

 • Kostnadene som er angitt i en prosjektplan, er ikke like beskyttet som de som er lagt inn i et prosjektregnskapssystem. Det finnes tilfeller der kostnader kan bli endret basert på endringer i aktiviteten som eier dem. Hvis aktivitetens varighet endres, er det mulig at kostnadsfordelingen vil endres over tid.

Angi en sats for en materialressurs

 1. Klikk RessurslisteVisning-fanen.

 2. Klikk tabeller > oppføring.

 3. Velg en materialressurs eller skriv inn et nytt materialressursnavn i Ressursnavn-feltet.

 4. Hvis dette er en ny materialressurs, gjør du følgende:

  • Velg materiale i Type-feltet.

  • Skriv inn navnet på måleenheten i Materiale-feltet, for eksempel lit (for liter), ku. m (for kubikkmeter) eller hv (for hver).

 5. I feltet Standard timepris skriver du inn en sats.

Du kan angi mer enn én sats per materialressurs:

 1. Dobbeltklikk ressursen for å åpne dialogboksen Ressursinformasjon, og klikk deretter kategorien kostnader.

 2. Klikk fanen A (standard) under kostnadssatstabeller, og skriv deretter inn en sats i kolonnen Standard timepris.

 3. I den neste raden skriver du inn en verdi eller prosentvis endring fra den forrige satsen i kolonnen Standard timepris. Skriv for eksempel +10 % for å angi at satsen har økt med 10 % fra den forrige satsen.

 4. Angi datoen satsendringen du angir, trer i kraft i kolonnen Gyldig fra dato.

 5. Hvis du vil angi flere sett med satser, klikker du B-fanen, og deretter gjentar du trinn 2-4.

Obs!: 

 • Angi materialressurs Hvis du vil at Project til å beregne materialressurs kostnader som er basert på materialressurs satser. For eksempel hvis du vil tilordne til en aktivitet en materialressurs kalt sement som har en enhetspris på kr 100 per tonn, i Type-feltet Velg ressurstypen materiale, og skriv deretter inn eller velg ressursnavnet sement, etiketten tonn, og den standard timepris på $100.

 • Angi flere satser for en materialressurs hvis du arbeider med flere kvaliteter av materiale eller hvis du må integrere materialsatsendringer på bestemte datoer. Du kan for eksempel bruke fanene Kostnadssatstabell til å registrere satser for ulike kvaliteter av tepper og inkludere kostnadsøkninger eller rabatter som du forventer ved bestemte tidspunkter i prosjektet.

Angi en kostnad per gang for en materialressurs

 1. Klikk RessurslisteVisning-fanen.

 2. Klikk tabeller > oppføring.

 3. Velg en materialressurs eller skriv inn et nytt materialressursnavn i Ressursnavn-feltet.

 4. Hvis dette er en ny materialressurs, velger du Materiale i Type-feltet.

 5. Hvis dette er en ny materialressurs, skriver du en måling enhet navnet i Materialetikett-feltet, for eksempel lit (for liter), kub.ft m (for kubikkmeter) eller ea (for hvert).

 6. Skriv inn en kostnadsverdi i Kostnad/bruk-feltet.

Du kan angi mer enn én kostnad per gang for hver ressurs:

 1. Hvis dette er en ny materialressurs, velger du Materiale i Type-feltet.

 2. Skriv inn navn på måleenhet i Materiale.

 3. Dobbeltklikk ressursen for å åpne dialogboksen Ressursinformasjon, og klikk deretter kategorien kostnader.

 4. Klikk fanen A (standard) under kostnadssatstabeller, og skriv deretter inn en kostnadsverdi i kolonnen Kostnader Per Bruk.

 5. I den neste raden skriver du inn en verdi eller prosentvise endring fra den forrige satsen i kolonnen Standard timepris.

 6. Angi datoen kostnadsendringen du angir, trer i kraft i kolonnen Gyldig fra dato.

 7. Hvis du vil angi flere sett med kostnader per gang, klikker du B-fanen og gjentar trinn 4 – 6.

Obs!: 

 • Angi én kostnad per gang for en materialressurs hvis du bare vil skrive inn én kostnad per gang for den materialressursen og du ikke vil inkludere fremtidige kostnadsendringer.

 • Angi flere kostnader per gang for en materialressurs hvis du vil skrive inn mer enn én kostnad per gang for den ressursen eller vil inkludere fremtidige endringer for materialkostnader per gang.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×