Angi arbeidstid, ferie og fridager for prosjektet

Du kan bruke prosjektkalender til å vise vanlige arbeidsdager og vanlig arbeidstid i prosjektet, i tillegg til vanlig fritid (for eksempel helger og kvelder) og spesielle fridager (for eksempel ferier).

Merknad  Hvis du bruker Project Professional 2010 med TE000130158, kan du bare endre prosjekt- og ressurskalendere med spesifikke rettigheter du får fra en administrator.

I denne artikkelen

Legge til en feriedag for en ressurs

Legge til en helligdag i prosjektkalenderen

Angi arbeidstidene for ressurser eller aktiviteter i prosjektet

Endre ressurstilgjengeligheten uten å bruke en kalender

Oversikt over prosjektkalendere

Til toppen av siden

Legge til en feriedag for en ressurs

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

  Bilde av Endre arbeidstid

 2. Klikk ressursen du vil endre kalenderen for, i For kalender-listen i dialogboksen Endre arbeidstid.

 3. Klikk kategorien Unntak.

 4. Skriv inn et beskrivende navn for unntaket, for eksempel Fridag, og start- og sluttidspunkt for tidsrommet der unntaket finner sted.

 5. Klikk Detaljer hvis unntaket vil bli gjentatt gjennom en del av tidsplanen.

 6. Velg hyppigheten fra Daglig til Årlig under Mønster for regelmessighet, og velg deretter flere detaljer om mønsteret for regelmessighet.

  Merknad  Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

 7. Under Område for regelmessighet velger du starttidspunktet for unntaket ved hjelp av Start-boksen, og deretter velger du enten Slutt etter eller Slutt innen.

 8. Skriv inn eller velg den aktuelle informasjonen basert på hva du velger som sluttid.

  • Hvis du valgte Slutt etter, skriver du inn eller velger antallet forekomster for aktiviteten.

  • Hvis du valgte Slutt innen, skriver du inn eller velger datoen når du vil at den regelmessige aktiviteten skal slutte.

Eventuelle aktiviteter denne ressursen er tilordnet, vil nå bli planlagt rundt fridagen, vanligvis ved å øke antallet dager som kreves for å fullføre aktiviteten.

Til toppen av siden

Legge til en helligdag i prosjektkalenderen

Merknad  Project har ikke en forhåndsinnstilt feriekalender. Hvis du vil legge til organisasjonens feriedager i et prosjekt, må du angi dem individuelt på prosjektkalenderen. Hvis du har tenkt å bruke denne ferieplanen til flere prosjekter, bør du vurdere å gjøre prosjektet til en mal eller legge til kalenderen i den globale filen. Hvis du bruker Project Professional, bør du vurdere å be serveradministratoren om å legge til kalenderen i den globale foretaksmalen.

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

  Bilde av Endre arbeidstid

 2. Klikk kalenderen du vil endre, i For kalender-listen. Prosjektkalenderen for det gjeldende prosjektet etterfølges av (prosjektkalender). Standarden er Standard (prosjektkalender). Du kan også velge 24 timer eller Nattskift.

 3. I dialogboksen Endre arbeidstid klikker du kategorien Unntak.

 4. Skriv inn et beskrivende navn for unntaket, for eksempel Firmaferie, og start- og sluttidspunkt for tidsrommet der unntaket finner sted.

 5. Klikk Detaljer hvis unntaket vil bli gjentatt i gjennom en del av tidsplanen.

 6. Velg hyppigheten fra Daglig til Årlig under Mønster for regelmessighet, og velg deretter flere detaljer om mønsteret for regelmessighet. Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

  Merknad  Detaljene for regelmessighetsmønsteret endres avhengig av om du vil lage et daglig, ukentlig, månedlig eller årlig mønster.

 7. Under Område for regelmessighet velger du starttidspunktet for unntaket ved hjelp av Start-boksen, og deretter velger du enten Slutt etter eller Slutt innen.

 8. Skriv inn eller velg den aktuelle informasjonen basert på hva du velger som sluttidspunkt.

  • Hvis du valgte Slutt etter, skriver du inn eller velger antallet forekomster for aktiviteten.

  • Hvis du valgte Slutt innen, skriver du inn eller velger datoen når du vil at den regelmessige aktiviteten skal slutte.

Aktiviteter som er planlagt rundt ferien, blir automatisk planlagt på nytt for å ta ferietiden med i beregningen.

Til toppen av siden

Angi arbeidstidene for ressurser eller aktiviteter i prosjektet

Prosedyren nedenfor brukes til å endre alle kalendere i prosjektet, inkludert standardprosjektet, en bestemt ressurskalender eller en aktivitetskalender.

Merknad  Project inneholder ikke en kalender med forhåndsangitte fridager. Hvis du vil legge til organisasjonens fridager i et prosjekt, må du angi én om gangen i prosjektkalenderen. Hvis du har tenkt å bruke denne fridagsplanen i flere prosjekter, kan du vurdere å bruke prosjektet som en mal eller legge til kalenderen i den globale filen. Hvis du bruker Project Professional, kan du be serveradministratoren om å legge dem til i den globale virksomhetsmalen.

 1. Klikk kategorien Prosjekt, og klikk Endre arbeidstid i Egenskaper-gruppen.

  Bilde av Endre arbeidstid

 2. Klikk kalenderen du vil endre, i For kalender-listen. Prosjektkalenderen for det gjeldende prosjektet etterfølges av (Prosjektkalender). Standard er Standard (Prosjektkalender). Du kan også velge 24 timer eller Nattskift.

  Merknad  Hvis du vil lage en ny kalender i stedet for å endre standardkalenderen, klikker du Lag ny kalender og skriver inn et navn på kalenderen. Deretter velger du om du vil lage en ny basiskalender eller en kalender som er basert på en kopi av en annen kalender.

  Du kan bruke denne funksjonen til å tilpasse prosjektkalenderen i forhold til organisasjonens behov (for eksempel ved å opprette en arbeidsuke som inkluderer helgedager).

 3. Hvis du vil endre standard arbeidsuke for enten prosjektkalenderen, ressurskalenderen eller en ny kalender du oppretter, klikker du kategorien Arbeidsuker.

 4. I kategorien Arbeidsuker kan du velge eller opprette enda en arbeidsukeplan for andre dager enn standard arbeidsdag, for eksempel sommerplan for veiarbeid eller en arbeidsuke som inkluderer helgedager. Skriv inn et beskrivende navn i kolonnen Navn for den nye arbeidsukeplanen i Arbeidstider-tabellen, for eksempel Veiarbeid, og skriv deretter inn start- og sluttidspunktene for tiden ekstraplanen vil være i bruk.

 5. Klikk Detaljer.

 6. Velg etter tur hver dag du vil endre fra arbeidsdag til ikke-arbeidsdag, eller omvendt, i dialogboksen Detaljer for, og velg deretter ett av følgende:

  • Bruke Standard arbeidstid for disse dagene      Velg dagene som skal bruke standard arbeidstid, som er 08.00 til 12.00 og 13.00 til 17.00, mandag til fredag, og fritid i helger.

  • Angi dager som fritid      Velg dagene der det ikke kan planlegges noe arbeid. Hvis for eksempel ingen i organisasjonen arbeider på fredager, velger du Fredag, og deretter velger du Angi dager som fritid.

  • Angi dager til disse bestemte arbeidstidene      Når du vil angi arbeidstidene for de merkede dagene i hele planen, skriver du inn tidspunktene du vil at arbeidet skal starte, i Fra-boksene og tidspunktene du vil at arbeidet skal slutte, i Til-boksene. Hvis for eksempel noen i organisasjonen arbeider på lørdager, velger du Lørdag, og deretter velger du Angi dager til disse bestemte arbeidstidene.

Merknad  

 • Hvis du bruker Project Professional for gjøre endringer i tidsplaninformasjon for en virksomhetsressurser, må du først sjekke ut ressursen. Du kan også oppdatere endringene i ressurskalenderne ved å bruke TE000129232.

 • Kalendere for arbeidstid kan ikke brukes på materialressurser.

 • Aktivitets- og ressurskalendere overstyrer prosjektkalenderen. Derfor kan du velge ferietid for forskjellige ressurser med kalendere som er basert på den samme prosjektkalenderen. Hvis du trenger å gjøre samme endring i alles kalender samtidig, for eksempel en fridag, kan du bruke prosjektkalenderen i stedet for å gjøre endringer i hver ressurskalender.

 • Du kan bruke arbeidstiden i prosjektkalenderen til å tilpasse arbeid på ikke-prosjektaktiviteter. Hvis gruppemedlemmer realistisk sett bare kan bruke seks timer hver dag på prosjektaktiviteter, mens de to andre timene brukes på møter og administrative aktiviteter, kan du vise dette ved å angi ressurstilgjengelighet på seks timer per dag i prosjektkalenderen.

Til toppen av siden

Endre ressurstilgjengeligheten uten å bruke en kalender

Hvis du arbeider med aktiviteter som er planlagt automatisk, kan du endre tilgjengeligheten for en ressurs uten å endre kalenderen for ressursen. Bortsett fra virkningene ved prosjektkalenderen, gjenspeiles tilgjengeligheten også ved ressursens arbeidstid, start- og sluttdato for tilgjengelighet og eventuelle variasjoner i tilgjengeligheten for enheter i ulike tidsperioder. Denne informasjonen brukes til å bestemme om en ressurs er overallokert. Dette er nyttig hvis du vet at en ressurs vil være tilgjengelig for å arbeide i en bestemt tid på en bestemt aktivitet, men du ikke ønsker å endre ressursens tilgjengelighet for andre aktiviteter i prosjektet.

Hvis du bruker Project Professional for å endre tidsplaninformasjon for en virksomhetsressurser, må du først sjekke ut ressursen. Du kan også oppdatere endringene i ressurskalenderne ved å bruke TE000129232.

 1. Klikk Ressursark i Ressursvisninger-gruppen i kategorien Visning.

  Bilde av ressursvisninger

 2. Høyreklikk ressursnavnet, og klikk deretter Ressursinformasjon.

 3. Velg kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon.

 4. Skriv inn ressursens startdato i prosjektet i Tilgjengelig fra-feltet.

 5. Skriv inn ressursens sluttdato i prosjektet i Tilgjengelig til-feltet.

 6. Skriv inn det maksimalt antall enheter denne ressursen har tilgjengelig i denne tidsperioden, i Enheter-feltet.

  Du kan angi maksimalt antall som en prosentsats (for eksempel 50 %, 100 % eller 300 %), eller som et desimaltall (for eksempel 0,5, 1 eller 3).

  • Hvis du vil justere tildelingen for en enkelt ressurs til fulltidsinnsats, velger du eller skriver du inn 100 % i Enheter-felt for den aktuelle ressursen.

  • Når du vil justere tildelingen av en enkeltressurs til deltidsinnsats, skriver du inn eller velger en prosent mindre enn 100 for å gjenspeile deltidsinnsatsen som denne ressursen vil arbeide. Hvis for eksempel ressursen vil arbeide deltid på denne aktiviteten, skriver du inn 50 %.

  • Når du vil justere enhetstildelingen for en gruppe eller flere ressurser, skriver du inn en prosent som representerer innsatsnivået for denne ressursgruppen. Hvis for eksempel ressursgruppen er operatører, det er tre ressurser i denne gruppen og du vil tildele dem alle til heltid, skriver du inn 300 %.

Merknad  

 • Selv om Ressurstilgjengelighet-tabellen i dialogboksen Ressursinformasjon endrer det maksimale antallet enheter for en ressurs i løpet av prosjektperioden, endrer den ikke ressurssatsene over tid. Du kan skrive inn forskjellige satser for en ressurs i en kostnadssatstabell.

 • Ressurstilgjengelighet-tabellen justerer tilgjengeligheten av maksimalt antall enheter i løpet av et prosjekt, og arbeidskonturer justerer de varierende arbeidsnivåene gjennom en bestemt tildeling.

 • Du kan skrive inn en dato i Tilgjengelig til-feltet uten å skrive inn en dato i Tilgjengelig fra-feltet.

Til toppen av siden

Oversikt over prosjektkalendere

I Project brukes flere kalender til å bestemme ressurstilgjengelighet og måten oppgave planlegges.

 • Prosjektkalender     Denne kalenderen brukes til å angi standard arbeidstidsplan for alle aktivitetene i et prosjekt.

 • Ressurskalender     For hver ressurs du skriver inn, opprettes individuelle ressurskalendere basert på innstillingene i standardkalenderen. Du kan endre disse kalenderne ved å klikke Endre arbeidstid i kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon. Du kan også opprette og tildele ressurskalendere for individuelle ressurser eller ressursgrupper for å angi bestemt arbeidstid. Du kan for eksempel tildele en ressurs til kveldsskiftet eller nattskiftet. Du kan redigere ressursens kalendere for å angi fritid, for eksempel ferier og permisjoner.

  Merknad  Hvis du bruker Project Professional, må du først sjekke ut ressursen.

 • Aktivitetskalender    Aktiviteter planlegges ut fra arbeidstid i prosjektkalenderen. Du kan imidlertid tilpasse arbeidstidene fra prosjektkalenderen i en aktivitetskalender hvis du har aktiviteter som må fullføres på forskjellige tider, spesielt aktiviteter som er uavhengige av ressurser. En aktivitetskalender er spesielt nyttig for utstyr som kjører og fullfører aktiviteter om natten eller i helger, som er angitt som fritid i prosjektkalenderen.

 • Basiskalender    En basiskalender brukes som en mal som prosjektkalenderen, ressurskalenderen og aktivitetskalenderen er basert på. Project omfatter tre basiskalendere:

  • Standard (08:00 til 17:00 på ukedager, med én times lunsjpause)

  • 24 timer

  • Nattskift

   Merknad  Hvis du bruker Project Professional med TE000129232, kan du ikke redigere prosjektkalenderen direkte, og du kan heller ikke angi fritid, for eksempel ferie. I dette tilfellet er prosjektkalenderen definert av den global virksomhetsmal. Bare noen med administrative tilgangsrettigheter (for eksempel serveradministratoren) kan sjekke ut og endre elementer i den globale virksomhetsmalen.

   Husk at arbeidstidskalendere og ressurstilgjengelighet ikke gjelder materialressurs.

   Tips!  Hvis du setter opp sammen kalender hver gang du lager et nytt prosjekt, bør du vurdere å lagre et fullført prosjekt som en mal eller legge til kalenderen i den global fil.

Til toppen av siden

Gjelder for: Project Standard 2010, Project 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk