Access-ordliste

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

SVAR

B

C

D

E

F

G

H

Jeg

J

K

L

M

N

O

P

SPØRSMÅL

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Til toppen av siden

absolutt eller fast plassering

Plasserer elementet i forhold til elementets overordnede eller, hvis det ikke finnes, brødteksten. Verdier for elementets venstre og topp egenskaper er i forhold til det øverste venstre hjørnet av det overordnede elementet.

Access-arbeidsområdet

Et arbeidsområde som bruker Access database engine til å få tilgang til en datakilde. Datakilden kan være en Access-databasefilen, en ODBC-database, for eksempel en eller Microsoft SQL Server-database eller en ISAM-database.

handling

Den grunnleggende byggeblokken i en makro. en frittstående instruksjon som kan kombineres med andre handlinger for å automatisere oppgaver. Dette kalles noen ganger en kommando i andre makrospråk.

handlingsargument

Tilleggsinformasjon som kreves av noen makrohandlinger. Hvis du for eksempel objektet som påvirkes av handlingen eller spesielle betingelser som handlingen er utført.

handlingsliste

Listen som vises når du klikker pilen i handling-kolonnen i objektkategorien makro.

handlingsspørring

En spørring som kopierer eller endrer data. Redigeringsspørringer inkluderer tilføyings-, slette, lag tabell- og oppdateringsspørringer. De kan identifiseres med et utropstegn (!) ved siden av navnene i navigasjonsruten.

handlingsrad

En rad i den øvre delen av objektkategorien makroen der du angir makronavn, handlinger, argumenter og kommentarer som er tilknyttet en bestemt makro eller makrogruppe.

ADE-fil

En Access-prosjekt (ADP-fil) med alle moduler kompilert og all redigerbar kildekode fjernet.

Avansert filter/sortering-vindu

Et vindu der du kan opprette et filter fra grunnen av. Du angir vilkårsuttrykk i utformingsrutenettet for filter for å begrense postene i det åpne skjemaet eller dataarket til et delsett av poster som oppfyller vilkårene.

mengdefunksjon

En funksjon, for eksempel Summer, Antall, Gjsneller Varians, som brukes til å beregne totaler.

anonym replika

I en Access-database (MDB filformat bare) en spesiell type replika der du ikke holder oversikt over enkeltbrukere. Den anonyme replikaen er spesielt nyttig i en Internett-situasjon der du forventer mange brukere laster ned replikaer.

ANSI SQL-spørremodus

En av to typer SQL-syntaks: ANSI-89 SQL (også kalt Microsoft Jet SQL og ANSI SQL), som er den tradisjonelle Jet SQL-syntaksen; og ANSI-92 SQL, som har nye og forskjellige reserverte ord, syntaksregler og jokertegn.

tilføyingsspørring

En redigeringsspørring som legger til poster i en spørring resultatsettet til slutten av en eksisterende tabell.

programmets bakgrunn

Bakgrunnsområdet i et programvindu.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (ASCII) 7-biters tegnsett som brukes til å representere bokstaver og symboler som finnes på et standard norsk tastatur.

Autofilter

Filtrere data i pivottabell-eller pivotdiagramvisning ved å velge én eller flere elementer i et felt som tillater filtrering.

autoformat

En samling av formater som bestemmer utseendet på kontroller og inndelinger i et skjema eller en rapport.

automatisk kobling

En kobling fra et OLE-objekt i Access til en OLE-server som oppdaterer objektet i Access automatisk når informasjonen i filen for objektet endres.

Autonummer-datatype

En feltdatatype som automatisk lagrer et entydig tall for hver post som det er lagt til en tabell i en Access-database. Tre typer tall kan genereres: sekvensielle, tilfeldige og tilbakelegging-ID.

B

Til toppen av siden

grunntabellen

En tabell i en Access-database. Du kan endre strukturen i en grunnleggende tabell ved hjelp av datatilgangsobjekter eller SQL-setninger for data definition (DDL), og du kan endre data i en grunnleggende tabell ved hjelp av Recordset objekter eller redigeringsspørringer.

bigint-datatype

I en Access-prosjekt, en datatype på 8 byte (64-biters) som lagrer heltall i området av -2 ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) til 2 ^ 63-1 (9,223,372,036,854,775,807).

binær datatype

I en Access-prosjekt, en datatype med fast lengde med opptil 8 000 byte binære data.

bit-datatype

I en Access-prosjekt, en datatype som lagrer en 1- eller 0 verdi. Heltallsverdier forskjellig fra 1 eller 0 godtas, men de tolkes alltid som 1.

bitmaske

En verdi som brukes med bitvise operatorer (And, Eqv, Imp, Not, eller, og Xor) til å teste, angi eller tilbakestille verdien for enkelte biter i en bitvis feltverdi.

bitvis sammenligning

En bit for bit sammenligning mellom identisk plasserte biter i to numeriske uttrykk.

Bokmerke

En egenskap for et Recordset-objekt eller et skjema som inneholder en binær streng som identifiserer den gjeldende posten.

bundet kolonne

Kolonnen i en liste, kombinasjonsboks eller rullegardinliste boks som er bundet til feltet som er angitt av kontrollens Kontrollkilde -egenskapen.

bundet kontroll

En kontroll som brukes i et skjema, rapport eller datatilgangsside til å vise eller endre data fra en tabell, spørring eller SQL-setning. Kontrollens ControlSource , egenskap lagrer feltnavnet som kontrollen er bundet.

bundet hyperkoblingskontroll

En kontroll som brukes på en datatilgangsside binde en kobling, en intranettadresse eller Internett-adressen til et underliggende tekstfelt. Du kan klikke hyperkoblingen for å gå til plasseringen for målet.

bundne objektrammen

En kontroll i et skjema eller en rapport som brukes til å vise og manipulere OLE-objekter som er lagret i tabeller.

bundet bilde

En kontroll som brukes i et skjema, rapport eller datatilgangsside binde et bilde til et OLE-objektfelt i en Access-database eller en bildekolonnen i en Access-prosjekt.

bundet kontroll periode

En kontroll som brukes på en datatilgangsside binde HTML-koden til en tekst eller Notat-felt i en Access-database eller en tekst, ntext eller varchar kolonne i en Access-prosjekt. Du kan ikke redigere innholdet i en periode bundet kontroll.

Builder

En Access-verktøy som forenkler en oppgave. Du kan for eksempel raskt opprette et sammensatt uttrykk ved hjelp av uttrykksverktøyet.

innebygd verktøylinje

I Access 2003 og tidligere, en verktøylinje som er en del av brukergrensesnittet i Access når det er installert på datamaskinen. En egendefinert verktøylinje er derimot en som du oppretter for ditt eget databaseprogram. Verktøylinjer er erstattet med båndet ordner kommandoer i relaterte grupper i kategoriene i Access 2007. I tillegg kan du legge til kommandoer som du ofte bruker verktøylinjen for hurtigtilgang.

Byte-datatype

En Access-database datatype som brukes til å inneholde små positive heltall fra 0 til 255.

C

Til toppen av siden

beregnet kontroll

En kontroll som brukes i et skjema, rapport eller datatilgangsside til å vise resultatet av et uttrykk. Resultatet er beregnet på nytt hver gang noe endres i en av verdiene uttrykket er basert.

beregnet felt

Et felt, definert i en spørring som viser resultatet av et uttrykk i stedet for lagrede data. Verdien beregnes hver gang en verdi i uttrykket endres.

ringe treet

Alle moduler som kan kalles av en prosedyre i modulen der det kjøres kode.

bildetekst-delen

Inndeling i en gruppert datatilgangsside som viser titler for kolonner med data. Vises rett foran toppteksten for gruppen. Du kan ikke legge til en bundet kontroll til en bildetekst-delen.

kartesisk produkt

Resultatet av å kjøre en SQL SELECT-setning som inneholder to eller flere tabeller i FROM-setningsdelen, men ingen WHERE eller JOIN-setningsdel som angir hvordan tabellene som skal slås sammen.

gjennomgripende

Prosessen med én handling utløser en annen. Hvis du for eksempel når en gjennomgripende oppdateringsrelasjon er definert for to eller flere tabeller, utløser en oppdatering for primærnøkkelen i primærtabellen automatisk endringer i den sekundære tabellen.

gjennomgripende sletting

For relasjoner som gjennomfører referanseintegritet mellom tabeller, sletting av alle relaterte poster i den relaterte tabellen eller tabellene når en oppføring i den primære tabellen er slettet.

gjennomgripende hendelse

En sekvens av hendelser forårsaket av en hendelsesprosedyre direkte eller indirekte kaller seg selv. kalles også en hendelse gjennomgripende eller en rekursjon. Vær forsiktig når du bruker gjennomgripende hendelser, fordi de fører ofte i stabelen overflyt eller andre kjøretidsfeil.

gjennomgripende oppdatering

For relasjoner som gjennomfører referanseintegritet mellom tabeller, oppdatering av alle relaterte poster i den relaterte tabellen eller tabellene når en post i primærtabellen er endret.

Kategori-feltet

Et felt som skal vises i kategoriområdet i pivotdiagramvisning. Elementer i et kategorifelt vises som etiketter på kategoriaksen.

kanalnummer

Et heltall som svarer til en åpen kanal (dynamisk Datautveksling). Kanal tall er tilordnet av Microsoft Windows 95 eller senere, opprettet ved hjelp av funksjonen DDEInitiate , og brukes av andre DDE-funksjoner og setninger.

tegnkode-datatype

I en Access-prosjekt, er dette en datatype med fast lengde med opptil 8 000 ANSI-tegn.

tegnkode

Et tall som representerer et bestemt tegn i et sett, for eksempel ANSI-tegnsett.

diagram

En grafisk fremstilling av data i et skjema, rapport eller datatilgangsside.

Avmerkingsboks

En kontroll som angir om et alternativ er valgt. Et merke vises i boksen når det er merket.

CHECK-begrensning

Muliggjør regler som strekker seg over flere tabeller. Tabellen kan for eksempel har en CHECK-begrensning som hindre ordrer for en kunde i kredittoverskridelse definert for kunden i Kunde-tabellen.

klassemodul

En modul som kan inneholde definisjonen for et nytt objekt. Hver forekomst av en klasse oppretter et nytt objekt. Prosedyrer som er definert i modulen, blir egenskaper og metoder for objektet. Klassemoduler kan finnes alene eller sammen med skjemaer og rapporter.

Klassenavn

Navnet som brukes til å referere til en klassemodul. Hvis klassemodulen er et skjema eller en rapportmodul, den klassenavnet med typen modul – for eksempel Form_OrderForm.

navnet på klassen (OLE)

Et forhåndsdefinert navn som brukes til å referere til et OLE-objekt i Visual Basic. Det består av navnet på programmet som brukes til å opprette OLE-objekt objekttypen, og eventuelt versjonsnummeret for programmet. Eksempel: Excel.Sheet.

Kodestubb

Et segment i Visual Basic-kode som definerer begynnelsen og slutten av en prosedyre.

konflikt

En konflikt som oppstår under en satsvis oppdatering. En klient leser data fra serveren og deretter forsøker å endre dataene i en satsvis oppdatering, men før oppdateringsforsøket kjøres, endrer en annen klient de opprinnelige serverdataene.

kolonne

Et annet sted i en databasetabell som lagrer en bestemt type data. Det er også visuell fremstilling av et felt i et dataark, og i en Access-database, spørringsutformingsrutenettet eller filterutformingsrutenettet.

kolonneområdet

Delen av pivottabellen som inneholder kolonnefelt.

kolonnefelt

Et felt i kolonneområdet i pivottabellvisning. Elementer i kolonnefelt vises øverst i en pivottabelliste. Indre kolonnefelt er nærmest detaljområde; ytre kolonnefelt vises over de indre kolonnefeltene.

kolonnen datavalg

Den vannrette linjen øverst på en kolonne. Du kan klikke en kolonnevelger for å merke en hel kolonne i utformingsrutenettet for spørringen eller filterutformingsrutenettet.

kombinasjonsboks

En kontroll som brukes i et skjema som inneholder den kombinerte funksjonaliteten for en liste og en tekstboks. Du kan skrive inn en verdi i en kombinasjonsboks, eller du kan klikke kontrollen for å vise en liste, og velg deretter et element fra listen.

kommandoknapp

En kontroll som kjører en makro, kaller en Visual Basic-funksjon eller kjører en hendelsesprosedyre. En kommandoknapp kalles noen ganger en knapp i andre programmer.

sammenligningsoperator

En operator som brukes til å sammenligne to verdier eller uttrykk. Hvis du for eksempel < (mindre enn), > (større enn), og = (lik).

sammensatt kontroll

En kontroll og en tilknyttet etikett, for eksempel en tekstboks med en tilknyttet etikett.

betinget filtrering

Filtrere et felt til å vise høyeste eller laveste n elementene basert på en total. Du kan for eksempel filtrere etter de tre byene som genererte størst salg, eller de fem produktene som er minst lønnsomme.

betinget formatering

Formatering av innhold i en kontroll i et skjema eller rapport basert på én eller flere betingelser. En betingelse kan referere til en annen kontroll, kontrollen med fokus eller en brukerdefinert Visual Basic for Applications-funksjon.

konflikt

En betingelse som oppstår hvis dataene er endret i den samme posten i to replikasettmedlemmer. Når det oppstår en konflikt, én endring er valgt og brukt i alle replikaer og taper endringen er registrert som en konflikt i alle replikaer.

tilkoblingsstreng

Et strenguttrykk som brukes til å åpne en ekstern database.

betingelse

En begrensning på verdien som kan angis i en kolonne eller rad. Hvis du for eksempel kan ikke verdier i kolonnen Alder være mindre enn 0 eller større enn 110.

kontinuerlig skjema

Et skjema som viser mer enn én post på skjermen i skjemavisning.

kontrollen som inneholder en hyperkobling

En kontroll som gjør det mulig for brukere å hoppe til et dokument, en nettside eller et objekt. Et eksempel er en tekstboks som er bundet til et felt som inneholder hyperkoblinger.

krysstabellspørring

En spørring som beregner en sum, gjennomsnitt, antall eller andre typer totaler for poster, og deretter grupperer resultatet etter to typer informasjon: én langs venstre side av dataarket og den andre langs toppen.

valutadatatype

I en Access-database, en datatype som er nyttig for beregninger som involverer penger eller for faste beregninger der nøyaktigheten er svært viktig.

gjeldende post

Posten i et postsett som du kan endre eller hente data. Det kan være bare én gjeldende post i et postsett på et gitt tidspunkt, men et postsett kan ha ingen gjeldende post, for eksempel etter at en oppføring er slettet fra et utvalg av typen utvalg.

markøren datatype

I en Access-prosjekt, en datatype som du kan bare bruke for å opprette en markørvariabel. Denne datatypen kan ikke brukes for kolonner i en tabell. En markør er en funksjon som brukes til å fungere med én rad om gangen i resultatsettet for en SELECT-setning.

egendefinert gruppe

Et element i en egendefinert gruppe-feltet. En egendefinert gruppe inneholder to eller flere elementer fra en rad eller kolonne-feltet.

egendefinert gruppe-feltet

Et felt i området rad eller kolonne som inneholder egendefinerte grupper som elementer.

egendefinert rekkefølge

Brukerdefinert sorteringsrekkefølge. Du kan for eksempel definere en egendefinert sorteringsrekkefølge for å vise verdier i Ansattittel-kolonnen på grunnlag av ansiennitet.

dialogboksen Egendefinerte egenskaper

Et egendefinert egenskapsark som gjør det mulig for brukere å angi egenskaper for en ActiveX-kontroll.

egendefinert verktøylinje

I Access 2003 og tidligere versjoner, en verktøylinje du oppretter for programmet. En innebygd verktøylinje er derimot en del av Access når det er installert på datamaskinen.

D

Til toppen av siden

DAO-objekt

Et objekt som er definert av biblioteket datatilgangsobjekter (DAO). Du kan bruke DAO-objekter, for eksempel Database, TableDefog Recordset, til å representere objekter som brukes til å ordne og redigere data, for eksempel tabeller og spørringer, i kode.

datatilgangsobjekter

Et programmeringsgrensesnitt som du kan bruke til å få tilgang til og redigere databaseobjekter.

datatilgangsobjekter (DAO)

datatilgangsside

En nettside som er utformet for å vise og arbeide med data fra Internett eller intranett. Dataene lagres vanligvis i en Access-database.

Egenskaper for datatilgangsside

Attributter for en datatilgangsside som identifiserer databasen som er koblet til siden, og Definer sidens utseendet og virkemåten.

dataområdet

Delen av en pivottabell- eller pivotdiagramrapport som inneholder sammendragsdata. Verdier i dataområdet vises som poster i pivottabellvisning og som datapunkter i pivotdiagramvisning.

datainnsamling

En metode for å samle inn informasjon fra brukere ved å sende og motta HTML-skjemaer eller InfoPath 2007-skjemaer fra Access 2007. Du oppretter en Dataforespørsel for områdesamling og send den til brukere i et skjema i en e-postmelding i Access. Brukere deretter fylle ut skjemaet, og Tilbakestill formateringene til deg.

datadefinisjonsspørring

Feltene i underliggende tabeller og spørringer og uttrykkene som utgjør postkilden for en datatilgangsside.

datadefinisjonsspråk (DDL)

Språket som brukes til å beskrive attributtene til en database, spesielt tabeller, felt, indekser og lagringsplass strategi. ANSI definerer dette til å ha tokenene CREATE, DROP og ALTER. DDL er et delsett av structured query language (SQL).

datadefinisjonsspørring

En SQL-spesifikk spørring som kan opprette, endre, eller slette en tabell eller opprette eller slette en indeks i en database. ANSI definerer disse som DDL-spørringer og bruker tokenene CREATE, DROP og ALTER.

datafelt

Et felt som inneholder summerte data i pivottabell-eller pivotdiagramvisning. Et datafelt inneholder vanligvis numeriske data.

dataelement

Del et program-spesifikke med data som kan overføres via en (dynamisk datautveksling) DDE-kanal.

dataetikett

En etikett som gir tilleggsinformasjon om en dataindikator, som representerer ett enkelt datapunkt eller verdi.

datamanipuleringsspråk (DML)

Språket som brukes til å hente, sette inn, slette og oppdatere dataene i en database. DML er et delsett av SQL Structured Query Language ().

dataindikator

En stolpe, området, prikk, sektor eller annet symbol i et diagram som representerer et enkelt datapunkt eller verdi. Dataindikatorer i et diagram utgjør en dataserie.

dataserie

Relaterte datapunkt som er tegnet inn i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en unik farge eller et mønster. Du kan tegne inn én eller flere dataserier i et diagram.

datakildekontrollen

Motoren bak datatilgangssider og Microsoft Office Web Components som styrer koblingen til den underliggende datakilden. Datakildekontrollen har ingen visuell representasjon.

databaseprogram

Et sett med objekter som kan ta med tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, makroer og kode moduler som er utformet for å fungere sammen for å gjøre det enklere å bruke en database. Et databaseprogram er vanligvis distribuert til en gruppe brukere.

databasediagram

En grafisk fremstilling av en hvilken som helst del av et databaseskjema. Det kan være et helt eller delvis bilde av strukturen i databasen. Den inneholder tabeller, kolonnene de inneholder og relasjonene mellom tabellene.

Databasedokumentasjon

Et verktøy som danner en rapport som inneholder detaljert informasjon om objektene i en database.

databaseobjekter

En Access-database inneholder objekter som tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, sider, makroer og moduler. Et Access-prosjekt inneholder objekter som skjemaer, rapporter, sider, makroer og moduler.

Databasereplikering

Prosessen med å opprette to eller flere spesielle Kopier (replikaer) i en Access-database. Replikaer kan synkroniseres, sendes endringer i data i én replika, eller utformingsendringer i utforming-malen til andre kopier.

Database-vinduet

I Access 2003 og tidligere, i vinduet som vises når du åpner en Access-database eller en Access-prosjekt. Hurtigtaster for å opprette nye databaseobjekter og åpne eksisterende objekter vises. Databasevinduet er erstattet med navigasjonsruten i Access 2007.

datadefinisjonsspørring

En SQL-spesifikk spørring som inneholder datadefinisjonsspråk (DDL)-setningene. Disse setningene lar deg opprette eller endre objekter i databasen.

dataark

Data fra en tabell, skjema, spørring, visning eller lagret prosedyre som vises i en rad og kolonne-format.

Dataarkvisning

En visning som viser data fra en tabell, skjema, spørring, visning eller lagret prosedyre i en rad og kolonne-format. I dataarkvisning, kan du redigere felt, legge til og slette data og søke etter data. I Access 2007, kan du også endre og legge til felt i en tabell i dataarkvisning.

datouttrykk

Alle uttrykk som kan tolkes som en dato, inkludert datolitteraler, tall som ser ut som datoer, strenger som ser ut datoer og datoene som returneres av funksjoner.

datolitteral

En rekke tegn med et gyldig format som er omsluttet av nummertegn (#). Gyldige formater er datoformatet angitt i de regionale innstillingene for koden eller universal datoformatet.

datoskilletegn

Tegn som brukes til å skille dag, måned og år når datoverdier formateres. Tegnene bestemmes av systeminnstillinger eller ved hjelp av Format -funksjonen.

dato/klokkeslett-datatype

En Access-database datatype som brukes til å inneholde datoen og klokkeslettet.

datetime-datatype

I en Access datatype-prosjekt, en dato og klokkeslett som strekker seg fra 1 januar 1753 til 31. 9999, med en nøyaktighet på tre hundredeler på en annen eller 3,33 millisekunder.

DBCS

Et tegnsett som bruker 1 eller 2-byte til å representere et tegn, slik at mer enn 256 tegn som skal vises.

Desimaldatatype (Access-database)

En nøyaktig numerisk datatype som inneholder verdier fra-10 ^ 28-1 til og med 10 ^ 28-1. Du kan angi skalering (maksimalt antall sifre) og presisjon (maksimalt antall sifre til høyre for desimaltegnet).

Desimaldatatype (Access-prosjekt)

En nøyaktig numerisk datatype som inneholder verdier fra-10 ^ 38-1 til 10 ^ 38-1. Du kan angi skalering (maksimalt antall sifre) og presisjon (maksimalt antall sifre til høyre for desimaltegnet).

deklarasjon

Ikke-kjørbar kode som navngir en konstant, variabel eller prosedyre og angir egenskapene, for eksempel datatype. For DLL-prosedyrer angir deklarasjoner navn, biblioteker og argumenter.

Deklarasjonsdel

Delen av en modul som inneholder deklarasjoner som gjelder for hver prosedyre i modulen. Det kan ta med postdeklarasjon for variabler, konstanter, brukerdefinerte datatyper og eksterne prosedyrer i et dynamisk koblingsbibliotek.

standard kontrollstil

Standard egenskapsinnstilling for en kontrolltype. Du kan tilpasse en kontrolltypen før du kan opprette to eller flere lignende kontroller for å unngå å tilpasse hver kontroll individuelt.

Default, egenskap

En egenskap som du kan angi for en kontroll, slik at hver gang en ny kontroll av denne typen opprettes, egenskapen har samme verdi.

standardverdi

En verdi som angis automatisk i et felt eller en kontroll når du legger til en ny post. Du kan godta standardverdien eller overstyre den ved å skrive inn en verdi.

slettespørring

En spørring (SQL-setning) som fjerner rader som oppfyller vilkårene du angir fra én eller flere tabeller.

utformingsrutenett

Rutenettet du bruker til å utforme en spørring eller filter i utformingsvisning for spørringer eller i vinduet Avansert Filter/sortering. For spørringer, ble dette rutenettet tidligere kalt eksempelspørring.

Utforming-malen

Bare medlemmer av angi i der du kan gjøre endringer i databasestruktur som kan overføres til andre kopier.

Utformingsvisning

En visning som viser utformingen av disse databaseobjekter: tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter og makroer. Du kan opprette nye databaseobjekter og endre utformingen av eksisterende objekter i utformingsvisning.

detaljområde

Delen av pivottabellen som inneholder detaljert og summer-felt.

detaljfelt

Et felt som viser alle rader, eller poster, fra den underliggende postkilden.

detaljdel

Brukes til å inneholde hoveddelen av et skjema eller en rapport. Denne delen inneholder kontroller som er bundet til feltene i postkilden vanligvis, men det kan også inneholde ubundet kontroller, for eksempel etiketter som identifiserer innholdet i et felt.

direkte synkronisering

En metode som brukes til å synkronisere data mellom replikaer som er koblet til lokalnettet og er tilgjengelige via delte nettverksmapper.

deaktivert kontroll

En kontroll som vises nedtonet i et skjema. En deaktivert kontroll kan ikke få fokus og vil ikke svare på museklikk.

dokumentegenskaper

Egenskaper, for eksempel tittel, emne og forfatter, som er lagret med hver datatilgangsside.

domene

Et sett med poster som er definert av en tabell, en spørring eller en SQL-uttrykk. Domenemengdefunksjoner returnere statistisk informasjon om et bestemt domene eller postsett.

domenefunksjon

En funksjon, for eksempel DAvg eller DMax, som brukes til å beregne statistikker et sett med poster (et domene).

dobbel presisjon

Egenskap for et tall som er lagret i to ganger hvor (to ord: vanligvis 8 byte) som kreves for å lagre et mindre presist (enkelt presisjon) tall. Ofte håndteres av en datamaskin flyttall i.

slippområdet

Et område i pivottabellvisning eller pivotdiagramvisning der du kan slippe felt fra feltlisten til å vise dataene i feltet. Etikettene på hvert område for innfelt indikerer felttypene som du kan opprette i visningen.

rullegardinliste

En kontroll på en datatilgangsside som siden når den klikkes, viser en liste der du kan velge en verdi. Du kan ikke skrive inn en verdi i en rullegardinliste.

bibliotek for dynamiske koblinger

Et sett med rutinene som kan kalles fra Visual Basic-prosedyrer og lastes inn og kobles til programmet under kjøring.

E

Til toppen av siden

ekko

Prosessen med å få tilgang til oppdatere eller skjermen mens du kjører en makro.

redigeringskontroll

Også kjent som en tekstboks, en redigeringskontroll er et rektangulært område som en bruker kan angi og redigere tekst.

bygg inn

Sette inn en kopi av et OLE-objekt fra et annet program. Kilden til objektet, kalt OLE-server, kan være et program som støtter OLE. Endringer i et innebygd objekt, ikke gjenspeiles i det opprinnelige objektet.

aktivert-database

Databaser fra tidligere versjoner som er åpnet i Access 2000 eller senere uten å konvertere formatet. Hvis du vil endre utformingen av databasen, må du åpne den i versjonen av Access som den ble opprettet.

feilnummer

Et heltall i området 0 – 65 535 som tilsvarer egenskapsinnstillingen tallfeil objektet. Når sammen med Beskrivelse -egenskapsinnstilling for objektet feil , er dette tallet som representerer en bestemt feilmelding.

eksklusiv

Modusen tilgang til data i en database som er delt via et nettverk. Når du åpner en database i alenemodus, kan du hindre andre fra å åpne databasen.

Utvid kontroll

En kontroll på en datatilgangsside som når siden klikkes, viser eller skjuler en gruppert post for å vise eller skjule de detaljerte postene.

Utvid indikator

En knapp som brukes til å vise eller skjule grupper av poster. Det vises et plusstegn (+) eller minustegnet (-).

eksport

For å kopiere data og databaseobjekter til en annen database, regnearkfil, eller -filformat, slik at en annen database eller et program kan bruke data eller databaseobjekter. Du kan eksportere data til en rekke støttede databaser, programmer og filformater.

Uttrykksverktøy

En Access-verktøy du kan bruke til å opprette et uttrykk. Den inneholder en liste over vanlige uttrykk som du kan velge.

ekstern database

Kilden til tabellen som skal kobles eller importeres til den gjeldende databasen, eller målet for en tabell som skal eksporteres.

ekstern tabell

En tabell utenfor det åpne Access-databasen eller Access-prosjekt.

F

Til toppen av siden

datatyper for felt

En egenskap for et felt som bestemmer hva slags data det kan lagre. Hvis du for eksempel et felt med datatypen er tekst kan inneholde data som består av tekst og numeriske tegn, men en tall-felt kan inneholde bare numeriske data.

Feltlisterute

En rute som viser alle feltene i det underliggende record kilde- eller -objektet.

feltvelgeren

En liten boks eller linje som du kan klikke for å merke en hel kolonne i et dataark.

filnummer

Et tall som brukes i setningen Åpne for å åpne en fil. Bruke fil tall i området 1 til 255, for filer som ikke er tilgjengelig for andre programmer. Bruke fil tall i området 256-511 for filer som er tilgjengelig fra andre programmer.

Fyll

En rapport forstørrelsen som fyller vinduet statisk utvalg ved å tilpasse bredden eller høyden på en side, avhengig av om rapporten er i stående eller liggende papirretning.

filtrere

Et sett med vilkår som er brukt på data for å vise et delsett av dataene, eller for å sortere data. Du kan bruke filtreringsfunksjoner, for eksempel Filtrer etter merking og Filtrer etter skjema, til å filtrere dataene i Access.

filterområdet

Del av en pivottabellvisning eller pivotdiagramvisning som inneholder filterfelt.

Filtrer etter skjema

En teknikk for filtrering av data som bruker en versjon av gjeldende skjema eller dataark med tomme felt der du kan skrive inn verdiene du vil bruke de filtrerte postene skal inneholde.

Filtrer etter merking

En teknikk for å filtrere poster i et skjema eller dataark der du henter bare poster som inneholder den valgte verdien.

Filtrer uten merking

En teknikk der du filtrerer poster i et skjema eller dataarket for å hente bare de postene som ikke inneholder den valgte verdien.

Filter-feltet

Et felt i filterområdet som du kan bruke til å filtrere dataene som vises i pivottabellvisning eller pivotdiagramvisning. Filterfelt utfører de samme funksjonene som sidefelt i pivottabellrapporter i Microsoft Excel.

Filtrer etter inndata

En metode for å filtrere poster som bruker en verdi eller uttrykk du angir for å finne bare poster som inneholder verdien eller oppfyller uttrykket.

tekstfil med fast bredde

En fil som inneholder data der hvert felt har en fast bredde.

flyt-datatype

I en Access-prosjekt, en omtrentlig numerisk datatype med nøyaktighet på 15 sifre. Flyt datatype kan inneholde positive verdier fra omtrent 2, 23E - 308 til 1, 79E + 308, negative verdier fra omtrent - 2, 23E - 308 til - 1, 79E + 308 eller null.

flytende

Kan du flytte fritt som et eget vindu. Et flytende vindu er alltid øverst. Uttrykksverktøyet, Databasedokumentasjon, verktøykassen og paletter kan fristille.

sekundærnøkkel

Én eller flere tabellfelt (kolonner) som refererer til primærnøkkelfelt eller i en annen tabell. En sekundærnøkkel angir hvordan tabellene er relatert.

sekundærtabell

En tabell (for eksempel kundeordrer) som inneholder et sekundærnøkkelfelt (for eksempel KundeID) som er primærnøkkelfeltet i en annen tabell (for eksempel kunder) i databasen, og som vanligvis er på "mange"-siden av en én-til-mange-relasjon

skjema

En Access-databaseobjekt som du plasserer kontroller for å utføre handlinger eller for å angi, vise og redigere data i felt.

bunntekst i skjema

Brukes til å vise instruksjoner for hvordan du bruker et skjema, kommandoknapper eller ubundet kontrollene til å godta inndata. Vises nederst i skjemaet i skjemavisning og på slutten av en utskrift.

Topptekst i skjema

Brukes for å vise en tittel for et skjema, instruksjoner for bruk av skjemaet eller kommandoknapper som åpner beslektede skjemaer eller utføre andre oppgaver. Topptekst i skjema vises øverst i skjemaet i skjemavisning og på begynnelsen av en utskrift.

skjemamodul

En modul som inneholder Visual Basic for Applications (VBA)-kode for alle hendelsesprosedyrer utløst av hendelser i et bestemt skjema eller kontrollene.

Skjema objektkategorien

En objektkategorien som du arbeider med skjemaer i utformingsvisning, skjemavisning, dataarkvisning eller forhåndsvisning.

skjemaegenskaper

Attributter i et skjema som påvirker utseende eller virkemåte. Standardvisning -egenskapen er for eksempel en skjemaegenskap som avgjør om et skjema åpnes automatisk i skjemavisning eller dataarkvisning.

skjema datavalg

Boksen der linjalene møtes, øverst til venstre i et skjema i utformingsvisning. Bruk dialogboksen for å utføre operasjoner i skjema-nivå, for eksempel velge skjemaet.

skjemavisning

En visning som viser et skjema som du bruker til å vise eller godta data. Skjemavisning er den primære måten å legge til og endre data i tabeller. Du kan også endre utformingen av et skjema i denne visningen.

format

Angir hvordan data vises og skrives ut. En Access-database har standardformater for bestemte datatyper, noe som skjer i en Access-prosjekt for tilsvarende SQL-datatyper. Du kan også opprette egendefinerte formater.

front-/bakprogram

Et databaseprogram som består av en "" bakdatabasen-fil som inneholder tabeller, og kopier av en "frontdatabasen"-fil som inneholder alle andre databaseobjekter med koblinger til tabellene "bakdatabasen".

funksjon

En spørring som tar inndataparametere og returnerer et resultat som en lagret prosedyre. Typer: skalarverdi (flere setninger, returnerer én verdi), innebygd (en setning, en oppdaterbar tabellverdi) og tabell (flere setninger, flere setninger).

Function-prosedyre

En prosedyre som returnerer en verdi, og som kan brukes i et uttrykk i Visual Basic for Applications (VBA). Du angir en funksjon ved hjelp av funksjonen setningen og avslutter den ved hjelp av End Function-setningen.

G

Til toppen av siden

Generell sorteringsrekkefølge

Standard sorteringsrekkefølge bestemmer hvordan tegn sorteres i hele databasen, for eksempel i tabeller, spørringer og rapporter. Hvis du har tenkt å bruke en database med flere språkversjoner av Access, bør du definere generell sorteringsrekkefølge.

global menylinje

I Access 2003 og tidligere, en spesiell egendefinert menylinje som erstatter den innebygde menylinjen i alle vinduer i databaseprogrammet, unntatt der du har angitt en egendefinert menylinje for et skjema eller rapport.

global replika

En replika der endringer spores fullstendig og kan overføres med alle globale replikaer i settet. En global replika kan også utveksle endringer med alle lokale eller anonyme replikaer som den er hub.

global hurtigmeny

En egendefinert hurtigmeny som erstatter den innebygde hurtigmenyen for følgende objekter: felt i tabellen og dataark for spørringer; skjemaer og skjemakontroller i skjemavisning, dataarkvisning og forhåndsvisning; og rapportene i forhåndsvisning.

globalt unik identifikator (GUID)

En 16-biters-felt brukt i en Access-database for å opprette en unik identifikator for replikering. GUIDer brukes til å identifisere replikaer, replikasett, tabeller, poster og andre objekter. I en Access-database kalles GUIDer tilbakelegging IDer.

rutenett (dataarkvisning)

Loddrette og vannrette linjer som visuelt deler rader og kolonner med data i celler i en tabell, spørring, skjema, visning eller lagret prosedyre. Du kan vise og skjule rutenettlinjene.

rutenett (utformingsvisning)

En ordning av loddrette og vannrette prikkete og heltrukne linjer som hjelper deg med å plassere kontroller nøyaktig når du utformer skjemaer og rapporter.

gruppekonto

En samling av brukerkontoer i en arbeidsgruppe, identifisert av gruppenavn og personlig ID (personlig ID). Tilordnet til en gruppe-tillatelser gjelder for alle brukere i gruppen.

Gruppekontroll filter

Rullegardinlisten for avmerkingsboks på en datatilgangsside som henter poster fra et underliggende postsett basert på verdien du velger fra listen. På en gruppert side henter kontrollen en bestemt gruppe med poster.

bunntekst for gruppe

Brukes til å plassere informasjon, for eksempel gruppenavnet eller gruppe totalsummen, på slutten av en gruppe med poster.

topptekst for gruppe

Brukes til å plassere informasjon, for eksempel gruppenavnet eller gruppe totalt, i begynnelsen av en gruppe med poster.

gruppenivå

Dybden som en gruppe i en rapport eller datatilgangsside er nestet i andre grupper. Grupper er nestet når et sett med poster er gruppert etter mer enn ett felt, uttrykk eller postkilde for gruppen.

grupperte kontroller

To eller flere kontroller som kan behandles som én enhet under utforming av et skjema eller en rapport. Du kan velge gruppen i stedet for å velge hver enkelt kontroll når du ordner kontroller eller angi egenskaper.

gruppert datatilgangsside

En datatilgangsside som har to eller flere gruppenivåer.

GUID-datatypen

En unik identifikasjonsstreng brukes med eksternt prosedyrekall. Alle grensesnitt og klassen bruker en GUID (globalt unik identifikator) for å identifisere. En GUID er en 128-biters verdi.

H

Til toppen av siden

vertsprogram

Et program som støtter bruken av Visual Basic for Applications.

hub

En global replika som alle replikaer i replikasettet synkroniserer endringer. Huben fungerer som overordnet replika.

hyperkoblingsadresse

Banen til et mål som et objekt, dokumentet eller nettsiden. En hyperkoblingsadresse kan være en URL-adressen til et Internett eller intranettet område eller en UNC-nettverksbanen (adresse til en fil på et lokalt nettverk).

hyperkobling-datatype

Datatypen for et Access-databasen som lagrer hyperkoblingsadressene. En adresse kan ha opptil fire deler og skrives i følgende format: visningstekst #address subaddress #.

Hyperkobling-feltet

Et felt som lagrer hyperkoblingsadressene. Det er et felt med datatypen hyperkobling i en Access-database. I en Access-prosjekt er det et felt som har IsHyperlink -egenskapen er satt til True.

bildekontroll for hyperkobling

En kontroll som brukes til å vise et ubundet bilde som representerer en hyperkobling til en fil eller webside på en datatilgangsside. I Bla gjennom-modus, kan du klikke bildet for å gå til plasseringen for målet.

I

Til toppen av siden

IDC/HTX-filer

Microsoft Internet Information Server bruker en IDC-fil og HTX-fil til å hente data fra en ODBC-datakilde og formatere den som et HTML-dokument.

identifikator (uttrykk)

Et element i et uttrykk som refererer til verdien for et felt, kontroll eller egenskapen. Hvis du for eksempel skjemaer! [Orders]! [OrdreID] er en identifikator som refererer til verdien i kontrollen OrdreID i Ordrer-skjemaet.

identifikator (Visual Basic)

Datamedlem i en Visual Basic-kodemodul. En identifikator kan være en Sub, funksjonen eller egenskapen prosedyre, en variabel, en konstant, en DECLARE-setning eller en brukerdefinert datatype.

bildekontroll

En kontroll som brukes til å vise et bilde i et skjema eller rapport.

datatypen for bilde

I en Access-prosjekt, en variabel lengde-datatype som kan inneholde maksimalt 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) byte binære data. Den brukes til å lagre Binary Large Objects (BLOB), for eksempel bilder, dokumenter, lyder og kompilert kode.

import

Kopiere data fra en tekstfil, regnearkfil eller databasetabell til en Access-tabell. Du kan bruke de importerte dataene til å opprette en ny tabell, eller du kan legge til (Legg til) den til en eksisterende tabell som har en samsvarende datastruktur.

import/eksport-oppsett

Et oppsett som inneholder informasjonen Access trenger for å kjøre en import- eller eksportoperasjon på en tekstfil med fast bredde eller skilletegn.

indeks

En funksjon som går det raskere å søke og sortere i en tabell basert på nøkkelverdier og kan fremtvinge unike rader i en tabell. Primærnøkkelen for en tabell indekseres automatisk. Noen felt ikke kan indekseres på grunn av sin datatype, for eksempel OLE-objekt eller vedlegg.

indekser-vinduet

I en Access-database, et vindu der du kan vise eller redigere indekser for en tabell eller opprette flerfeltsindekser.

indirekte synkronisering

Synkroniseringsmetode som brukes i frakoblet, for eksempel når du reiser med en bærbar datamaskin. Du må bruke replikering Manager til å konfigurere indirekte synkronisering.

aktivering på stedet

Aktivering av et OLE-objekt OLE-serveren fra et felt eller en kontroll. Du kan for eksempel spille av en waveform WAV-fil i en kontroll ved å dobbeltklikke kontrollen.

inndatamaske

Et format som består av litterale tegn (for eksempel parenteser, punktum og bindestreker) og masketegnene som angir hvor data angis i tillegg til hvilken type data og hvor mange tegn er tillatt.

installeres ISAM

En driver du kan angi som gir tilgang til eksterne databaseformater som dBASE, Excel og Paradox. Microsoft Access-databasemotoren installerer laster () disse ISAM-driverne når programmet refererer til.

forekomst

Et objekt som er opprettet fra klassen som inneholder definisjonen. Flere forekomster av en skjema-klasse dele samme kode og lastes med de samme kontrollene som ble brukt til å utforme skjemaet klassen.

int-datatype

I en Access-prosjekt, en datatype på 4 byte (32 biter) som lagrer heltall i området av -2 ^ 31 (-2,147,483,648) til 2 ^ 31-1 (2 147 483 647).

datatypen Integer

En grunnleggende datatype som inneholder heltall. Et heltallsvariabel lagres som en 16-biters (2-byte) tall som strekker seg i verdi fra-32 768 til 32 767.

Internett-synkronisering

Brukes til å synkronisere replikaer i et frakoblet miljø der en Internett-serveren er konfigurert. Du må bruke replikering Manager til å konfigurere Internett-synkronisering.

innebygd konstant

En konstant som leveres av Access, VBA, ADO eller DAO. Disse konstantene er tilgjengelige i nettleseren objekt ved å klikke globale i hver av disse bibliotekene.

element

Et unikt dataelement i et felt. Når et lavere nivå av elementer er tilgjengelig for visning i en pivottabell eller feltlisten, vises en utvidelsesindikator for (+) ved siden av elementet.

j

Toppen av siden

Jet og tilbakelegging objekter

Et sett med automatiseringsgrensesnitt som du kan bruke til å utføre handlinger som er spesifikke for Microsoft Jet-databaser. Hvis du bruker JRO, kan du komprimere databaser, oppdatere data fra bufferen, og opprette og vedlikeholde replikert databaser.

K

Til toppen av siden

tastatur hendelsesbehandling

Kode som avgjør og svarer på tastekombinasjoner fra brukeren.

L

Til toppen av siden

etikett

En kontroll som viser beskrivende tekst, for eksempel en tittel, bildetekst eller instruksjoner i et skjema eller rapport. Etiketter kan eller ikke kan kobles til en annen kontroll.

Oppsettvisning

En visning som du kan gjøre mange typer utforming endres til skjemaer og rapporter mens du viser direkte data i Access 2007.

venstre ytre kobling

En ytre sammenføyning der alle postene fra venstre side av LEFT JOIN-operasjonen i spørringens SQL-setning legges til i spørringen, selv om det finnes noen tilsvarende verdier i det sammenføyde feltet fra tabellen på høyre side.

forklaring

En boks som identifiserer mønstrene eller fargene som er tilordnet til dataserier eller kategorier i et diagram.

bibliotekdatabase

En samling prosedyrer og databaseobjekter som du kan ringe fra et program. Hvis du vil bruke elementene i biblioteket, må du først opprette en referanse fra gjeldende database til bibliotekdatabasen.

koble (tabeller)

En handling som oppretter en tilkobling til data fra et annet program, slik at du kan vise og redigere data i både i det opprinnelige programmet og i Access.

koblet tabell

En tabell som er lagret i en fil utenfor den åpne databasen som Access har tilgang til postene. Du kan legge til, slette og redigere poster i en koblet tabell, men du kan ikke endre strukturen.

Listeindeks

Rekkefølgen på tall for elementer i en liste, begynner med 0 for det første elementet, 1 for andre element og så videre.

lokalt objekt

En tabell, spørring, skjema, rapport, makro eller modul som forblir i replikaen eller utforming original den ble opprettet. Verken objektet eller endringer i objektet kopieres til andre medlemmer i replikasettet.

lokal replika

En replika som utveksler data med huben eller en global replika, men ikke med andre replikaer i replikasettet.

nasjonal innstilling

Settet med informasjon som tilsvarer et gitt språk og land/område.

låst

Tilstanden til en post, recordset eller databasen som gjør den skrivebeskyttet for alle brukere unntatt brukeren som i øyeblikket redigerer.

oppslagsfelt

Et felt som brukes i et skjema eller rapport i en Access-database, som viser en liste over verdiene som er hentet fra en tabell eller spørring, eller lagrer et statisk sett med verdier.

M

Til toppen av siden

ACCDE-fil

En Access 2007-database (ACCDB)-fil med alle moduler kompilert og all redigerbar kildekode fjernet.

Access-databasemotor

Del av Access-databasesystemet som henter og lagrer data i bruker- og databaser. Motoren kan ses på som en databehandling systemer, for eksempel Access bygges på hvilken database.

makro

En handling eller et sett med handlinger du kan bruke til å automatisere oppgaver.

Makroverktøyet

Objektkategorien der du kan opprette og endre makroer. Du kan starte makroverktøyet fra en rekke steder, for eksempel et skjema eller en rapport, eller direkte fra kategorien Opprett på båndet.

makrogruppe

En samling av beslektede makroer som er lagret sammen under ett makronavn. Samlingen blir ofte referert til som en makro.

hovedskjema

Et skjema som inneholder ett eller flere delskjemaer.

lag-tabell-spørring

En spørring (SQL-setning) som oppretter en ny tabell og deretter oppretter poster (rader) i denne tabellen ved å kopiere poster fra en eksisterende tabell eller spørring resultater.

Manuell kobling

En kobling som krever at du oppdaterer dataene etter at dataene i kildedokumentet endres.

mange-til-mange-relasjoner

En tilknytning mellom to tabeller som én post i hver tabell kan relatere seg til mange poster i den andre tabellen. Hvis du vil opprette en mange-til-mange-relasjon, kan du opprette en tredje tabell og legge til primærnøkkelfeltene fra de to tabellene i denne tabellen.

rullende tekst

Flytte tekst som skal brukes på en datatilgangsside til å rette brukerens oppmerksomheten mot en bestemt side-element, for eksempel en overskrift eller en viktig kunngjøring. Hvis du vil plassere rullende tekst på en side, kan du opprette en kontroll rullende tekst.

Maksimalt antall poster

For å forbedre ytelsen, kan du angi maksimalt antall poster som skal hentes fra en Microsoft SQL Server-database for et skjema eller dataark i Access-prosjekt.

MDE-fil

Access 2003 eller tidligere databasefil (MDB) med alle moduler kompilert og all redigerbar kildekode fjernet.

Memo-datatypen

I en Access-database er dette en feltdatatype. Notatfelt kan inneholde opptil 65 535 tegn.

Microsoft Access-datafil

Access-databaser eller Access-prosjektfilen. En Access 2007-database lagrer databaseobjekter og data i en ACCDB-fil, og tidligere versjoner av Access bruker MDB-formatet. En prosjektfil inneholder ikke data, og brukes til å koble til en Microsoft SQL Server-database.

Microsoft Access-database

En samling av data og objekter (for eksempel tabeller, spørringer eller skjemaer) som er relatert til et bestemt emne eller formål.

Microsoft Access-objekt

Et objekt, definert av Access, som er knyttet til Access, i grensesnittet, eller et program skjemaer og rapporter. I tillegg kan du bruke en Microsoft Access-objekt til å programmere elementene i grensesnittet som brukes til å registrere og vise data.

Microsoft Access-prosjekt

En Access-fil som kobler seg til Microsoft SQL Server-database og brukes til å opprette klient og server programmer. En prosjektfil inneholder ikke data eller data-definisjon objekter, for eksempel tabeller og visninger.

Microsoft Data Engine

En klient og server datamotoren som gir lokal datalagring på en mindre maskin, for eksempel en enkelt bruker datamaskin eller liten arbeidsgruppeserver, og som er kompatibelt med Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 og SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server-database

En database i Microsoft SQL Server, det består av tabeller, visninger, indekser, lagrede prosedyrer, funksjoner og utløsere. Du kan koble en Access-database til SQL Server-data ved hjelp av ODBC eller ved å opprette et Access-prosjekt (* ADP) fil.

modulnivå

Beskriver en variabel eller konstant som er angitt i delen deklarasjoner i en Visual Basic for Applications (VBA) modul eller utenfor en prosedyre. Variabler eller konstanter som er angitt på modulnivå er tilgjengelig for alle prosedyrer i en modul.

modul nivå variabel

En variabel som er angitt i delen deklarasjoner i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, ved å bruke Private -nøkkelordet. Disse variablene er tilgjengelige for alle prosedyrer i modulen.

penger datatype

I en Access-prosjekt, en datatype som lagrer pengeverdier i området-922,337,203,685,477.5707 gjennom 922.337.203.685.477,5807, med en nøyaktighet på en titusendedel av en enhet.

flyttehåndtak

Store firkanten som vises i øvre venstre hjørne av den valgte kontrollen eller kontrolloppsett i utformingsvisning eller oppsettvisning. Du kan dra håndtaket for å flytte kontrollen eller kontrolloppsett til en annen plassering.

flyttemodus

Modusen der kan du flytte en kolonne i dataarkvisning ved hjelp av venstre og høyre piltast.

flerverdifelt

Et oppslagsfelt som kan lagre flere verdier.

flerbrukerdatabase

En database som tillater at mer enn én bruker til å få tilgang til og endre samme sett med data om gangen.

N

Til toppen av siden

Autokorrigering av navn

En funksjon som automatisk retter vanlige feil som oppstår når du endrer navn på skjemaer, rapporter, tabeller, spørringer, felt eller kontroller i skjemaer og rapporter. Autokorrigering av navn kan ikke imidlertid reparere alle referanser til objekter med nytt navn.

navigasjonsknapper

Knappene som du bruker til å flytte gjennom poster. Disse knappene er plassert i nedre venstre hjørne av dataarkvisning og skjemavisning. Knappene er også tilgjengelig i forhåndsvisning slik at du kan gå gjennom sidene i dokumentet.

navigasjonsrute

Ruten som vises når du åpner en Access-database eller en Access-prosjekt. Navigasjonsruten viser objektene i databasen, og kan tilpasses for å sortere og gruppere objekter på forskjellige måter.

nchar datatype

I en Access-prosjekt, er dette en datatype med fast lengde med opptil 4 000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruker 2 byte per tegn og støtter alle internasjonale tegn.

normaliser

Minimere kopiering av informasjonen i en relasjonsdatabase gjennom effektiv tabellutforming. Du kan bruke veiviseren for tabellanalyse skal normaliseres databasen.

ntext-datatype

I en Access-prosjekt, en variabel lengde-datatype som kan inneholde maksimalt 2 ^ 30-1 (1 073 741 823) tegn. Kolonner med datatypen ntext lagrer en 16-byte peker i dataraden, og dataene lagres separat.

Null

En verdi du kan angi i et felt eller bruke i uttrykk eller spørringer til å angi manglende eller ukjente data. I Visual Basic nøkkelordet viser Null en Null-verdi. Noen felt, for eksempel primærnøkkelfelt, kan ikke inneholde en nullverdi.

nullverdifelt

Et felt som inneholder en nullverdi. Et nullfelt er ikke den samme som et felt som inneholder en tom streng ("") eller et felt med en verdi på 0.

datatypen Tall

I en Access-database er dette en feltdatatype som er laget for numeriske data som skal brukes i matematiske beregninger. Datatypen Valuta imidlertid bruke til å vise eller beregne valutaverdier.

numerisk datatype

I en Access-prosjekt, en nøyaktig numerisk datatype som inneholder verdier fra-10 ^ 38-1 til 10 ^ 38-1. Du kan angi skalering (maksimalt antall sifre) og presisjon (maksimalt antall sifre til høyre for desimaltegnet).

nvarchar (n)-datatype

I en Access-prosjekt, en variabel lengde-datatype med opptil 4 000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruker 2 byte per tegn og støtter alle internasjonale tegn.

O

Til toppen av siden

Objekt-datatype

En grunnleggende datatype som representerer et objekt som kan bli gjenkjent av Visual Basic. Selv om du kan angi en objektvariabel typen objekt, er det best å deklarere objektvariabler i henhold til deres bestemte typer.

Ruten Objektavhengigheter

Viser objekter som har en avhengighet av det merkede objektet og også objekter som det merkede objektet har avhengigheter.

objektbiblioteket

En fil som inneholder definisjoner av objekter og deres metoder og egenskaper. Filen som inneholder et objektbibliotek vanligvis har OLB filen navn.

objekttype

En type objekt som vises av et program gjennom automatisering; Hvis du for eksempel programmet, fil, område og ark. Bruk i Objektsøkingen i Visual Basic Editor, eller se hjelpedokumentasjonen for programmet for en fullstendig liste over tilgjengelige objekter.

objektvariabel

En variabel som inneholder en referanse til et objekt.

ODBC-tilkobling Strengbygger

En Access-verktøy du kan bruke til å koble til en SQL-database når du oppretter en direktespørring. Hvis du lagrer spørringen, lagres tilkoblingsstrengen med spørringen.

ODBC-datakilde

Dataene og informasjonen du trenger for å få tilgang til disse dataene fra programmer og databaser som støtter protokollen Open Database Connectivity (ODBC).

ODBC-database

En database som en Open Database Connectivity (ODBC)-driver – en driver som du kan bruke for import, koble til eller eksportere data, er levert.

ODBCDirect

En teknologi som gir deg tilgang til ODBC-datakilder direkte ved hjelp av DAO-funksjoner som går utenom Microsoft Jet-databasemotor.

OLE-beholder

Et program som inneholder et koblet eller innebygd OLE-objekt fra et annet program. Hvis et OLE-objekt i en Access-database inneholder et Excel-regneark, er Access OLE-beholderen.

OLE DB

En database komponentarkitektur som gir effektiv nettverk og Internett-tilgang til mange typer datakilder, inkludert relasjonsdata, postfiler, flate filer og regneark.

OLE DB-leverandør

Et program i OLE DB-arkitekturen som gir tilgang til data i stedet for å få tilgang til data ved hjelp av ODBC- eller IISAM-drivere, som er eksterne måter å få tilgang til dataene.

OLE-objekt

Et objekt som støtter OLE-protokollen for kobling og innebygging av objekter. Et OLE-objekt fra en OLE-server (for eksempel et Windows Paint-bilde eller et Excel-regneark) kan koblet eller innebygd i et felt, skjema eller rapport.

OLE-objekt-datatype

En feltdatatype du bruker for objekter som er opprettet i andre programmer som kan være koblet eller innebygd (settes inn) i en Access-database.

OLE-serveren

Et program eller en DLL som gir et koblet eller innebygd OLE-objekt til et annet program. Hvis et OLE-objekt i en Access-database inneholder et Excel-regneark, er Excel OLE-serveren.

OLE/DDE-kobling

En tilkobling mellom et OLE-objekt og OLE-serveren, eller mellom et kildedokument fra (dynamisk Datautveksling) og et måldokument.

én-til-mange-relasjon

En tilknytning mellom to tabeller der primærnøkkelverdien for hver post i primærtabellen samsvarer verdien i det tilsvarende feltet eller feltene i mange poster i den relaterte tabellen.

én-til-én-relasjon

En tilknytning mellom to tabeller der primærnøkkelverdien for hver post i primærtabellen samsvarer verdien i det tilsvarende feltet eller feltene én, og bare én post i den relaterte tabellen.

alternativknapp

En kontroll, også kalt en alternativknapp, som vanligvis brukes som en del av en alternativgruppe til å presentere alternativer i et skjema eller rapport. En bruker kan ikke velge mer enn ett alternativ.

alternativgruppe

En ramme som kan inneholde avmerkingsbokser, veksleknapper og alternativknapper i et skjema eller rapport. Du kan bruke en alternativgruppe til å presentere alternativer som brukeren kan velge fra ett alternativ.

ytre kobling

En sammenføyning der samsvarende poster fra to tabeller kombineres til én post i spørringen, og minst én tabell bidrar med alle sine poster, selv om verdiene i det sammenføyde feltet ikke samsvarer med referansene i den andre tabellen.

eier

Når det brukes sikkerhet, brukerkontoen som har kontroll over en database eller et databaseobjekt. Brukerkontoen som opprettet databasen eller databaseobjekt er eieren av som standard.

P

Til toppen av siden

side (datalagring)

En del av databasefilen postdata lagres. En side (4 KB) kan inneholde mer enn én post, avhengig av størrelsen på postene.

bunntekst på side

Brukes for å vise siden sammendrag, datoer eller sidetall nederst på hver side i et skjema eller en rapport. I et skjema vises bunnteksten bare når du skriver dem ut.

topptekst på side

Brukes for å vise en tittel, kolonneoverskrifter, datoer eller sidetall øverst på hver side i et skjema eller en rapport. I et skjema vises toppteksten bare når du skriver dem ut.

parameterspørring

En spørring som en bruker interaktivt angir én eller flere vilkårsverdier. En parameterspørring er ikke en egen type spørring. utnytter fleksibilitet til en spørring.

delreplika

En database som inneholder bare et delsett av postene i en fullstendig replika. Med en delvis replikering, kan du angi filtre og identifisere relasjoner som definerer hvilke delsett av postene i den fullstendige replikaen som skal vises i databasen.

direktespørring

En SQL-spesifikk spørring du bruker til å sende kommandoer direkte til en ODBC-databaseserver. Ved hjelp av direkte spørringer arbeide du direkte med tabeller på serveren i stedet for dataene som behandles i Access database Engine.

tillatelser

Et sett med attributter som angir hvilken type tilgang en bruker har til data eller objekter i en database.

fast objekt

Et objekt som er lagret i databasen. Hvis du for eksempel en databasetabell eller QueryDef -objekt. Snapshot-type Recordset objekter eller typen regnes ikke faste objekter fordi de er opprettet i minnet etter behov.

personlig ID

En alfanumerisk streng mellom som er 4 til 20 tegn og som Access bruker sammen med kontonavnet til å identifisere en bruker eller gruppe i en Access-arbeidsgruppe.

Pessimistisk

En type låsing der siden som inneholder én eller flere poster, inkludert posten som redigeres, er ikke tilgjengelig for andre brukere når du bruker metoden for å redigere , og er ikke tilgjengelig før du bruker Update -metoden.

PI

En matematisk konstant lik omtrent 3,1415926535897932.

Pivotdiagramvisning

En visning som viser en grafisk analyse av data i et dataark eller skjema. Du kan se forskjellige detaljnivåer eller angi et oppsett ved å dra felt og elementer eller vise og skjule elementer i rullegardinlister for feltene.

Pivottabell-skjema

En interaktiv tabell som summerer store mengder data ved hjelp av format og beregning metoder du velger. Du kan rotere de rad- og kolonneoverskriftene for å vise dataene på forskjellige måter, lik en pivottabellrapport i Excel.

Pivottabellisten

En Microsoft Office Web Component som brukes til å analysere data interaktivt på en nettside. Dataene som vises i en rad og kolonne-format, kan flyttes, filtrert, sortert og beregnet på måter som gir mening for målgruppen.

Pivottabellvisning

En visning som summerer og analyserer data i et dataark eller skjema. Du kan bruke forskjellige detaljnivåer eller ordne data ved å dra felt og elementer eller ved å vise eller skjule elementer i rullegardinlister for feltene.

plusspeker

Markør som vises når du flytter pekeren til venstre kant av et felt i et dataark. Når en plusspeker vises, kan du klikke for å merke hele feltet.

popup-skjema

Et skjema som vises over andre vinduene. Et popup-skjema kan være modalt eller ikke.

primærnøkkel

Ett eller flere felt (kolonner) med verdier som identifiserer hver post i en tabell. En primærnøkkel tillater Null-verdier og må alltid ha en unik indeks. En primærnøkkel brukes til å knytte en tabell til sekundærnøkler i andre tabeller.

primærtabell

"Én"-siden i to relaterte tabeller i en én-til-mange-relasjon. En primærtabell bør ha en primærnøkkel, og hver post må være unikt.

privat prosedyre

En Sub eller Function-prosedyre er angitt som privat ved å bruke Private -nøkkelordet i en Declare -setningen. Privat prosedyrer er tilgjengelige for Bruk bare av andre prosedyrer i samme modul.

prosedyre

En sekvens med postdeklarasjon og setninger i en modul som utføres som en enhet. Prosedyrer i en Visual Basic for Applications (VBA) modul inkluderer både Sub og funksjonen prosedyrer.

prosedyrenivå

Beskriver variabler eller konstanter som er angitt i en prosedyre. Variabler og konstanter som er angitt i en prosedyre er tilgjengelig bare for den prosedyren.

prosedyren nivå variabel

En variabel som er angitt i en prosedyre. Prosedyren nivå variabler er alltid private for prosedyren de ble angitt.

prosjekt

Settet med alle kodemoduler i en database, inkludert standard moduler og klassemoduler. Prosjektet har samme navn som databasen som standard.

egenskapsark

En rute som brukes til å vise eller endre egenskaper for ulike objekter, for eksempel tabeller, spørringer, felt, skjemaer, rapporter, datatilgangssider og kontroller.

indeksvariant

En dynamisk kryssreferanse over én eller flere data tabellfelt (kolonner) som tillater en ODBC-tabell (server-tabell) uten en unik indeks som skal redigeres.

fellesvariabel

En variabel du deklarerer med Public -nøkkelordet i delen deklarasjoner i en Visual Basic for Applications (VBA) modul. En fellesvariabel kan deles av alle prosedyrene i hver modul i en database.

publikasjon

I en Access-prosjekt, en publikasjon kan inneholde én eller flere publiserte tabeller eller lagret prosedyreartikler fra én brukerdatabasen. Hver brukerdatabase kan ha én eller flere publikasjoner. En artikkel er en gruppering av data som er replikert som én enhet.

publiser

For å lagre en database på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel en server som kjører Windows SharePoint Services.

Q

Til toppen av siden

spørring

Spørsmål om dataene som er lagret i tabeller eller en forespørsel om å utføre en handling på dataene. En spørring kan sette sammen data fra flere tabeller skal fungere som datakilde for et skjema eller rapport.

spørringsvindu

Et vindu der du arbeider med spørringer i utformingsvisning, dataarkvisning, SQL-visning eller forhåndsvisning.

QueryDef

en lagret definisjon av en spørring i en Access-database eller en midlertidig definisjon av en spørring i et ODBCDirect-arbeidsområde.

R

Til toppen av siden

Real-datatype

I en Access-prosjekt, en omtrentlig numerisk datatype med sju sifre presisjon. Det kan inneholde positive verdier fra omtrent 1, 18E - 38 til 3, 40E + 38, negative verdier fra omtrent - 1, 18E - 38 til - 3, 40E + 38 eller null.

spille inn navigasjonskontroll

En kontroll som brukes på en datatilgangsside til å vise en verktøylinje for postnavigasjon. Du kan legge til en navigasjonsverktøylinje for hvert nivå i en gruppert side. Du kan tilpasse postnavigasjonskontrollen ved å endre egenskapene for.

postnummerboks

En liten boks som viser gjeldende postnummer i det nedre venstre hjørnet i dataarkvisning og skjemavisning. Hvis du vil flytte til en bestemt post, kan du skrive inn postnummeret i boksen, og trykk ENTER.

postvelger

En liten boks eller linje til venstre for en oppføring som du kan klikke for å merke hele posten i dataarkvisning og skjemavisning.

postkilde

Den underliggende datakilden for et skjema, rapport eller data. I en Access-database, kan det være en tabell, spørring eller SQL-setning. I en Access-prosjekt, det kan være en tabeller, SQL-setning eller lagret prosedyre.

postsett

I navnet på tabell-, utvalg og typen statisk utvalg Recordset objekter, som er sett med objekter som oppfører seg som objekter.

referert database

Access-databasen som brukeren har opprettet en referanse fra gjeldende database. Brukeren kan opprette en referanse til en database og deretter kalle prosedyrer i standard moduler i denne databasen.

refererer til databasen

Gjeldende Access-database som brukeren har opprettet en referanse til en annen Access-database. Brukeren kan opprette en referanse til en database og deretter kalle prosedyrer i standard moduler i denne databasen.

referanseintegritet

Regler som bevarer de definerte relasjonene mellom tabeller når du legger til, oppdatere eller slette poster.

oppdater

I en Access-database til å vise poster i et skjema eller dataark for å gjenspeile endringer som andre brukere har gjort. I en Access-prosjekt for å kjøre en spørring for aktivt skjemaet eller dataarket for å gjenspeile endringer poster.

relasjon

En tilknytning mellom felles felt (kolonner) i to tabeller. En relasjon kan være én-til-mange eller mange-til-mange.

Relasjoner objektkategorien

En objektkategorien der du vise, opprette og endre relasjoner mellom tabeller og spørringer.

relativ eller innebygd plassering

Plasserer elementet i den naturlige HTML-flyten i dokumentet, men forskyver plasseringen av elementet basert på det foregående innholdet.

oppdatere

Skjermen på nytt. Repaint -metoden fullfører eventuelle ventende skjermoppdateringer for et bestemt skjema.

replika

En kopi av en database som er medlem av en replika angi og kan synkroniseres med andre replikaer i dialogboksen Angi. Endringer i dataene i en replikert tabell i én replika sendes til og brukes til de andre kopiene.

replikasettet

Angi identifikator i utforming-malen og alle replikaene som deler samme databaseutforming og unike replikasettidentifikator.

Replikasettopologi

Rekkefølgen endringer overføres i, fra replika til replika. Topologi avgjør hvor raskt endringer i en annen replika vises i din replika.

tilbakelegging

Prosessen med å kopiere en database, slik at to eller flere kopier kan utveksle data eller replikert objekter. Denne exchange kalles synkronisering.

rapport

En Access-database objekt som du kan skrive ut med informasjon som er formatert og organisert i henhold til dine spesifikasjoner. Eksempler på rapporter er salgssammendrag, telefonlister og adresseetiketter.

bunntekst i rapport

En rapportinndeling som brukes til å plassere informasjon som vanligvis vises nederst på siden, for eksempel sidetall, datoer og summer.

topptekst i rapport

En rapportinndeling som brukes til å plassere informasjon (for eksempel en tittel, dato eller rapporten innføring) i begynnelsen av en rapport.

rapportmodul

En modul som inneholder Visual Basic for Applications (VBA)-kode for alle hendelsesprosedyrer utløst av hendelser på en bestemt rapport eller kontrollene.

Rapporten objektkategorien

Et i objektkategorien der du arbeider med rapporter i utformingsvisning, forhåndsvisning av oppsett eller forhåndsvisning.

rapporten datavalg

Boksen der linjalene møtes i hjørnet øverst til venstre i en rapport i utformingsvisning. Bruk dialogboksen for å utføre operasjoner i rapporten nivå, for eksempel velge rapporten.

statisk utvalg

En fil (Snapshot filtypen) som inneholder en nøyaktig gjengitt kopi av hver side i en Access-rapport. Den beholder todimensjonale oppsettet, grafikk og andre innebygde objekter i rapporten.

kjøre ny spørring

Kjøre en spørring for det aktive skjemaet eller dataarket for å gjenspeile endringer i poster på nytt, Vis nylig lagt til oppføringer, og fjerne slettede poster.

reservert ord

Et ord som er en del av et språk, for eksempel Visual Basic. Reserverte ord inkluderer navn på setninger, forhåndsdefinerte funksjoner og datatyper, metoder, operatorer og objekter.

høyre ytre kobling

En ytre sammenføyning der alle postene fra høyre side av RIGHT JOIN-operasjonen i spørringens SQL-setning legges til i spørringen, selv om det finnes noen tilsvarende verdier i det sammenføyde feltet fra tabellen på venstre side.

tilbakerulling

Prosessen med å avslutte eller avbryte en ventende transaksjon uten å lagre endringene.

radområdet

Delen av pivottabellen som inneholder radfelt.

radfelt

Et felt i radområdet i pivottabellvisning. Elementer i radfelt vises langs venstre side av visningen. Indre radfelt er nærmest detaljområde; ytre radfelt er til venstre for de indre radfeltene.

radvelger

En liten boks eller linje at når den klikkes, merker en hel rad i tabellen eller makro utformingsvisning eller når du sortere og gruppeposter i rapportutforming Vis.

S

Til toppen av siden

inndeling

En del av et skjema eller en rapport, for eksempel en topptekst, bunntekst eller detaljinndelingen.

Inndelingsoverskrift

Vannrett linje over en inndeling for skjema eller rapport i utformingsvisning. Linjen for inndeling viser typen og navnet på inndelingen. Bruke den til å få tilgang til inndelingen egenskapsark.

delen datavalg

Boksen til venstre i en inndeling liggende når et objekt er åpen i utformingsvisning. Bruk dialogboksen for å utføre operasjoner i delen nivå, for eksempel å merke inndelingen.

sikker arbeidsgruppe

En Access-arbeidsgruppe der brukere logger på med et brukernavn og passord og som har tilgang til databaseobjekter er begrenset i henhold til tillatelsene som er gitt til bestemte brukerkontoer og grupper.

En startverdi som brukes til å generere varianter av tilfeldige tall. Tilfeldig setningen oppretter for eksempel en identitetsfrønummer ved Rnd -funksjonen til å opprette unike varianter av tilfeldige nummersekvenser.

utvalgsspørring

En spørring som stiller spørsmål om dataene som er lagret i tabellen, og returnerer et resultat angi i form av et dataark, uten å endre data.

markeringsfirkant

Rektanglet utformet av det merkede rader (poster) og kolonner (aktivitetsfelt) i dataarkvisning.

egenkobling

En sammenføyning i som en tabell er koblet til seg selv. Poster fra tabellen kombineres med andre poster fra samme tabell når det er samsvarende verdier i sammenføyningsfeltene.

skilletegn

Et tegn som skiller enheter med tekst eller tall.

seriefeltet

Et felt som vises i serieområdet i et diagram, og som inneholder serieelementer. En serie er en gruppe med beslektede datapunkter.

seriepunkt

En enkel dataverdi som er tegnet inn i et diagram og representeres av en kolonne, stolpe, linje, sektor, hjuldiagrammer eller en annen type dataindikator.

Filtrering med serverfilter etter skjema

En teknikk som bruker en versjon av gjeldende skjema eller dataark med tomme felt der du kan skrive inn verdiene du vil bruke de filtrerte postene skal inneholde. Dataene er filtrert etter serveren før den er hentet fra databasen.

servergenererte HTML

En Active Server Pages (ASP) eller IDC/HTX-fil som er sendt fra en tabell, spørring eller skjema, koblet til en ODBC-datakilde, og behandles av Internet Information Server til å opprette dynamisk skrivebeskyttet HTML-filer.

servergenererte HTML: en Active Server-sider

økt

En sekvens med operasjoner utført av Access database engine som begynner når en bruker logger seg på og slutter når brukeren logger av. Alle operasjoner i en økt danner én transaksjon omfang og er underlagt brukerens pålogging tillatelser.

smalldatetime-datatype

I en Access-prosjekt, en dato og klokkeslett-datatype som er mindre presis enn datetime-datatype. Dataverdier varierer fra januar 1 1900 gjennom 6 juni 2079 med en nøyaktighet på ett minutt.

smallint-datatype

I en Access-prosjekt, en datatype på 2 byte (16 biter) som lagrer heltall i området av -2 ^ 15 (-32 768) til 2 ^ 15-1 (32 767).

smallmoney-datatype

I en Access-prosjekt, en datatype som lagrer pengeverdier fra-214 748,3648 til 214 748,3647, med en nøyaktighet på en titusendedel av en enhet. Når smallmoney-verdier vises, er de avrundet opp til to desimaler.

øyeblikksbilde

Et statisk bilde av et sett med data, for eksempel poster som vises som et resultat av en spørring. Recordset objekter av typen statisk utvalg kan opprettes fra en grunnleggende tabell, en spørring eller et annet postsett.

Snapshot Viewer

Et program som du kan bruke til å vise, skrive ut, eller sende et statisk utvalg, for eksempel et statisk. Snapshot Viewer består av et frittstående kjørbart program, Snapshot Viewer-kontroll (Snapview.ocx) og andre relaterte filer.

Snapshot Viewer-kontroll

En ActiveX-kontroll (Snapview.ocx) du bruker til å vise et øyeblikksbilde-rapport fra Microsoft Internet Explorer 3.0 eller senere, eller fra et program som støtter ActiveX-kontroller, for eksempel Access eller Microsoft Visual Basic.

SQL-database

En database som er basert på Structured Query Language (SQL).

SQL-streng/-setning

Et uttrykk som definerer en SQL-kommando, for eksempel SELECT, Oppdater eller Slett, og inkluderer setningsdeler som WHERE og ORDER BY. SQL-strenger/setninger brukes vanligvis i spørringer og i mengdefunksjoner.

SQL variant-datatypen

I en Access-prosjekt, en datatype som lagrer verdier for ulike datatyper, bortsett fra tekst, ntext, bilde, tidsstempel, og sql_variant datatyper. Sql variant-datatypen brukes i en kolonne, parameter, variabel, eller returnere verdien av en brukerdefinert funksjon.

SQL-visning

En objektkategorien som viser SQL-setningen for gjeldende spørring eller som brukes til å opprette en SQL-spesifikk spørring (union, direkte eller data definition). Når du oppretter en spørring i utformingsvisning, lager Access SQL-spørring i SQL-visning.

SQL-spesifikk spørring

En spørring som består av en SQL-setning. Delspørringer og direkte, union og datadefinisjonsspørringer er SQL-spørringer.

standardavvik

En parameter som angir hvordan der en sannsynlighetsfunksjon er bygd rundt dens middelverdi og som er lik kvadratroten av for øyeblikket er kvadrerte avvik fra gjennomsnittet der.

standardmodul

En Visual Basic for Applications (VBA) modul der du kan plassere Sub og Function-prosedyrer du vil være tilgjengelig for andre prosedyrer i databasen.

lagret prosedyre

En forhåndskompilert samling av SQL-setninger og valgfrie Kontrollflyt setninger som er lagret under et navn og behandles som én enhet. Samlingen er lagret i en SQL-database og kan kjøres med ett oppkall fra et program.

strengskilletegn

Teksttegn som skiller en streng som er innebygd i en streng. Enkle anførselstegn (') og doble anførselstegn (") er strengskilletegn.

delprosedyre

En Visual Basic for Applications (VBA) prosedyre som utfører en operasjon. I motsetning til en Function-prosedyre returnerer ikke Sub-prosedyre en verdi. Du starter en delprosedyre med en Sub -setning og avsluttes med et End Sub -setning.

deldataark

Et dataark som er nestet i et annet dataark, og som inneholder data relatert eller koblet til det første dataarket.

delskjema

Et skjema i et annet skjema eller en rapport.

delskjema/delrapportkontroll

En kontroll som viser et delskjema i et skjema eller et delskjema eller delrapport i en rapport.

delspørring

SQL SELECT-setninger som er inne i en annen Velg eller redigeringsspørring.

delrapport

En rapport som befinner seg i en annen rapport.

abonnere

Du godtar å motta en publikasjon i en Access-database eller en Access-prosjekt. En abonnentdatabase abonnerer på replikert data fra en publisher-database.

abonnement

Databasen som mottar tabeller og data replikert fra en publisher-database i en Access-prosjekt.

synkronisering

Prosessen med å oppdatere to medlemmer av et replikasett ved å utveksle alle oppdaterte poster og objekter i hvert medlem. To replikasettmedlemmer synkroniseres når endringene i hvert er brukt på den andre.

sysname-datatype

I en Access-prosjekt, en spesiell Systemangitt, brukerdefinert datatype som brukes for tabellkolonner, variabler og parametere for lagrede prosedyrer som lagrer objektnavn.

systemobjekt

Databaseobjekter som er definert av systemet, for eksempel tabellen MSysIndexes, eller av brukeren. Du kan opprette et systemobjekt ved å gi navn til objektet med USys som de første fire tegnene i objektnavnet på.

T

Til toppen av siden

fanekontroll

En kontroll som du kan bruke til å lage et enkelt skjema eller en dialogboks som inneholder flere sider, hver med en kategori, og hver med lignende kontroller, for eksempel tekstbokser eller alternativknapper. Når en bruker klikker en kategori, blir siden aktiv.

table

Et databaseobjekt som lagrer data i poster (rader) og felt (kolonner). Dataene er vanligvis om en bestemt kategori med ting, for eksempel ansatte eller ordrer.

tabelldatatype

I en Access-prosjekt angi en spesiell datatype som brukes til å lagre et resultatsett i en lokal variabel eller returverdien for en brukerdefinert funksjon for senere behandling. Det kan brukes i stedet for en midlertidig tabell som er lagret i tempdb-databasen.

Objektkategorien for tabell

I en Access-database, en objektkategorien som du arbeider med tabeller i utformingsvisning eller dataarkvisning.

tabellegenskaper

I en Access-database attributter for en tabell som påvirker utseendet eller virkemåten for tabellen som en helhet. Tabellegenskaper angis i tabellutformingsvisning, som er feltegenskaper.

tekstboks

En kontroll, også kalt en redigeringsfeltet, som brukes til å vise tekst eller godta dataregistrering i et skjema eller rapport. En tekstboks kan ha etiketter som er knyttet til den.

datatypen tekst

I en Access-prosjekt, en variabel lengde-datatype som kan inneholde maksimalt 2 ^ 31-1 (2 147 483 647) tegn. Standardlengde er 16.

datatypen Tekst

I en Access-database er dette en feltdatatype. Tekstfelt kan inneholde opptil 255 tegn eller antall tegn som er angitt av egenskapen Feltstørrelse , avhengig av hva som er mindre.

tidsstempel-datatype

I en Access-prosjekt, en datatype som oppdateres automatisk hver gang en rad settes inn eller oppdatert. Verdiene i tidsstempelkolonner er ikke datetime-data, men binary(8) eller varbinary(8), som viser rekkefølgen på endringer av data.

tinyint-datatype

I en Access-prosjekt, en datatype på 1 byte (8 biter) som lagrer heltall i området 0 til 255.

veksleknapp

En kontroll som brukes til å gi på/av alternativer i et skjema eller rapport. Det kan vise tekst eller et bilde, og kan være frittstående eller deler av en alternativgruppe.

verktøykassen

Et sett med verktøy som er tilgjengelige i utformingsvisning, Vis for å legge til kontroller i et skjema eller rapport.

Verktøytips

Korte beskrivelser av navnene på kommandoer og knapper på båndet. Et verktøytips vises når musepekeren holdes over disse kommandoer og knapper.

topologi

Rekkefølgen endringer overføres i, fra replika til replika. Topologi er viktig fordi den avgjør hvor raskt endringer i en annen replika vises i din replika.

Total-feltet

Et felt som summerer data fra den underliggende postkilden. En total-feltet kan bruke en sammendragsfunksjon, for eksempel Summer eller Antall, eller bruke et uttrykk til å beregne sammendragsverdier.

Totalt-rad

En rad i dataark som viser valg av sammendragsinformasjon for hvert felt, avhengig av datatypen i feltet.

totalverdispørring

En spørring som viser et sammendrag beregning, for eksempel et gjennomsnitt eller summere verdier i ulike felt fra en tabell eller tabeller. En totalverdispørring er ikke en egen type spørring. utnytter fleksibilitet til utvalgsspørringer.

transaksjon

En serie med endringer i en database data eller skjema. Hvis alle elementer av transaksjon mislykkes, hele transaksjon mislykkes og data» tilbakestilles."

utløser

En spesiell form for en lagret prosedyre som utføres automatisk når data i en angitt tabell endres. Utløsere opprettes ofte for å gjennomføre referanseintegritet eller konsekvens mellom logisk relaterte data i ulike tabeller.

U

Til toppen av siden

ubundet kontroll

En kontroll som ikke er koblet til et felt i en underliggende tabell, spørring eller SQL-setning. Ubundet kontroll brukes ofte til å vise informativ tekst eller dekorative bilder.

ubundet skjema eller rapport

Et skjema eller rapport som ikke er koblet til en postkilde som en tabell, spørring eller SQL-setning. (Skjemaet eller rapporten RecordSource , egenskap er tomt.)

ubundet objektrammen

En kontroll som du plasserer i et skjema eller en rapport til å inneholde et ubundet objekt. Et ubundet objekt er et objekt, for eksempel et bilde, der verdien ikke er avledet fra data som er lagret i en tabell.

unionsspørring

En spørring som bruker UNION-operatoren til å kombinere resultatene av to eller flere utvalgsspørringer.

unik indeks

En indeks definerte ved å angi en feltegenskap indeksert til Ja (ingen dubletter). En unik indeks tillater like oppføringer i indekserte felt. Angi at et felt som primærnøkkel automatisk defineres feltet som unikt.

uniqueidentifier-datatype

I en Access-prosjekt, en 16-byte globalt unik identifikator (GUID).

oppdater

Godta endringer i dataene i en post. Endringene lagres i databasen når du flytter til en annen oppføring i et skjema eller dataark, eller når du eksplisitt lagrer posten.

opppdateringsspørring

En redigeringsspørring (SQL-setning) som endrer et sett med poster i henhold til vilkår (søkebetingelser) som du angir.

oppdaterbart statisk utvalg

En type postsett som fungerer effektivt i et miljø med klient og server ved å bufre dataene på klienten og minimere rundturer til serveren for å få tilgang til og oppdatere data.

brukerkontoen din

En konto som angis av et brukernavn og personlig ID (PID) som opprettes for å behandle brukerens tillatelser til å få tilgang til databaseobjekter i en Access-arbeidsgruppe.

brukerdefinert datatype

I Microsoft SQL Server-database, kan inneholde en definisjon av typen data en kolonne. Det er definert av brukeren, og basert på eksisterende datatyper for SQL Server. Regler og standarder kan bare være bundet til brukerdefinerte datatyper.

brukerdefinert type

I Visual Basic for Applications (VBA), en datatype som er definert ved hjelp av Type -setningen. Brukerdefinerte datatyper kan inneholde én eller flere elementer fra alle datatyper. Matriser med brukerdefinerte og andre datatyper er opprettet med Dim -setningen.

brukerdefinert samling

En samling som du oppretter ved å legge til objekter i et objekt for områdesamling . Elementer i samlingen definert av områdesamling objektet er indeksert, starter med 1.

brukerdefinert funksjon

En spørring som tar inndataparametere og returnerer et resultat, lik en lagret prosedyre. Typer: skalarverdi (flere setninger, returnerer én verdi), innebygd (en setning, en oppdaterbar tabellverdi) og tabell (flere setninger, flere setninger).

Brukerdefinert objekt

Et egendefinert objekt som er definert i et skjema eller en rapport klassemodul. I en klassemodul, kan du opprette egenskaper og metoder for et nytt objekt, opprette en ny forekomst av objektet og manipulere objektet ved hjelp av disse egenskapene og metodene.

sikkerhet på brukernivå

Når du bruker sikkerhet på brukernivå i en Access-database, kan en databaseadministrator eller eieren av et objekt gi individuelle brukere eller grupper av brukere bestemte tillatelser til tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter og makroer.

Brukere-gruppen

Gruppekontoen som inneholder alle brukerkontoer. Access legger automatisk til brukerkontoer gruppen brukere når du oppretter dem.

V

Til toppen av siden

validering

Prosessen med å kontrollere om registrerte data oppfyller bestemte vilkår eller begrensninger.

valideringsregel

En egenskap som definerer gyldige inndataverdier for et felt eller en post i en tabell, eller for en kontroll i et skjema. Access viser meldingen som er angitt i egenskapen Valideringstekst når regelen brytes.

gruppenivå datatype

I en Access-prosjekt, en datatype med variabel lengde med opptil 8 000 byte binære data.

varchar

I en Access-prosjekt, en variabel lengde-datatype med opptil 8 000 ANSI-tegn.

avvik

Kvadratet av standardavviket. Det er et mål for beløpet som alle verdier i en gruppe variere fra gjennomsnittsverdien av gruppen.

variantuttrykk

Alle uttrykk som kan evalueres til numeriske verdier, streng eller datodata, i tillegg til spesielt verdier er tom eller Null.

visning

I en Access-prosjekt, en type spørring som er en virtuell tabell basert på en SQL SELECT-setning. En visning kan for eksempel inneholde bare 3 av 10 tilgjengelige kolonner i en kobling av to tabeller, hvis du vil begrense tilgangen til bestemte data.

synlighet

En egenskap for en replika som angir hvilke medlemmer av replikasettet konfigurere kan synkronisere med, og hvilke konflikt oppløsning regler gjelder. Replikaer kan deles inn i tre synlighetstyper: globale, lokale og anonyme.

W

Til toppen av siden

WHERE-setning

Del av en SQL-setning som angir hvilke poster som skal hentes.

jokertegn

Tegn som skal brukes i spørringer og uttrykk til å inkludere alle poster, filnavn eller andre elementer som begynner med bestemte tegn, eller som samsvarer med et bestemt mønster.

X

Til toppen av siden

XML-attributt

Informasjon som er lagt til et merke for å gi mer informasjon om koden, for eksempel < ingrediensmengde = "2" enheter = "kopper" > mel < / ingrediens >. I dette eksemplet er antall og enheter attributter.

XML-element

Informasjon som er atskilt med et merke for start og slutt i en utvidet Markup Language (XML)-dokument. Et eksempel på et XML-element er < etternavn > Davidsen < / etternavn >.

XML-enheter

Kombinasjoner av tegn og symboler som erstatter andre tegn når et XML-dokument analyseres, vanligvis de som har andre betydning i XML. For eksempel & lt; representerer den < symbolet, som også er den innledende parentesen for en kode.

Y

Toppen av siden

ja/nei-datatype

En feltdatatype du bruker for feltene som inneholder bare én av to verdier, for eksempel Ja eller Nei og SANN eller USANN. Nullverdier er ikke tillatt.

Z

Toppen av siden

nullengdestreng

En streng som ikke inneholder tegn. Du kan bruke en tom streng til å angi at du vet at ingen verdi finnes for et felt. Du skriver inn en tom streng ved å skrive inn to doble anførselstegn uten mellomrom mellom dem ("").

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×