Terma Perkhidmatan Microsoft Power Query

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Power Query dikenali sebagai Dapatkan & transformasi dalam Excel 2016. Maklumat yang disediakan di sini digunakan pada kedua-duanya. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Dapatkan & transformasi dalam Excel 2016.

KEMAS KINI TERAKHIR 9 JULAI 2015

1. APA YANG DILIPUTI DALAM PERJANJIAN INI

Ini adalah perjanjian antara anda ("anda" atau "kepunyaan anda") dan Microsoft Corporation, (atau berdasarkan pada tempat tinggal anda, satu sekutunya) ("Microsoft", "kami", "kita" atau "kepunyaan kami" ). Terma perjanjian ini ("perjanjian") digunakan pada capaian dan penggunaan anda bagi Perkhidmatan Microsoft Power Query ("Perkhidmatan"). Perkhidmatan membenarkan pengguna untuk mencari set data tertentu menggunakan Microsoft Power Query untuk Microsoft Excel ("Pasang Masuk" ). Jika anda menggunakan Perkhidmatan sehubungan dengan langganan kepada Microsoft Power BI for Office 365 ("Power BI" ), Perkhidmatan juga akan membenarkan anda untuk berkongsi maklumat tertentu dengan orang lain dalam organisasi anda. (Untuk maklumat lanjut tentang Power BI, lihat www.powerbi.com.) Dengan mencapai atau menggunakan Perkhidmatan, anda menerima terma perjanjian ini. Jika anda tidak menerimanya, jangan mencapai atau menggunakan Perkhidmatan ini. Jika anda mencapai Perkhidmatan dalam Jerman, Persetujuan Jerman (go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=309183&clcid=0x407) dikenakan pada anda.

2. DATA

Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas mana-mana dan semua data yang digunakan berhubung dengan capaian anda atau penggunaan Perkhidmatan ("Data" ), dan sebarang program perisian atau perkhidmatan yang anda gunakan berhubung dengan capaian anda atau penggunaan Perkhidmatan, termasuk tanpa had mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyandarkan Data, program perisian atau perkhidmatan tersebut.

3. PERKHIDMATAN

3.1. Cara anda boleh menggunakan Perkhidmatan.

Anda boleh mencapai dan menggunakan Perkhidmatan hanya dengan menurut terma perjanjian ini dan dasar dan prosedur yang kami tentukan bagi penggunaan Perkhidmatan. Anda boleh menggunakan Perkhidmatan untuk (a) mencari dan menemui Data dan sumber data tertentu yang tersedia secara awam dan (b) jika anda mempunyai langganan untuk Power BI, kongsi pertanyaan dan Data anda dengan orang lain dalam organisasi anda serta mencapai pertanyaan dan data dikongsi dengan orang lain dalam organisasi anda dengan syarat anda mestilah mematuhi terma perjanjian ini, .

3. 2 . Cara anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan.

Apabila menggunakan Perkhidmatan, anda tidak boleh:

(a) menapis, mengambil, mencatat, menjana atau menerbitkan sebarang Data atau kandungan lain melalui Perkhidmatan yang (i) anda bukan pemilik melainkan anda mempunyai keizinan yang diperoleh daripada pemilik yang sah bagi penggunaan sedemikian, atau (ii) dalam pelanggaran mana-mana hak privasi atau publisiti pihak ketiga atau hak harta intelektual lain, terma penggunaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada dasar penggunaan antara muka pemprograman aplikasi (API)), atau terma lain yang berkaitan dengan Data tersebut atau kandungan lain;

(b) menyewa, memajak, meminjamkan, menjual atau memindahkan Perkhidmatan kepada mana-mana pihak ketiga atau menggunakan Perkhidmatan untuk perkhidmatan pengehosan komersil;

(c) menggunakan sebarang cara yang tidak dibenarkan untuk mengubah suai atau menghalakan semula atau cuba untuk mengubah suai atau menghalakan semula, Perkhidmatan;

(d) merosakkan, menyahdayakan atau mengurangkan Perkhidmatan (atau rangkaian yang bersambung ke Perkhidmatan) atau jika tidak, mengganggu keupayaan sesiapa untuk mencapai dan menggunakan Perkhidmatan;

(e) mencapai atau menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang tidak sah atau mempromosikan aktiviti tak sah, termasuk tetapi tidak terhad kepada, dalam sebarang cara yang mungkin bersifat diskriminasi berdasarkan pada sebarang sebab yang dilindungi termasuk bangsa, keturunan, tempat asal, status perkahwinan, jantina, agama, kerakyatan, ketidakupayaan, orientasi seksual atau umur;

(f) melanggar peraturan privasi tempatan, negara, persekutuan atau peraturan privasi lain yang berkenaan;

(g) mencapai atau menggunakan Perkhidmatan dalam cara yang melanggar Dasar Anti Spam Microsoft di go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951; atau

(h) mencapai atau menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang memfitnah, menyinggung perasaan, berniat jahat atau berbahaya kepada mana-mana individu atau entiti.

4. HAK PROPRIETARI

4.1. Perizaban Hak; Tiada Lesen Lain.

Melainkan untuk penggunaan terhad anda dan hak capaian ke Perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam perjanjian ini, Microsoft mempunyai semua hak yang tidak diberikan secara nyata dalam perjanjian ini. Tiada hak tambahan (termasuk lesen, hak atau perjanjian tersirat) diberikan secara pembabitan, estopel atau sebaliknya. Dengan memudahkan penemuan dan capaian kepada data anda, Microsoft tidak memberikan anda sebarang hak untuk mencapai atau menggunakan Data tersebut.

4.2. Lesen kepada Microsoft.

Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda memberikan lesen kepada Microsoft (dengan hak untuk sub lesenkan berbilang sub lesen dan melalui beberapa tingkat pemegang sub lesen), di bawah hak harta intelektual anda, sebarang hak yang diperlukan oleh Microsoft untuk menggunakan atau memproses Data melalui Perkhidmatan atau sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada kami berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan anda, semata-mata untuk tujuan membolehkan Microsoft menyediakan Perkhidmatan atau perkhidmatan sokongan (jika ada) kepada anda. Anda juga memberikan Microsoft hak untuk menjejak dan merekod corak penggunaan, arah aliran dan data statistik lain yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda bagi kegunaan dalaman Microsoft.

4.3. Tiada Tuntutan Pemilikan oleh Microsoft.

Microsoft tidak boleh membuat tuntutan pemilikan atau kawalan ke atas Data atau maklumat lain yang anda berikan kepada kami berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan anda. Ia menjadi tanggungjawab anda semata-mata untuk melindungi sebarang hak yang mungkin anda miliki dalam Data dan maklumat sedemikian.

4.4. Tiada Tuntutan Pemilikan oleh Anda.

Melainkan dibenarkan secara nyata di bawah perjanjian ini, anda bersetuju untuk tidak menuntut pemilikan atau kawalan ke atas Perkhidmatan.

4.5. Penggunaan Anda pada Perkhidmatan.

Anda akan memastikan bahawa anda mempunyai hak pada sebarang Data, program perisian atau perkhidmatan yang anda gunakan sehubungan dengan Perkhidmatan dan penggunaan Data, program perisian atau perkhidmatan sedemikian oleh anda tidak melanggar harta intelektual atau hak proprietari lain bagi mana-mana pihak ketiga. Anda bersetuju untuk mendapatkan semua hak yang perlu dan mematuhi semua lesen atau terma lain, daripada pemilik sah Data, perisian program atau perkhidmatan yang bukan milik anda. Anda bersetuju untuk mencapai atau menggunakan Perkhidmatan (a) tanpa melanggar hak mana-mana pihak ketiga atau bermaksud meletakkan Microsoft ke atas sebarang tanggungjawab lain kepada anda atau mana-mana pihak ketiga, dan (b) hanya dengan cara yang patuh pada semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

5. ARAS PERKHIDMATAN; KESELAMATAN

5.1. Aras Perkhidmatan.

Kami tidak berkewajipan untuk menyediakan sebarang khidmat sokongan untuk Perkhidmatan. Perkhidmatan mungkin tidak boleh dicapai atas sebab berjadual atau tidak berjadual, termasuk kemas kini penyelenggaraan, hentian kuasa, kegagalan sistem, perlanjutan masa rosak dan gangguan lain. Semasa tempoh tersebut, anda mungkin tidak dapat mencapai atau menggunakan semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan. Sesetengah atau semua Data mungkin hilang. Sekiranya Microsoft menentukan bahawa hentian atau gangguan ini boleh menyebabkan risiko kepada Perkhidmatan, Microsoft atas budi bicaranya semata-mata boleh menangguhkan Perkhidmatan.

5.2. Keselamatan.

Kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan untuk membantu melindungi capaian atau penggunaan Perkhidmatan tanpa izin; walau bagaimanapun, kami tidak menjamin bahawa kami akan berjaya melakukannya. Sewajarnya, tidak terhad kepada mana-mana peruntukan perjanjian ini, anda memperakui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan, perlindungan dan sandaran yang mencukupi untuk Data, dan sebarang data, perisian program atau perkhidmatan lain yang anda gunakan berhubung dengan Perkhidmatan. Kami amat menggalakkan anda, di mana tersedia dan sesuai, untuk mengambil langkah melindungi Data, termasuk tetapi tidak terhad kepada menggunakan teknologi penyulitan bagi melindungi Data daripada capaian tanpa izin dan mengarkibkan Data secara rutin.

5.3. Pelanggaran Keselamatan – Notis untuk Microsoft.

Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera jika anda mengetahui pelanggaran keselamatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan.

6. PRIVASI

Untuk mengendalikan dan menyediakan Perkhidmatan, kami mengumpul maklumat tertentu mengenai anda dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.  Dengan menyetujui Perjanjian ini, anda juga memberi kebenaran terhadap pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data yang dirangkakan dalam kenyataan privasi Microsoft Power Query for Excel yang terletak di go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=311735&clcid=0x409.

7. AMALAN PRIVASI ANDA

Jika anda mengumpul, menyimpan, atau sebaliknya memproses maklumat peribadi semasa menggunakan Perkhidmatan, anda mesti: (a) mematuhi semua undang-undang privasi dan perlindungan data yang berkenaan; dan (b) mendapatkan kebenaran yang mencukupi daripada individu yang menyediakan maklumat untuk mengizinkan pemprosesan maklumat oleh Microsoft, sekutu, subsidiari dan pembekal perkhidmatannya (secara keseluruhan "Pihak-pihak Microsoft") seperti yang dipertimbangkan oleh Perjanjian ini, termasuk (i) pemindahan maklumat kepada Pihak-pihak Microsoft untuk pemprosesan mereka; dan (ii) pemprosesan maklumat di luar bidang kuasa tempat maklumat itu disediakan untuk anda, seperti storan dan pemprosesan lain di Amerika Syarikat.

8. PERISIAN

Untuk menggunakan Perkhidmatan, anda mesti memuat turun dan memasang Pasang Masuk. Kami boleh menyemak versi tambahan anda secara automatik. Kami boleh memuat turun naik taraf untuk Pasang Masuk ke komputer anda secara automatik untuk mengemas kini, meningkatkan dan membangunkan Perkhidmatan dengan selanjutnya.

9. NOTIS

9.1 Notis yang Kami Hantar Kepada Anda.

Anda bersetuju bahawa Microsoft boleh menyediakan notis kepada anda dengan cara yang ditentukan oleh Microsoft berdasarkan budi bicaranya, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghantar notis sedemikian pada portal atau laman web pusat pembangunan komuniti untuk Perkhidmatan itu. Selagi anda boleh mencapai dan menggunakan Perkhidmatan, anda mempunyai perisian dan perkakasan yang diperlukan untuk menerima notis ini. Jika anda tidak memberi kebenaran untuk menerima sebarang notis secara elektronik, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan.

9.2. Notis Anda kepada Kami.

Anda boleh memberitahu kami melalui maklum balas atau ciri bantuan dalam Pasang Masuk .

10. MAKLUM BALAS

Anda dengan ini memberikan lesen kepada Microsoft (dengan hak untuk sub lesenkan berbilang sub lesen dan melalui beberapa tingkat pemegang sub lesen), tanpa caj, sebarang hak diperlukan (a) untuk menggunakan, berkongsi dan memperdagangkan dalam sebarang cara dan sebarang tujuan sebarang maklum balas mengenai Perkhidmatan anda berikan kepada kami dan (b) untuk produk, teknologi dan perkhidmatan bagi pihak ketiga untuk menggunakan atau berinteraksi dengan sebarang bahagian tertentu produk atau perkhidmatan Microsoft yang disertakan maklum balas itu. Anda tidak akan memberikan maklum balas yang tertakluk kepada lesen yang memerlukan Microsoft memberikan lesen kepada perisian atau dokumentasinya atau menyediakan perkhidmatannya kepada pihak ketiga kerana kami memasukkan maklum balas anda padanya. Hak ini terus wujud walaupun terdapat sebarang penamatan atau penamatan tempoh perjanjian ini.

11. GANTI RUGI

Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi, membayar kos pembelaan bagi dan melindungi Microsoft dan pengganti, pegawai, pengarah dan pekerjanya daripada dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, permintaan, kos, liabiliti, penghakiman, kerugian, perbelanjaan dan ganti rugi (termasuk yuran guaman) yang timbul akibat, sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan (a) pelanggaran perjanjian ini daripada penggunaan anda terhadap Perkhidmatan atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan atau (b) sebarang data, perisian program atau perkhidmatan yang anda gunakan sehubungan dengan Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang tuntutan bagi data, perisian program atau perkhidmatan sedemikian atau mana-mana bahagian daripadanya, yang melanggar, menyalahi atau jika tidak mencabuli mana-mana hak cipta, paten, rahsia perdagangan, tanda dagangan atau hak undang-undang lain bagi mana-mana pihak ketiga.

12. KAMI TIDAK MEMBUAT SEBARANG WARANTI

KAMI MENYEDIAKAN, SETAKAT MANA YANG DIBENARKAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN, PERKHIDMATAN DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (JIKA ADA) "SEADANYA", "DENGAN SEMUA KESILAPAN" DAN "SEPERTI TERSEDIA" DAN ANDA MENANGGUNG SEGALA RISIKO TERHADAP KEPUASAN KUALITI, PRESTASI, KETEPATAN, KETERSEDIAAN DATA DARIPADA PERKHIDMATAN DAN USAHANYA ADALAH PADA ANDA. MICROSOFT, SETAKAT MANA YANG DIBENARKAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN, TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN. JAMINAN WARANTI ATAU SYARAT DENGAN MERUJUK KEPADA PERKHIDMATAN ATAU KHIDMAT SOKONGAN (JIKA ADA). SETAKAT MANA YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG BERKAITAN, MICROSOFT MENAFIKAN DAN MENGECUALIKAN SEBARANG DAN SEMUA PERWAKILAN, WARANTI, JAMINAN ATAU SYARAT, SECARA NYATA, BERKANUN DAN TERSIRAT; TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA (A) PERWAKILAN, JAMINAN WARANTI ATAU SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, BUATANNYA, KETEPATAN, KENIKMATAN AMAN SENTOSA, DAN KETIDAKLANGGARAN, (B) PERWAKILAN, WARANTI, JAMINAN ATAU SYARAT YANG TIMBUL SEMASA BERURUSAN ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN, DAN (C) PERWAKILAN, WARANTI, JAMINAN ATAU SYARAT YANG MENCAPAI ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN FUNGSI YANG DINYATAKAN, AKAN TIDAK TERGANGGU, BEBAS RALAT, ATAU SELAMAT ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN OLEH ANDA BOLEH DIPERCAYAI DAN TEPAT , TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MENYIMPAN, MEMBACA, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA. TIADA PENYATAAN LISAN DAN TULISAN DIBUAT KEPADA ANDA DALAM KONTEKS MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN SOKONGAN (JIKA ADA) AKAN MENCIPTA SEBARANG WARANTI YANG TELAH DITOLAK DENGAN JELASNYA DALAM PERJANJIAN INI. ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK TERTENTU DI BAWAH UNDANG-UNDANG TEMPATAN ANDA MESKIPUN TERDAPAT TERMA PERJANJIAN INI. TIADA APA-APA DALAM PERJANJIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENJEJASKAN HAK TERSEBUT, JIKA BERKENAAN.

Jika anda adalah pengguna dari Australia, kami diperlukan untuk memaklumkan anda tentang perkara berikut: Barangan kami datang dengan jaminan yang tidak boleh dikecualikan di bawah Undang-Undang Pengguna Australia. Anda layak untuk mendapatkan penggantian atau pemulangan untuk kegagalan utama dan ganti rugi untuk sebarang kehilangan dan kerosakan boleh dijangka yang munasabah. Anda juga layak untuk mendapatkan barangan untuk dibaiki atau diganti jika barangan tidak berada dalam kualiti yang memuaskan dan kegagalan bukanlah untuk kegagalan utama.

13. HAD LIABILITI

UNTUK SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN BOLEH UNDANG-UNDANG BERKAITAN, MICROSOFT TIDAK AKAN MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI YANG TIMBUL AKIBAT, BERDASARKAN ATAU DISEBABKAN DARIPADA PERJANJIAN INI ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN SOKONGAN (JIKA ADA) OLEH ANDA, BAGI (A) SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, KEPENTINGAN DIRI, ISTIMEWA, SAMPINGAN TELADAN ATAU PUNITIF (B) GANTI RUGI UNTUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, (C) KEHILANGAN MAKLUMAT, (D) KEHILANGAN KEGUNAAN, (E) KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN NAMA BAIK, (F) PENGGUNAAN ATAU KETIDAKUPAYAAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN SOKONGAN (JIKA ADA); (G) KOS PEROLEHAN BARANGAN, DATA, PROGRAM PERISIAN ATAU PERKHIDMATAN GANTI; (H) CAPAIAN TIDAK DIIZINKAN KE ATAU PENGGUNAAN ATAU SEBARANG PENGUBAHSUAIAN, PENCEMARAN, PEMADAMAN, KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN PADA DATA ATAU DATA LAIN; (I) KEGAGALAN UNTUK MEMBERIKAN MAKLUMAT TEPAT; (J) VIRUS ATAU CIRI YANG MELUMPUHKAN LAIN YANG MENJEJASKAN CAPAIAN DAN PENGGUNAAN ANDA PADA PERKHIDMATAN ATAU YANG DIPINDAHKAN KEPADA ANDA MELALUI PERKHIDMATAN; (K) KETIDAKSERASIAN ANTARA PERKHIDMATAN DAN PERKHIDMATAN, PERISIAN ATAU PERKAKASAN LAIN DAN (L) SEBARANG TINDAKAN, PEMINDAHAN ATAU DATA PIHAK KETIGA. LIABILITI MICROSOFT UNTUK GANTI RUGI TERUS TERHAD KEPADA A.S. $5.00 A.S. PENGEHADAN INI DIGUNAKAN TANPA MENGIRA SAMA ADA LIABILITI ADALAH BERDASARKAN PELANGGARAN KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN), LIABILITI KETAT, PELANGGARAN WARANTI ATAU TEORI PERUNDANGAN LAIN DAN WALAUPUN (Y) REMEDI INI TIDAK MEMBERI PENEBUSAN PENUH KEPADA ANDA UNTUK SEBARANG KERUGIAN ATAU GAGAL PADA TUJUAN PENTINGNYA DAN (Z) MICROSOFT TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI TERSEBUT.

MICROSOFT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI SEBARANG GANGGUAN DALAM PERKHIDMATAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, HENTIAN KUASA, KEGAGALAN SISTEM ATAU GANGGUAN LAIN.

BEBERAPA ATAU SESETENGAH KEKANGAN ATAU PENGECUALIAN INI TIDAK BOLEH DIGUNAKAN PADA ANDA JIKA NEGERI, WILAYAH ATAU NEGARA ANDA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU BATASAN GANTI RUGI SAMPINGAN, KEPENTINGAN DIRI ATAU LAIN-LAIN.

14. PAUTAN KE LAMAN PIHAK KETIGA

Perkhidmatan boleh termasuk pautan ke laman pihak ketiga. Laman yang dipautkan tidak berada di bawah kawalan Microsoft dan Microsoft tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana laman yang dipautkan, atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman yang dipautkan, atau sebarang perubahan atau kemas kini pada laman tersebut. Microsoft tidak bertanggungjawab bagi siaran web atau sebarang bentuk penghantaran lain yang diterima daripada mana-mana laman yang dipautkan. Microsoft menyediakan pautan ini kepada anda hanya sebagai satu kemudahan dan pemasukan sebarang pautan tidak menggambarkan pengendorsan Microsoft bagi laman itu.

15. KANDUNGAN PIHAK KETIGA

Perkhidmatan boleh menyertakan, memberikan atau memudahkan capaian anda ke kandungan pihak ketiga, termasuk data, semata-mata sebagai kemudahan. Kandungan pihak ketiga tersebut tidak berada di bawah kawalan Microsoft dan Microsoft tidak bertanggungjawab terhadap kualiti, ketepatan atau prestasi sebarang kandungan tersebut. Hakikat yang kandungan sedemikian mungkin dimasukkan dalam, disediakan oleh atau dicapai melalui Perkhidmatan tidak menunjukkan sokongan oleh Microsoft atau pihak ketiga tidak kira laman atau perkhidmatan pihak ketiga. Bergantung pada kawasan anda, beberapa kandungan pihak ketiga yang mungkin tidak tersedia untuk anda.

16. MENGUBAH SUAI TERMA, TERMA TAMBAHAN

16.1. Mengubah suai Terma.

Microsoft boleh atas budi bicaranya semata-mata, mengubah suai perjanjian ini pada bila-bila masa. Jika kami mengubah suai perjanjian ini, kami akan mengemas kini tarikh yang tersenarai di bahagian atas perjanjian ini. Anda boleh mencapai versi terkini perjanjian melalui pautan yang terletak dalam kotak Perihal bagi Tambahan. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan ini, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan dengan serta-merta. Jika anda tidak berhenti menggunakan Perkhidmatan, maka penggunaan anda terhadap Perkhidmatan akan terus terikat di bawah perjanjian yang telah berubah.

16.2. Terma Tambahan.

Perjanjian ini juga bergabung dengan rujukan mana-mana terma tambahan yang boleh digunakan pada aspek tertentu Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada dasar anti-spam. Jika anda menggunakan Perkhidmatan sehubungan dengan langganan Power BI (a) Penggunaan Perkhidmatan oleh anda juga tertakluk pada terma yang memantau penggunaan Power BI anda ( "terma Power BI anda") dan (b) jika terdapat konflik antara terma Power BI anda dengan terma dalam perjanjian ini, terma Power BI anda akan diutamakan selagi anda mempunyai langganan Power BI aktif.

17. TERMA; PENAMATAN

Perjanjian ini berkuat kuasa pada tarikh anda mula-mula bersetuju dengannya.

Anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa dengan berhenti menggunakan Perkhidmatan ini. Tidak termasuk terma dalam perjanjian yang dinyatakan di atas Microsoft boleh atas budi bicaranya semata-mata menggantung atau membatalkan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan, atau menamatkan perjanjian ini, atas sebarang alasan atau tiada alasan pada bila-bila masa. Apabila pembatalan, penggantungan atau sebarang penamatan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan terhenti serta-merta. Anda bertanggungjawab untuk mengambil langkah perlu untuk membuat sandaran Data. Apabila sebarang penamatan perjanjian ini, semua hak lain yang diberikan kepada anda oleh perjanjian ini juga akan ditamatkan secara automatik.

18. TIADA BENEFISIARI PIHAK KETIGA

Perjanjian ini adalah semata-mata untuk manfaat anda dan kami. Ia bukan untuk memanfaatkan mana-mana pihak lain, kecuali untuk pengganti yang dibenarkan dan diuntukkan di bawah perjanjian ini.

19. TIADA PENEPIAN

Sebarang penangguhan atau kegagalan oleh Microsoft untuk melaksanakan hak atau remedi tidak akan mengakibatkan dalam penepiannya atau sebarang, hak dan remedi lain.

20. PIHAK YANG MENGIKAT PERJANJIAN, PILIHAN PERUNDANGAN DAN LOKASI UNTUK MENYELESAIKAN PERTIKAIAN

Jika anda tinggal di Amerika Syarikat, undang-undang Negeri Washington, AS, mentadbir interpretasi perjanjian ini dan digunakan untuk tuntutan bagi perlanggarannya, tanpa mengira konflik prinsip undang-undang. Semua tuntutan lain, termasuk tuntutan berkenaan undang-undang perlindungan pengguna, undang-undang persaingan tidak adil dan dalam tort, tertakluk pada undang-undang negeri kediaman anda di Amerika Syarikat. Jika anda tinggal di luar Amerika Syarikat, undang-undang negara di tempat kami jalankan perkhidmatan anda. Anda dan kami tidak boleh memberi kebenaran kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat negeri atau mahkamah persekutuan di King County, Washington. AS, untuk semua pertikaian yang wujud akibat daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini.

21. PENAFSIRAN PERJANJIAN

Semua kebolehcapaian digunakan setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan. Mahkamah boleh menahan kami daripada menguatkuasakan sebahagian daripada perjanjian ini seperti mana yang ditulis. Jika ini berlaku, maka anda dan kami akan menggantikan bahagian tersebut dengan terma yang paling hampir sepadan dengan tujuan bahagian yang tidak dapat dikuatkuasakan oleh kami. Baki perjanjian ini tidak akan berubah. Perjanjian ini, termasuk sebarang dasar atau terma lain yang digabungkan melalui rujukan, adalah keseluruhan perjanjian antara anda dan kami mengenai penggunaan anda terhadap Perkhidmatan. Ia mengatasi sebarang perjanjian atau kenyataan sebelumnya (sama ada secara lisan atau bertulis) berkenaan penggunaan anda terhadap Perkhidmatan.

22. PENUGASAN

Kami boleh menugaskan perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya, pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis kepada anda. Anda boleh tidak menugaskan perjanjian ini, atau mana-mana bahagian daripadanya kepada mana-mana pihak ketiga yang lain. Sebarang percubaan anda untuk melakukan sedemikian akan menjadi tidak sah. Anda tidak boleh memindahkan kepada pihak ketiga, sama ada secara sementara atau secara kekal, sebarang hak untuk menggunakan Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya.

23. HAK CIPTA DAN NOTIS CAP DAGANG

Semua kandungan Perkhidmatan adalah Hak Cipta © 2014 Microsoft Corporation, pembekalnya, atau pihak-pihak ketiga lain yang kandungannya (termasuk data) di sediakan atau dijadikan tersedia melalui Perkhidmatan. Semua hak cipta terpelihara. Hak cipta dan undang-undang harta intelektual lain dan triti melindungi sebarang perisian atau kandungan yang disediakan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Kami atau pembekal kami memiliki tajuk, hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam perisian dan kandungan. Microsoft, Windows dan/atau produk dan perkhidmatan Microsoft lain yang dirujukkan di sini boleh juga menjadi sama ada tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft di Amerika Syarikat dan/atau negeri lain. W® adalah tanda dagangan berdaftar Wikimedia Foundation. Sebarang hak yang tidak dinyatakan dengan jelasnya di sini adalah terpelihara. Perisian tertentu yang digunakan dalam pelayan laman web Microsoft tertentu adalah berdasarkan sebahagian daripada kerja Independent JPEG Group. Hak Cipta © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Hak cipta terpelihara. perisian "gnuplot" yang digunakan dalam pelayan laman web Microsoft tertentu adalah hak cipta © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Hak cipta terpelihara.

24. DIGUNAKAN PADA AMERIKA SYARIKAT SAHAJA: NOTIS DAN PROSEDUR UNTUK MEMBUAT TUNTUTAN PELANGGARAN HAK CIPTA

Di bawah Tajuk 17, Kod Amerika Syarikat, Seksyen 512(c)(2), pemberitahuan tuntutan pelanggaran hak cipta hendaklah dihantar kepada agen yang diperuntukkan oleh penyedia perkhidmatan. SEMUA PERTANYAAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PROSEDUR BERIKUT TIDAK AKAN MENERIMA RESPONS.

Lihat Notis dan Prosedur untuk Membuat Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta di www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×