Terma Lesen Perisian Microsoft

MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS FOR WINDOWS PHONE

Terma lesen ini adalah perjanjian antara Microsoft Corporation (atau berdasarkan tempat tinggal anda, salah satu sekutunya) dan anda. Sila baca. Ia digunakan pada perisian yang disebut di atas. Terma tersebut juga digunakan pada sebarang

 • kemas kini,

 • tambahan,

 • perkhidmatan berdasarkan Internet dan

 • khidmat sokongan Microsoft

untuk perisian ini, melainkan terma lain disertakan bersama item tersebut. Jika begitu, terma tersebut akan diguna.

Dengan memuat turun atau menggunakan perisian ini, anda menerima terma ini. Jika anda tidak menerimanya, jangan gunakan perisian tersebut.

Sekiranya anda menerima dan mematuhi terma pelesenan ini, anda mempunyai hak yang berterusan seperti berikut.

1. PEMASANGAN DAN HAK PENGGUNAAN.

 1. Pemasangan dan Penggunaan. Anda boleh memasang dan menggunakan salah satu salinan perisian pada sehingga lima (5) peranti yang didayakan Windows Phone yang bersekutu dengan akaun Microsoft yang anda gunakan untuk mencapai Gedung/Pasaran Windows Phone.

 2. Perisian ini memerlukan sambungan ke sistem komputer yang menjalankan salinan Microsoft Skype for Business atau Microsoft Skype for Business Online yang berlesen sah melalui rangkaian wayarles berasaskan Internet. Kerja mengemas kini atau menaik taraf kepada Microsoft Skype for Business mungkin diperlukan untuk mendapatkan kefungsian yang lengkap. Sesetengah kefungsian mungkin tidak tersedia di semua negara.

 3. Program Pihak Ketiga. Perisian mungkin termasuk program pihak ketiga yang dilesenkan kepada anda bawah perjanjian ini oleh pihak Microsoft, bukannya pihak ketiga. Notis, jika ada, untuk program pihak ketiga yang disertakan untuk maklumat anda sahaja.

2. CAPAIAN INTERNET MUNGKIN DIPERLUKAN.

Anda akan dikenakan caj yang berkaitan dengan capaian Internet, pemindahan data dan perkhidmatan lain menurut terma pelan perkhidmatan data dan mana-mana perjanjian lain yang wujud antara anda dengan operator rangkaian anda atas penggunaan perisian tersebut. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang caj operator rangkaian.

3. PERKHIDMATAN BERASASKAN INTERNET.

Microsoft menyediakan perkhidmatan berdasarkan Internet dengan perisian. Perubahan dan pembatalan boleh berlaku pada bila-bila masa.

 1. Kebenaran untuk Perkhidmatan Berasaskan Internet atau Perkhidmatan Wayarles. Perisian tersebut boleh disambungkan ke perkhidmatan wayarles berasaskan Internet. Penggunaan aplikasi ini dikendalikan menurut kebenaran anda terhadap penghantaran maklumat peranti standard (termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat teknikal tentang peranti anda, sistem dan perisian aplikasi serta perisian) untuk perkhidmatan berasaskan Internet atau wayarles. Jika terma lain disediakan sejajar dengan penggunaan perkhidmatan tersebut, terma tersebut turut diguna pakai.

 2. Anda tidak boleh menggunakan sebarang perkhidmatan berdasarkan Internet dengan cara yang boleh merosakkan atau menjejaskan penggunaan oleh orang lain atau rangkaian wayarles. Anda juga tidak dibenarkan menggunakan perkhidmatan ini untuk cuba memperoleh capaian tidak sah kepada sebarang perkhidmatan, data, akaun atau rangkaian untuk sebarang tujuan.

4. SKOP LESEN.

Perisian ini berlesen, tidak dijual. Persetujuan ini hanya memberi anda sesetengah hak untuk menggunakan perisian. Microsoft memelihara semua hak lain. Melainkan undang-undang yang berkaitan memberikan anda lebih banyak hak walau dengan batasan ini, anda boleh menggunakan perisian hanya seperti dibenarkan dengan jelasnya dalam persetujuan ini. Dengan berbuat demikian, anda perlu mematuhi sebarang kekangan teknikal dalam perisian yang hanya membenarkan anda menggunakannya dalam cara tertentu. Anda tidak boleh

 • memintas sebarang had teknikal dalam perisian;

 • kejuruteraan songsang, menyahkompil atau menyahhimpun perisian, melainkan dan hanya setakat dibenarkan dengan jelasnya oleh undang-undang, walau dengan batasan ini;

 • membuat lebih banyak salinan perisian daripada yang ditentukan dalam perjanjian ini atau yang dibenarkan undang-undang, walau dengan batasan ini;

 • menerbitkan perisian untuk disalin oleh orang lain;

 • menyewa, memajak atau meminjamkan perisian; atau

 • memindahkan perisian atau perjanjian ini kepada mana-mana pihak ketiga.

5. DOKUMENTASI.

Sekiranya dokumentasi disediakan bersama perisian, anda boleh menyalin dan menggunakan dokumen untuk tujuan rujukan anda sahaja.

6. PINDAH KE PERANTI LAIN.

Anda boleh membuang pemasangan perisian dan memasangkannya pada peranti lain untuk kegunaan anda. Anda tidak boleh berbuat demikian untuk berkongsi lesen antara peranti yang tidak diliputi dalam perjanjian ini.

7. KEKANGAN EKSPORT.

Perisian tersebut tertakluk kepada undang-undang dan peraturan eksport Amerika Syarikat. Anda perlu mematuhi semua undang-undang dan peraturan eksport tempatan dan antarabangsa yang digunakan pada perisian. Undang-undang ini termasuk kekangan destinasi, pengguna akhir dan penggunaan akhir. Untuk maklumat tambahan, lihat www.microsoft.com/exporting.

8. PERKHIDMATAN SOKONGAN.

Oleh sebab perisian ini adalah "seadanya," kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan sokongan untuknya. Pengeluar telefon anda dan pembekal wayarles anda tidak bertanggungjawab untuk memberikan khidmat sokongan bagi perisian tersebut.

9. SELURUH PERJANJIAN.

Perjanjian ini dan terma untuk tambahan, kemas kini, perkhidmatan berasaskan Internet dan perkhidmatan sokongan yang anda gunakan adalah seluruh perjanjian bagi perisian dan peranti sokongan.

10. UNDANG-UNDANG BERKAITAN.

 1. Amerika Syarikat. Jika anda memperoleh perisian ini dalam Amerika Syarikat, undang-undang negeri Washington memantau pentafsiran perjanjian ini dan digunakan untuk menuntut perlanggarannya, tanpa mengira konflik prinsip undang-undang. Undang-undang negeri yang anda tinggal mengawal semua tuntutan lain, termasuk tuntutan bawah undang-undang pengguna negeri, undang-undang persaingan tidak sihat dan tort.

 2. Kanada. Jika anda membeli perisian tersebut di Kanada, undang-undang wilayah yang anda tinggal akan mengawal tafsiran perjanjian ini, tuntutan atas sebab kemungkiran dan tuntutan lain (termasuk perlindungan pengguna, persaingan tidak wajar dan tuntutan tort), tanpa mengira percanggahan prinsip undang-undang.

 3. Di luar Amerika Syarikat. Sekiranya anda memperoleh perisian ini di mana-mana negara lain, undang-undang negara tersebut digunakan.

11. KESAN UNDANG-UNDANG.

Persetujuan ini menerangkan hak undang-undang tertentu. Anda mungkin mempunyai hak lain di bawah undang-undang negara anda. Anda mungkin juga mempunyai hak sejajar dengan pihak yang anda dapatkan perisian daripadanya. Perjanjian ini tidak mengubah hak anda di bawah undang-undang negara anda jika undang-undang negara anda tidak membenarkan perbuatan sedemikian.

12. PENOLAKAN WARANTI. PERISISAN INI DILESENKAN SEBAGAI "SEADANYA", "DENGAN SEMUA KESILAPAN" DAN "SEPERTI TERSEDIA". ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. MICROSOFT DAN PEMBEKAL WAYARLES BAGI PERISIAN TERSEBUT, SETIAP SEKUTU DAN PEMBEKAL KAMI ("PIHAK YANG TERLIBAT") TIDAK MEMBERIKAN WARANTI, JAMINAN ATAU SYARAT YANG NYATA BAWAH ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN TERSEBUT. ANDA MENANGGUNG SEGALA RISIKO BERKAITAN DENGAN KUALITI DAN PRESTASI PERISIAN TERSEBUT. SEKIRANYA PERISIAN ROSAK, ANDA AKAN MENANGGUNG SEGALA KOS BAGI SEMUA SERVIS ATAU KERJA BAIK PULIH. ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK PENGGUNA TAMBAHAN BAWAH UNDANG-UNDANG TEMPATAN ANDA YANG TIDAK BOLEH DIUBAH OLEH PERSETUJUAN INI. SEHINGGA SETAKAT TERTENTU YANG DIBATASKAN BAWAH UNDANG-UNDANG TEMPATAN ANDA, PIHAK YANG TERLIBAT MENGECUALIKAN WARANTI ATAU SYARAT, TERMASUK KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN KETIDAKLANGGARAN.

UNTUK AUSTRALIA – Anda mempunyai jaminan berkanun bawah Undang-Undang Pengguna Australia dan tiada apa-apa dalam terma ini bertujuan untuk menjejaskan hak tersebut.

13. BATASAN PADA DAN PENGECUALIAN REMEDI DAN GANTI RUGI. SEHINGGA SETAKAT YANG TIDAK DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, ANDA BOLEH MENEBUS DARIPADA MICROSOFT HANYA GANTI RUGI LANGSUNG SETAKAT SATU DOLAR A.S. ($1.00). ANDA BERSETUJU UNTUK TIDAK MENEBUS APA-APA GANTI RUGI, TERMASUK KEPENTINGAN DIRI, KEHILANGAN UNTUNG, GANTI RUGI ISTIMEWA, TIDAK LANGSUNG ATAU SAMPINGAN DARIPADA MANA-MANA PIHAK YANG TERLIBAT.

Had ini digunakan pada

 • sebarang yang berkaitan dengan perisian, perkhidmatan, kandungan (termasuk kod) pada laman Internet pihak ketiga atau program pihak ketiga; dan

 • tuntutan kemungkiran kontrak, ganti rugi, jaminan atau syarat; perlindungan pengguna; penipuan; persaingan tidak wajar; liabiliti ketat, kecuaian, salah nyata; peninggalan; pencerobohan atau tort lain; pelanggaran statut atau peraturan; atau pengkayaan tidak adil; kesemuanya sehingga setakat tertentu yang dibatasi oleh undang-undang berkaitan.

Ia juga digunakan walaupun:

 • Pembaikan, penggantian atau pemulangan wang bagi perisian tidak memberi penebusan penuh kepada anda untuk sebarang kerugian; atau

 • Pihak yang Terlibat tahu atau patut tahu tentang kemungkinan ganti rugi.

Pengehadan atau pengecualian di atas mungkin tidak berkaitan dengan anda kerana negara anda mungkin tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan ganti rugi sampingan, kepentingan atau lain-lain.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×